donderdag 5 maart 2015

"Ik ben boos en teleurgesteld"


Op 4 maart was het raadsdebat over de toekomst van de PWA Kazerne, waarbij de raad haar wensen en bedenken mocht uiten. Tevens werd aan haar gevraagd om aan te geven of er ingestemd kan worden met de kredietaanvraag voor De Ark en Gemiva.

Veel aandacht van de pers na afloop van het debat

Collega Anna van Popering hield namens de ChristenUnie een kritische bijdrage die ik hierbij integraal plaats:

College negeerde meerderheid van de raad

"Ik ben boos en teleurgesteld. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen van De Ark op goede huisvesting. De zoektocht naar deze huisvesting had in oktober vorig jaar kunnen eindigen. Het college legde een plan voor aan de gemeenteraad dat een oplossing bood. Een meerderheid van de raad gaf aan dat – als een abc-constructie zou worden toegepast – dit zou moeten gebeuren ten behoeve van huisvesting van De Ark/Gemiva. Wethouder Bergman gaf aan de meerderheid van de raad te zullen volgen. In weerwil van de wens van de meerderheid van de gemeenteraad weigerde het college vervolgens toch om mee te werken aan een abc-constructie ten behoeve van het plan van Van Wijnen/ABC Nova.

College dwingt betrokkenen alsnog in te stemmen met abc tbv El Wahda

Het college negeerde niet alleen de meerderheid van de gemeenteraad maar dwingt ons om alsnog in te stemmen met een abc-constructie ten behoeve van El Wahda door het lot van De Ark/Gemiva onlosmakelijk aan dat van El Wahda te verbinden. Tot op heden is de ChristenUnie niet duidelijk waarom het college deze koppeling aanbrengt. Duidelijk is wel dat het college hiermee in ieder geval maximaal de druk heeft opgevoerd ten aanzien van alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad.

Tegelijkertijd weigert het college zelf duidelijk te maken waarom het nu zo belangrijk is dat er een islamitisch cultureel centrum wordt gerealiseerd in de PWA-kazerne. Het ruimtegebrek van de moskeeën is voor de ChristenUnie een gegeven en vraagt om een oplossing. Het college heeft hiervoor in het verleden echter diverse alternatieve oplossingen aangedragen. Ten aanzien van het al dan niet geschikt zijn van de oplossingen verschuilt het college zich nu achter El Wahda. Het college geeft daarmee enerzijds geen duidelijkheid ten aanzien van de vraag of er geschikte alternatieven zijn, maar vraagt anderzijds wel aan de gemeenteraad om in te stemmen met een islamitisch cultureel centrum in de PWA-kazerne en dat alles terwijl er grote weerstand is in de buurt.


Grote weerstand buurt

De grote weerstand in de buurt is mede gecreëerd door het college zelf. Pas in november vorig jaar is voor het eerst een bewonersavond georganiseerd. Deze avond was gericht op het informeren van de buurt. Daadwerkelijk invloed op het voorliggende plan heeft de avond niet gehad. Zo is de schaal van het voorziene islamitisch centrum niet gewijzigd. Voor zover er ruimte is voor de invloed van bewoners lijkt deze beperkt te zijn tot de gevolgen van het voorliggende plan en geen betrekking te hebben op het plan als zodanig.

Parkeren en verkeersveiligheid

Een deel van de zorgen van de buurt heeft betrekking op parkeren en verkeersveiligheid. Ook de ChristenUnie heeft ten aanzien hiervan de nodige bedenkingen.
El Wahda geeft aan dat het islamitisch centrum geen regionale functie zal hebben. El Wahda heeft echter ook aangegeven dat zij behoefte heeft aan een mortuarium omdat dit nu in de wijde omtrek niet voorhanden is.  In ieder geval voor deze functie zal dus toch sprake zijn van een regiofunctie. Daar komt bij dat vooralsnog niet duidelijk is wanneer de bestaande moskeeën zullen sluiten. Met een totaal aantal betalende leden van 1.200 lijkt het onwaarschijnlijk dat er in aanvulling op de bestaande moskeeën een capaciteit nodig is van 1.500 extra gebedsplaatsen uitsluitend voor Goudse moslims.  

Het staat El Wahda uiteraard vrij om voorzieningen te realiseren met een regiofunctie. Het extra verkeer dat hiervan het gevolg zal zijn kan echter een flinke belasting vormen voor de omgeving. Ontsluiting via de Bodegraafse Straatweg lijkt voor de buurt het minst belastend. Dat levert dan wel forse kosten op. Kosten waar de gemeente Gouda in aanzienlijke mate voor opdraait aangezien deze kosten verdeeld zullen worden op basis van de eigendomsverhouding tussen El Wahda en de gemeente. De gemeente loopt daarmee alsnog een financieel risico – het is immer onduidelijk hoe hoog de kosten precies zullen zijn. 
De ChristenUnie verwacht dat de toestroom van mensen ook parkeerproblemen in de wijk tot gevolg zal hebben. Nu al wordt er immers geklaagd over de overlast door bezoekers van sportverenigingen die in de wijk parkeren.


De Ark/Gemiva

Als het college in zee gegaan zou zijn met Van Wijnen/ABC Nova zouden de verkeersstromen veel geringer geweest zijn en was de belasting voor de buurt veel lager. Ook om die reden heeft het plan van Van Wijnen/ABC Nova nog steeds de voorkeur van de ChristenUnie.
Daar komt bij dat er voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs van De Ark dan ook de mogelijkheid geweest zou zijn om stage te lopen in de appartementen voor senioren.

Feit is wel dat het plan van Van Wijnen/ABC Nova vanavond niet ter tafel ligt. Sterker nog, het college heeft aangegeven dat zij niet bereid is om bij mislukking van het huidige plan alsnog mee te werken aan het plan van Van Wijnen/ ABC Nova. Afwijzing van het huidige plan betekent dus dat er opnieuw geen enkel concreet uitzicht is op gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva. Daarnaast zou het zomaar kunnen dat El Wahda in dat geval op de vrije markt de PWA-kazerne aanschaft met alsnog parkeerproblemen en problemen voor de verkeersveiligheid tot gevolg.

Besluit

Voor de ChristenUnie zou het een bittere pil zijn als de gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva niet doorgaat. Om die reden heeft de ChristenUnie haar definitieve standpunt dan nog niet bepaald. 

Na afloop van het debat zal de ChristenUnie de balans op maken en besluiten of zij op 11 maart al dan niet kan instemmen met de benodigde investeringskredieten voor De Ark en Gemiva."

Politieke verhoudingen


Op dit moment zijn de volgende partijen voor de financiering van de Ark/Gemiva en daarmee ook voor de komst van een islamitisch centrum:

D66 (6 zetels), PvdA (5 zetels), Gouda Positief (4 zetels), GroenLinks (2 zetels) > Totaal 17

Tegen zijn:

CDA (3 zetels), SP (2 zetels), SGP (2 zetels), Gouda's 50+ Partij (2 zetels), PVDD (1 zetel) en GBG (1 zetels) > Totaal 11

Vooralsnog tegen, maar definitief standpunt op 11 maart: VVD (3 zetels)

Standpunt op 11 maart: ChristenUnie (4 zetels)

Het zal dus pas op 11 maart duidelijk zijn of de ontwikkeling van de PWA Kazerne wel of niet doorgaat.

Aangezien collega Anna van Popering van 9 maart met zwangerschapsverlof gaat13 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik mag toch hopen dat de CU zich niet in de linkse tang laat nemen,http://www.telegraaf.nl/reportage/23762245/__PvdA_nauw_verweven_met_megamoskee__.html en dat de senioren die al lange tijd naar een plek in eigen omgeving uitkijken die invulling ook gaan krijgen. Ideaal voor De Ark / Gemiva ook met de maatschappelijke ontwikkeling van die kinderen.

Theo Krins zei

Mooi om te zien dat we op allerlei manieren (stem)adviezen krijgen. Betrokkenheid van inwoners e.a. is goed!

Leo zei

Een goed en helder pleidooi van o.a. jullie partij, proficiat. Ik hoop ook op niet alleen een negatief advies t.a.v. kredieten voor Ark/Gemiva/IC van jullie, maar ook van de overige partijen. Voor ons ligt niet de voornaamste reden op het gebied van verkeer en parkeren, maar elk aspect is voor ons even belangrijk in willekeurige volgorde. We balen dan ook dat dit steeds als voornaamste reden naar voren wordt gebracht.

Al ca. 10 jaar is het bekend dat defensie de PWA kazerne zou gaan verlaten. Voorts wordt er een bouwvergunning afgegeven voor 3 kantoorcomplexen achter de Goudse Waarden en de sloot van het Omlooppad hetgeen voorheen een stuk "heemtuin" lag. Dit stuk groen werd regelmatig door natuuronderzoekers bezocht om de ontwikkeling en terugkomst te volgen van vergane flora en fauna. Tevens wordt er op een groenstrook op de hoek Heemskerstraat/Groen van Prinstersingel op het terrein van de Goudse Waarden een tandtechnisch complex gebouwd, terwijl zij gezamenlijk prima in de PWA kazerne hadden gekund. Aan de andere kant van de wijk is er op de groenstrook van de Thorbeckelaan en mega grote oerlelijke grijzen betonplaat en school van het Vromancollege gebouwd welke ook in de PWA kazerne had gekund, sterker nog, op het voormalig Virusterrein hebben zij een gymzaal gebouwd. Dat ligt naast tegen de kazerne. Mooier had het niet gekund. Op de huidige locatie van deze school stonden 2 scholen waarvan er 1 nagenoeg leeg stond en de andere was de Johan Calvijn basis school. Basisscholen hebben 4 drukke periodes met 's morgens en 's middags halen en brengen van kinderen. Nu staat er een voortgezet onderwijs school met veel meer leerlingen welke gedurende de gehele dag belasting voor de wijk oplevert.
Het is allemaal en, en , en. Het moet een keer ophouden.

Leo zei

Als ik bijvoorbeeld alleen naar mijn woning kijk, welke te koop staat, is mijn huis in 2011 door de makelaar getaxeerd op een marktconforme verkoopprijs van ca. 250.000 euro (WOZ-waarde door de gemeente was toen 253.000). Als ik de prijsindex als gevolg van de crisis er op los laat, zou dit een gecorrigeerde waarde van ca. 220.000 beteken. In de mooie witte voorlichtingsenveloppe die we een week of 2 geleden van de gemeente ontvingen, stond vermeld dat zij vanaf 2010 al stapsgewijs bezig is de woningen in de buurt af te waarderen. Dat heb ik ook geconstateerd. De WOZ-waarde die in de aanslag van vorige week stond vermeld is inmiddels gezakt naar 197.000 euro. Het heet dan wettelijk geen planschade. Hoe het ook heet, de ruim 400 koopwoningen worden gewoon bestolen van hun oudedagsvoorziening en vele staan hypothecair onder water. Restschulden zijn dan te verwachten. Ook dit probleem naast veiligheid, wooncomfort, verkeer-/parkeer overlast komt voor rekening van de buurt. De buurt (tusen Olympia/Plusmarkt) wordt gewoon van 10 miljoen euro beroofd. Hoe reageert het college en de moslim gemeenschap hier op?? Alleen om Gouda als voorbeeld binnen Nederland te stellen? Doe dat in een wijk waar ze zelf wonen. Wij hebben niet voor niets gekozen om in deze wijk te gaan wonen. Zet het bij de burgermeester in de tuin of een andere wethouder, maar die geven mooi niet thuis. Nee het is niet in hun wijk, prima plan toch???? Nou niet.

Dhr. Weeber wist ons te vertellen dat er wel 700 leden uit de moslimgemeenschap in onze hele wijk, hoor hele wijk, wonen. Waar wonen die andere 8500 dan?? Juist, niet hier, waarom dan wel hier dit IC??? Deze gemeenschap is verdeel en wilt het liefst voor het gebed lopend of fietsend naar de moskee. Ze wonen vooral in de Willens/Oosterwei/Plaswijk/Korte Akkeren en huidige moskeeën zullen niet sluiten, dat weet een ieder. De heer Boekayou spreekt alleen woorden om charmant over te komen en vooral zielig zieltjes te winnen. Wij zitten niet te wachten om met deze gemeenschap gezamenlijke activiteiten te doen en moet ook voor de gemeente niet als argument te worden gebruikt.
Daarbij zeggen zij dat vooral in het weekend de leslokalen gebruikt zullen worden en dat is nou net het moment waarop de omliggende sportaccomodaties behoefte hebben aan extra parkeergelegenheid. Bovendien vraag ik me af, 20 lokalen?? Alleen in het weekend???

Op de plantekening is te zien dat niet het gehele bunker gedeelte gebruikt wordt voor de moskee, terwijl gezegd wordt dat deze in zijn geheel wordt gesloopt?? Zoals het er nu uitziet gaat er een hoekje af??

Alleen door de mogelijke komst van dit IC is de gemeente verplicht dure verkeersoplossingen te realiseren, anders niet. Waarom moeten Ark/Gemiva meebetalen (via huurpenningen) voor deze kosten. Bovendien zou het IC meer dan 40% van het oppervlak krijgen en is gebaseerd op 1500 bezoekers excl. personeel. Een veelvoud van wat het aantal kinderen van Ark/Gemiva. Ik ben van mening dat alle infrakosten voor het IC moeten zijn.

Naast natuurlijk alle overige bezwaren uit de buurt en de raad natuurlijk, zoals procedures, niet uitgesproken maar wel toezeggingen aan de moslimgemeenschap en alternatieve panden voor het IC. Braak liggend terrein Rijkestraat, Landbouwschool, Oostvogel, Schoolgebouw KW-wek/Rotterdamseweg, vele leegstaande kantoren Hamstergat e.o. Coenecoop. Want welgesteld, de PWA-kazerne is niets anders dat een kantoor.

Leo zei

Waarom gaan ze bijvoorbeeld geen samenwerkingsverband met de Monuta aan, waarom willen ze eigen voorzieningen voor school, bejaarden, winkels, als ze echt willen integreren gaan ze ook als bejaarden in de huidige ouderen woningen wonen, geven ze hun Marokkaans paspoort op enz.. maar dat doen ze ook niet. Je bent Marokkaan of Nederlander maar ze willen altijd van alle walletjes mee-eten. Natuurlijk hebben zij ook rechten en gunnen wij hun de mogelijkheid tot het volgen van hun geloof, maar op een passende locatie, en dat is ons inzien niet hier.
De heer Tatou wilde een beetje een stemming creëren waarbij de indruk aanwezig was dat zij “gediscrimineerd c.q. anders” behandeld werden en rechten werden onthouden. Je zou bijna denken dat hij het over de buurtbewoners had, want die worden een ook onrecht aangedaan en kunnen niet naar een ander alternatief, voor hen is het slikken.

GEMIVA/ARK gezamenlijk: JA, maar zonder IC. College heeft verzaakt restant PWA-kazerne passend op te lossen.
Wij willen u dan ook vragen nieuwe aspecten met collega raadsleden te delen en vooral op aan te dringen dit plan niet te ondersteunen maar om te buigen naar de constructie met van Wijnen. Het geld dat je hiermee uitspaart kan dan gebruikt worden voor kosten van herbestemming. Voor IC zijn er alternatieven en hebben we alleen maar winnaars en een college dat trots kan zijn te hebben gehandeld naar vigerende omstandigheden. Gezien de vele leegstand kan het IC ook huren/pachten en kunnen ze het huidige geld gelijk gebruiken om te verbouwen.
Allemaal winnaars en iedereen tevreden.

Anoniem zei

Beste Theo,

Je analyses zijn helder. De bijdrage van Anna aan het debat sterk. Alleen, waarom kiest de CU ervoor om bewoners nog in spanning te laten t.a.v. het stemgedrag over de kredieten volgende week? De rest van de oppositie- en christelijke partijen waren daarover wel duidelijk: tegen. Ook de VVD.

Als dat al tot vertraging voor De Ark leidt (als!) dan is dat geheel en al te wijten aan het college, dat niet gedragen besluiten wil doordrukken op arrogante wijze. En een onacceptabele koppeling legt tussen een moskee (geen taak gemeente) en een school voor zwakke kinderen.

Nu instemmen met kredieten geeft het college carte blanche om haar onverantwoorde plannen door te zetten. Terug naar de motie van 5 november, zoals Anna met recht stelde! Dus CU, gratis stemadvies, nee tegen de budgetten, en met een schone lei gaan we dan wel verder kijken hoe De Ark (bvk samen met Gemiva) snel geholpen kan worden.
Maar: het algemene belang van een hele woonwijk en effect op heel Gouda gaat boven specifieke locatie keuze van een specifieke school !

Anoniem zei

Ik sluit me aan bij "Anoniem" (5 maart, 17:24 uur). Waarom houdt de CU nog de kaarten voor de borst? Het is duidelijk dat de opstelling van het college aan alle kanten rammelt. De partijen die voor zijn, stellen zich uiterst ondemocratisch op. Het is voor mij onvoorstelbaar dat de CU "voor" zou kunnen stemmen en zich met dergelijke dubieuze praktijken zou willen inlaten. Het lijkt me niet meer dan logisch dat de CU in dezen ook één lijn trekt met de beide andere christelijke partijen. Vóór stemmen is het meest negatieve stemadvies dat jullie - zo vlak voor de PS-verkiezingen - over jezelf kunnen afroepen.

Theo Krins zei

Beste mensen, we hebben bewust gekozen om tot 11 maart te wachten om maximaal recht te doen aan het proces dat we in de politiek doorlopen (verkenning, debat, besluitvorming). We willen een zorgvuldige afweging maken en hebben open gestaan voor mogelijke handreikingen in het debat. Je merkt in deze fase wat er leeft bij de bevolking en betrokkenen en dat is nuttig!

Anoniem zei

Na alle vragen die zijn gesteld in het verleden, en de mogelijkheid de motie van 5 november uit te voeren - en hopelijk het college naar huis te sturen dat duidelijk een voorkeur heeft voor bevolkingsgroepen in deze stad, en daarmee discriminerend optreed naar vele buurtbewoners - zou het mij bijzonder verrassen als het ICC instemming zou krijgen van de CU.

Al was het alleen maar omdat men eerst heeft gedaan alsof het een vervanger zou zijn voor de drie bestaande moskeeën; terwijl die gewoon openblijven.

En trouwens - de PvdD bracht een vraag in afgelopen woensdag die nogal essentieel is: waarom heeft dit college geen onderzoek ingesteld naar de onderdrukkende zaken die plaatsvinden namens de partijen met wie zij samenwerken - en wie zij dus als overheid ook legitimeren als het gaat om de dwang om te doneren etc.

Iemand op straffe van zijn laatste eer - namelijk islamitische rituele dodenwassing uit een moskee zetten - en maar vinden dat ie dan ergens anders moet gaan bidden - wat een gedrag. En dat is iets wat openbaar is gekomen.

Wat gebeurd er allemaal nog meer achter de Berlijnse muurtjes?

Unknown zei

Theo, je gaat me toch niet vertellen dat de CU ook maar overweegt om vóór welk voorstel - en zeker niet dit voorstel - van deze onzalige coalitie gaat stemmen; terwijl de CU op zo'n vreemde manier buitenspel is gezet tijdens de college-onderhandelingen???
Laat ze het alsjeblieft zelf uitzoeken! Geen verantwoordelijk nemen voor iets waar deze "coalitie" niet eens zelf uitkomt en zeker niet zo'n omstreden voorstel. En daar kun je wat mij betreft nu al duidelijk over zijn richting de bewoners van Gouda-Noord - dat hebben zij onderhand wel verdient. Politiek gaat over macht, zo simpel is het en heb je macht dan gebruik je die. Zo simpel is het. Aljebleift niet nog langer dat wikken en wegen en zorgvuldig alle belangen onderzoeken...
Groet van een CU-stemmer.

Anoniem zei

Svp geen islamitisch machtscentrum met moskee, scholen en winkels in gouda noord gewenst,met risico van omroeper, die de meest unheimische gevoelens oproept, oN-nederlands en anti Nederlands.

RM zei

Wij wensen en bidden de CU Gods wijsheid toe in deze lastige kwestie. We staan achter de CU

Anoniem zei

Waarom wachten met een besluit te nemen als CU? Pappen en nathouden is geen oplossing.
Brengt mij weer aan het twijfelen of ik op 18 maart dan wel voor de CU moet stemmen. Mijn advies, zorg dat de meerderheid tegen stemt. Ik denk dat de Ark/Gemiva liever nog wat langer wacht op een goede oplossing dan nu een halfslachtige oplossing te krijgen. Ik voorzie trouwens dat als alle bijkomende kosten nog niet duidelijk zijn de gemeente uiteindelijk weer veel en veel meer geld kwijt is dan verwacht. En wie mogen daar dan weer voor opdraaien? Juist, de Gouwenaars.