maandag 30 november 2020

Puisten verpesten Gouda 750 - deel 1

        Bron: AD Groene Hart / foto: Pim Mul

Al enige jaren dring ik aan op herstel van de voormalige panden van Punselie. Nadat de de panden in 2019 zijn gesloopt is in dat jaar ook met de herbouw van deze panden begonnen. Dat duurde echter maar kort omdat door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de bouw al snel werd stilgelegd. 
De oorzaak is dat het hoogteverschil van de fundering en de staalconstructie niet wordt geaccepteerd. Ze wijken te veel af van de verleende vergunning.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en nog altijd ligt de bouw stil. Voor de fractie van de ChristenUnie – mede in verband de viering van Gouda 750 in 2022 - is dat niet acceptabel en daarom weer een update.

Wanneer kan herbouw weer starten?


Zodra de eigenaar met een geschikt nieuw plan komt, of wanneer hij de gebreken herstelt en weer volgens de omgevingsvergunning gaat bouwen, kan de last onder bestuursdwang (bouwstop) worden opgeheven. Tot die tijd is de bouwstop van toepassing.
De eigenaar heeft overigens bezwaar aangetekend tegen het bestuursdwangbesluit.

Is oplossing zonder rechtszaak mogelijk?

De eigenaar is zonder overleg in hoge mate afgeweken van de bouwvergunning. Daarop is een bouwstop opgelegd en zijn aansluitend diverse gesprekken gevoerd, maar deze gesprekken hebben helaas niet tot overeenstemming geleid. 


Hoge fundering nodig vanwege wateroverlast?


Volgens de gemeente heeft het waterprobleem in de Tuinstraat (overlopen riool) geen rol gespeeld, noch bij de aanvraag, noch bij de goedkeuring van het plan. Overigens was toestemming gegeven voor een hogere fundering, maar de eigenaar heeft een nog hogere vloer gestort. 

Opvallend is dat in 1,5 jaar slechts één melding m.b.t. wateroverlast in de Tuinstraat bij de gemeente bekend is…

 

Stand van zaken november 2020


Er zijn twee dwangsombeschikkingen naar de eigenaar verstuurd.
a. De eerste dwangsombeschikking (€ 60.000,-) is voor de restauratieve herbouw van de drie gesloopte pandjes. Op dit moment is de ODMH in afwachting van een zitting bij de rechtbank. Op die zitting zal ook de invordering van de verbeurde dwangsom* worden behandeld en de bouwstop ten aanzien van de reeds gestorte begane grond-vloer (zie onder b). Afhankelijk van de uitkomst zal in overleg tussen gemeente en ODMH een verdere route worden uitgezet met het doel om de gesloopte pandjes conform de vergunning restauratief te herbouwen. 

b. De tweede dwangsombeschikking (€ 15.000,-) is voor de te hoog aangelegde (beton)vloer. Op dit moment loopt hiervoor een bezwaarzaak bij de gemeente. De zitting heeft plaatsgevonden en behandeling wordt aangehouden om een aantal punten uit te zoeken. Als dat gereed is, zal de commissie een advies uitbrengen. 

 

*Het verbeuren houdt in dat de overtreder een dwangsombedrag is verschuldigd aan de gemeente Gouda. Deze schuld ontstaat van rechtswege. De verbeurde dwangsom moet op grond van de wet binnen zes weken worden betaald nadat zij van rechtswege is verbeurd. Vandaar dat dit dus nu bij de rechtbank ligt.Het ligt erbij als een vod

 

De ODMH geeft aan dat ze na het opleggen van een bouwstop diverse malen met de eigenaar heeft overlegd, maar dat ze niet tot overeenstemming zijn gekomen. Ze dringt nadrukkelijk aan op een nieuw plan.

De eigenaar geeft een andere lezing. Hij zegt in het AD: “Als ze willen dat de stad wordt opgeknapt, moeten ze het gesprek aangaan. Wij vragen dingen aan, dienen voorstellen in voor de herbouw, maar we krijgen geen antwoorden. Alleen rekeningen en boetes. (..) Ze moeten het gesprek aangaan, anders gaat het net als bij de Turfmarktkerk. Die ligt er ook bij als een vod. (…) Dit hadden we eenvoudig kunnen voorkomen door te overleggen. Maar bij de ODMH zitten alleen maar juristen, geen bouwkundigen.”Gouda 750 jaar

 

De situatie is nu zodanig geëscaleerd dat beide partijen via diverse juridische procedures met elkaar in “gevecht” zijn. Tot op heden is de gemeente steeds in het gelijk gesteld, maar het effect van deze procedures is ook dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat bij de viering van Gouda 750 deze pandjes herbouwd zijn.

Wat de ChristenUnie betreft moet alles in het werk worden gesteld om die herbouw toch tijdig te laten plaatsvinden en we dringen daarom erop aan om er toch via gesprekken uit te komen, zo nodig met een mediator.


Vragen aan het college


Naar aanleiding van de situatie ronde voormalige panden van Punselie heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen voor het college:

 

1.    In hoeverre is het college het met ons eens dat tijdige herbouw van de pandjes in het kader van Gouda 750 in gevaar komt door de huidige aanpak met (gerechtelijke) procedures?

2.    Hoe verklaart het college dat de eigenaar aangeeft dat er van gesprekken geen sprake is geweest, terwijl de gemeente vermeldt dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden?

3.    In hoeverre is het college bereid om (nogmaals) – zo nodig met een mediator – met de eigenaar om tafel te gaan om op korte termijn tot een oplossing te komen?


zaterdag 21 november 2020

Gouda kiest voor stevige aanpak in nieuwe APV

De gemeenteraad van Gouda heeft deze maand de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 (APV) unaniem vastgesteld. Daarbij is op initiatief van ChristenUnie en CDA een "colourverbod"  en op initiatief van Partij voor de Dieren en ChristenUnie een verbod voor ballonnen en plastic confetti toegevoegd aan de APV. De nieuwe APV wordt nog deze maand van kracht.


De vernieuwde APV is wat betreft inhoud en taalgebruik gemoderniseerd. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop de gemeente, in gevallen dat het nodig is, kan handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in de nieuwe APV o.a. regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten.


Lachgasverbod

In de APV is een algeheel verbod op het gebruik van lachgas opgenomen. De Dit vanwege de regelmatige berichten over over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, ernstige incidenten en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt. 

Ook is het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden.De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad de afgelopen tijd meermalen aandacht gevraagd voor de gevaren van het gebruik van lachgas en we zijn blij dat nu een lachgasverbod in de APV is opgenomen en dat de raad unaniem deze gewijzigde APV heeft gesteund.

Meer hierover weten? Lees bijvoorbeeld: https://goudsdagblad.nl/landelijk/lachgas-verslavender-dan-tot-nu-toe-gedacht


Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken en andere bedrijven

Voor de afhaal- en bezorgzaken geldt een vergunningplicht. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, kunnen heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht worden opgelegd als er sprake is van criminele activiteiten. 

Verbod op het gebruik van ballonnen, confetti, serpentines en metaalsnippers

Het verbod om ballonnen op te laten en confetti, serpentines en metaalsnippers in de openbare ruimte te gebruiken, is naar aanleiding van het aangenomen amendement van PvdD en ChristenUnie toegevoegd aan de APV. Hiermee wordt milieuvervuiling en verstikkingsgevaar voor dieren, die dit afval opeten of daarin verstrikt raken, voorkomen.

Colourverbod

Ook heeft de raad het amendement van ChristenUnie en CDA aangenomen met een verbod om kleding en logo’s te dragen van motorclubs en andere organisaties, welke door een rechter zijn verboden (zgn. Outlaw Motor Gangs). 

De ChristenUnie heet zich samen met het CDA ingezet om deze bepaling in de APV te krijgen. Het is namelijk belangrijk dat we de gemeente Gouda veilig en leefbaar houden en verstoring van de openbare orde en onrust zoveel mogelijk tegengaan. 


Outlaw Motor gangs, die ook in Gouda aanwezig zijn, doen door hun manier van aanwezig zijn en optreden veelal afbreuk aan dat gevoel van veiligheid.

De laatste jaren zijn diverse Outlaw Motor Gangs door de rechter verboden vanwege activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde;

Deze motorclubs dragen daarnaast clubuitingen die in de openbare ruimte verstoring kan opleveren van de openbare orde.

Het opnemen van een artikel in de APV biedt een mogelijkheid om tegen deze motorclubs te kunnen optreden, om zo onrust en overlast tegen te gaan.


De VNG en de Landsadvocaat hebben inmiddels een positief advies gegeven voor het opnemen van een dergelijke bepaling in de APV en het wordt ook gesteund door de politie.


De raad steunde vooral dit amendement (met een grote meerderheid  van 27 voor en 3 tegen) omdat hierdoor verstoring van de openbare orde door deze verboden motorclubs kan worden tegengegaan.
zaterdag 14 november 2020

Investeren in de toekomst van Gouda

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, "colourverbod" (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 


Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 

vrijdag 6 november 2020

Corona teststraat in Gouda niet toegankelijk voor mindervaliden

Eind oktober is de nieuwe corona teststraat in Gouda in gebruik genomen aan de Hanzeweg 11. De GGD is gestart met het gebruiken van twee testkamers. Enkele dagen later is opgeschaald naar vier testkamers en sinds 2 november zijn er zes testkamers. Eind november wordt er een tweede noodgebouw geplaatst en wordt er opgeschaald naar twaalf testkamers. Eind november kunnen er dan in totaal 240 personen per uur door de teststraat.

Voetgangers, fietsers en scooterrijders komen lopend via de nieuwe, door Defensie aangelegde, brug het terrein op. Auto’s komen via de Nieuwe Gouwe OZ 40 het terrein op.

Niet toegankelijk voor invaliden

Tot zover het goede nieuws. Al snel na de opening word ik benaderd door een invalide inwoner uit Gouda die getest moest worden in de nieuwe teststraat, maar niet naar binnen kon, omdat er een trap voor de deur is.


De bewoner kreeg als reactie van de GGD: "O, we hebben niet aan een rolstoel gedacht." Voor deze bewoner was dit uiteraard geen fijne reactie. Overal maken we ons druk over de toegankelijkheid voor mindervalide mensen, maar bij de teststraat is de GGD het totaal vergeten.

Uiteindelijk is deze bewoner buiten getest.

GGD belooft beterschap

Vervolgens heb ik het college verzocht bij de GGD te laten nagaan wat er nu precies is gebeurd en het blijkt dat bij het ontwerp van de nieuwe teststraat de GGD de toegankelijkheid voor mindervaliden inderdaad vergeten is. Het is de bedoeling dat bij de bouw van de tweede unit - die zoals gezegd eind november gereed is - dit zal worden meegenomen. Ik ga er dus vanuit dat deze unit dan wel toegankelijk zal zijn voor mindervaliden.

Waarschijnlijk zullen tot die tijd mindervaliden buiten getest moeten worden. Vervelend, maar blijkbaar kan het op dit moment niet anders. 

Ik vertrouw erop dat bij regenachtig weer deze mensen ook vanuit de auto of mogelijk zelfs thuis kunnen worden getest, maar zal het college verzoeken dit nog te bespreken met de GGD.