zaterdag 28 juni 2014

Wijkteams in Gouda bedreigd

Verslag van Rondje Binnenstad 2014Oren en ogen van de wijk

Deze week ontvingen wij van diverse kanten informatie dat het nieuwe college voornemens is flink te gaan bezuinigen op de wijkteams. Bij de wijkteams is terecht flink wat beroering ontstaan over dit voornemen, omdat zij een belangrijke rol vervullen in de wijken. Ze zijn de oren en de ogen van de wijk, besteden veel tijd aan de leefbaarheid en maken vaak net het verschil waardoor de bewoners zich prettiger voelen in hun eigen omgeving.
Collega raadslid Wout Schonewille is gelijk hiermee aan de slag gegaan en bereidt nu artikel-38 vragen voor. Hij zal namens de ChristenUnie dit dossier heel kritisch gaan volgen.

Rondje Binnenstad

Op 13 juni was er weer het jaarlijkse “rondje binnenstad”, dat door wijkteam binnenstad wordt georganiseerd. Ook dit jaar slaagde het wijkteam er weer in om de gemeenteraadsleden interessante zaken in en rond de binnenstad te laten zien waar aandacht voor nodig is.


Regentesseplantsoen

Een aantal bewoners (Bewonersgroep Singelpark Regentes) heeft het initiatief genomen om van de groenstrook langs de Kattensingel een mooi park te maken, waarvan zowel de bewoners als de bezoekers kunnen genieten. De bedoeling is dat er een doorgaande wandelroute komt van de Kleiwegbrug tot aan de Gouwe.
De bewoners zijn bereid zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud, maar vragen wel om een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.
Om dit te kunnen realiseren zullen een aantal parkeerplekken moeten verdwijnen.
Ze willen overigens ook gelijk de ligplaatsen voor de boten aanpakken, aangezien de voorzieningen op dit moment nogal gammel zijn.

Op 17 september wordt er een bewonersavond georganiseerd en als er voldoende draagvlak is wil men in oktober met de uitvoering starten.


Looierspoort

Vervolgens gingen we naar de smalste steeg van Gouda, de Looierspoort. In deze poort is veel wateroverlast omdat door de zeer lage ligging van de steeg  de afwatering  via het riool niet goed verloopt. Al enige tijd is er een flinke discussie met de gemeente wie voor het onderhoud van de bestrating moet zorgdragen. De fractie van de ChristenUnie probeert al enige tijd hier een oplossing voor te bewerkstelligen, maar dat is nog niet gelukt.Aan het einde van de poort ligt de Arie Kerssensteegje en daar bevindt zich heel verrassend een stukje groen. In het kader van “Groen moet je doen” wordt dit door een aantal bewoners aangepakt, waarbij ze alert op zijn dat het geen hangplek gaat worden. Direct daarnaast bevindt zich achter een afsluitbare deur een leuk buurt speelterrein voor kinderen. Ik dacht dat ik onze binnenstad wel zo’n beetje kende, maar iedere keer ontdek je weer wat nieuws.


Pauzelandschap

Na het ontdekken van een nieuw stukje Gouda gingen we naar het Pauzelandschap op het Bolwerk. Met dank aan een aantal enthousiaste Gouwenaars die via crowdfunding de benodigde gelden hebben ingezameld en door veel materiële steun van bedrijven is er op een verwaarloosd stukje grond bij het Best Western Hotel een fraai landschap ontstaan.


Tijdens ons rondje werd net van beton een koe geplaatst. Inmiddels is dit stuk grond verkocht, dus het is nog even de vraag hoelang dit prachtige landschap zal blijven bestaan.


Kleischuur

Vanaf het Bolwerk fietsten we vervolgens richting de Turfsingel.
Langs de Turfsingelgracht ligt de KLEISCHUUR. Deze dateert uit circa 1900 en is opgetrokken in ambachtelijk-traditionele stijl. De kleischuur aan de Vest is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is bedekt met Hollandse pannen. De zuidelijke langsgevel ligt direkt aan het water en was oorspronkelijk open. De kleischuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleischuur bij een plateelfabriek.
 
Mooi uitzicht op het Cultuurhuis
Particulieren hebben onlangs de vervallen Kleischuur gekocht en zijn dit monument helemaal aan het restaureren en gaan er een horeca voorziening aan het water van maken. Het ligt op een prachtige plek, dus dat moet een succes worden! Het perceel biedt de mogelijkheid om ook een aantal parkeerplaatsen aan te leggen en dat zal de aantrekkingskracht absoluut versterken.
Naast de horeca willen de initiatiefneemsters ook fluisterboten en kano’s gaan verhuren en bieden ze aan watertoeristen wc en douche faciliteiten.
Bij de horeca is er veel aandacht voor duurzaamheid en originaliteit. Zo krijgen kinderen geen kleurplaat, maar een stukje klei.
Het is de bedoeling dat deze faciliteit uiterlijk op 1 september opengaat.


De Raam

Vanaf de Kleischuur vervolgen we onze fietstocht naar de Raam. Hier gaan we in gesprek met bewoners die klagen over geluidsoverlast bij de moskee Nour.
De moskee kan het aantal bezoekers nauwelijks aan en daardoor staan er op gezette tijden heel veel fietsen op het Raam en is er ook wat geluidsoverlast. Dit probleem wordt echter redelijk goed aangepakt door de moskee, maar er is wel behoorlijke overlast aan de achterzijde, waar de vrouwen ingang is.
De meeste overlast wordt echter veroorzaakt door een andere geluidsinstallatie in de moskee, waardoor de bijeenkomst buiten de moskee bijna integraal te volgen zijn aan de achterzijde.
De bewoners hebben herhaaldelijk verzocht hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door de ramen te sluiten, maar tot op heden heeft het allemaal weinig geholpen.
Het bestuur heeft meermalen aangegeven er iets aan te gaan doen, maar volgens de bewoners is het vooral bij woorden gebleven.
Rachid Karkache van Gouda Positief heeft beloofd dit op te pakken en met de moskee in gesprek te gaan om iets aan de overlast te doen.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden en lijken de problemen opgelost.


Oost- en Westhaven

Op weg naar het Houtmansplantsoen staan we even stil bij een gerestaureerde brug tussen de Oost- en Westhaven die wordt ontsierd doordat er regelmatig fietsen worden geparkeerd, net als voor de restauratie van de brug. Het wijkteam is blij met dit soort restauraties maar zou ook graag zien dat te gelijker tijd de gelegenheid wordt aangegrepen om zaken in de nabijheid ook mee te nemen. Zoals in dit geval het creëren van fietsenstallingen waardoor de brug fietsvrij kan zijn en dus beter tot zijn recht komt en langer mooi blijft.  .


Houtmansplantsoen

Als laatste bezochten we het prachtige Houtmansplantsoen. Het plantsoen is door Gouda Culinair helaas wel aangetast, waardoor er soms flinke plassen op het gras staan, maar het ziet er verder fraai uit en er is veel historie verbonden aan  dit rijksmonument. Een aantal bewoners zijn bezig om dit park zelfs nog mooier te maken.

Wijkteam maakt het verschil....

De houten speeltoestellen in het park worden dit najaar vervangen door stalen toestellen. Het oorspronkelijke ontwerp kon de bewoners maar weinig bekoren en op initiatief van het wijkteam is er een nieuw ontwerp gekomen, dat met de wensen van de gebruikers en omwonenden (overlast) rekening houdt, maar ook veel duurder is.
Met een behoorlijke financiële bijdrage vanuit het wijkteam kan dit verbeterde plan toch worden gerealiseerd.

Vanuit het Houtmansplantsoen loopt het Houtmanpad langs de singel waar de bomenbordjes vervangen gaan worden op initiatief van de Bomenstichting in samenwerking met het wijkteam. Dan wordt er meteen een bomenroute van gemaakt. Deze route leidt langs allerlei interessante bomen vanaf het Houtmanplantsoen tot in  het Van Bergen IJzendoornpark. Naast de Bomenstichting en het wijkteam Binnenstad is ook het wijkteam Nieuwe Park betrokken bij dit project

We zijn als raadsleden ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan wijkteam Binnenstad en andere vrijwilligers die de moeite hebben genomen om ons te attenderen op het vele moois in onze binnenstad en de aandachtspunten die er zijn. We hebben in ieder geval weer huiswerk.

donderdag 19 juni 2014

Feest van herkenning en kritische terugblik


Deze week was een belangrijke week voor de Goudse politiek, omdat bijna 3 maanden na de verkiezingen het bij de 3e poging uiteindelijk is gelukt om een coalitie tot stand te brengen.

De afgelopen dagen hebben we gedebatteerd over het Bestuursakkoord en de financiële kaders. 

Nieuwe bestuursstijl

Voor het debat hebben we ook nog verkennend gesproken over de nieuwe bestuursstijl, waarbij veel meer ruimte komt voor ideeën en initiatieven vanuit de stad. Iets wat de ChristenUnie toejuicht. Op voorspraak van onze fractie worden alle opmerkingen vanuit de raad over de nieuwe bestuursstijl verwerkt in het bestaande document en wordt dit vervolgens "werkdocument Nieuwe Bestuursstijl", waarmee we als raad aan de slag gaan.

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben we teruggeblikt op het proces rond de coalitievorming, maar ook het bestuursakkoord en de financiële kaders van de nodige kanttekeningen voorzien.

"samba van arrogantie"

Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie tijdens die raadsbehandeling:

"Direct na de verkiezingen op 19 maart werd er een informateur aangesteld en we waren benieuwd met welke adviezen hij zou komen. Wat schetste echter onze verbazing toen bleek dat parallel aan zijn informatie al spontaan door D66 een initiatief voor het vormen van  een college werd gestart, waarbij uitgangspunt was om zoveel mogelijk fracties van de oude coalitie door te laten gaan in een nieuw college, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Het enige vernieuwende was dat de ChristenUnie, als winnaar, mocht aanschuiven, ten koste van het CDA.
De verkenning gaf inhoudelijk meer inspiratie dan de continuatie van de zittende coalitie, maar de geforceerde eindconclusie kapte dat resoluut af. Hierin werd voorgesteld om met D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en GroenLinks om tafel te gaan.

“Ik schrok niet.
Toen de eerste partijen
samen dansten en
hun voeten sneden
bij de samba van arrogantie
op de bebloede scherven
van hun nederlaag.”
Stadsdichter

Initiatief Gouda Positief / GBG

Voor de ChristenUnie was het proces en de voorgestelde coalitie onverteerbaar en we bedankten voor de eer.  Onze inzet was een vernieuwde coalitie die recht deed aan de verkiezingsuitslag en de strekking van de bevindingen van de informatieronde door de informateur.

Als snel na ons besluit om niet mee te gaan in het initiatief van D66 opende zich een nieuwe mogelijkheid via Gouda Positief / GBG die maar wat gelukkig was dat ze toch konden gaan onderhandelen voor een nieuwe te vormen college. Aangevuld met CDA, SGP, SP en Gouda’s 50+ Partij ontstond er een gelegenheidscoalitie die echter vanaf het begin de intentie had om er iets moois van te maken en dat leek ook daadwerkelijk te gaan lukken.
Totdat Gouda Positief besloot – tegen alle afspraken in – in stilte een weg te gaan banen richting D66 die gretig toehapte en samen met de PvdA een bres wist te slaan in de beoogde coalitie en deze uiteindelijk om zeep hielp.

Vertrouwen

Vertrouwen en afspraken maken stelde feitelijk niets voor en er kwam ook geen enkel excuus van de kant van Gouda Positief. Ze waren zelfs nog trots op hun manoeuvre, die echter volstrekt verwerpelijk is en het fundament van de politiek – vertrouwen – ernstig heeft aangetast.

Opvallend is dat de ChristenUnie bij de huidige college partijen het verwijt krijgt dat ze niet te vertrouwen is en dat je beter zaken kunt doen met Gouda Positief.
Het kan verkeren… Degenen die deze mening nog steeds zijn toegedaan moeten maar een keer kop koffie komen drinken om dit uit te weg te ruimen.

De afgelopen weken is  alles weer in wat rustiger vaarwater gekomen en gaan de coalitie partijen uit 2010 met elkaar verder, waarbij Gouda Positief (GBG heeft zich van Gouda Positief losgemaakt) als enige nieuwe partij uiteindelijk is toegevoegd.

Het is opvallend om als PvdA, VVD en GL eerst afgestraft te worden en dan toch door te gaan met een intentie voor een nieuw beleid. Om het positief te duiden: het is in ieder geval gedurfd…

Bestuursakkoord

De coalitie partijen hebben gekozen voor een beperkt aantal onderwerpen (3) en kiezen daarmee voor een sterke focus Door deze focus blijft wel ongewis hoe de andere onderwerpen onder de aandacht worden gebracht. Komen er werkprogramma’s voor bijvoorbeeld kunt en cultuur, sport, maatschappelijke vergroening etc.?  Belangrijk is ook dat werkprogramma’s altijd vooraf gegaan moeten worden door kaderstelling.
Er wordt verder regelmatig gesproken over onderzoeken, dus veel concreet beleid blijft onduidelijk.
Jammer dat een integrale visie met doelstellingen op het totale voorgenomen beleid ontbreekt. Het zal nog ingewikkeld worden om de ambtelijke organisatie enthousiast te maken, die toch veel werk moet verrichten en het blijft nu voor een groot deel onduidelijk welke kant het college op wil.

We vinden het een groot gemis dat we niet een meer gedetailleerd overzicht hebben gekregen van de bezuinigingen. Het is nu niet mogelijk om de inhoud van het bestuursakkoord te wegen en we zullen noodgedwongen dat later moeten doen. We zien in ieder geval met belangstelling uit naar de kadernota die we voor het reces gaan ontvangen.

Daarnaast heeft Gouda Positief grote woorden gesproken over de afrekenbaarheid van een college op concrete doelstellingen. De doelstellingen mogen vooral niet te vaag zijn. We zijn heel benieuwd waar we dit college over 4 jaar op mogen afrekenen en in het bijzonder wat Gouda Positief minimaal bereikt wil hebben. In het bestuursakkoord heb ik weinig punten kunnen ontdekken. Ook wilde Gouda Positief persé minder dan 5 FTE aan wethouders. Die eis hebben ze nu toch laten vallen...

Feest van herkenning

We hebben waardering voor de helderheid van het stuk en het is goed om te merken dat het werk van het vorige initiatiefnemers niet voor niets is geweest en dit college heeft geïnspireerd tot dit stuk. We interpreteren het maar  als een beloning voor onze inzet en zullen maar niet spreken van plagiaat. Heel veel punten zijn namelijk al dan niet letterlijk overgenomen.

Specifieke aandachtspunten

Voor een aantal punten uit het Bestuursakkoord hebben we speciaal aandacht gevraagd. Hieronder alle opmerkingen die we als fractie hebben genoteerd, maar niet allemaal tijdens de raadsvergadering aan de orde zijn geweest:

Lokale economie

 • Modernisering van de marktverordening: fijn dat dit belangrijke punt van de vorige initiatiefnemers is overgenomen en het zou mooi zijn als binnenkort de streekmarkt onderdeel uitmaakt van de reguliere markt.
  
Sociaal domein

 • Goed dat er zowel van eigen kracht wordt uitgegaan als ook er oog is voor het creëren van een vangnet
 • Welke aandacht gaat er uit naar preventie? Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. Alleen bij armoede beleid wordt gesproken over vroeg signalering. In het sociaal domein gaat preventie echter over meer: goede preventie voorkomt veel leed voor alle betrokkenen, is duurzaam effectief en kostenbesparend. Denk concreet aan roken, alcohol, drugs, kindermishandeling, ongewenste zwangerschap etc.
 • Het Kinderfonds is een sympathiek idee.
 • Er moet een extern onderzoek naar de toekomst van sport komen:  wat moet dit onderzoek opleveren en wat gaat zo’n onderzoek kosten? Wanneer denkt het college hier financieel voordeel van te hebben met het oog op de bestaande DVO?
 • Wie gaat het onderzoek naar de toekomst van de wijkteams uitvoeren en waar wil het college uiteindelijk heen m.b.t. het betrekken van: wijken bij het gemeentelijk beleid (nu heel algemene termen: innovatieve vormen van burgerparticipatie en zelf-organisatie). Hoe behouden we het kapitaal van de wijkteams? (Antwoord: we gaan het echt anders doen en er zal minder geld naar de wijkteams gaan...) 

Bevorderen aantrekkelijkheid van Gouda

 • Prima dat er wordt ingezet op een cultuur-/erfgoedfonds, innovatie tot bouwen, wonen en herbestemming van panden, maatschappelijke vergroeningsagenda en goede parkeerverwijzing en evaluatie veiligheidsbeleid
 • Goed dat voor thema kaas er extra gelden komen, maar plaats het niet buiten het groter geheel van culturele en toeristische activiteiten, maar integreer dat op een slimme manier
 • Waarom expliciete opmerking dat kleinere activiteiten ook op zondag mogelijk gemaakt moeten worden. Wat is het daaraan vernieuwend t.a.v. bestaand beleid (op zondag)?
 • Er moet creatief worden omgegaan met bestemmingsplannen. Hoe moet dat in relatie tot de juridische regelgeving? Hoe vindt de inhoudelijke afweging plaats bij het ontbreken van een actuele ruimtelijke visie?
 • Goed dat er aandacht is voor duurzaamheid en Gouda Fairtrade!
 • Compliment aan het beoogde college dat particuliere initiatieven voor openen Havensluis nu worden ondersteund!


Regionale samenwerking

 • Dit is een mager hoofdstuk, want er is over dit onderwerp echt wel meer te zeggen.

-       Denk aan:
o   Samenwerking met Oudewater en Schoonhoven
o   Van belang bij regionale samenwerking is dat de gemeenteraad stevig gepositioneerd blijft en de democratische legitimiteit is geborgd .
o   Gouda de bestaande samenwerking ten aanzien van de regionale werkgelegenheid zal uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied van de werkgeversbenadering via het Werkgeversservicepunt
o   de regionale samenwerking op het terrein van de decentralisaties wordt gecontinueerd, onder het motto ‘lokaal wat kan en regionaal wat moet’ en vanuit de wens om als buurgemeenten van elkaar te kunnen leren, zodat de zorgtaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd
o   Gouda zich samen met de buurgemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland zal inzetten voor het binnenhalen van bedrijven en Europese subsidies
o   een regionale winkelvisie en economische agenda kan helpen om bedrijventerreinen te herstructureren en winkelleegstand te bestrijden
o   meer aandacht voor de landschappelijke waarde van het Groene Hart


zaterdag 14 juni 2014

Nicolaas en Piet in St.-Janskerk

De landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda houdt de gemoederen in onze stad flink bezig en inspireerde de koster van de St.-Janskerk tot een persoonlijk bijdrage over Nicolaas en Piet in deze kerk.

Bij wijze van uitzondering stel ik mijn blog in deze "pauzeweek" voor de politiek graag voor Maurits Tompot beschikbaar voor onderstaande bijdrage. Maurits schrijft wekelijks in de Krant van Gouda een column onder de naam "kostelijke ontdekkingen", waarbij hij op allerlei bijzonderheden van de Goudse Glazen wijst.


"De eerste intocht van Sint Nicolaas in de Nederlanden vond plaats in de zestiende eeuw. Spanje regeerde toen de wereld en de Goudse Glazen uit die periode tonen niet alleen diverse bisschoppen, soldaten in pofbroeken en appeltjes van oranje, maar ook een heuse Nicolaas en Piet. 

Mijter

Omdat de Spaanse hofmode bepalend was, zitten de glazen vol met baretten, wambuizen, pofbroeken en hozen. In glas 61 mag naast koorkap, mijter en staf van de schenker, wijbisschop Nicolaas van Nieuwland, de schimmel niet ontbreken. In de hoofdvoorstelling draagt een soldaat de pofbroek en maken makkers wild geraas. De politiek van de Roomse missie was om aansluiting te zoeken bij bestaande heidense feesten en gebruiken. Zo danken we onze woensdag nog aan Wodan. 

Wodan en paard

Wij geloofden dat deze oppergod op een achtbenige ros Sleipnir door het luchtruim zweefde met twee raven op zijn schouder en een legertje zwarte krijgers. Wodan werd voorzien van de bisschopsmantel van Nicolaas uit Myra, het huidig Turkije. De acht benen werden er vier, wat niet weg neemt dat het paard nog over daken kan trippelen. We offeren braaf aan Wodan via de schoentjes bij de kachel. 

Zwarte Piet

In glas 22 van de tempelreiniging is aan Christus’ rechterzijde (voor de kijkers links) een Moorse soldaat afgebeeld. Herkennen wij de zwarte Piet? Spanjaarden waren donker in onze ogen en de schenker Willem van Oranje streefde er naar om de Nederlanden te zuiveren van deze bezetters. Of dit een political cartoon is, valt nooit te bewijzen omdat Willem, politiek gezien, de Zwijger werd genoemd. De oranje appeltjes onder in het glas verwijzen naar het prinsdom Orange in Zuid Frankrijk. Willem erfde de titel van prins van Oranje. 

St.-Nicolaas

Scheepslui met St.-Nicolaas als beschermheilige, namen bootladingen vol appelsientjes mee als ze om Spanje voerden. Al liggen de beenderen van Sint Nicolaas nu in Bari, Italië, wij blijven stug geloven dat hij uit Madrid komt. De afbeelding van de Moor is bewust voor zwart wit denkers van het carton gekozen."

zaterdag 7 juni 2014

Scherpe toon in de Goudse raadOp 4 juni hadden we een reguliere raadsbijeenkomst in Gouda waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden.
Omdat er ook een besluitvormend gedeelte was kon bij de verschillende stemmingen goed worden gepeild hoe de onderlinge verhoudingen momenteel in de raad zijn, zeker toen een Motie vreemd aan de orde van dag werd besproken...

Inkoop Sociaal Domein

De raadsbijeenkomst startte met een interessante presentatie over het inkoop beleid met betrekking tot het Sociaal Domein. Dit proces wordt zowel lokaal als regionaal georganiseerd. Er ligt op dit terrein een belangrijke uitdaging omdat er talloze ambities zijn, maar er ook wordt bezuinigd op de financiële middelen.Wet Markt en Overheid

In het kader van de nationale Mededingswet moet oneerlijke concurrentie worden voorkomen bij economische activiteiten. In sommige gevallen is het echter wenselijk om bevoordeling toch toe te staan. Dat gaat om bevoordeling in het kader van het algemeen belang. In Gouda is er nu een besluit genomen om verhuur van vastgoed door de gemeente (panden en gronden) aan organisaties met een maatschappelijke functie op het gebied van zorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs en vrije tijd te laten vallen onder de noemer "algemeen belang" en daarmee blijft het mogelijk om aan deze instellingen lagere tarieven door te rekenen. Dit wordt gedaan om de toegankelijk van activiteiten niet teveel onder druk te zetten.

Volgens het college vallen alle bestaande activiteiten onder deze opsomming, maar de Partij voor de Dieren wilde toch een uitbreiding van deze opsomming en stelde voor om ook "dierenwelzijn, natuur & milieu en duurzame leefomgeving" op te nemen.

Omdat deze toevoeging overbodig was kreeg dit amendement niet veel steun, al was het mooi om zien dt het dualisme goed functioneerde, omdat de beoogde coalitiepartijen PvdA en GL voor stemden en D66, Gouda Positief en VVD tegen :-)
De ChristenUnie stemde overigens ook tegen.Motie vreemd aan de orde van de dag

Als laatste agendapunt stond een een Motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda. De ChristenUnie diende deze motie samen met zes andere partijen in (CDA, SP, SGP, Gouda's 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG).
Het ging in de motie over de procedure voor de benoeming en installatie van de wethouders van het nieuwe college.
In het AD had gestaan dat die installatie al op 11 juni zou gaan plaatsvinden, terwijl dit volgens het reglement van orde niet mogelijk is en we zouden dan ook niet (tijdig) kunnen beschikken over de resultaten van het integriteitsonderzoek.
Daarnaast vinden de zeven partijen het belangrijk om de ondervraging van de kandidaat wethouders en de benoeming over twee dagen te verdelen, zodat er in de fractie een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.
In de motie verzochten we de voorzitter van de raad en het presidium om de volgende zaken:
 •        de regels rond de benoemingsprocedure zorgvuldig in acht te nemen, en
 •         de data voor onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie op basis van een aantal genoemde overwegingen te vast te stellen, en
 •        te zorgen dat de geloofsbrievencommissie uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan benoeming (vrijdag 13 juni) over de geloofsbrieven + het integrale integriteitsonderzoek (voor zover de wet op de privacy niet wordt geschonden) te kunnen beschikken, en
 •         om een aparte avond te reserveren voor bespreking resultaten geloofsbrievenonderzoek + bevragen voorgedragen wethouders en de daaropvolgende avond de installatie te laten plaatsvinden
De beoogde coalitie partijen (D66, Gouda Positief, PvdA, VVD en GL) reageerden merkbaar geprikkeld op deze motie en er werden stevige en soms ook smalende opmerkingen gemaakt. Er was duidelijk geen steun voor deze motie van die kant te verwachten, terwijl het ons om een zorgvuldige procedure ging en het ruimte geven aan de fractiesom tot een goed oordeel te komen. Als de beoogde coalitie beweert open te staan voor een open bestuursstijl hadden ze hier een goed begin mee kunnen en dan hadden ze teven een constructieve handreiking richting de oppositie kunnen doen. Ze kozen hier nu niet voor en uiteindelijk is de motie met 15 voor en 20 tegen verworpen.

Het is wel duidelijk dat we de komende tijd flink moeten gaan investeren in de onderlinge verhoudingen, want door de verhoudingen tussen coalitie en oppositie zo op scherp te zetten, als deze avond is gebeurd, is niemand gebaat en het zal de bestuurbaarheid van Gouda zeker niet ten goede komen...

dinsdag 3 juni 2014

ChristenUnie kiest voor constructieve houding


Gemeente Belangen Gouda breekt met Gouda Positief
De laatste weken wordt in de diverse media opgemerkt dat de ChristenUnie niet bereid is om zitting te nemen in het nieuwe college dat waarschijnlijk binnenkort wordt gepresenteerd. Het leek me daarom goed om de situatie helder uiteen te zetten, zodat er een juiste beeldvorming ontstaat. 

Vertrouwen

Op 12 mei jl. maakte Johan Weeber namens Gouda Positief bekend dat hij de intentie heeft om met D66 en PvdA een nieuwe coalitie te gaan vormen en daarom uit de besprekingen te stappen voor een coalitie van Gouda Positief/GBG, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ Partij. Vooral Jan de Laat van Gouda Positief had naar wij begrepen fors moeite met een coalitie van kleine partijen en wilde een coalitie met grote(re) partijen. Op dat moment ontstond er een nieuwe situatie en stonden wij behoorlijk ontgoocheld buiten spel. Vertrouwen bleek een broos iets en een gegeven woord bleek feitelijk niets waard.


Twitter, 3 juni 2014

Constructieve houding 

Van diverse kanten werd erop aangedrongen dat in ieder geval de ChristenUnie er alles aan moest doen om mee te worden genomen in het nieuwe initiatief, aangezien de drie partijen nog geen meerderheid hadden en de ChristenUnie de 4e partij van Gouda was geworden met 4 zetels. Gouda Positief/GBG, D66 en PvdA hebben met elkaar 16 zetels en bij 18 zetels is pas sprake van een meerderheid. We werden al vrij snel benaderd door de PvdA (namens de drie partijen) en er werd gepolst hoe wij erin stonden. Ik heb namens de ChristenUnie duidelijk gemaakt dat de handelwijze van Johan Weeber (met Jan de Laat) zeer laakbaar te vinden en dat het vertrouwen (een fundamenteel iets, ook in de politiek) is geschonden. Maar daarbij merkte ik ook dat we niet meer in de positie zijn om te bepalen met welke partijen we een college wilden vormen en dat in het belang van de stad er nu snel een stabiel en betrouwbaar college nodig is.

De ChristenUnie was (en is) bereid daarover het gesprek aan te gaan, al zou er dan met Gouda Positief een stevig gesprek moeten plaatsvinden en vinden wij die partij een reëel risico. Het betekent dat je de komende jaren naast de inzet voor een goed beleid, je ook steeds alert moet zijn of Gouda Positief binnenboord blijft.Namens de ChristenUnie hebben we ons nadrukkelijk constructief opgesteld en een uitgestoken hand aangereikt. De PvdA besloot echter vast te houden aan GroenLinks en D66 aan de VVD en zodoende was er geen ruimte voor de ChristenUnie. Feitelijk was dit ook al zo direct na de verkiezingen. De vier voormalige coalitie partijen hadden elkaar toen ook al heel snel gevonden en er was alleen een andere partner i.p.v. het CDA als 5e partij mogelijk. Eerst was dat de ChristenUnie en nu is dat Gouda Positief. 

Stabiel bestuur

Duidelijk moet zijn dat de ChristenUnie na 12 mei bereid was aan te schuiven, maar dat de initiatiefnemers dit niet hebben gewild. 
Het is nu aan de vijf genoemde partijen om te gaan bewijzen dat ze tot een stabiel en betrouwbaar bestuur kunnen komen, dat ook representatief is voor de volle Goudse samenleving.  Het blijft daarbij vreemd en onwerkelijk dat ruim een kwart van de stemmers (christelijke partijen) nu bewust buiten spel is gezet…

GBG breekt met Gouda Positief

Inmiddels is op 2 juni bekend geworden dat Gemeentebelangen Gouda de fusiebesprekingen met Gouda Positief heeft beëindigd. 

Nadat Johan Weeber en Jan de Laat van Gouda Positief op eigen houtje hadden besloten met D66 het gesprek aan te gaan voor een alternatieve coalitie (3e poging in Gouda sinds 19 maart) en daarmee Jan de Koning van GBG buiten spel zetten, was het een kwestie van tijd tot de breuk zou worden aangekondigd.
Ofschoon het niet aan mij is om over interne aangelegenheden bij de fracties iets te roepen, is het in ieder geval wel frappant dat iedere keer blijkt dat er bij Gouda Positief op een bepaalde manier wordt geschaakt, waarbij personen, beloften en vertrouwen ondergeschikt worden gemaakt aan bepaalde ambities. Dit is schadelijk voor de politiek en schadelijk voor de stad. 


Hieronder de verklaring van GBG zoals die vermeld stond op de site van GoudaFM:

"De leden van Gemeente Belangen Gouda (GBG) hebben besloten de fusiebesprekingen met Gouda Positief, die tijdelijk waren opgeschort vanwege de gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen, niet verder voort te zetten en de samenwerking met genoemde fractie met onmiddellijke ingang te beëindigen.Reden van dit besluit is de gang van zaken binnen en buiten de fractie- en bestuursvergaderingen tijdens de vorming van coalities. Het eigenzinnig optreden van enkele leden van GoPo en het ontkennen en niet nakomen van afspraken, welke in het bijzijn van onze leden zijn gemaakt, wordt door ons hoog opgenomen.Daar komt bij dat recent tijdens een gesprek met ons bestuur de fractievoorzitter van GoPo/GBG heeft gedreigd de fusie niet door te laten gaan wanneer Jan de Koning (GBG) zich kandidaat stelt voor de functie van wethouder.

Twitter, 2 juni 2014

Vanwege het buitensluiten cq. negeren van de inbreng van GBG tijdens bestuur- en fractievergaderingen en het dreigement van de fractievoorzitter hebben wij moeten constateren dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan. Op grond daarvan is er onvoldoende basis om verder te gaan met het proces van fusie van de twee partijen. Het vertrouwen dat wij de laatste twee jaar zo zorgvuldig hadden opgebouwd is door het optreden van enkele personen binnen Gouda Positief volledig verloren gegaan.
Vanaf maart 2012 hebben wij als bestuur en fractie van GBG veel energie gestoken in het laten slagen van deze samenwerking die zou moeten leiden tot fusie van twee lokale partijen in Gouda. De samenwerking tussen de leden van de fracties en besturen had tot doel de krachten te bundelen. Wanneer het vertrouwen zo ernstig geschaad wordt is er geen sprake van het leggen van een goed fundament voor een vruchtbare samenwerking in het belang van de Goudse burger. Als GBG zijn wij ten opzichte van onze kiezers verplicht ook die verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf heden zal onze vertegenwoordiger weer als raadslid namens de fractie van GBG gaan functioneren.
Bestuur Gemeentebelangen Gouda (GBG)