woensdag 27 augustus 2014

Uitpuilende containers als visite kaartje van Gouda Havenstad


Gouda is trots op haar imago van Gouda Havenstad en doet er - terecht - van alles aan om de mogelijkheden van water in en rond Gouda goed op de kaart te zetten.
Daarbij willen we natuurlijk ook graag dat er meer watertoeristen naar Gouda komen en het liefst dat ze dan ook enkele dagen hier verblijven.

Het is dan wel belangrijk dat we beschikken over goede faciliteiten, zoals goed onderhouden steigers en voldoende mogelijkheden om het afval kwijt te kunnen, om te voorkomen dat het een vuilnisbelt wordt.

Gammel en smerig

Bij het Regentesseplantsoen zijn de steigers hier en daar behoorlijk gammel en het is maar goed dat de landelijke intocht van Sinterklaas in november niet daar plaats vindt...
Daarnaast is er ook een probleem met het afval. De booteigenaren kunnen hun afval onvoldoende kwijt met als gevolg dat de groencontainers voor restafval wordt gebruikt, de containers dikwijls uitpuilen en het er regelmatig een zooitje is. 
Niet bepaald een uitstraling die past bij het gewenste imago...

Er zullen dus extra containers moeten worden geplaatst of de bestaande containers zullen in het zomerseizoen vaker moeten worden geleegd.

Bewonersinitiatief

Dit item kan mooi worden meegenomen door de Bewonersgroep Singelpark Regentes, die de hele groenstrook willen aanpakken en streven naar een park langs de singel.
Het is in potentie een fraai stukje groen tussen de Kleiwegbrug en het Bolwerk, maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Als de gemeente en de bewoners met elkaar de handen ineen slaan moet dat tot iets moois kunnen leiden en dan is het gelijk een fraai visitekaartje voor de watertoeristen.


dinsdag 19 augustus 2014

ChristenUnie Gouda kritisch over parkeerbeleid


In Gouda wachten we al behoorlijk lang op een evaluatie van het huidige parkeerbeleid. Het vorige college had deze al beloofd, maar tot op heden hebben we nog steeds niets gezien. Het nieuwe college heeft nu de uitdaging om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.
De fractie van de ChristenUnie vindt dat die evaluatie er nu snel moet komen, zodat we het beleid daarop kunnen gaan ijken en waar nodig verbeteren.

Zaken die aandacht behoeven zijn o.a.
- Winkelcentrum Bloemendaal heeft een sterke aantrekkingskracht vanwege de veelheid en diversiteit aan winkels, gecombineerd met gratis parkeren.
- De tarieven voor betaald parkeren zijn gedifferentieerd en onlogisch.
- Een beperkt deel van de Gouwenaars betaald voor een parkeervergunning, waarbij de opbrengsten deels worden gebruikt voor parkeervoorzieningen waar een veel grotere groep van profiteert.
- Betaald parkeren op zondag stuit op veel weerstand en vraagt daarom om een zorgvuldige aanpak. Wat de ChristenUnie betreft wordt betaald parkeren op zondag in Gouda niet ingevoerd.

Er zijn nog meer zaken die ons zijn opgevallen. Christiaan Quik zal namens de ChristenUnie dit dossier nauwlettend volgen en het college waar nodig blijven bevragen over dit onderwerp.

Artikel-38 vragen

Vorige week hebben we de volgende vragen aan het college gesteld middels zgn. artikel-38 vragen:

1.            Wanneer kunnen we de – reeds door het vorige college beloofde - evaluatie van het bestaande parkeerbeleid tegemoet zien?
2.            Welke elementen van het huidige parkeerbeleid worden geëvalueerd ?
3.            Wat is de reden dat er in Gouda zo’n gedifferentieerde tariefstelsel voor parkeren wordt gevoerd?
-       Waarom heeft het college ervoor gekozen om voor de parkeergarage bij het station de huidige tarieven te voeren, die afwijken van Bolwerk?
-       In hoeverre is het college bereid zich in te zetten om samen met de exploitanten te komen tot een betere stroomlijning van de tarieven?
4.            In hoeverre is het college bereid een vernieuwende aanpak voor de tariefheffing voor parkeren te introduceren en waar mogen we dan aan denken?
5.            In hoeverre is het college daarbij bereid om samen met de winkeliers de mogelijkheid te onderzoeken naar meer concurrerende parkeertarieven t.o.v. Winkelcentrum Bloemendaal door bijvoorbeeld 1e uur gratis parkeren of korting op de tarieven bij aankopen?
6.            Op dit moment wordt door campers nog regelmatig buiten Klein Amerika een parkeerplaats gebruikt. In hoeverre is het college bereid rond het centrum een parkeerverbod in te stellen?
7.            Op welke wijze wordt het mogelijk invoeren van betaald parkeren op zondag beleidsmatig opgezet en hoe worden de (mogelijk negatieve) effecten in kaart gebracht?

8.            Wanneer is de nieuwe bewegwijzering naar de parkeerplaatsen gereed en in hoeverre wordt hierin ook de camperparkeerplaats op Klein Amerika meegenomen?

woensdag 13 augustus 2014

Koopzondag is geen breekpunt


In het AD van 19 juli stond een uitspraak van wethouder Daphne Bergman, die opmerkte dat de onderhandelingen tussen Gouda Positief en de christelijke fracties uiteindelijk zijn stukgelopen op de koopzondagen. Naar later bleek heeft ze dat zo niet gezegd, maar is er nu wel een beeld ontstaan die we graag willen corrigeren.

Bij de eerste besprekingen met D66 heeft de ChristenUnie al direct aangegeven dat de koopzondagen geen breekpunt, maar wel een zorgpunt is. Tijdens een informeel overleg heeft D66 toen toegezegd niet te zullen inzetten op uitbreiding van het aantal koopzondagen en dit heeft D66 tegen de pers ook bevestigd.

Compromis

Bij de tweede coalitie poging (Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ Partij) is het onderwerp koopzondagen direct op de agenda gezet en spraken we af dat we hier snel uit wilden zijn om niet gedurende de onderhandelingen hier steeds mee geconfronteerd te worden.

Een kleine groep heeft dit onderwerp voorbereid en er ontstond er een bijzonder compromis waar alle partijen zich in konden vinden.

Omdat de initiatiefnemers van de 2e coalitiepoging het van belang vinden (voor een goede beeldvorming) dat helder wordt welk standpunt toen is in genomen, brengen we het stuk naar buiten waarin het compromis wordt verwoord:

Rechtszaak

Mocht gedurende de college periode op basis van een uitspraak van de rechtbank blijken dat de huidige verordening niet voldoet omdat er sprake is van ongelijkheid, zal dit aanleiding zijn om met de coalitie partijen de huidige regeling aan te passen en uit te gaan van de beperkte regeling (15 + 6 koopzondagen) voor alle winkels in Gouda. In het geval de rechter anders oordeelt, zal de huidige regeling koopzondagen worden gecontinueerd, dus geen uitbreiding van het aantal koopzondagen (in een categorie).

Coalitie akkoord

De uitersten gaan elkaar over dit onderwerp niet vinden daarom moeten we streven naar een compromis.

Daarbij zijn een aantal zaken van belang:

 geen enkele partij die nu onderhandelt heeft het onderwerp “koopzondag” als breekpunt genoemd
- de huidige regeling is pas enkele maanden van kracht en er moeten wel heel zware argumenten zijn om die regeling nu weer ter discussie te gaan stellen. We moeten ons daarbij ook hoeden voor “symbool politiek”.
- het is belangrijk dat we de komende 4 jaar dit onderwerp niet op verschillende momenten weer op de agenda gaan krijgen, omdat dit spanning in de coalitie kan opleveren.
- Een evaluatie is niet noodzakelijk, dus we kunnen een afspraak maken voor de hele collegeperiode. Hoewel Gouda Positief / GBG een evaluatie wel wenselijk vindt, beseft deze partij dat een evaluatie ook weer de discussie zal doen oplaaien. Daarom zou een onafhankelijke uitspraak van een rechter over dit onderwerp een alternatief kunnen zijn voor een evaluatie.

Op basis van deze overwegingen stellen we de volgende tekst voor:

“Gedurende de college periode 2014-2018 blijft de huidige regeling voor koopzondagen gehandhaafd.”

Daarbij zullen de christelijke partijen een algemene zin laten opnemen dat bij voorkeur er geen koopzondagen in Gouda zijn, maar dat een in 2013 democratisch genomen besluit zal worden geëerbiedigd.

Het compromis betekent concreet dat de coalitie partijen gedurende deze college periode geen initiatieven vanuit de raad om te komen tot uitbreiding van het aantal koopzondagen zullen ondersteunen. Ook initiatieven om tot een minder aantal koopzondagen te komen zullen niet worden ingediend dan wel gesteund.

Conclusie

Uit dit stuk blijkt dat de koopzondagen dus geen breekpunt was en dat iedereen zich zelfs kon vinden in beperking van het aantal koopzondagen als de rechtbank zou eisen dat er gelijkheid moest gelden voor de verschillende winkels.

Met deze toelichting willen we de mogelijk ontstane beeldvorming corrigeren en aantonen dat dit onderwerp zeker geen breekpunt was.

Ten aanzien van Gouda Positief: deze partij heeft uiteindelijk om heel andere redenen
(deels gelijktijdig met hierboven genoemd initiatief) aan een andere coalitie meegewerkt. Zie daarvoor o.a.: http://theokrins.blogspot.nl/2014/05/coalitie-onderhandelingen-in-gouda.html

zaterdag 9 augustus 2014

Verzet tegen lastenverhoging voor huishoudens in Gouda


Onlangs kwam er een bericht binnen dat zowel Oasen als ook netwerkbedrijf Alliander zich verzetten tegen de precariobelasting. Genoemde bedrijven willen niet dat gemeenten (zoals Gouda) belasting int op kabels en waterleidingen onder de grond.
Die extra belastingheffing rekenen de bedrijven door aan de huishoudens, die daardoor meer gaan betalen.

Algemene belastingsoort
De zogeheten precariobelasting is een belastingsoort die gemeenten kunnen heffen op voorwerpen en materialen boven, op en onder de openbare grond. Bijvoorbeeld op uithangborden en terrassen, maar ook op waterleidingen, kabels en buizen. Het is een algemene belastingsoort waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is voor de gemeenten die dit heffen. Nu gemeenten moeten bezuinigen, voeren steeds meer gemeenten de precario in.

Hoe werkt precario bij waterleidingen? 
Wanneer een gemeente in het voorzieningsgebied van Oasen besluit om precario op drinkwaterleidingen te heffen, berekent Oasen dat door aan de huishoudens in die gemeente. Dat zijn op dit moment twaalf van de 28 gemeenten. In 2014 betaalt Oasen 1,9 miljoen euro precariobelasting aan deze gemeenten. Huishoudens zijn hierdoor tussen de acht en veertig euro per jaar meer kwijt.

Omstreden belastingmaatregel 
Vanaf het moment dat gemeenten zijn begonnen met de precario, is er verzet gerezen van nutsbedrijven zoals Oasen. Ook de landelijke politiek vond de maatregel op zijn minst omstreden. Toenmalig minister Donner van Binnenlandse Zaken had in 2011 zelfs een wetsvoorstel in voorbereiding om de belasting af te schaffen. Maar onlangs Kamervragen en ‘nader onderzoek’ is er tot op heden nog niets veranderd.
De belastingdruk in een glas drinkwater.
De belastingdruk in een glas drinkwater.

Betaalbaarheid drinkwater
Oasen vindt dat drinkwater een eerste levensbehoefte is die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daar passen geen hoge belastingen bij. Onlangs is ook al de Belasting op Leidingwater verhoogd. De prijs van een kubieke meter drinkwater bestaat inmiddels voor ruim een derde uit belastingen. Vooral de belasting op leidingwater (32 eurocent per kubieke meter) tikt behoorlijk aan.

Vragen
De ChristenUnie is - evenals de meeste fracties - niet tegen de precariobelasting, omdat je relatief veel geld kunt innen, terwijl de "schade" per huishouden beperkt blijft. Bij de bezuinigingsvoorstellen voor de komende jaren hadden we deze mogelijkheden ook in tact gelaten.

Er zijn echter wel vraagtekens te zetten bij de huidige ontwikkelingen - o.a. omdat de woonlasten in Gouda fors zijn - en op initiatief van het CDA hebben we samen met diverse fracties een aantal kritische vragen aan het college gesteld:


      1.  Deelt het college de mening van drinkwater bedrijf Oasen dat huishoudens in Gouda meer gaan betalen en dat drinkwater kosten voor 1/3 uit belastingen bestaan? Heeft het college contact gehad met Oasen over de drinkwaterbelasting?

2. Wat zijn de gevolgen voor de Gouwenaars qua woonlasten als alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Oasen de leiding en kabelbelasting gaan invoeren? In hoeverre heeft het college hier rekening mee gehouden?

3. Voert het college overleg in regionaal verband over het invoeren van de leiding en kabelbelasting?  Zo niet wat is daarvan de reden. Indien wel wat heeft dit opgeleverd?

4. Op welke manier zorgt het college dat de gemeentelijke (woon)lasten voor huishoudens bekeken worden in samenhang met rijks en provinciale belastingen?

maandag 4 augustus 2014

Costa Brava en betaald parkeren


De afgelopen weken zijn we met ons gezin op vakantie geweest aan de Costa Brava in Spanje en hebben we even afstand mogen nemen van het werk en de politiek. We hebben genoten van de prachtige stranden en baaien, maar vooral ook van de mooie middeleeuwse dorpen en uiteraard van Barcelona.

Parkeren

Dit jaar heb ik speciaal gelet op het parkeerbeleid in de diverse steden en het is me opgevallen dat de tarieven in Gouda in vergelijking met heel wat plaatsen in Spanje absoluut niet hoog zijn. Opvallend was wel dat de Nederlanders iedere keer heel goed wisten waar je goedkoop of bij voorkeur gratis kon parkeren en dat bezwaar tegen het moeten betalen voor parkeren echt een Nederlands issue is.
In de meeste gevallen is het aan de Costa Brava overigens geen probleem om gratis te parkeren, mits je er geen punt van maakt vaak om iets langer te moeten lopen...


Tarieven

Het is verstandig om met ons gedrag rekening te houden en we zullen in Gouda scherp moeten blijven letten op de ontwikkeling van het gebruik van onze parkeerfaciliteiten en de gewenste toestroom van toeristen / bezoekers. De garage op het Bolwerk staat bijvoorbeeld opvallend leeg en is ook duur in vergelijking met Klein Amerika en het Schouwburgplein, terwijl deze garage nota bene meer excentrisch is gelegen en dus eigenlijk goedkoper zou moeten zijn.
Het tarief van de Nieuwe Markt (midden in het centrum) is hetzelfde als op het Bolwerk!
De tarieven bij het station zijn wel lager dan de Nieuwe Markt en Bolwerk. Dit komt waarschijnlijk omdat deze garage door de gemeente wordt geëxploiteerd.
Het mooiste zou zijn als de tarieven op het Bolwerk niet hoger zijn dan bij het station en mogelijk zelfs nog wat lager, bijvoorbeeld conform Klein Amerika en Schouwburgplein.

Al met al genoeg stof voor discussie in de raad, zeker in het licht van de - door het college (!!) - gewenste uitbreiding van betaald parkeren op zondag, wat mogelijk bezoekers (nog meer) zal afschrikken om naar Gouda te komen..

Bijgaand een foto impressie van onze vakantie

Viaduct van Millau (2.460 meter lang en 270 meter rijhoogte)

Begur

Sa Tuna

BARCELONA

Gaudi

Sagrada Familia


Let op de maskers bij de soldaten!
Waar is je hoofd...?
Lief..!

La Boqueria


Nationaal paleis

GIRONAPERATALLADA


Stevige onweersbui boven Girona

Besalú Tossa de Mar
L'EstartitPals

Mooie bruid