zaterdag 25 april 2015

Minder Marokkaanse verdachten in Gouda gewenst!


In april was er aandacht voor het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad omdat we de kaders hebben besproken voor de periode 2015-2018.
Er wordt in met grote voortvarendheid door politie, justitie, gemeente en andere partners gewerkt aan de veiligheid in onze stad, maar de ChristenUnie heeft voor een aantal zaken nadrukkelijk (meer) aandacht gevraagd.

 •        Oververtegenwoordiging Marokkaanse Nederlandse jongeren bij misdaadcijfers
 •        Communicatie met de inwoners
 •        Inbraak preventie en communicatie middelen
 •        Radicalisering en de rol van het onderwijs
 •        Prostitutie

Oververtegenwoordiging Marokkaanse Nederlandse jongeren bij misdaadcijfers

Uit de monitor Marokkaanse Nederlanders in Gouda blijkt dat Marokkaanse Nederlanders tussen de 12 en 24 jaar oververtegenwoordigd zijn als verdachte van een misdrijf.
Al vele jaren wordt bij ieder onderzoek naar overlast en criminaliteit in Gouda geconstateerd dat deze groep oververtegenwoordigd is als verdachte en het lijkt erop dat ondanks alle aanpak tot nu toe de trend nog niet ten goede is gekeerd. Samen met de PvdA hebben we daarom een motie ingediend waarin we oproepen om in de veiligheidsaanpak meer specifiek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen op zoek te gaan en in de ambities het percentage van deze groep in de misdaadcijfers met jaarlijks 5% te laten dalen.
Het was spannend of deze motie het in de raad zou halen, maar uiteindelijk werd met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen deze motie aangenomen.

Communicatie

De objectieve veiligheid (op basis van cijfers) in onze stad verbetert ieder jaar, maar de subjectieve veiligheidsbeleving loopt daar op achter. Dit kan o.a. verbeterd worden door goede communicatie met de inwoners en het actief inzetten van communicatie middelen zoals internet. We hebben hiervoor samen met de PvdA een motie ingediend waarin we oproepen om inwoners actief te betrekken bij en te informeren over veiligheid. Hierbij moeten we een goede balans weten te vinden in het delen van successen en ook oog blijven houden voor de specifieke problemen waarmee inwoners in een wijk of buurt worstelen. Er was een raadsmeerderheid voor deze motie!

Inbraakpreventie en communicatie middelen

In het kader van veiligheid en leefbaarheid wordt in de kadernota aangegeven dat het zinvol kan zijn om o.a. whatsapp groepen te stimuleren. Ofschoon de ChristenUnie spontane initiatieven die de veiligheid bevorderen en daarmee onder meer inbraken doen afnemen toejuicht, vinden wij dat deze faciliteit een te beperkt bereik heeft. Het zou goed zijn als het college zoekt naar communicatie middelen die een breder bereik hebben dan alleen smartphones en ook gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld gewone telefoons en alarmsystemen. Een motie die we hiervoor hebben ingediend is met een ruime meerderheid (23-9) aanvaard.

Radicalisering en onderwijs

We zijn blij dat radicalisering in Gouda een prioriteit is in het veiligheidsbeleid. Ofschoon het om een kleine groep gaat is de impact op de samenleving groot. De scholen hebben een belangrijke rol bij vroeg signalering en we vertrouwen erop dat de netwerkregisseur, die binnenkort wordt aangesteld, de scholen actief hierin gaat begeleiden en dat dit een focus wordt bij zijn of haar activiteiten.


Prostitutie en vrouwenhandel

Dit onderwerp is geen speerpunt in het veiligheidsbeleid, maar de ChristenUnie heeft hier wel aandacht voor gevraagd.
De ChristenUnie wil niets liever dan dat prostitutiebezoek illegaal is en dat vrouwen niet als exploitatiemiddel worden gebruikt. Het is een vorm van slavernij die niet past in samenleving die uitgaat van respect voor elkaar. Zolang er gelegenheid geboden wordt voor dergelijke diensten in onze stad moeten we alert zijn en samen met de SGP en VVD hebben we een motie ingediend om in 2016 het bestaande beleid te evalueren. Ofschoon de fracties in de raad vanuit verschillende motieven een evaluatie wensen, waren we blij dat een raadsmeerderheid ook deze motie heeft gesteund.vrijdag 17 april 2015

Raad in Gouda toont lef!


Vorige maand stond locatie Koudasfalt op de raadsagenda en toen was een raadsmeerderheid tegen het verstrekken van een krediet om aankoop van dit terrein mogelijk te maken. Er was te weinig concreets voorhanden om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later hebben we een motie ingediend, die breed werd gesteund, om toch mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.

Op 15 april moesten we als raad vervolgens hom of kuit kiezen: ofwel de aankoop afwijzen, danwel de voorbereidingen voor aankoop accorderen. De verkoper, KWS, wilde namelijk uiterlijk op 15 april duidelijkheid hebben.

Koudasfalt

Waar gaat het ook al weer om?
Eind 2013 heeft de firma Koudasfalt haar bedrijfsactiviteiten beëindigd op de locatie Gouderaksedijk 32-34. Inmiddels heeft KWS (dochteronderneming van Volker Wessels) het perceel aan de gemeente Gouda te koop aangeboden. Daarnaast heeft KWS aangegeven dat er een derde partij is die het perceel ook zou willen aankopen. In verband hiermee moest het college uiterlijk 15 april aangeven of ze bereid was dit terrein aan te kopen.

Het college is de afgelopen weken aan de slag gegaan en globaal in kaart gebracht wat we met deze locatie kunnen doen - 3 modellen - en tegen welke risico's, rekening houdend met het feit dat er gif in de grond zit en de plannen nog nader uitgewerkt moeten worden.

Innovatief burgerschap


Structuurschets voor toekomstige invulling

Al zo'n 20 jaar leeft bij veel inwoners van Gouda de wens om dit gebied een andere invulling te geven. Het biedt een unieke kans om met allerlei organisaties tot een innovatief en aansprekende invulling te komen. De afgelopen weken heeft  de groep rond "GOUDasfalt allerlei ideeën uitgewerkt en aan de raad gepresenteerd. Duidelijk werd dat er veel mooie ideeën zijn, maar dat er meer tijd nodig is om tot een gedegen en financieel interessant plan te kunnen komen. Veelbelovend is dat via "crowdfunding" inmiddels € 140.000,- is opgehaald / toegezegd.

3 modellen

Het college heeft ook niet stilgezeten en heeft, zoals hierboven al aangegeven, drie mogelijke modellen uitgewerkt waaruit de raad kon kiezen, mits ze natuurlijk in zou stemmen met de aankoop. 
Het gaat om de volgende drie mogelijkheden:
 1. Het initiatief te laten aan de stad (model 1)
 2. Terrein delen [ beperkt deel beschikbaar voor initiatieven vanuit de stad]  (model 2)
 3. Merendeel wordt bedrijfsterrein via samenwerking met een andere partij (model 3) 

Geen specifieke keuze

Omdat nog veel onduidelijk is heeft onze fractie aan de raad geadviseerd (middels een amendement) om nu nog geen specifieke keuze te maken en alleen al dan niet in te stemmen met de voorbereidingen die moeten leiden tot aankoop van dit terrein. We moeten meer tijd nemen om tot een gedegen invulling van dat terrein te komen.
Een raadsmeerderheid (1 stem tegen) steunde deze zienswijze.

Lastige keuze

Vervolgens moest iedere fractie de afweging maken of ze het risico aandurfde om in te stemmen met het voornemen tot aankoop, terwijl nog niet duidelijk is hoe de business case er uit gaat zien en de grond vervuild is. 
De ChristenUnie heeft - samen met D66, PvdA, VVD, GroenLinks, GBG en PVDD - uiteindelijk besloten om dit plan een kans te geven.
Het is een prachtige mogelijkheid om deze locatie - die zo beeldbepalend is voor Gouda - een nieuwe, milieuvriendelijke, invulling te geven. Er liggen tevens genoeg plannen die zicht geven op een financieel verantwoorde invulling en het geeft innovatief burgerschap een mooie kans!
De komende weken zal blijken hoe het definitieve plan eruit gaat zien en dan zal er een raadsmeerderheid moeten zijn voor het verstrekken van een krediet. Wordt vervolgd!

zaterdag 11 april 2015

Gouda worstelt met geld


"Gouda is een bruisende stad waar bewoners en ondernemers al jaren laten zien dat zij goed weten wat er speelt. Én de handen uit de mouwen steken om met en voor elkaar en hun omgeving iets te betekenen."

Belangrijke thema's waaruit kon worden gekozen
WerkplaatsGouda

Met deze woorden werden we onlangs uitgenodigd voor de 1e bijeenkomst van WerkplaatsGouda in de Chocoladefabriek (Bibliotheek).
Meer dan 150 actieve Gouwenaars waren aanwezig om met elkaar te praten en te brainstormen over onderwerpen waarvan wordt gevonden dat die in het kader van innovatief burgerschap moeten worden opgepakt.


De gemeente heeft geld hiervoor vrijgemaakt en het was nu aan de Gouwenaars om hun stem te laten horen.
Deze vorm van burgerparticipatie werd door velen gewaardeerd al was er ook wel een kritisch geluid: "participatie is gewoon bezuinigen"...

De winnende onderwerpen

Op een leuke interactieve manier (stikkers plakken) kregen de volgende onderwerpen door de aanwezigen de meeste stemmen:
- Kunst en Cultuur
- Ondernemerschap
- Leegstand monumenten
- Jongeren

Aan de slag met "Werkplaatsfonds"

Werkplaatsfonds

Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om alle onderwerpen die waren aangereikt verder uit te werken. Zelf koos ik daarbij voor "Financiering en Crowdfunding".

De bedoeling is dat er een soort fonds komt waar vanuit verschillende initiatieven worden gefinancierd. Aan ons groepje was het de taak om hier wat meer richting aan te geven.

In de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat in principe het geld voor nieuwe initiatieven moet zijn bedoeld en eenmalig is.
Daarbij kan tot een bepaald bedrag 100% van het initiatief worden gefinancierd, maar zou je kunnen overwegen boven die grens hooguit een bepaald % te gaan financieren. Dat geeft meer commitment en je kunt dan ook meer initiatieven financieel steunen.
Punt van aandacht is ook wie er gaat beslissen over het vrijgeven van gelden. Daar werd verschillende over gedacht. Sommigen willen de wijkteams een pot geld geven en zo wijkinitiatieven faciliteren, anderen voelen meer voor een soort comité die daarover beslist.

Het is belangrijk dat het college de werking van dit fonds snel  en goed gaat regelen, want het is essentieel dat de inwoners van onze stad weten waar ze aan toe zijn en als ze geld nodig hebben, ze niet in een stroperige ambtelijke molen terecht komen..

Hoe nu verder?

Het is op dit moment voor mij niet helder hoe het vervolg precies gaat verlopen. Een aantal mensen gaan alle input verwerken, maar of de actieve burgers daar nog een rol bij krijgen weet ik niet.
Het is echter cruciaal dat het college niet zelfstandig allemaal stappen gaat zetten, want dan is het draagvlak snel weer verdwenen.
In oktober is de volgende bijeenkomst van WerkplaatsGouda en hopelijk zijn er dan goede stappen gezet en heeft het college kunnen aantonen burgerparticipatie serieus te nemen!

zaterdag 4 april 2015

Opnieuw onrust rond bouw moskee in Gouda


Gisteren kwam er via de bewonersgroep Gouda Noord zoals het Hoort een bericht naar buiten dat in vakblad Cobouw een advertentie staat over de bouw van een moskee voor 1.500 bezoekers. De start van de bouw is volgens deze advertentie voorzien in april 2016.

Aangezien de advertentie is geplaatst op 1 april nam ik dit bericht eigenlijk direct al niet serieus en beschouwde het als een misplaatste 1 april grap. In werkelijkheid ligt het echter toch wat anders..

Gouda Noord zoals het Hoort

Aan Elsevier laat woordvoerder Edward Uittenbroek aanvankelijk weten dat hier sprake is van stiekem doorgaan vanuit de gemeente met het plan:
"We worden gewoon afgeleid met een mediationproces, maar intussen zet de gemeente de bouw stiekem door en plaatst de aanbesteding van de moskee vrolijk in de Cobouw. De gemeente dacht natuurlijk dat wij hier de Cobouw niet lezen, dat ze dit plan er stiekem wel even doorheen konden drukken. Maar we zijn niet gek."

Ook PowNed, Reformatorisch Dagblad en De Telegraaf berichten over deze "grap"

Gemeente Gouda

Volgens woordvoerder Peter Oet van het College van Burgemeester en Wethouders in Gouda is er geen sprake van stiekem doorzetten van de plannen:
"Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid, maar zo zit het niet in elkaar. We hebben vorige maand afgesproken dat de plannen tijdelijk worden stilgelegd en dat er samen met El Wahda en de inwoners van Gouda Noord naar een ander plan zal worden gekeken. Ik vrees dat het berichtje in Cobouw een slechte 1 april-grap is. Als we een aankondiging van een aanbesteding zouden doen dan zou het bericht er heel anders uitzien en zouden we dit bovendien niet in de Cobouw doen.'
Cobouw

Volgens Elsevier gaat het volgens Cobouw niet om een 1 april grap. Volgens de redacteur van dit bedrijf is er een fout gemaakt...

"Het bericht is gemaakt naar aanleiding van het besluit om de bouwplannen te herzien. In het bericht had moeten staan dat de "plannen worden heroverwogen", maar helaas zijn in de papieren versie de laatste twee woorden weggevallen. Het gaat hier zeer waarschijnlijk niet om een aanbestedingsbericht. De kogel is nog niet door de moskee in dit geval.'


Foutje?

Of het hier daadwerkelijk om een foutje gaat of dat een overijverige ambtenaar ten onrechte een bericht heeft verzonden laat ik maar in het midden. 
Het zal goed zijn als bekend wordt gemaakt wie het bericht naar Cobouw heeft verzonden of op basis van welke bron Cobouw zelfstandig heeft besloten het bericht te plaatsen.
GBG heeft inmiddels via een mail aan het college om opheldering gevraagd en het lijkt me inderdaad goed als snel duidelijk wordt wat hier nu precies is gebeurd. 
Er is al veel te veel onrust over dit onderwerp.

woensdag 1 april 2015

Privacy Goudse raadsleden bedreigd


ChristenUnie en GroenLinks maken zich zorgen om de privacy van raadsleden en de webcast in de huidige vorm in het bijzonder. Om dit aan de orde te stellen hebben beide fracties een motie opgesteld die vandaag in stemming zal worden gebracht tijdens de besluitvormende raadsvergadering.
Ons insziens kan deze situatie niet langer voortduren na eerdere uitspraken van het Europees Hof en vanwege de in de motie genoemde gevolgen en nadelen voor de raadsleden.

Je merkt bijvoorbeeld steeds vaker dat (ex)politici later in de problemen komen door bepaalde uitspraken die ofwel niet zo zijn bedoeld ofwel alleen goed begrepen kunnen worden in een specifieke context. Het is dan beter om hier gelijk een correctie op te kunnen aanbrengen, wat echter op dit moment niet mogelijk is.

Met deze motie geven we samen met GroenLinks een signaal af dat het vanaf nu echt anders moet en dat er meer aandacht moet komen voor de privacy van raadsleden.Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Motie privacy raadsleden

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 april 2015 Constaterende dat:
 •   De raadsvergaderingen vanuit de raadszaal integraal en voor onbepaalde tijd voor
  iedereen toegankelijk zijn
 •   Ieder raadslid wel eens iets stoms zegt
 •   Dit voor (ex-)raadsleden belemmerend kan werken in hun functioneren in de
  maatschappij
 •   Terugvinden van beelden via een openbare mogelijkheid (webcast) na een zekere
  periode minder relevant is en
 •   Zonder meer openbaar toegankelijk zijn van verslagen op deze wijze is sommige
  gevallen belastend kan werken voor een raadslid
 •   In het verleden de notulen ook werden besproken en aangepast waar nodig
 •   Het ook mogelijk is google zoekresultaten te laten verwijderen die “ontoereikend,
  irrelevant of niet langer relevant” zijn naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Verzoekt het college:
 •   Een vergadering pas 1 week na de vergadering op te nemen in het digitale archief van de webcast en
 •   In de week direct na de vergadering de mogelijkheid te bieden dat raadsleden een extra toelichting (schriftelijk) kunnen laten vermelden of beelden deels alleen op verzoek (via WOB) toegankelijk laten zijn als de beelden hun functioneren buiten de raad ernstig belemmeren
 •   Raadsleden de mogelijkheid te geven teksten opnieuw in te spreken daar waar het betreft:
  • (on)opzettelijke versprekingen
  • beledigingen
  • opmerkingen die over enkele jaren zonder context kunnen worden misbruikt
  • Opgeslagen beeld verslagen na 2 jaar alleen op verzoek nog beschikbaar te laten zijn en niet meer via de webcast direct opvraagbaar te laten zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.