maandag 29 maart 2010

Jij + Ik = Wij


Vorige week waren er weer de “traditionele” ontmoetingsmaaltijden in Gouda in het kader van de Anti-Racisme Dag op 21 maart.

De organisatie van deze maaltijden is in handen van Stichting 21 Maart Gouda.
Vooroordelen, discriminatie en racisme lijken nog steeds meer toe dan af te nemen. Door het elkaar ontmoeten en leren kennen kunnen we een stap in de goede richting zetten en tot meer onderling begrip komen. Voorgaande jaren hebben tussen de 350 (in 2007 en 2008) en 475 (in 2009) mensen deelgenomen aan de maaltijden.

Zelf ben ik ook steeds van de partij geweest en vond het iedere keer een geslaagde bijeenkomst.


Op een laken kon je een tekst kwijt wat met "ontmoeting" te maken heeft

Dit jaar ontmoette ik mensen van Promen (SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) dat werk organiseert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en SIOM. SIOM helpt in Gouda mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om (weer) aan het werk te komen. SIOM biedt zeer diverse scholing en doet dat op een zodanige manier dat er ook werkelijk succes wordt geboekt.
Nadat Mohammed Mohandis (raadslid PvdA) een korte toespraak had gehouden over ontmoeting en wat het betekent om politiek actief te zijn, stond er een fantastisch buffet voor ons klaar. Er waren gerechten uit o.a. Nederlandse Antillen en Burundi voor ons klaar. Aan iedereen was gedacht en daarom was al het vlees halal. Ook de toetjes waren erg goed.

Tijdens de avond had ik boeiende gesprekken over een trajecte dat Promen heeft om mensen binnen één jaar naar een betaalde baan te begeleiden. Dat lukt (lang) niet iedereen duurzaam en sommigen komen zelfs voortdurend terug in dit traject. Hier ligt nog duidelijk een aandachtspunt zo kreeg ik mee.


Een leuke muziekband met wel erg stevige muziek vormde het slotstuk van een geslaagde avond.

Foto's: Astrid den Haan

vrijdag 26 maart 2010

“anvraag schamteloos”


“Mij vrouw en ik houden van Nederland. Graag mogen wij nou U vragen of het mogelijk kunnen zijn dat de stad Gouda ons een weekje vakantie in deze prachtig stad kunt subsideren?Wij zijn bescheiden, maar een hotel kamer is graag gezien. (wij hebben een klein dochterje van vier jaren). Kunt U ons erbij pecuniair helpen?

Indien U denkt dat deze anvraag schamteloos, ongehoord of impertinent is, mag ik graag weten, waroom de stad Gouda kunt geven protection money aan de bendes van crimineel delinquente? Een duitse krant hebt een bericht over deze protection money gegeven. URL=http://diepresse.com/home/panorama/welt/547560/index.do?from=gl.home_panorama

Wij denken niet dat de stad Gouda kunt zo doen met protection money, dus denken wij dat U alleen maar mensen wilt helpen. Want kunt het mogelijk zijn crimineel elemente voor hun doen nog met geld te belonen?Graag tegemoet zien wij U positive antwoord, ik ben telefonisch verschikkbar: xxxxx
Misschien mag het mogelijk zijn een afspraak voor een bezoek van de gemeenderaad te maken?Met beste groeten uit Duitsland"

Bovenstaand mailtje ontving ik (en anderen) deze week vanuit Duitsland. Het verbaasde mij de afgelopen dagen al dat ik heel veel bezoekers op mijn weblog zag vanuit dat land en na enig speurwerk ontdekte ik het artikel over Gouda dat sinds vorige vrijdag op de website van http://www.diepresse.com/ staat. Oud nieuws dat opeens “hot news” op deze site is.

U zult begrijpen dat ik niet de moeite heb genomen om uitgebreid te reageren. Ik heb volstaan met het verwijzen naar een tweetal bijdragen hierover op mijn weblog.

Nu was dit onderwerp vorige week in Nederland al reden tot een spoeddebat en als vervolg daarop werd deze week in de Tweede Kamer een motie De Krom van de VVD aangenomen, ondanks het feit dat deze door minister Van Middelkoop (ChristenUnie) werd ontraden, omdat de motie o.a. ingrijpt in de lokale autonomie en een karikatuur maakt van wat er in Gouda is voorgevallen.

De motie luidt als volgt:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bevorderen dat criminele en overlastgevende jongeren niet mogen worden beloond voor hun gedrag middels bijvoorbeeld vakantiereisjes, stagereisjes of feestjes op kosten van de belastingbetaler,
en gaat over tot de orde van de dag.

Voor deze motie hebben gestemd: SP, PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk, zodat zij is aangenomen.

Ik wil niet blijven herhalen, maar ik betreur het dat de kamer in meerderheid heeft ingestemd met deze motie, die ook nog eens gebaseerd is op een onjuist beeld over het gebeuren in Gouda. Vreemd is ook dat er in de motie het onderwerp "vakantiereisjes en stagereisjes" bijgehaald wordt, terwijl de discussie daar niet over ging en het m.i. bijdraagt aan bepaalde karikatuur.

Deze motie zal hopelijk nooit integraal uitgevoerd gaan worden (nog afgezien van het feit dat de lokale overheid hier over gaat), daar deze voorbij gaat aan waardevolle activiteiten voor jongeren (die soms dreigen te ontsporen). Op diverse plaatsen in Nederland worden, vooral rond de jaarwisseling, daarom specifieke activiteiten georganiseerd. Die zijn meestal een groot succes en ze dragen bij aan de leefbaarheid in de steden!

dinsdag 23 maart 2010

Advies informateur: Gouda Positief en Trots op Nederland niet in college


Vanavond was er een persconferentie waarin Hans Ouwerkerk het resultaat van zijn informatie ronde met een advies voor de formateur heeft bekend gemaakt.

In de goed gevulde sterzaal van het stadhuis, waar ook de pers duidelijk aanwezig was, waren velen benieuwd welke partijen nu als eerste zouden afvallen.

Tijdens de gesprekken waren een aantal zaken duidelijk naar voren gekomen:

Trots op Nederland had nogal afwijkende punten ingebracht, zoals een wethouder voor veiligheid (wat naast een burgemeester niet gaat werken) en plaatste zich daarmee buiten een toekomstig college.

Gouda Positief heeft heel interessante ideeën over aanpassing van het bestuursmodel door het invoeren van een senaat en sollicitatieverplichting voor wethouders. Daarnaast pleiten ze ook voor een groep adviseurs die het college kan bijstaan. Voor de andere partijen gaan deze punten (op dit moment?) te ver en ofschoon de heer Ouwerkerk de formateur adviseert hier verder over in gesprek te blijven, doet Gouda Positief niet meer mee, omdat deze punten voor hen onvoldoende worden gehonoreerd.

De VVD zat in een lastig parket, omdat in de campagnetijd deze partij zich bij de meeste partijen niet populair heeft gemaakt (o.a. door de "Telegraafgate") en er nu duidelijk wrevel is richting de VVD. Na twee gesprekken met de informateur heeft Laura Werger (lijsttrekker) besloten geen kandidaat wethouder te zullen zijn als de VVD in het college wordt opgenomen. Daarmee was de angel er voor de informateur uit en doet de VVD nog mee als potentiële college partij. Ook een expliciet excuus vindt de heer Ouwerkerk niet meer nodig.

Advies

Zowel door de zittende college partijen als ook door de meeste andere partijen wordt het bestaande samenwerkingsverband (PvdA, CDA. ChristenUnie en GL) gezien als een stabiele basis voor een nieuw te vormen college.
In het advies vormt dit dan ook de basis, waarbij twee partijen zijn toegevoegd als mogelijke kandidaat (D66 en VVD)

De formateur (Marion Suijker, PvdA) heeft het advies gekregen om met de volgende partijen verder de praten:
1. PvdA (7 zetels)
2. VVD (5 zetels)
3. CDA (3 zetels)
4. D66 (3 zetels)
5. GroenLinks (3 zetels)
6. ChristenUnie (3 zetels)

Het ligt in de verwachting dat er uiteindelijk een college komt met vijf partijen en vijf wethouders.
Voor de PvdA (als grootste partij) zou dat een concessie zijn, die kan worden gecompenseerd door bijv.
a. extra zware wethoudersportefeuille
b. vice-voorzitterschap van de raad en/of van het presidium
c. de positie van eerste loco-burgemeester.

Het worden nog interessante weken en het eerste openbare overleg is a.s. vrijdagavond.
Wordt vervolgd!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6360675/__VVD_Veenendaal__Wethouder_veiligheid__.html?p=20,1

vrijdag 19 maart 2010

“Straattuig wordt beloond”


Deze week was het tamelijk rustig binnen de Goudse politiek. De informateur heeft inmiddels alle politieke partijen gesproken en zijn verslag en aanbevelingen worden heel binnenkort verwacht.

Verder is afgelopen woensdag het inwerkprogramma voor de nieuwe en “oude” raadsleden begonnen. De eerste avond zijn we geïnformeerd over de werkwijze van de Raad, Oosterwei, veiligheidsbeleid, jeugdbeleid en het Huis van de Stad.

In politiek Den Haag was Gouda deze week wel even een hot issue door een spoeddebat over het feestje dat jongeren in Oosterwei in december 2009 hadden georganiseerd met contant verkregen geld.

PVV en Trots op Nederland trokken alle registers open en spraken voortdurend over “Marokkaans tuig” en "Marokkaanse straatterroristen". Het leek er sterk op dat het gebeuren in Gouda alleen als alibi gebruikt werd om op populistische wijze over Marokkanen te kunnen spreken.

Op één of andere manier wil het vaak niet lukken om in de politiek op een afgewogen manier de problemen rond overlastgevende jongeren met elkaar te bespreken. Zeker in de landelijke politiek voert het populisme de boventoon, of wellicht beter gezegd: het krijgt de meeste aandacht en domineert de publieke opinie.

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer een debat voert over een onderwerp dat Gouda aangaat en waar ze zich helemaal niet mee moet bemoeien. Net zo vreemd vind ik de conclusie van de PVV, VVD en Trots op Nederland dat Gouda geld heeft gegeven voor “Marokkaans tuig.”

Het bewijs wordt gebaseerd op het feit dat mogelijk jongeren op het feest zijn geweest, die ook overlast veroorzaken en wellicht crimineel zijn. Dat is werkelijk een absurde redenering. Je moet kijken naar wie het organiseerden en niet naar mogelijke bezoekers. Stoppen we dan ook de subsidie voor bijvoorbeeld een schouwburg of museum, omdat daar mogelijk criminelen naar toe gaan?

Nog eenmaal een poging om de feiten helder weer te geven en waarom het geld bevoorschot is:

Binnen Gouda hebben een aantal wijkteams een stichtingsvorm en een aantal wijkteams (nog) niet. Als een wijkteam een stichting is kan de gemeente het 3 euro budget aan het begin van het jaar overmaken aan het wijkteam. Het wijkteam beschikt dan zelf over het geld en verantwoordt dit achteraf met een financiële afrekening.
In 2009 was het Wijkteam Oost geen stichting. Bij een initiatief van het wijkteam werd er daarom per initiatief geld bevoorschot en achteraf afgerekend. Zo ook in het geval van het jongereninitiatief in de Kerstperiode.

De jongeren die het geld kregen hadden goede bedoelingen en staken hun nek uit in de wijk Oosterwei.
Demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) vindt het daarom terecht prima dat Gouda het initiatief heeft beloond van vijf jongeren, die niets te maken hebben met de sneeuwbalincidenten die zich in december hebben voorgedaan. ,,Het zijn jongeren met goede pit die zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat van de stad.''
Ze verdienen volgens de PvdA fractie niet de pek en veren die ze hebben gekregen.
En als de heer Fritsma (PVV) dan zegt dat Gouda capituleert voor straatterroristen, slaat hij de plank echt mis.

Als we de problematiek in Gouda rond de (Marokkaans Nederlandse) jongeren op een goede wijze willen aanpakken, moeten we ons wel op feiten baseren en zorgvuldig zijn met het naar buiten brengen van verhalen.

Door zaken op te blazen, uit haar verband te rukken of zelfs onjuist weer te geven, bewijzen we (de leefbaarheid van) onze stad en deze jongeren geen dienst en lossen we de problemen zeker niet op.

Ik ga zeker niet voorbij aan allerlei vormen van overlast en geweld in onze stad, die ronduit zorgelijk zijn. Het zal nog veel tijd en energie kosten om hierin een verbetering te bewerkstelligen. Maar naar mijn mening moeten we dat proces zorgvuldig en constructief bezien, goede initiatieven “omarmen” en zaken die niet goed lopen kritisch evalueren en waar verbetering mogelijk is, zal ik daar namens de ChristenUnie op blijven aandringen.

vrijdag 12 maart 2010

Eensgezind aan de slag!Nadat we deze week afscheid hadden genomen van de vertrekkende raadsleden, was donderdag 11 maart de installatie van de nieuwe raad in Gouda.
We waren benieuwd waar we ditmaal als fractie zouden worden geplaatst in de zaal, waar de tafels zijn in een hoefijzer vorm zijn geplaatst. We zitten nu behoorlijk vooraan links en dat is een prima plek. Je hebt er een mooi overzicht over alle raadsleden en dat is prettig bij een debat.

Het was behoorlijk druk met familie en vrienden in de zaal en dat geeft toch altijd weer een feestelijke stemming.

Voordat de installatie begon hield burgemeester Cornelis een betoog over samenwerking en eensgezind aan de slag gaan.
We hebben in Gouda voor het eerst 12 partijen in de raad en dan is ook goede communicatie belangrijk. Dat is meer dan twitteren en een webloggen volgens de burgemeester en daarin heeft hij gelijk.

De komende raadsperiode zal het vooral gaan om bezuinigingen en besluitvorming daarover. Er zullen pijnlijke besluiten moeten worden genomen en dat vraagt om gezamenlijk optreden en we zullen daarbij onze rol als vertegenwoordiger van de burgers goed moeten verstaan.
Enerzijds zitten we namens de burgers in de raad, maar het betekent ook dat we bereid moeten zijn om eenmaal genomen besluiten te willen verantwoorden aan die burgers.


Uit de speech van JFK 20 januari 1961:
ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country.Naast financiën zal ik me de komende tijd ook weer intensief blijven richten op veiligheid. Er zijn al heel wat stappen gemaakt op dit terrein, maar het kan absoluut nog beter.

De beëdiging zelf verliep voor mij even als bij een verrassing, aangezien de burgemeester eerst iedereen noemde die de eed wilde afleggen, maar daarbij niet de fractie grootte als uitgangspunt nam. Voor ik het wist werd mijn naam al genoemd en enigszins overrompeld heb ik de zin "zo waarlijk helpe mij God almachtig" toch duidelijk mogen uitspreken en was het weer raadslid zijn een feit.De voltallige raad van Gouda


De inwendige mens werd niet vergeten
Corsendonk bier, het beste bier dat ik ken


We buigen beleefd naar elkaar

woensdag 10 maart 2010

Afscheid met een lach en een traan

Twee onderscheidingen voor Gerard SchotanusDinsdagavond kwam de ‘oude’ gemeenteraad voor het laatst bij elkaar - ditmaal in een prachtige zaal in Zorgcentrum Korte Akkeren - om nog een aantal verslagen met elkaar af te hameren en werden de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden aangeboden. Er was nog even een verrassing omdat Pieter Stroop van ToN, om privé redenen, op het laatste moment afzag van zijn raadszetel.

Voor de ChristenUnie zijn de nieuwe raadsleden die donderdag worden beëdigd: Harro Janssen, Anke Huisman-Mak en Theo Krins.

Daarna was er het "hoogtepunt" van de avond: afscheid nemen van de vertrekkende raadsleden.
Voor iedereen had burgemeester Cornelis een persoonlijk woord en iedereen kreeg een mooi presentje.

Er werd een specifieke volgorde aangehouden en daarbij merkte Cornelis op dat de nestor van de raad, Jan van Dijk, het toetje van de Raad is en Rien Hoek (nieuwste raadslid) het groentje van de raad. Waarvan akte.

Hilarisch was het moment waarop de burgemeester Ferry van Beekum (SP) wilde toespreken. Deze was echter nog niet gearriveerd en Cornelis veronderstelde dat zijn collega van de SP dan wel de honneurs zou willen waarnemen. Deze reageerde toen: "Nee, ik blijf in de Raad: .....

Er werd ook (tijdelijk?) afscheid genomen van ons raadslid Gerard Schotanus. Hij werd niet alleen verrast door de warme woorden van de burgemeester, maar ontving ook een koninklijke onderscheiding en werd daarnaast ook nog eens ereburger van Gouda.
Het was een onderstreping voor het vele werk dat Gerard als raadslid heeft verricht.

Gerard was echt een raadslid die koos voor contact met de burgers en heeft zich als voorzitter van een werkgroep, actief ingezet voor de nieuwe werkwijze van de raad. Hij hield steeds in de gaten of de werkwijze goed bleef verlopen en was daarmee een beetje het geweten van de raad. Daarnaast heeft Gerard zich hard gemaakt voor duurzaamheid: Gouda als Millenniumgemeente en fairtrade stad.
Ik hoop dat Harro Janssen in het nieuwe college weer wethouder van Financiën zal worden en Gerard dan kan terugkeren in de raad, zodat zijn afscheid maar van korte duur is.

Naast Gerard kreeg ook Cees Wouters (Gouda's 50+ Partij) een koninklijke onderscheiding. Verder werden Cees en Roy Kraft van Ermel (CDA) eveneens ereburger van Gouda. De nestor Jan van Dijk heeft al diverse onderscheidingen gehad en kreeg een bijzonder cadeau aangeboden: een ballonvlucht boven Gouda.

Naast het serieuze gedeelte trad ook een ad-hoc cabaretgroep op, bestaande uit enkele vrouwelijke raadsleden en de griffier. Ze noemden zich de rood-witte dames. Voor alle vertrekkende raadsleden hadden ze iets in petto, een voordracht, gedicht of lied. Het was van hoog niveau en we hebben er van genoten! Chapeau!

Het is niet mogelijk om goed weer te geven wat ze precies hebben gedaan, maar de bijdrage voor Dirk Barth (CDA) geef ik hierbij weer, om u een indruk te kunnen geven. Dirk was een geweldig raadslid, iemand met humor, breedsprakig en met ferme standpunten, die zijn bijdrage ook weer heel erg kon relativeren.Herinnering aan Dirk (vrij naar Marsman, Herinnering aan Holland)

Denkend aan Dirk
Zie ik brede betogen
Traag naar een ferm standpunt gaan
Exact genuanceerde
Overwegingen
Met nooit een punt
Als er ook een komma kan staan
En in de kolkende zee
Van zinnen verzonken
Ligt koele berekening
En gezond verstand
Met louter logica
Worden besluiten beklonken
Begrotingsdiscipline,
de feiten in ’t correcte verband
‘Voorzitter ik zeg ’t u tijdig
Deze bepalingen zijn innerlijk tegenstrijdig’
Zo is menige dwaling in rijke
veelkleurige woorden gesmoord
En de voorzitter morde
- ‘ik wil toch nog even iets zeggen’
Dirk schiep zijn eigen orde
In alle debatten gevreesd en gehoord.

Het was al met al een gedenkwaardige avond, met soms emotionele momenten. Wat mij echt opviel op deze avond was hoe goed de onderlinge verhoudingen met elkaar zijn en dat we een prachtige raadsperiode achter de rug hebben. Veel fijne en deskundige mensen hebben de raad nu verlaten en ik benieuwd wat de nieuwe raad gaat brengen.

Morgen, 11 maart, wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.
Locatie en tijdstip: Antwerpseweg 5 - 20.00 uur.

donderdag 4 maart 2010

Bedankt!


Tjonge, wat een inspannende dag was het gisteren. Ik was hoofd van het stembureau in de Agnietenkapel en het liep de hele dag storm. Uiteindelijk hebben 1970 mensen daar hun stem uitgebracht en waren we het drukste stembureau.
Na 21.00 uur moesten we stemmen tellen en dat was zo'n omvangrijke klus dat we pas om 1.00 uur klaar waren en ik alle uitslagen in Gouda en daarbuiten heb moeten missen en (helaas) ook niet naar de verkiezingsavond ben geweest.

Gelukkig vernam ik, middels een telefoontje naar iemand, wat de tussenstand was, zodat ik al snel wist dat de ChristenUnie waarschijnlijk haar drie zetels zou behouden.

Tegelijk realiseerde ik me dat mijn eigen plek bepaald nog niet zeker was, aangezien mijn gewaardeerde collega Gerard Schotanus (op de 4e plek) altijd veel voorkeursstemmen krijgt.

Vanmorgen rond 12.00 uur kreeg ik van de griffie het "verlossende" telefoontje, dat ik was verkozen op basis van het feit dat ik meer stemmen had gehaald dan Gerard en zelfs "op eigen kracht" (boven de drempel van 25% van de kiesdeler) een zetel had bemachtigd met 281 stemmen.

Ik was enorm verrast en ook heel dankbaar dat zoveel mensen in Gouda op mij hadden gestemd. Ook Anke Huisman en Gerard hadden veel voorkeurstemmen (324 resp. 216). Voor Gerard vind ik het jammer dat hij nu niet direct is verkozen, we hadden graag met ons vieren van start gegaan. Hij kan binnenkort alsnog aanschuiven als Harro Janssen hopelijk weer verder mag gaan als wethouder.
Maar goed, daarvoor moeten we de college onderhandelingen afwachten.

Ik wil u die op de ChristenUnie en in het bijzonder op mij heeft gestemd, bedanken voor uw steun en ik zal me de komende raadsperiode opnieuw inzetten voor onze mooie stad, in de wetenschap dat ik deel mag uitmaken van een fijne en hardwerkende fractie.

Vanavond hadden we een gezellig samenzijn bij Gouwestad TV om de verkiezingen af te sluiten en te peilen hoe het nu verder zal gaan in Gouda. Er werden wonden gelikt en feestjes gevierd.

De vaste columniste Lia Thorborg had een erg leuke column, waarvan ik met haar toestemming een klein stukje citeer:

"Tsjonge, de Goudse kiezer heeft wel met hagel geschoten, gisteren.
Maar wat jammer, dat hij alleen maar een hokje hoefde te kleuren en er niet achter heeft mogen vermelden, waarom hij die partij zijn stem gaf. Dat zou de analyse achteraf een stuk makkelijker maken (..)
Er nemen straks twaalf partijen plaats op de Goudse Babbelbankjes.
Er komt een bont college van minstens vijf kleuren.
De provocerendste verkiezingsslogans zullen weer tot compromissen moeten worden afgezwakt.
Kom maar snel van die verkiezingswolk af, damens en heren politici.
Het wordt hard aanpoten. Om althans de kostbaarste stukjes van onze dromen waar te maken."

De komende weken zal er hard gewerkt worden aan een nieuw college en ik wens iedereen die daarbij betrokken is, veel wijsheid toe!(Webpolicitus 2010? Ik had u nog niets bericht over de uitslag van deze verkiezing. Ondanks de vele steunbetuigingen heb ik deze verkiezing niet gewonnen. Het was een eer om genomineerd te zijn en de reacties van u waren soms hartverwarmend. Dank daarvoor!)

ChristenUnie stabiel gebleven!

Even een kort bericht, later meer.

In Gouda is heel veel veranderd door de grote winst van Gouda Positief en Trots op Nederland. Ze hebben het erg goed gedaan! Gefeliciteerd.

Ik ben dankbaar dat de ChristenUnie haar 3 zetels heeft behouden, maar vindt het erg jammer dat het CDA 2 zetels heeft verloren, waardoor het christelijk geluid in Gouda minder sterk (in aantal) is geworden.

Alle stemmers op de ChristenUnie: hartelijk bedankt voor uw steun en vertrouwen!

Hieronder de volgorde op basis van de grootte van de partij:

1. PvdA
2. VVD
3 CDA
4 D66
5 Trots op Nederland
6 Groen Links
7 Gouda Positief
8 ChristenUnie (was 5e partij)
9 Gouda's 50+ Partij
10 SGP
11 GBG
12 SP

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6197145/__Tik_voor_PvdA_en_CDA_in_Gouda__.html?p=11,2

dinsdag 2 maart 2010

Kleur bekennen

foto: Esther Lammers-Pille

De campagne zit erop. We zijn de afgelopen dagen nog op allerlei plaatsen actief geweest met flyers en bloembollen uitdelen en hebben ook nog meegedaan met debatten bij So What en Raad van Kerken.

Iedere keer is het weer boeiend om de reacties van de mensen tot je te nemen. Toen ik iemand zaterdag een folder aanreikte reageerde hij even aarzelend, zie toen: “Je bent mijn kleur niet.” Vervolgens legde ik hem uit dat het niet om de kleur ging, maar om de inhoud en hij nam toen alsnog de informatie mee….

Anderen waren juist heel belangstellend en uitten hun waardering voor de ChristenUnie. We blijken met André Rouvoet (vice-premier) een goed ambassadeur in huis te hebben, want door zijn solide optreden de oogst hij respect en waardering.
Zoals viel te verwachten is veiligheid in de gesprekken en debatten een veel besproken onderwerp geweest.

Het AD kopte maandag met: “Kloof tussen raadsleden en kiezers; stemmers vinden veiligheid belangrijkste thema, maar politici kiezen voor wonen en economie.”
Het AD schrijft verder: De meest lokale politici voeren campagne op thema’s die hun kiezer helemaal niet boeien. Waar volksvertegenwoordigers vooral aandacht vragen voor de zwakkeren in de samenleving, werkgelegenheid en wonen, hebben hun kiezers vooral belangstelling voor de aanpak van criminaliteit en veiligheid.” Ook staat er dat 56% van de stemgerechtigden vindt dat de komende vier jaar voorrang moet worden gegeven aan o.a. bestrijding van misdaad en het in toom houden van de lokale lasten.

Gelukkig dat dit laatste punt toch iets met de economie te maken heeft, want in Gouda zijn de bezuinigingen ook een belangrijk onderdeel van de gesprekken geweest. Daarnaast is de ChristenUnie absoluut niet om het onderwerp veiligheid heengelopen. De ChristenUnie heeft breed ingezet en allerlei thema’s naar voren laten komen. Bij het debat met de Raad van Kerken bleek overigens dat onderwerpen als duurzaamheid, zorg en armoedebeleid ook behoorlijk leven.

En nu is het bijna zover: morgen mag u uw stem gaan uitbrengen voor een kandidaat van één van de partijen in Gouda. U heeft dit jaar de keuze uit maar liefst 12 partijen.

Als die 12 partijen allemaal een plekje in de nieuwe gemeenteraad gaan krijgen, dan worden het straks lange vergaderavonden en als de nieuwe partijen zetels afsnoepen van de grote(re) fracties, dan is het maar de vraag of vier partijen genoeg zijn voor een (stevige) meerderheid in het nieuw te vormen college.

Verder zullen de ontwikkelingen in de landelijke politiek absoluut ook een rol gaan spelen in de stemkeuze van de kiezers. Ik vind het overigens markant dat de landelijke politiek en de landelijke politici zo’n dominante rol spelen bij de lokale verkiezingen.

Maar goed, het laatste woord is nu aan u!
U bepaalt welke kandidaten er straks daadwerkelijk in de gemeenteraad komen. U kiest namelijk niet voor een partij van uw voorkeur, maar voor een specifieke kandidaat van de partij van uw voorkeur.

Een kandidaat kan zelfs met voorkeurstemmen in de raad komen als zij of hij 25% van de kiesdeler heeft gehaald. De kiesdeler is het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels in de raad. En daar neem je dus 25% van.

Voor mij persoonlijk is het ook afwachten hoe alles gaat verlopen, maar ik zie in ieder geval terug op een prachtige periode in de raad en ben graag bereid om me nog een raadsperiode in te zetten op het gebied van financíën en veiligheid.

Weet in ieder geval dat de ChristenUnie er weer klaar is voor om, met naar we hopen 4 mensen in de raad, als een stabiele en betrokken partij haar steentje bij te dragen aan het besturen van de stad Gouda.