zaterdag 29 oktober 2016

Vuilnisbelt Gildenburg


De laatste maanden worden we als raadsleden bestookt met mailtjes en foto’s over de rotzooi die ligt rondom de containers bij Winkelcentrum Bloemendaal.
Van alle kanten, ook door de ChristenUnie, is er  aandacht gevraagd voor dit probleem, omdat de situatie daar een regelrechte aanfluiting is en een verloederde indruk maakt.

Achtergrond

In 2014 zijn door de gemeente, de beheerder van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging en Cyclus afspraken gemaakt.
Na verbouwing van het winkelcentrum kwamen bij de gemeente namelijk klachten van bewoners over de losse afvalcontainers van ondernemers die vaak langdurig op straat bleven staan omdat ondernemers individueel contracten afsloten met verschillende afvalinzamelaars die op verschillende tijden afval kwamen inzamelen.
In 2014 zijn er daarom afspraken gemaakt tussen de hiervoor genoemde partijen. Op grond van deze afspraken is rond het winkelcentrum een aantal extra ondergrondse containers voor restafval en plasticafval voor de ondernemers geplaatst. Verder is afgesproken dat de ondernemers papier en glas in de bestaande containers voor de bewoners mogen deponeren. 
Vrijwel alle ondernemers in het winkelcentrum hebben een contract met Cyclus voor het inzamelen van bedrijfsafval afgesloten. Bedrijven die geen contract met Cyclus hebben, maken deel uit van een (winkel)keten die het afval zelf verwijdert. Door deze afspraken is de situatie volgens de gemeente aanmerkelijk verbeterd.
De gemeente geeft daarbij wel aan dat het nog regelmatig gebeurt dat afval naast de containers wordt geplaatst met name op zaterdag aan het eind van de middag, ondanks het feit dat de meeste containers - aldus de gemeente - op zaterdag worden geleegd.

Vaker Legen 

Op zichzelf lijkt bovenstaande aanpak verdedigbaar, maar sinds de start in 2015 blijkt dat met regelmaat de containers overvol zijn en er bij diverse containers afval naast de containers wordt gezet. Daarmee lijkt de oproep van de bewoners gerechtvaardigd dat in ieder geval rond het weekend de containers vaker moeten worden geleegd of dat er meer containers moeten worden geplaatst. Dat laatste moet wel met oog voor de omgeving gebeuren, want teveel containers op één locatie is geen fraai gezicht.


Weerbarstig

Naar aanleiding van de klachten over deze locatie is er door de gemeente met de betrokken partijen overleg geweest om dit weerbarstige probleem op te gaan lossen.
Dit heeft er toe geleid dat er een extra container is geplaatst voor karton en wordt er nagegaan of containers die minder intensief worden gebruikt kunnen worden verplaatst.
Ook zal de gemeente waar nodig handhaven. Dat laatste is een belangrijke stap, maar of dat afdoende is moet ik nog zien.

Ook wordt aangegeven dat Cyclus de momenten waarop ze het afval inzamelt voor zover mogelijk heeft geoptimaliseerd. Het lijkt er echter op dat dit dus nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er wordt door bewoners bijvoorbeeld geconstateerd dat bij het legen van de containers het voorkomt dat bepaalde containers worden overgeslagen.

Afgelopen weekend heb ik ook met verbazing naar de troep bij de containers gekeken en het moet nu - na bijna twee jaar overlast - toch echt een keer afgelopen zijn.
Namens de ChristenUnie zal ik aandacht blijven vragen voor dit probleem met de ambitie dat dit in 2016 definitief wordt opgelost.
Met dank aan Piet Meijer, bewonerscommissie Gildenburg

maandag 24 oktober 2016

Omstreden bestemming


Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapportage 'Omstreden bestemming' over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking 'Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over - de plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.


Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van vertrouwen tussen bestuur en burgers.

Het kan natuurlijk altijd beter, vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a. ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie partners een concept beleidsplan overhandigd.

In het actieprogramma van het onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik


donderdag 6 oktober 2016

College in Gouda weer compleet!


Op 5 oktober is het vernieuwde college in Gouda geïnstalleerd. Nadat op 4 juli de wethouders door een motie van wantrouwen waren weggestuurd is er een periode geweest van intensieve gesprekken en is het gelukt om weer een college te formeren. 

We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat de stad weer een college van Burgemeester en Wethouders heeft en onze burgemeester er niet meer alleen voor staat, al werd hij gelukkig ondersteund door zijn ambtenaren. 

Corine Dijkstra mag namens onze partij nu als wethouder aan de slag voor het sociaal domein.
Ze heeft de volgende portefeuille:

  • WMO, incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Jeugd en welzijn
  • Publieke gezondheid
  • Vernieuwing sociaal domein 
Hieronder plaats ik mijn bijdrage namens de ChristenUnie, waardoor u zicht krijgt op het proces en antwoord krijgt op de vraag waarom de ChristenUnie besloten heeft toe te treden tot dit college:


"Voorzitter, vanavond is het een bijzondere avond: nadat op 4 juli het college door een motie van wantrouwen is weggestuurd, treden vanavond de 4 wethouders weer aan, aangevuld met wethouders van CDA en ChristenUnie.

In de tussenliggende periode hebben verkenner Andersson en formateur Van Schelven hun werk gedaan.
We danken beide heren en de ondersteunende ambtenaren voor hun inzet.

De verkenner, aangesteld met steun van alle partijen in de raad, concludeerde na gesprekken, dat er een coalitie moet komen, die een mix is tussen bestaande coalitie- en oppositiepartijen, kan leunen op een getalsmatig ruime meerderheid én stabiele coalitiepartners, én op basis van zoveel mogelijk politieke stromingen, waaronder ook lokale partijen. Het kernwoord daarbij was balans.

Op basis van deze uitgangspunten was de inzet van de ChristenUnie – in lijn met het advies van de verkenner - om te komen tot een coalitie van D66 – PvdA – Gouda Positief – ChristenUnie en CDA . Hiermee zou een goede balans ontstaan tussen continuïteit en vernieuwing.

Tijdens de onderhandelingen bleek echter dat de voormalige coalitiepartijen D66 – PvdA – Gouda Positief en Groen Links in ieder geval met z’n vieren verder wilden. Om een patstelling te voorkomen hebben CDA en de ChristenUnie in het belang van de stad daarom naar een verbreding vanuit de oppositie gezocht. De SGP toonde bereidheid om aan deze verbreding mee te werken. We hebben daarmee een  alternatief voorstel van de verkenner overgenomen.  De heer Andersson opperde namelijk dat de coalitie verbreed kon worden door Groen Links en SGP toe te voegen.

Deze coalitie bleek voor alle gesprekspartners uiteindelijk acceptabel en dat leidde tot een coalitie die niemand van tevoren zou hebben bedacht en met inhoudelijke grote verschillen. Wat ons echter met elkaar verbindt, is dat de stad bestuurt moet worden en dat er in september weer een nieuw college moest zijn gevormd. We willen met elkaar het beste voor de stad en niet teveel stilstaan bij inhoudelijke verschillen, vandaar dat we spreken van een zakencoalitie.

De ChristenUnie begrijpt dat de oppositie partijen teleurgesteld zijn en meer vernieuwing hadden gewild. Gelet echter op het advies van de verkenner en de ambities van dit nieuwe college, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor bestuurlijke vernieuwing, goede communicatie en het herstel van vertrouwen, vinden wij dat we invulling kunnen gaan geven aan de door de oppositie partijen gewenste koerswijziging in de Goudse politiek.  

Die koerswijziging zal overigens alleen tot stand kunnen komen door gezamenlijke inzet van alle fracties en het college.

Als fractie en met onze beoogde wethouder Corine Dijkstra, willen we ons – samen met de andere coalitiepartijen en wethouders - de komende 17 maanden inzetten voor onze prachtige stad Gouda.

De ChristenUnie is daarbij in het bijzonder blij dat er een kanteling in het sociaal domein komt, waarbij de zorgvrager centraal staat en er integraal naar de problematiek wordt gekeken en dat bij arbeidsparticipatie het benutten van iemands talenten wordt meegenomen.

Goed dat  er nadrukkelijk aandacht is voor veiligheid, met Buurt Bestuurt als speerpunt, dat burgerparticipatie een vast onderdeel van het beleid wordt en er nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid.
En zo zijn er nog wel wat zaken op te noemen.

Voorzitter, na een bijzondere periode waarin u als burgemeester namens het college van B alle verantwoordelijkheid alleen moest dragen, willen we u, maar ook de collega’s Astrid van Eersel en Harry van den Haak die als waarnemend burgemeester hebben opgetreden, bedanken voor de inzet tijdens deze 3 maanden en we zijn blij dat we vanaf vandaag weer een college van burgemeester én wethouders hebben."