maandag 27 januari 2014

Gratis WiFi in Gouda


Deze week kwam er goed nieuws naar buiten toen het college meedeelde dat er gratis WiFi in de binnenstad van Gouda komt. Vanuit de ChristenUnie hadden we hier afgelopen zomer een pleidooi voor gehouden.
Ofschoon volgens sommigen een gratis lunch niet bestaat heeft het college het pleidooi gelukkig ter harte genomen en krijgen we nu gratis WiFi.
Je ziet deze faciliteit steeds meer in de steden en het geldt min of meer als basisvoorziening en het past prima in het streven naar 1 miljoen - unieke - toeristen per jaar. 

De vraag is alleen of het college voor het beste alternatief heeft gekozen.

Gratis aanleg

Tijdens een raadsvergadering in december heb ik namens de ChristenUnie een pleidooi gehouden om deze faciliteit aan te bieden in combinatie met glasvezel, omdat je dan - volgens kenners - over een veel grotere capaciteit beschikt en er is een bedrijf die het  gratis wil aanleggen. 

In de meeste gevallen is er sprake van een verplichte voorfinanciering, maar voor de top winkelsteden draagt het bedrijf naar eigen zeggen het risico zelf. Gouda hoort daar ook bij.
De exacte moment van aanleg in Gouda kan het bedrijf op dit moment niet aangeven, maar de planning is 2014.

Het college was echter al met een andere partij min of meer rond en heeft dit alternatief niet meer echt een kans willen geven.

De nu gekozen oplossing is overigens niet duur. Het kost de gemeente eenmalig € 10.000,- en jaarlijks € 2.023,- Dat laatste bedrag wordt voor de helft betaald door de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG). De gemeente betaalt de andere helft.

Hoe werkt gratis alternatief

Het alternatief werkt anders dan het nu gekozen systeem: je logt in met geslacht en geboortedatum en je ontvangt dan reclame uitingen (rekening houdend met je leeftijd) van winkels in de directe nabijheid. Dit is voor de middenstand lucratief, het maakt zo'n faciliteit veelzijdiger. Verder is deze oplossing door de state-of-the-art techniek meer toekomstbestendig. Overigens is die inlog maar eenmaal nodig. Als je later nogmaals in Gouda bent, wordt er overigens niet meer om die inloggegevens gevraagd.

Hotspot

Gratis WiFi is straks gebaseerd op één internet verbinding, van waaruit contact wordt gelegd met specifieke punten. Als het erg druk is (bijvoorbeeld Kaarsjesavond) wordt het aantal punten uitgebreid.

Het alternatief gaat van een veel hogere capaciteit en snelheid uit (door "accespoints" fysiek met elkaar te verbinden), zodat je niet onder de snelheid van 3G komt en mensen muziek, films en youtube kunnen streamen.

Citymonitoring 

Beide oplossingen gaan uit van passanten tellingen (city monitoring) en crowdcontrol tijdens evenementen.
Het alternatief wat niet is gekozen geeft daarnaast de citymanager een belangrijke rol: de acquisitie, kwaliteitsbewaking en controle van de advertenties gaan via deze manager. In ruil daarvoor vloeit een bepaald percentage van de opbrengsten weer terug naar Gouda en kan worden ingezet voor stadsmarketing.

Aan de slag

Het is belangrijk dat er nu snel gratis WiFi komt en daarbij overigens goed wordt gelet op de privacy van de bezoekers. Wel is het belangrijk de ervaringen van de gebruikers te gaan monitoren en steeds na te gaan of er voldoende capaciteit beschikbaar is. In een later stadium kan dan wellicht - afhankelijk van de ervaringen van de nu gekozen oplossing - alsnog een alternatief worden overwogen, want uiteindelijk willen we toch het liefste de beste gratis WifI faciliteit voor onze stad.
Als die oplossing ook nog eens gratis kan worden aangelegd moeten we dat, mits de winkeliers enthousiast zijn over de advertentie mogelijkheden en de privacy voldoende is gewaarborgd, volgens mij zeker overwegen.

maandag 20 januari 2014

Forse bezuinigingen in Gouda vanaf 2015Ambtelijke verkenning keuzemogelijkheden

Op 17 januari stonden diverse onderwerpen op de raadsagenda, maar ik zag het meeste uit naar de presentatie door de ambtenaren (het is namelijk geen politiek document) van de "Ambtelijke verkenning keuzemogelijkheden in Gouda 2015-2018".

De komende raadsperiode moet nog een oplopend bedrag tot zo'n 7 miljoen euro structureel vanaf 2018 worden bezuinigd en het college had toegezegd om voor de verkiezingen met een stuk te komen waarin keuze mogelijkheden voor het nieuwe college zouden worden verwoord en toegelicht.


Deze notitie moet een basis vormen voor de nieuwe gemeenteraad om keuzes te kunnen maken, waarbij voldoende mogelijkheden worden geboden om als partij(en) eigen afwegingen te kunnen maken door in totaal voor bijna 22 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden aan te bieden.

3 lijsten

Er zijn 3 lijsten opgesteld, waarbij lijst I de minste impact op de stad heeft en dat neemt toe  op de lijsten II en III.
Het interessante is dat de lijsten afzonderlijk kunnen worden beschouwd, maar ook dat het een cumulatief karakter heeft. Ze zijn op te tellen, zonder dat er dubbelingen ontstaan.

Zie onderstaand voorbeeld t.a.v. de subsidies. Je kunt dan de keuze maken om voor 1,2,3  of 4 jaar de nullijn te gaan hanteren voor subsidies. Ga je voor 4 jaar (2015-2018) dan kan je € 496.000,- jaarlijks structureel bezuinigen.

Als we alle ideeën van lijst I overnemen kunnen we in totaal voor € 5,94 miljoen bezuinigen per 2018 en op basis van lijst II nog eens € 3,07 miljoen per 2018.
Lijst III, dat de meeste impact heeft op de stad (!) geeft nog eens de mogelijkheid om € 12,86 miljoen extra per 2018 te bezuinigen.

Ambtenaren

Het zal weinigen ontgaan dat er op de post "ambtenaren" behoorlijk kan worden bezuinigd. Op de lijst staat al een bedrag van € 1.750.000 vanaf 2018 en dat kan nog hoger worden als er bepaalde taken niet meer worden gedaan. Het is een vereenvoudigd beeld, want door de decentralisaties krijgt Gouda er de komende jaren weer een fors aantal taken bij en dat zal ongetwijfeld dit ideaal plaatje gaan beïnvloeden. Wel is het opvallend dat de laatste jaren iedere keer blijkt dat er toch best kan worden bezuinigd op de ambtelijke capaciteit, terwijl voorheen steeds werd gezegd dat dit niet of alleen met forse consequenties mogelijk is. Die consequenties blijken nu dan dus toch verantwoord..
Het meest opvallende vind ik dat er nog altijd geen (formeel) werkplek onderzoek heeft plaats gevonden, mede in het licht van de komende decentralisaties, zodat een goed onderbouwd beeld ontstaat over de gewenste ambtelijke capaciteit.
Nu zal menigeen de komende jaren blijven roepen dat er nog wel wat meer op die post kan worden bezuinigd, terwijl dat nog maar de vraag is.

Keuzes maken

Aan de raadsleden is in ieder geval de komende tijd de uitdaging om verantwoorde keuzes te gaan maken en dat zal soms pijnlijk zijn voor de stad, want € 7 miljoen structureel bezuinigen is ingrijpend.
Het zal een goede zaak zijn als de partijen die mogelijk worden geraakt in de gelegenheid worden gesteld om (weer) zelf met ideeën te komen en dit dan middels werkconferenties met de nieuwe raad te bespreken. Een aantal jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dat helpt om verantwoorde besluiten te nemen.
Veel tijd is er overigens niet, want in het voorjaar van 2014 wil de provincie duidelijkheid hebben over de wijze waarop de bezuinigingen gaan worden ingevuld.

De nieuwe gemeenteraad kan dus na 19 maart gelijk vol aan de bak!
Brief provincie over begroting 2014: 

"Wij gaan ervan uit dat u bij de voorjaarsnota structurele maatregelen zult nemen om de begroting 2015 structureel en reëel sluitend te krijgen. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld."


donderdag 9 januari 2014

Hondenpoep aangepakt


Woensdagavond stond het hondenbeleid opnieuw op de agenda. Voor de zomervakantie hadden we al uitgebreid gesproken over het nieuwe hondenbeleid, waarin een algehele opruimplicht zou gaan gelden. Gevoelig punt was toen echter dat er maar heel weinig gebieden (6) zouden overblijven (eigenlijk alleen aan de randen) waar honden los konden lopen.

Wijkteams

Een ander punt was dat de wijkteams niet waren geraadpleegd en dat vonden we als raad niet verstandig. Besluitvorming werd daarom uitgesteld, totdat er met hen gesproken zou zijn en de wijkteams advies hebben kunnen geven. Een aantal wijkteams heeft ook advies uitgebracht en dat heeft tot een aangepast voorstel richting de raad geleid.

Losloopplaatsen


Het voorstel dat nu breed in de raad wordt gesteund bevat de volgende elementen:

1. Overal opruimplicht, ook op locaties waar honden los mogen lopen.
2. op 18 locaties mogen honden loslopen. Deze locaties worden geen uitlaatplaatsen meer genoemd, omdat dit verwarrend werkt met de opruimplicht. De nieuwe naam wordt "losloopplaats".
3. Er komen 75 extra bakken op de nieuwe losloopplaatsen en op locaties die dat voor dit voorheen ook waren, ook in de buitengebieden.


De ChristenUnie is tevreden met dit voorstel, temeer daar nu goed is geluisterd naar de wijkteams en handhaving serieus wordt opgepakt.


Aandachtspunten

We hebben tijdens de raadsbijeenkomst enkele concrete zaken aan de orde gesteld die aandacht behoeven, waarbij wethouder Ruwhof gelukkig heeft toegezegd dit op te pakken:


1. Handhaving in losloopgebieden is nauwelijks uitvoerbaar, concentreer je op de paden en handhaaf verder vooral gericht op hotspots.

2. Ga in overleg met de wijkteams goed kijken of er voldoende bakken zijn en als er toch nog enkele bakken tekort zijn, vul die dan nog aan.

3. Communiceer met de hondenbezitters over de gewijzigde regels en geef daarin ook aan dat we 

elkaar moeten aanspreken op de opruimplicht. Verder is het belangrijk dat de hondenbezitters goed worden geïnformeerd dat er heel wat kosten worden gemaakt rondom handhaving en schoonhouden van groen en dat hieruit duidelijk wordt dat er niet enkel hondenbelasting wordt geheven.

4. Op locaties waar de overlast groot is ("hotspots") moeten tijdelijk aangepaste verbodsborden komen die heel duidelijk aangeven dat opruimen verplicht is en dat er anders een bepaalde boete van kracht is.

5. Vooral bij de start van het nieuwe beleid is het belangrijk dat handhaving adequaat plaatsvindt. Anders is dit beleid een wassen neus. Het moet overigens geen doel in zichzelf worden, alsof we een strijd tegen hondenbezitters willen voeren. Een gepaste wijze van handhaven is gewenst en zo is het huidige beleid ook vorm gegeven.

Tevreden

We hebben nu goede hoop dat deze problematiek goed wordt opgepakt.... :-)... en na heel veel jaren dit onderwerp op allerlei manieren op de agenda te hebben gezet zijn we als fractie van de ChristenUnie blij dat het beleid aanmerkelijk is verbeterd. Nu komt het aan op de praktijk en daarom zullen we over maximaal 2 jaar gaan evalueren om na te gaan of dit beleid echt tot verbetering heeft geleid.

woensdag 1 januari 2014

Brandweer in Gouda bedreigdBurgemeester  Milo Schoenmaker rekent op meer arrestaties en een hoge strafeis na de ongeregeldheden van oudejaarsavond en -nacht in de Goudse wijk Kort Haarlem. *

Op oudejaarsavond was het in de wijk Kort Haarlem bij het clubhuis van tafeltennis vereniging  Ilac goed mis. Het gebouw stond in brand en toen de brandweer de brand wilde blussen werden ze gehinderd door een groep jongeren die de brandweer bekogelden met vuurwerk, stenen en glas.


Om het blussen toch mogelijk te maken moest de ME worden ingezet om de orde te herstellenen ook zijn er politiehonden ingezet. Er zijn twee relschoppers aangehouden en de burgemeester wil dat deze personen via snelrecht worden vervolgd. Ook wil hij dat er bij een veroordeling een "last onder dwangsom" wordt opgelegd. Dat is een boete die preventief wordt opgelegd en die meteen na elke overtreding moet worden betaald. Wellicht volgt er ook nog een gebiedsverbod tijdens de volgende jaarwisseling.

Het is te hopen dat de rechter de naar verwachting hoge(re) eisen overneemt, want dat is vorig jaar volgens het Journaal niet gebeurt en dat frustreert....
Ronduit zorgelijk is dat geweld tegen politie en hulpverleners een soort "traditie" schijnt te worden. 
Minister Ivo Opstelten is met vele anderen terecht buitengewoon verontwaardigd hierover en zegt het kernachtig: "Je moet met je poten van onze politie en hulpverleners afblijven!"


Alles lijkt erop dat er in Gouda daadkrachtig is opgetreden om dit wangedrag stevig aan te pakken, maar we willen als fractie van de ChristenUnie precies weten wat er allemaal is gebeurd en hebben daarom aan de burgemeester om een rapportage gevraagd. Op basis daarvan kunnen we dan beoordelen of en op welke wijze het verder nog moet worden besproken in de gemeenteraad.

Hulpverleners belemmeren in de uitvoering van hun werk is niet te accepteren en het is terecht dat daar heel stevig tegen wordt opgetreden.

Hopelijk heeft dit een afschrikwekkende uitwerking en zal dit in de toekomst (o.a. in Gouda) niet meer gebeuren.
Iemand die daar in de omgeving woont gaf treffend aan wat hij ervaarde toen dit gebeurde:


Vanavond is het dieptepunt hier in de omgeving gebeurd...

Een stelletje onbenullen heeft het tennis gebouw van Ilac in de brand gestoken.

De brandweer kwam met een wagen de straat in en werd gelijk bedreigd.

Voor ons is dit een afgang voor de hele wijk.

Ze moeten hun ogen uit de kop schamen, tuig is het en niet anders.

Ik schaam mij diep dat dit in onze wijk gebeurt.

Vooral dat hulpverleners de dupe zijn.

Ik hoop dat ze de daders te pakken krijgen, ook degene die de brandweerlieden hebben bedreigd.

Ik moest dit even kwijt, want hulpverleners bedreigen vind ik het ergste wat er is.

Onze oudejaarsavond is hierdoor naar de knoppen.
* bron: Omroepwest.nl