donderdag 28 februari 2013

Rumoer houdt aan in Gouda
Tijdens de besluitvormende vergadering op 14 februari jl. was er o.a. een "motie vreemd aan de orde van dag" over de parkeergarage die binnenkort naast het Huis van de Stad wordt gebouwd.

Vooral Gouda Positief (die met GBG en Trots de motie van de SP ook heeft ondertekend) greep deze motie aan om te wijzen op de naar hun overtuiging onnodig hoge kosten van de garage.

Artikel

Op zaterdag 23 januari stond vervolgens een vette kop in het AD "Garage kán goedkoper". Volgens een ontwikkelaar waren de prijzen in de aanbesteding "onnatuurlijk hoog". Volgens deze krant heeft Bart Witzier (van ontwikkelaar Green Real Estate) namelijk opgemerkt dat een vergelijkbaar project in de Goudse Poort de helft kost.
Volgens Witzier is wethouder van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan door te rekenen met € 12.000 per parkeerplek. Volgens hem kan het ook voor € 5.000, maar zo zegt hij verder: " Wij doen veel in de stad en dan vind ik het vanzelfsprekend om aan te bieden hierin samen op te trekken. Het mag niet zo zijn dat de gemeente een oor wordt aangenaaid." (....)

Gesprek

Wethouder Ruwhof stemde in met een gesprek op 27 februari en toen bleek dat in werkelijkheid het toch allemaal anders is....


Voor de volledigheid vermeld ik het letterlijke persverklaring n.a.v. van dat gesprek:

Verschillen bouwkosten parkeergarages verklaard

De nieuwe parkeergarage Spoorzone is belangrijk voor het noordelijk stationsgebied en de functies die daar ontwikkeld worden, waaronder de nieuwe bioscoop. Door het recente raadsdebat en de berichten in de media is er bij sommigen de vraag gekomen of de garage niet te duur zou zijn. De door directeur maatschappelijk vastgoed Bart Witzier van Green Real Estate geuite bezorgdheid dat de gemeente mogelijk te duur uit is in vergelijking met de door hen ontwikkelde garage in de Goudse Poort, is voor wethouder Wendy Ruwhof (Verkeer en Vervoer) aanleiding geweest om met hem hierover in gesprek te gaan.
Dat gesprek heeft vanochtend plaatsgevonden en was voor beide partijen verhelderend. In een constructieve sfeer zijn de ins en outs van beide parkeergarages besproken. Het is duidelijk geworden dat de uitgangspunten, ligging en eisen van beide garages op een groot aantal punten verschillen waardoor ook de bouwkosten anders zijn. 

De parkeergarage Spoorzone wordt een stedelijke parkeergarage waarbij ook aandacht is besteed aan comfort en veiligheid. Hierbij spelen aspecten als stedelijk inpassing en uitstraling, slagbomen, toiletten, betaalapparatuur en beheervoorzieningen een rol. 

Daarbij zijn de aanlegkosten op deze locatie hoger vanwege trillingsvrij heien en externe veiligheid. 

Voor de parkeergarage Goudse Poort is een veel basaler eisenpakket het uitgangspunt geweest: de bovengenoemde punten ontbreken, er is geen buitengevel en de uitvoering past binnen de meer bedrijfsmatige uitstraling van dit gebied. 
Door deze verschillen in uitgangspunten blijkt het prijsverschil goed verklaarbaar.

Bart Witzier: “We hebben een goed en open gesprek met elkaar gehad en we hebben serieus naar de parkeergarages en de kosten gekeken. De verschillen tussen beide garages zijn toch groter dan mij in eerste instantie ter ore waren gekomen en het verschil in bouwkosten is hierdoor goed te verklaren. Ik ben blij dat er voor alle betrokkenen nu duidelijkheid is gekomen.“ 

Vervolg

In nette bewoordingen is wel duidelijk geworden dat de situatie op z'n minst een stuk genuanceerder is.

Het verhaal is daarmee echter nog niet ten einde:
Op Facebook schrijft Johan Weeber (fractievoorzitter) op 27 februari het volgende:

"Goed nieuws dat er geen bouwfraude is gepleegd zoals de ontwikkelaar (niet wij) suggereerde. Maar ook is duidelijk geworden dat we een extreem luxe garage met toiletten, een loge, led verlichting en een wand aan de spoorkant van enkele tonnen euro's hebben besteld. In deze crisistijd vind ik dat onverantwoord en had op z'n minst duidelijk moeten worden voorgelegd. Wordt nog vervolgd van onze kant want formeel weten wij nog van niets omdat we niet bij gesprek mochten zijn." 

Verder stuurde Johan Weeber op 28 februari naar de raadsleden een mail dat hij vooralsnog zijn uitlatingen niet rectificeert.

Hij blijft o.a. bezwaar maken tegen de totale kosten en de opstelling van de wethouder en het feit dat hij niet bij het gesprek met Green Real Estate betrokken was. Verder heeft hij door het hele verloopt nog vele vragen.
Hij is nog altijd bereid te rectificeren en hoopt op een vruchtbare samenwerking, maar dan moet er wel aan een aantal van zijn eisen worden voldaan...
Toonzetting

In de raad heb ik aangegeven dat ik me regelmatig best herken in hun kritische opstelling richting het college over het gevoerde financiële beleid en over de parkeergarage zijn wij ook kritisch geweest, maar het is wel belangrijk om op behoorlijke wijze te opereren.
Het is daarnaast ook prima om met tegenvoorstellen te komen, maar doe dat dan niet achteraf, maar  op het moment als er besluiten worden genomen.
Het is niet sterk om na een genomen besluit via een motie van een andere partij een eerder genomen besluit over de parkeergarage alsnog proberen ongedaan te maken. Stel dan gewoon artikel-38 vragen.

Gelukkig was deze week de sfeer tussen de politieke fracties wat minder gespannen en het is te hopen dat we vanaf nu met elkaar zoveel mogelijk gezamenlijk op constructieve wijze de schouders eronder zetten om Gouda positief op de kaart te zetten en de financiën op orde te krijgen.

vrijdag 22 februari 2013

Illegale opslag gevaarlijke stoffen bij Croda?


Onlangs was er de nodige ophef over de nieuwe locatie voor opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein van Croda, tamelijk dicht bij de woningen in Korte Akkeren.
Die locatie voorkeur door Croda heeft ertoe geleid dat er vragen zijn gesteld door Siebe Keulen (PvdA)  in de Staten van Zuid-Holland en ook het wijkteam liet zich niet onbetuigd.
Inmiddels is het besluit echter genomen en is de nieuwe opslag in gebruik genomen.
Er loopt ook geen beroepszaak.

Vanuit de wijk werd de ChristenUnie er vervolgens op geattendeerd dat er langs de muur bij de Bosweg gevaarlijke stoffen (illegaal?) in een soort jerrycans buiten op het achterterrein zouden staan.
Om hier snel duidelijkheid over te krijgen heeft de ChristenUnie direct aan wethouder Ruwhof gevraagd in hoeverre dit klopte.

Inspectie

De wethouder heeft vervolgens een inspectie laten uitvoeren op het achterterrein.


Er blijken IBC‘s (Intermediate Bulk Containers) te staan met diverse vloeistoffen.
De opgeslagen stoffen (met water verdunde zwavelzuur, esther residuen en vetzuren) vallen niet onder de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Deze stoffen worden afgevoerd en verbrand in een erkende verbrandingsinstallatie.

In de nieuwe opslaghal staan ADR stoffen volgens de regels opgeslagen.
De opslag van de opgeslagen stoffen is volgens de controleur conform de vergunning en hij heeft geen overtredingen kunnen constateren.

Deze maand zal er overigens in verband met de nieuwe vergunning een opleveringscontrole plaatsvinden en dan zal nogmaals ook naar de opgeslagen stoffen worden gekeken.

Extra toetsing

Voor de zekerheid heb ik de bevindingen van deze inspectie ook nog voorgelegd bij een deskundige op dit gebied en die gaf nog de volgende aanvullende informatie:

De risico’s zijn:
-          Verdund zwavelzuur is corrosief als de concentratie zwavelzuur tussen 30 en 70% ligt. Dus als er genoeg water bij zit, dan valt het mee. Maar, als de IBC lekt dan moet er wel rekening mee gehouden worden dat het brandwonden veroorzaakt, ook als er veel water bij zit. Voor omwonenden is er geen gevaar.
-          Ester residuen zijn in het algemeen onschadelijk
-          Voor vetzuren geldt hetzelfde

Ten aanzien van de opslag:
-          Lege IBC’s mogen niet gestapeld worden (lege IBC’s kunnen erg brandgevaarlijk zijn!)
-          Gevulde IBC’s moeten op lekbakken staan met voldoende inhoud of op een vloeistof kerende vloer (bij Croda is het laatste het geval)


Dankzij alertheid in de wijk hebben we in ieder geval een extra check weten te realiseren en gelukkig is  er geen sprake van een overtreding van de milieu vergunning en leveren de IBC's geen direct gevaar op voor de woonomgeving.

woensdag 20 februari 2013

Jodan Boys bekent kleur


CVV Jodan Boys is bij voetbalminnende mensen in Gouda (en daarbuiten) een bekende club en de stad is trots op het feit dat ze op dit moment acteren op het hoogste amateurniveau, de TOPklasse.
Jodan Boys heeft veel aandacht voor sportief en respectvol gedrag, het is zelfs een prioriteit voor de vereniging.  Naar hun eigen zeggen is dat geen ‘etalage politiek’, maar praktisch beleid, zichtbaar en tastbaar, gericht op alle circa 1.200 leden.

De club wil iedereen betrekken bij dit belangrijke thema en heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld, dat concreet zichtbaar wordt door: The Jodan Boys Rules.

The Jodan Boys Rules omvat vijf heldere (spel)regels rond de thema’s: sportief gedrag, respect, spullen opruimen, teamgevoel, elkaar helpen en aanspreken.
The Jodan Boys Rules kom je vanaf nu overal tegen: in de kantine en kleedkamers, op vlaggen, aanvoerdersbanden, posters en meer.
The Jodan Boys Rules, zijn voor de spelers vastgesteld in een ‘contract’.

Afgelopen zaterdag na de wedstrijd van Jodan Boys 1 tegen Hardenberg (uitslag 1-0), hebben de speler van dit team en de speelsters van Jodan Boys Dames 1 het contract ondertekend. Later zullen ook de andere spelers volgen.
Namens de raads was ik met nog enkele raadsleden bij de wedstrijd en het ondertekenen aanwezig en ook burgemeester Milo Schoenmaker en enkele wethouders waren hier speciaal voor naar Jodan Boys gekomen.
Jodan Boys heeft met dit initiatief een helder statement afgegeven hoe binnen de sport met elkaar moet worden omgegaan en het zou mooi zijn als meerdere clubs gaan volgen.
Zelfs in de politiek is het wellicht het overwegen waard om bepaalde gedragsregels te gaan hanteren, dat voorkomt wellicht de nodige escalaties….


zaterdag 16 februari 2013

Verziekte sfeer in Goudse raad


http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20130213_1/nl/Player
Op woensdag 13 februari leek het een tamelijk rustige raadsavond te worden, maar onder aanvoering van Gouda Positief liep alles heel anders en werd er flink met modder gegooid, waardoor de sfeer tussen verschillende partijen behoorlijk werd verziekt.


In deze blog wil ik daar uiteraard aandacht aan besteden, maar ook aan een heel ander onderwerp: het coffeeshop beleid, waarvoor we een verkennende bijeenkomst hadden.

In 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om vestiging van coffeeshops buiten de singels in Gouda mogelijk te maken.
Aanleiding voor deze motie was met name een herhaalde oproep van bewoners in de Wilhelminastraat die de (parkeer)overlast rond Koffieshop De Vriendschap flink beu zijn.
Naar aanleiding van die motie is het college aan de slag gegaan en heeft adviezen ingewonnen. 
Op basis van die informatie en rekening houdende met vestigingscriteria is vervolgens geconcludeerd dat het vestigen van een coffeeshop buiten de singels maar zeer beperkt mogelijk is.
De politie vindt vestiging buiten de singels ook onwenselijk, omdat ze een toename van de overlast vrezen en tevens zal het een flink deel van de handhavingscapaciteit gaan opslokken.
Binnen de singels is de handhaving door cameratoezicht en samenwerking tussen politie en stadstoezicht goed geregeld, al is de ChristenUnie (met meerdere fracties) van mening dat de handhaving in de praktijk beter moet.

Het college heeft besloten om op 13 maart met betrokken partijen een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren en op 13 februari konden we daarvoor aandachtspunten meegeven.De ChristenUnie heeft in de eerste plaats gevraagd dat de volgende partijen in ieder geval aan tafel zitten:
1. Politie
2. Burgemeester (als portefeuillehouder)
3. Jongerenwerker die bij het keten overleg betrokken is
4. Eén of meer eigenaren van de coffeeshops
5. Omwonenden van de coffeeshops

Verder willen we dat de volgende zaken worden meegenomen c.q. dat daar informatie over beschikbaar wordt gesteld.:

a. Welke coffeeshops leveren nu overlast op (geregistreerde meldingen) en wat is daar in 2011 en 2012  mee gedaan (handhaving)?
b. Wat is er in 2012 concreet gedaan t.a.v. de overlast in de Wilhelminastraat en op welke wijze is er met de bewoners gecommuniceerd?
c. Hoeveel capaciteit voor handhaving is er overdag en in de avonduren beschikbaar?

d. In het keten overleg is vermindering van het het aantal coffeeshops naar voren gekomen. Graag wil de ChristenUnie hierover nader geïnformeerd worden (achtergrond van opmerking en motieven) 
e. Welke kosten moeten we  maken voor cameratoezicht als er wellicht op een bedrijventerrein een coffeeshop wordt gevestigd en wie draait er voor die kosten op?
f. Wat kan er concreet worden gedaan om de parkeeroverlast rond de huidige coffeeshops te verminderen?
g. Het regeringsbeleid gaat uit van de gedachte dat coffeeshops besloten clubs worden voor meerderjarige inwoners en er een clubpas wordt uitgereikt. In hoeverre is het college bereid dit in Gouda ook te gaan invoeren?
h. Wat zijn de consequenties / gevaren op het gebied van volksgezondheid en veiligheid rond coffeeshops en het gebruik van (soft)drugs?

Modder gooien

Tijdens de besluitvormende vergadering was er o.a. een "motie vreemd aan de orde van dag" over de parkeergarage die binnenkort naast het Huis van de Stad wordt gebouwd. De SP meende te hebben ontdekt dat er een voorbehoud aan de orde zou zijn voor het financieel plaatje (geen andere nieuwe parkeervoorziening in de nabije omgeving, welke mogelijk wel wordt gerealiseerd aan de andere zijde van het station), dat in het besluit niet was meegenomen, waardoor mogelijk een financieel nadelig plaatje kan ontstaan. 
Bij goede bestudering van de stukken blijkt echter dat deze optie wel degelijk was meegewogen en de zorgen hierover waren daarom volgens de wethouder niet nodig.  Vooral Gouda Positief (die met GBG en Trots de motie ook heeft ondertekend) greep deze motie echter aan om flink van leer te trekken tegen de andere partijen in de raad en tevens gaf ze ook het college onder uit de zak met zeer tendentieuze opmerkingen.
Deze opstelling leidde ertoe dat er door diverse partijen ook een flinke duit in het zakje werd gedaan richting de indieners van de motie en het resultaat was een verziekte sfeer in de raad.

Namens de ChristenUnie heb ik mijn zorgen uitgesproken over de toonzetting van Gouda Positief. 
Ze had moeten inzien wat voor effect dit heeft voor Gouda en de verhoudingen in de raad. 
Wat nu is gebeurd is desastreus voor de uitstraling van onze stad. 
De burgemeester onderstreepte de zorg over de toonzetting later nog eens extra.

De komende tijd zal er flink gewerkt moeten worden om de verhoudingen in de raad - die de laatste tijd juist beter begon te worden - weer te normaliseren.