donderdag 31 januari 2019

Houd de raadsleden in Gouda scherp!


Foto: Marianka Peters
 
Op 30 januari jl. was er een bijzondere besluitvormende raadsvergadering.  Op deze avond trad onze waarnemend burgemeester voor het eerst op als raadsvoorzitter, nadat ze op 15 januari al was gestart met haar werkzaamheden in Gouda. Ik mocht haar als plaatsvervangend raadsvoorzitter de ambtsketen omhangen.

We zijn als gemeenteraad, griffie en college blij met haar komst en zien uit naar een goede samenwerking de komende periode.
Namens de gemeenteraad mocht ik haar toespreken en hieronder treft u de toespraak integraal aan.
Mirjam Salet richtte zelf ook het woord tot de gemeenteraad en gaf aan dat ze het een eer vindt om in deze prachtige stad met een mooie historie waarnemend burgemeester te mogen zijn.

Ingewikkeld

Ze zei ook iets over onze rol als raadslid: “Raadslid zijn is in de huidige tijd best ingewikkeld. De mensen zijn niet meer heel dankbaar. Jullie krijgen regelmatig onaardige dingen naar je toe geslingerd. Het stadsbestuur begint ook te fragmenteren. Dat merk je ook aan het aantal fracties, wat veel vraagt van raadsleden. Ik heb oprechte bewondering voor het werk dat raadsleden doen.
Ik verheug me op een plezierige samenwerking met jullie allemaal. Bent u tevreden, zegt het voort, hebt u klachten, zeg het mij.” 

Foto: Martijn van der Wind
 
Toespraak  

"Vanavond is het wederom een bijzondere besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de vorige vergadering namen we afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker. Vanavond is de start van onze waarnemend burgemeester Mirjam Salet als raadsvoorzitter.
Mirjam, we zijn blij met je komst en we heten je van harte welkom in onze stad Gouda! 

We zijn blij en trots dat we in Gouda sinds 15 januari jl. de eerste vrouwelijke (waarnemend) burgemeester hebben.

Maar dat is niet het enige wat ons in jou verheugd.

Ervaring
 
We wilden namelijk graag in Gouda een ervaren burgemeester die tevens ervaring heeft met de stedelijke problematiek.

Je bent 25 jaar burgemeester geweest in ’s-Gravendeel, Hoogezand-Sappemeer, Spijkenisse  en Nissewaard.

Ervaring genoeg dus…

Er zijn niet veel burgemeesters die zo’n lange periode burgemeester zijn geweest.

In die lange periode heb je ook veel ervaring opgedaan met de stedelijke problematiek. Ook het veiligheidsdossier is bij jou in goede handen, mede doordat je tot voor kort vice-voorzitter was van Veiligheidsregio Rijnmond.
Foto: Martijn van der Wind
 

Verbindend

Tijdens de kennismaking met de fractievoorzitters en tijdens de eerste vergadering met het Presidium hebben we je leren kennen als een vriendelijke en doortastende burgemeester die de verbinding zoekt, maar ook duidelijk haar eigen standpunt verwoordt.  

Je houdt ook van cultuur en staat open voor de diversiteit aan opvattingen en geloven in Gouda.
Verruwing
Bij je afscheidsinterview voor het VNG in februari 2018, gaf je aan dat  de omgangsvormen in de raad in het verlengde liggen van de omgangsvormen in de maatschappij. Dat die verruwen.

De toon waarop inwoners zich uitlaten over bijvoorbeeld wethouders en raadsleden is, zo geef je aan, veel scherper geworden. Die tendens sijpelt niet zelden door tot de raad.

Foto: Marianka Peters
 
Scherp houden

In Gouda moeten we hier ook alert op zijn en we hopen dat je ons de komende periode scherp houdt, ons een spiegel voorhoudt en waar nodig corrigeert. Dat zal bijdragen aan goede verhoudingen in de raad, college en ambtelijke organisatie.

We zijn een prachtige stad met veel cultuur en historie.

Met ook heel veel enthousiaste vrijwilligers.

En we hebben iconen als Goudse kaas, kaarsen en stroopwafels, die onze stad beroemd hebben gemaakt.

Goudse kaas

Om je vast te laten kennismaken met onze stad bied ik je namens de gemeenteraad een heerlijke Goudse kaas aan.

Ik hoop dat je daarvan gaat genieten en dat de komende maanden er nog veel meer van die geniet momenten gaan komen.

Namens de gemeenteraad, de griffie en het college, wens ik je een mooie tijd in Gouda toe!"

 

donderdag 24 januari 2019

Gouda Positief slaat de plank mis!
In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit 2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.
Enthousiast

De ChristenUnie is – net als de meeste fracties – enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten, sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen (ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 
Beroerde antwoorden

Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie.  
Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo “beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een beroerde voorstelling van zaken door deze partij.

Effect


Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk rendement 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.


Omvang


Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis. 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee, Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik, maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en afstemming.

Businesscase 
 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten dat die er wel moest komen….

Besluit


Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum. De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via:

 

vrijdag 18 januari 2019

Goudse Kanjer voor Bep Rijsbergen

Foto: Marianka Peters
Goudeerlijk, recht door zee en strijdvaardig, zo kan Bep Rijsbergen uit Korte Akkeren het best omschreven worden. Voor al haar verdiensten ontving zij van de ChristenUnie onlangs de Goudse Kanjer-oorkonde.

Iedereen in Korte Akkeren kent Bep en Bep kent iedereen in deze wijk. Als wijkteamvoorzitter zet zij zich al jaren in voor een leefbare wijk. Of het nu om het 5 mei-festival gaat (toenmalig burgemeester Cornelis vond dat er op die dag wat moest gebeuren en Bep heeft toen die handschoen opgepakt), het sinterklaasfeest voor kinderen uit de wijk van wie ouders het niet zo breed hebben of het behoud van het Sluiseiland, Bep zet zich er voor in en laat niet los. Ze wordt door haar omgeving wel eens een "tank" genoemd die maar doorgaat.
Verdriet
Vorig jaar heeft Bep een heel zwaar jaar achter de rug door het overlijden van haar man, maar toch gaat ze door met haar inzet voor de belangen van "haar wijk." Ik heb bij het uitreiken van oorkonde daarover mijn bewondering uitgesproken. De oorkonde en bloemen zijn als een steuntje in de rug bedoeld en om onze waardering te uiten voor haar grote inzet voor de wijk.Nieuw huisvesting
De uitreiking vond plaats tijdens een vergadering over nieuwe huisvesting voor het wijkteam, aangezien ze binnenkort de Jan Ligthartschool zullen moeten verlaten.
De huur van de voormalige school is namelijk per 30 juni 2019 opgezegd en het wijkteam zoekt nu naar alternatieve huisvesting.

Sluiseiland
Het wijkteam heeft haar zinnen gezet op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is omstreden, omdat dit in 2011 aan de bewoners van het Weidebloemkwartier en Korte Akkeren is beloofd in ruil voor de uitbreiding van de Julianasluizen. De gemeente heeft hiervoor destijds samen met de provincie een herinrichtingsplan voor het Sluiseiland gemaakt, bedoeld voor dagrecreatie met een club/buurthuis.

Het Goudse bedrijfsleven heeft echter ook het oog laten vallen op het Sluiseiland voor containeroverslag. Volgens de ondernemers biedt het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Wat de ChristenUnie betreft is dit onbespreekbaar en moet het Sluiseiland een groene en duurzame invulling krijgen.
Het wijkteam hoopt in ieder geval binnenkort een nieuwe locatie te vinden en heeft naast het Sluiseiland nog meerdere locaties op het oog. Belangrijk is dat er voldoende ruimte zal zijn voor de diverse activiteiten (waaronder taallessen en kinderopvang) en dat ze het kunnen betalen.

Tekst met dank aan Marianka Peters / Goudse Post

donderdag 10 januari 2019

Afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker


Overhandiging van press papier met voorzittershamer op blok - foto: Harold Hooglander

Woensdag 9 januari heeft burgemeester Milo Schoenmaker afscheid genomen (van de gemeenteraad) van Gouda tijdens een speciale raadsvergadering.
Hij ontving mooie cadeaus en lovende woorden van Lies Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard, Tess Huismans, kinderburgemeester en Thierry van Vugt, wethouder en 1e loco. Daarnaast werd hij ereburger van Gouda!
 
Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht ik hem - namens de gemeenteraad - ook toespreken:
 
Vandaag nemen we als gemeenteraad afscheid van jou als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad.
 
Op een dag als deze is het goed om terug te blikken en dan kan ik niet anders dan beginnen met de dag van je installatie op 13 december 2012.
 
Op deze avond werd duidelijk dat je bij je sollicitatie, tijdens een informeel moment, werd getest op je omgaan met mensen en hoe je een lastig eetbaar gebakje, het ging om een hazelnootgebakje, zou opeten. Naar verluid maakte je korte metten met dat gebakje, waarmee duidelijk werd dat je aan lef geen gebrek hebt.

Je gaf op die avond tijdens je toespraak gelijk je visite kaartje af: je wilde per fiets de stad leren kennen en om de bewoners beter te leren kennen wilde je graag bij hen gaan eten, bij voorkeur stamppot. Dat had overigens ook een praktische reden, je woonde nog in Bussum en dan was het prettig om in de avond ergens te kunnen eten.

Nieuwe vlagafbeelding op de voorzitterstafel i.v.m. 100 jaar Vrouwenkiesrecht
In je toespraak gaf je aan dat je vooral op vier terreinen je wilde gaan inzetten:
-       Goede communicatie
-       Openbare orde en veiligheid
-       Financiën
-       Regionale samenwerking

Vervolgens ben je in Gouda actief aan de slag gegaan. Al snel werd je ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid getest toen er een protest was van woonwagenbewoners voor het Huis van de Stad. Het liep allemaal gelukkig goed af.


Communicatie
 
Goede communicatie is de rode draad die door je periode hier in Gouda loopt. Je bent heel actief geweest in de stad en was – vaak samen met  je vrouw –  bij allerlei bijeenkomsten en activiteiten aanwezig en regelmatig hoorden we dat jouw belangstelling, en de woorden die je sprak, erg werden gewaardeerd.
In iedere profielschets van een burgemeester staat dat hij een verbindend iemand moet zijn. Dat is jou in ieder geval bijzonder goed gelukt. Het was ook een mooie periode waarin we Beste Binnenstad waren, Beste Markt van Gouda, de Schouwburg beste theater van Nederland werd en ook diverse malen het meest gastvrije theater.


Verbinder

In de raad vond je die rol van verbinder lastiger, vooral omdat daar ook een bepaalde doortastendheid wordt verwacht. De gemeenteraad was, en is, in Gouda niet gemakkelijk en regelmatig ging het de afgelopen jaren er pittig aan toe. Je moest soms alle zeilen bijzetten om de zaak niet uit de rails te laten lopen en je baalde zichtbaar hoe e.e.a. soms verliep.
Wat dat betreft heeft burgemeester Pieter Broertjes uit Hilversum je bij je installatie goed getypeerd: “Hij is niet breekbaar maar je kunt hem wel raken.” Wel hebben we gezien dat je de afgelopen jaren steeds meer groeide in je rol als voorzitter van de Goudse gemeenteraad.
 
Milo Schoenmaker ereburger van Gouda
 
PWA kazerne

Na de verkiezingen in 2014, ontstond er een bestuurlijk lastige periode rond de college vorming en dat zou blijven doorwerken in de jaren erna. Een heikel dossier daarbij was de nieuwe bestemming voor de PWA kazerne. De voorgenomen vestiging van een islamitisch centrum in combinatie met De Ark en Gemiva ging met de krapst mogelijke meerderheid niet door. Dit betekende een grote teleurstelling voor in ieder geval een deel van de islamitische gemeenschap, maar volgens mij ook voor jou persoonlijk. Op de achtergrond ben je blijven investeren in de contacten met deze gemeenschap en het moet je goed hebben gedaan dat je als burgemeester hebt kunnen meemaken dat er een nieuwe locatie voor moskee Assalam in Gouda Oost is gevonden en dat deze moskee zonder veel tumult met de buurt kon worden geopend. Verder is onlangs ook een start gemaakt met de realisatie van een islamitisch centrum op de Antwerpseweg. Burgemeester Pieter Broertjes noemde je bij je installatie in 2012 een bruggenbouwer. Dat is bij dit dossier duidelijk gebleken!


AZC

Kort na het afketsen van een islamitisch centrum in de PWA kazerne diende zich de mogelijkheid aan dat er een AZC op deze locatie zou komen. Voor de omwonenden lag dit voornemen erg gevoelig, met name communicatief. Ze konden het maar moeilijk verkroppen dat direct na het protest tegen de komst van een islamitisch centrum, zij nu weer de komst van een AZC moesten slikken. Het vroeg veel bestuurlijke behendigheid om dit proces beheersbaar te houden en khet leek redelijk te lukken. Uiteindelijk ketste dit plan door een landelijk besluit af, maar was je interesse, voor het gebeuren rond een AZC en de organisatie die daarachter zit, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), wel bij je gewekt.

Sinterklaas

In 2014 was er ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda. Je hebt daar zichtbaar van genoten en ondanks het regenachtige weer was het vooral voor de kinderen een fantastische dag. Een protestgroep probeerde nog roet in het eten te gooien, maar daar werd kordaat tegen opgetreden.

Bestuurlijke crisis

De bestuurlijke crisis in 2016 was een bijzonder lastige periode voor de wethouders die naar huis werden gestuurd en voor jou in het bijzonder. Je was namelijk enkele maanden bestuurlijk alleen verantwoordelijk, al werd je bijgestaan door de griffier, toegewijde ambtenaren, de nestor en plaatsvervangend raadsvoorzitter Astrid van Eersel en tweede plaatsvervangend voorzitter Harry van der Haak.
Bewonderenswaardig hoe je in deze periode jezelf als bestuurder hebt gemanifesteerd. Het heeft je veel blijvende goodwill opgeleverd.

Kinderburgemeester Tess Huismans -
foto: Mohammed Mohandis

Financiën

Je wilde ook aandacht besteden aan de financiën. Bij je komst was het financiële plaatje van Gouda ronduit zorgelijk. Gelukkig keerde het economische tij, kregen we te maken met meevallers en hebben de colleges goed op centen gelet, waardoor we er nu financieel een stuk beter voor staan en zelfs weer voorzichtig durven te investeren.
 
Regionale samenwerking
 
Dan ook iets over de regionale samenwerking. Deze samenwerking heb je met veel verve opgepakt. Als voorzitter van de Stuurgroep Nieuwe Regio heb je hard gewerkt aan de totstandkoming van de “Visie op de Nieuwe Regio 2.1”. In deze visie werden de kaders vastgelegd voor de intergemeentelijke samenwerking. Hieruit ontstond Regio Midden-Holland, waarvan je opnieuw voorzitter werd. Stap voor stap heb je gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de regio, waarbij je ook het oog gericht hebt gehouden op Woerden en Alphen aan den Rijn. Voor je opvolger ligt er een goede basis voor de verdere uitbouw van de samenwerking in de regio.

Openbare orde en veiligheid

 
Uiteraard moet ik ook iets zeggen over openbare orde en veiligheid, een belangrijk dossier van de burgemeester.

Voor jouw komst was al veel uit de kast gehaald om de veiligheid in onze stad te verbeteren, maar dat weerhield je er niet van om met nieuw elan dit weerbarstige dossier ter hand te nemen, in goede samenwerking met de politie en openbaar ministerie. Daarbij werden absoluut resultaten geboekt. Zo  leidde de top-60 aanpak tot een sterke vermindering van de recidive en werd de overlast behoorlijk teruggedrongen. Het aantal inbraken was echter een zorgenkind. Door een forse inzet van alle betrokkenen, waaronder ook de burgers, lijkt in 2018 sprake van een trendbreuk en daalt het aantal inbraken fors.

 
Undercover

Het onderwerp inbraken kwam ook aan de orde in het programma "Burgemeester Undercover" waar je onlangs je medewerking aan verleende. Niet iedereen kon deze keuze waarderen, maar het is je gelukt om opnieuw de aandacht te vestigen op Gouda. Tijdens de opnamen – waarvan we toen nog niets wisten – zag ik je zonder baard. Ik dacht toen nog dat je je baard zat was, maar het had achteraf gezien dus een andere oorzaak. Die plaksnor stond je overigens best goed J
 
Herbenoeming

In oktober 2017 kwam je herbenoeming aan de orde en de belangrijke vraag die dan aan de orde komt is of je herbenoemd wilde worden in 2018. Daar was je vervolgens heel duidelijk over door een volmondig “ja”. Je zei toen: Vijf jaar geleden kreeg ik de buitenkans hier te werken en ik heb er geen moment spijt van gehad. Mijn taak is nog niet klaar.”

Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan en heeft de gemeenteraad je nog voor de raadsverkiezingen in 2018 officieel voorgedragen voor herbenoeming. Geen vuiltje aan de lucht dachten we als raad….

COA

Begin november werden we echter verrast door de mededeling dat je weggaat en bestuursvoorzitter van het COA wordt. Menigeen had rekening gehouden met een tussentijds vertrek in je tweede periode als burgemeester, maar niet nu.
Uiteraard gun ik en ik denk de hele raad en velen in de stad je deze mooie en uitdagende baan, maar we vinden het heel jammer dat je al zo snel onze stad gaat verlaten. En inderdaad, je taak was eigenlijk nog niet klaar.

Op een moment als deze zoek je naar argumenten waarom iemand weggaat. Je bent daar heel helder over geweest. Je stond open voor een baan buiten het openbaar bestuur en die gelegenheid kwam eerder voorbij dan gedacht.

Je motiveert je keuze voor deze baan als volgt: “Het is een functie waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk gaat maken.”

Het COA bestuur beschrijft je als een bestuurder met lef en ik schat in dat je dat de komende jaren bij het COA ook nodig zult hebben. Er liggen uitdagende dossiers zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en de ontwikkeling van het COA als organisatie.
 
Groot, gelukkig en geliefd

Beste Milo, de al eerder genoemde burgemeester Broertjes gaf je bij je installatie als opdracht mee: maak de stad groot, gelukkig en geliefd! Ik denk dat je hier op allerlei manieren succesvol invulling aan hebt gegeven.
Bewaar de mooie herinneringen en vergeet alles waar je minder blij over bent. Op die manier gaat de dankbaarheid overheersen en dat is goed.
Veel dank voor alles wat je voor Gouda hebt betekend! Mede door jouw inzet kunnen we trots zijn op Gouda. Gouda is goud!

Milo, het ga je goed!

Een handdruk voor mevrouw Schoenmaker - Foto: Mohammed Mohandis
 
 
Gouda's Liedertafel zingt voor de burgemeester en zijn vrouw