donderdag 18 juli 2013

Machtspolitiek in GoudaOp verzoek van Gouda Positief en GBG, gesteund door ChristenUnie, Trots en SGP, was er op 18 juli een extra raadsvergadering over de financiën in Gouda.
Op deze vergadering wilden deze fracties de wethouder Financiën (Hans van den Akker) confronteren met het proces rond de aangekondigde extra maatregelen en de inhoud van die maatregelen.
De college partijen (PvdA, VVD, CDA, D66 en Groen Links) kozen ervoor om zich niet af te melden voor de vergadering (dan was vergadering niet doorgegaan door ontbreken van het quorum [helft aantal raadsleden + 1]), maar om tijdens de vergadering zich niet akkoord te verklaren met de agenda en tegen behandeling van het agendapunt te stemmen, waardoor de vergadering na 15 minuten alweer beëindigd was.
Ofschoon dit allemaal volgens de regels is gegaan, kan je wel vraagtekens zetten bij het democratisch gehalte van deze opstelling. In een goede democratie is er toch ook ruimte voor de mening van de minderheid, maar deze werd nu doelbewust de mond gesnoerd. Was dit van belang om de wethouder in bescherming te nemen? Het heeft er op z’n minst de schijn van.
Het had de college partijen gesierd als er met elkaar was gesproken over hoe het proces is verlopen en ook enige toelichting door de wethouder was gegeven bij de voorgenomen maatregelen.
Door hier niet voor te kiezen zijn de verhoudingen in de raad weer verstoord en het is afwachten wat dit voor de gevolgen heeft gedurende de resterende raadsperiode tot aan de verkiezingen in maart 2014.
Daarnaast hebben we met elkaar niet de gelegenheid gekregen om te praten over specifieke maatregelen voor 2013. Dit wordt nu pas in november gedaan als het jaar al bijna ten einde is....
Al met al een avond die geen bevredigend gevoel geeft, maar we hebben nu wel definitief reces. Even geen verkenningen en debatten, maar genieten van de vakantie.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!


Achtergrond informatie (memo wethouder):
Naar aanleiding van de uitkomsten van de meicirculaire 2013 waarover u onlangs per memo bent geïnformeerd heeft het College gesproken over mogelijkheden tot bijsturing in de tweede helft van 2013.
Met voorliggend memo beoogt het College de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van deze bespreking.


2013: Operatie DOS
Het geprognosticeerde resultaat voor het lopende begrotingsjaar is met de meicirculaire 2013 opgelopen naar zo’n - € 4,2 miljoen. Dit is een combinatie van het tekort van € 2,4 miljoen zoals vermeld in het 1e ijkmoment 2013, met een additionele terugloop in de Algemene Uitkering op grond van de circulaire van € 1,8 miljoen.
Gezien de reservepositie kan de gemeente Gouda zich een oplopend tekort niet permitteren en is tussentijdse bijsturing noodzakelijk. Bijsturing is in de visie van het College alleen mogelijk met een noodmaatregelenpakket, dat zo snel mogelijk wordt ingezet om nog voldoende effect te kunnen sorteren in 2013. Deze maatregelen worden uitgevoerd onder de noemer Operatie DOS, waarbij DOS staat voor Doorgaan Of Stoppen. Dit vanuit de gedachte dat bij elke uitgave die nog in 2013 wordt gedaan, ongeacht de omvang van het bedrag, eerst de afweging wordt gemaakt ‘doorgaan of stoppen?’. Dus ook als het gaat om reeds toegekende budgetten.

Het College heeft een tweetal sporen benoemd bij het inzetten van operatie DOS. Beide sporen worden hieronder toegelicht.

Spoor 1: onmiddellijke vacaturestop
Op een punt is de vraag ‘doorgaan of stoppen?’ reeds beantwoord. College en directie zijn namelijk voornemens te besluiten tot een onmiddellijke vacaturestop. Dat betekent dat in principe de instroom van buiten volledig wordt stop gezet. In geval er vacatureruimte ontstaat door uitstroom, zal eerst heel kritisch bekeken worden of invulling überhaupt noodzakelijk is (hetgeen in het bestaande regime overigens ook al gebeurde) en zo ja, of er interne kandidaten zijn die daarvoor geschikt zijn. Daarbij is een kwaliteitsverlies op de bestaande vacature, dan wel op de plaats die vrij komt vanwege interne mobiliteit, acceptabel.

Het College is zich bewust van de nadelige consequenties van een onmiddellijke vacaturestop, omdat een dergelijke maatregel de benodigde kwaliteitsimpuls in het personeelsbestand, alsmede de instroom van jonger personeel volledig blokkeert. Daarmee komen de ambities op het gebied van strategisch personeelsbeleid onder druk. Tegelijkertijd laat de huidige financiële situatie geen keuze, en is een dergelijke maatregel op korte termijn en voor een tijdelijke periode helaas wel noodzakelijk.
Het voornemen is om deze maatregel in elk geval voor de periode van 1 jaar af te kondigen, en in de zomer van 2014 te bezien of verlenging van de looptijd nodig is.

Spoor 2: aanvullende budgettaire maatregelen
Daarnaast wordt op korte termijn onderzocht welke aanvullende budgettaire maatregelen ingezet kunnen worden en wat de consequenties daarvan zijn. Daarbij worden in elk geval de volgende opties overwogen:
 •   Aanscherping randvoorwaarden voor inzet externe inhuur
 •   Bevriezen budgetten sfeerbevordering en opleiding
 •   Kritisch bezien invulling taakmutaties waarvoor nog geen bestedingsbesluiten zijn
  genomen
 •   Een gekwantificeerde budgetstop op specifieke geldstromen (bijv. er mag maar
  maximaal 80% van het toegekende budget uitgegeven worden)
 •   Het stoppen of uitstellen van projecten (bijv. gerelateerd aan PP of MIVOP)
 •   Zero-based budgetting inzetten voor alle bestemmingsreserves

  Het College is voornemens de raad zo snel mogelijk na het reces te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

  Randvoorwaarde
  Operatie DOS moet ten minste € 1,8 miljoen opleveren in 2013, maar bij voorkeur nog meer. 

dinsdag 9 juli 2013

Minder alcohol in sportkantines
In 2012 is de Drank-en Horecawet gewijzigd. Deze wet verplicht gemeenten om uiterlijk op 1 januari 2014 bepalingen over paracommerciële horeca (o.a. buurthuizen en sportkantines) in een verordening vast te stellen om oneerlijke concurrentie door deze horeca in de gemeente tegen te gaan.

De wet biedt de lokale gemeenten concrete mogelijkheden om het schenken van alcohol en het gebruik van alcohol aan jongeren te beperken.

Preventie

De ChristenUnie heeft bij de bespreking van dit onderwerp de nadruk gelegd op preventie. Aangezien handhaving met slechts 1 FTE als capaciteit nauwelijks uitvoerbaar is en het ook gewoon beter is als verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Certificaat

We hebben, gesteund door het CDA en de SGP, daarbij 7 concept regels gepresenteerd die verenigingen (als voorbeeld, zie onderaan blog) vrijwillig kunnen gebruiken. Het gaat nadrukkelijk niet om het moeten gaan voldoen aan een aantal eisen om een keurmerk te krijgen. Het gaat er ons om dat verenigingen zelf bepaalde gedragsregels willen gaan hanteren rond alcoholgebruik, waarbij er vooral aandacht moet zijn voor matiging van alcoholgebruik onder jongeren.
Als een vereniging zich hieraan wil conformeren krijgen ze wat ons betreft een Certificaat: "Alcoholbewuste sportvereniging"

Concept

Een aanwezige sportvereniging wilde de regels gelijk overnemen en ophangen in de kantine, omdat ze erg aanspreken. Wat ons betreft mogen er nog vele volgen.

Tijdens de raadsbijeenkomst werden de regels getoond en bijna alle fracties waren gelijk enthousiast en willen dat de portefeuillehouder (burgemeester) dit idee meeneemt bij zijn besprekingen met de verenigingen om ze te stimuleren met preventie en beheerst alcohol gebruik actief aan de slag te gaan. 
De burgemeester heeft vervolgens aangegeven deze regels als concept idee mee te gaan nemen. Deze toezegging is inmiddels ook officieel op de lijst met toezeggingen vastgelegd.

Na het zomerreces zal de aanpassing van de APV worden vastgesteld en we zijn benieuwd naar de reacties van de (sport)verenigingen.
Het zou een goed signaal zijn als veel sportverenigingen zich achter de regels gaan scharen.

Voorbeeld gedragsregels voor Certificaat "Alcoholbewuste Sportvereniging"
1. Onze barvrijwilligers volgen een training verantwoord alcohol schenken 2. Als er jeugdwedstrijden zijn bij onze vereniging schenken wij geen alcohol in de kantine. 3. Wij maken geen reclame voor alcohol 4. Alcohol en verkeer gaan niet samen. Daarom kunnen we alcohol weigeren. 5. Er worden geen op jongeren gerichte drankjes, zoals shotjes en breezers verkocht. 6. Er wordt alleen zwak alcoholhoudende drank verkocht. 7. Alcoholische dranken worden alleen genuttigd in de kantine of op een duidelijk afgebakend terras

dinsdag 2 juli 2013

Wereldrecords in Gouda

Afgelopen week werden er in Gouda maar liefst 2 records gevestigd voor Guiness Book of Records: langste stripverhaal en grootste stroopwafel.

Langste stripverhaal
De St.-Janskerk heeft maandag 24 juni een een poging gedaan om het record van "The longest cartoon strip in the world" te verbreken. Het record lag in handen van een groep Franse studenten met een strip van 1,7 kilometer.
De St.-Janskerk bezit tekeningen (cartons) van de glas in lood ramen die een soort striptekeningen zijn.
Nadat via een steekproef de tekeningen door een notaris waren gemeten bleek dat de totale lengte uitkomt op 2,1 kilometer en daarmee is een nieuw record gevestigd!

Grootste stroopwafel

Op zaterdag 29 juni was vervolgens, na 1,5 jaar voorbereidingen, een poging om de grootste stroopwafel te maken. Het was een boeiend spektakel, waar gedurende de dag vele duizenden belangstellenden naar kwamen kijken.
Eén helft is klaar
Er was voor deze prestatie 60 kilo deeg en 15 kilo stroop nodig. Daarnaast een wafelijzer van maar liefst 3.000 kg en een hijskraan om het bovenste wafelijzer omhoog te kunnen takelen. Rond 15.00 uur kwam na meting door notaris Wagener het verlossende woord dat er inderdaad een wereldrecord was gevestigd: een stroopwafel van 2.47 meter.

Gouda is Goud

Voor Gouda zijn beide records een uitstekende (stads)promotie en opnieuw tonen we aan dat we een bruisende stad zijn waar heel veel leuke dingen gebeuren en waar het als bewoner en toerist goed toeven is.

We hebben als stad een moeilijk periode gehad maar het is geweldig om te zien dat we de laatste jaren zo vaak positief in het nieuws zijn en veel enthousiaste reacties krijgen over onze stad. Dit moeten we vasthouden en uitbouwen!

Delfts blauw
IJzer van 3.000 kilo
De tweede wafel wordt gemaakt
De tweede wafel wordt op het ijzer geschoven

15 kilo stroop


De eerste wafel wordt voorzichtig op de andere wafel geschoven


De notaris met meetstok en burgemeester Schoenmaker

Gelukt!

Trotste burgemeester

Eerste hapje