vrijdag 30 augustus 2019

Meer laadpalen in Gouda nodig!


GROTE VERSCHILLEN IN LAADCAPACITEIT 
PER GEMEENTE



De gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Amstelveen, Barendrecht scoren het hoogst met hun netwerk aan openbare laadpalen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden 2018. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de verschillende regio's en de 30 grootste steden. Gouda scoort niet hoog. De ChristenUnie heeft een aantal vragen voorgelegd aan het college over het beleid rond laad palen in Gouda.

Openbare ruimte

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische rijden in Nederland de komende jaren flink toenemen. Steeds meer automerken brengen op korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de markt, met een actieradius van minimaal 250 kilometers. Daarvoor is het nodig dat gemeenten voldoende laadpalen ter beschikking hebben. Want gemiddeld 70 procent van de Nederlanders parkeert – en zal dus laden – in de openbare ruimte. 

Verplicht aantal palen

Vanaf 2020 moet de eigenaar van een bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Dit besluit heeft forse financiële consequenties en er zal waarschijnlijk een roep uitgaan om niet al te strikt deze regel te gaan hanteren.

Met name voor ondernemers met klanten die een langere tijd geparkeerd staan (denk aan restaurants, kantoren en bouwmarkten) zullen waarschijnlijk interesse hebben voor het plaatsen van laadpalen. Maar ook voor de ondernemer met bijvoorbeeld een buurtsuper kan de aanwezigheid van een laadpaal aantrekkelijk zijn. Albert Heijn neemt de proef alvast op de som, en kondigde vorige maand een samenwerking aan met Fastned. AH plaatst in eerste instantie als proef bij drie ‘XL’-vestigingen laadstations, zodat klanten hun auto kunnen opladen terwijl ze in de supermarkt zijn.
Veranderingen
Het is de vraag hoe de regels in de praktijk zullen uitpakken in een snel veranderende markt, die er vanaf 2020 weer heel anders uit kan zien. Netwerken van snellaadstations zullen tegen die tijd verder zijn gegroeid, wat de vraag naar lokale – vaak relatief trage – laadpalen kan drukken.
Score Gouda

Voor de benchmark ‘openbaar laden’ heeft elke gemeente een score gekregen tussen 0 en 100. Deze score geeft inzicht in de mate waarin het huidige netwerk van openbare laadpalen is voorbereid op toekomstige vraag van elektrische voertuigen van bewoners in 2020.

Zo betekent de score voor Gouda van 0.19 dat de huidige openbare laadinfrastructuur toereikend is om ongeveer 19% van de openbare laadbehoefte in 2020 op gebruiksvriendelijke wijze af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds de aanwezigheid van laadinfrastructuur in de nabijheid (dekking) en anderzijds de mate waarin in de verwachte behoefte kan worden voorzien met het huidige aanbod rekening houdende met een maximaal aantal gebruikers per laadpaal (dekkingsgraad).

Voor deze analyse is allereerst de toekomstige openbare laadbehoefte van bewoners in beeld gebracht op gebiedsniveau voor 2020. Vervolgens zijn de hoeveelheid en de locaties van de openbare laadpalen per gemeente in beeld gebracht. Op basis van de toekomstverwachting en rekening houdende met loopafstanden kan een uitspraak worden gedaan over de dekking dan wel de dekkingsgraad van een relevant woonadres. Hierbij geldt een relevant adres als zijnde een woonadres die voor het parkeren en opladen van hun elektrische auto afhankelijk zijn van de openbare ruimte.

Belangrijke opmerking is dat in deze analyse nog geen rekening gehouden is met een eventuele openbare laadbehoefte van forenzen of bezoekers die met een elektrische auto naar de gemeente komen. Dat maakt de vraag naar adequate openbare laadinfrastructuur alleen nog maar groter.

Vragen aan het college

Omdat het aantal laadpalen in Gouda naar verwachting niet toereikend zal zijn in de nabije toekomst hebben collega Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie aan het college een aantal vragen gesteld.

Het gaat daarbij om de volgende vragen:


De gemeente Gouda stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen omdat schoon vervoer een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot eind 2020 kunnen op aanvraag nieuwe laadpalen in Gouda worden geplaatst.

Technische vragen

1.    Hoeveel laadpalen zijn er op dit momenteel via de gemeente Gouda geplaatst?
2.    Hoeveel laadpalen kunnen er via het aanvraagformulier van de gemeente Gouda op jaarbasis geplaatst worden?
3.    Op welke wijze maakt de gemeente Gouda bekend dat er via de gemeente een laadpaal kan worden aangevraagd inclusief vermelding van de bijbehorende criteria?
4.    Hoe gaat het beleid er uitzien vanaf 2021?
5.    Hoeveel aanvragen heeft de gemeente ontvangen in de jaren 2017, 2018 en 2019 voor het plaatsen van laadpalen en hoeveel zijn er daarvan gehonoreerd?
6  Als er afwijzingen zijn geweest: in hoeveel gevallen is er in die jaren afgewezen omdat er geen laadpaal (meer) beschikbaar was.
7.    Hoe worden omwonenden geïnformeerd bij de plaatsing van laadpalen?
8.    Hoe is de taakverdeling verdeeld tussen de gemeente en Engie m.b.t. De laadpalen? 

dinsdag 20 augustus 2019

Heel Gouda Glanst



Op 17 augustus jl. stond in de wekelijkse column van Lia Thorborg in het AD een verhaal over het opknappen van panden in verband met Gouda 750 jaar in 2022. 
Aanleiding voor jaar column is een memo van het college over dit onderwerp en de inzet van de ChristenUnie voor het herstel van de panden.
De tijd om 267 in kaart gebrachte panden op orde te krijgen is krap en dat vraagt om een originele aanpak. Lia Thorborg pleit voor een internet competitie "Heel Gouda Glanst".

Structureel onderhoud

In Gouda moeten heel wat panden in de binnenstad worden aangepakt, waarbij het lang niet altijd gaat om grootschalige aanpak. Het kan ook gaan om wat stucwerk bijvoorbeeld.


Om de aanpak op een goede manier aan te pakken zal er door het college (terecht!) ingezet worden op structureel onderhoud! Alleen nu even opknappen en daarna niets meer doen, moeten we voorkomen. Dat betekent in de praktijk dat er door de eigenaren een meerjarig onderhoudsprogramma moet worden opgesteld voor de panden en op basis daarvan kan dan bezien worden welke financiële middelen nodig zijn en vervolgens eventueel beschikbaar kunnen worden gesteld. Dat kan dan mogelijk door subsidie of lening.



Subsidie

In het college akkoord is afgesproken dat er in ieder geval voor 2 jaar jaarlijks € 150.000,- subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld, maar er wordt ook nagegaan of er leningen kunnen worden verstrekt en zo ja, hoe en voor hoeveel? Dat laatste zou de aanpak van panden een flinke impuls kunnen geven!

Nationaal Restauratiefonds

Er is voor monumenten ook een extra mogelijkheid: het Nationaal Restauratiefonds.

Dit fonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand. 
Het Nationaal Restauratiefonds ontwikkelt en verstrekt laagdrempelige financieringen en biedt financiële en administratieve diensten. Waar mogelijk worden laagrentende leningen verstrekt uit een revolverend fonds, waarmee financiële continuïteit voor monumentenzorg wordt gewaarborgd.

Er zijn diverse vormen van financiering:
- Monumenten hypotheek voor het restaureren of (groot) onderhoud van een monument. Het mag gaan om een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument. De rente tarieven voor een annuitaïre hypotheek variëren van 1,2% - 2,2%
- Restauratiefonds hypotheek is beschikbaar voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten. De rente voor deze hypotheek is wat lager: 1% voor 10 jaar rentevast.

Stappenplan

Het college komt binnenkort met een plan van aanpak. Belangrijk daarbij zal zijn hoe de eigenaren van de 267 panden waar het om gaat op een positieve manier zich betrokken gaan voelen en er ook voor willen gaan. 

In het recente verleden had ik met een aantal mensen een plan bedacht om alle panden die aandacht nodig hebben op een website te plaatsen en dan meer sterren te geven naarmate de panden beter zijn opgeknapt. Er waren hiervoor echter de nodige (juridische) bezwaren, zodat dit plan in de ijskast is beland.

Het college stelt nu de volgende aanpak voor:
 1. Aan de hand van deze pandenlijst (en prioriteiten) worden de betrokken eigenaren benaderd op basis van het “Stappenplan handhavingstraject instandhoudingsplicht”.
 2. Dit proces doorloopt globaal de volgende stappen:
  1. signaleren en oriënterend onderzoek
  2. gesprekken met eigenaar
  3. technisch onderzoek en formele constateringbrief
  4. vooraanschrijving
  5. opleggen last onder dwangsom of onder bestuursdwang
  6. invorderen last onder dwangsom of onder bestuursdwang
  7. eventuele juridische procedure en/of kostenverhaal in geval van bestuursdwang.
 3. De ODMH werkt op dit moment aan de 20 evidente (aanschrijvenswaardige) dossiers. 20 andere zijn inmiddels afgerond.
 4. Bij gevallen waar sprake is van minder urgent achterstallig onderhoud of bij zogenaamde quick- wins, worden inmiddels eveneens contacten gelegd (minnelijk overleg).
 5. In het licht van Gouda 750 en om strakkere handhaving op instandhoudingswaarden te accommoderen, zet het college – in lijn met het coalitieakkoord – een subsidieregeling in voor herstel van gevels in de binnenstad (Gouda 750) en voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De concrete aanpak voor de inzet van het subsidie- instrumentarium zal worden meegenomen bij de aanbieding aan de raad van de nieuwe Instandhoudingsregeling Erfgoed Gouda.
 6. Deze Instandhoudingsregeling zal voor het eind van 2019 aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Heel Gouda Glanst

Columnist Lia Thorborg pleit voor een andere, originele aanpak, temeer daar het plan over 2,5 jaar gerealiseerd moet zijn!

"Laat de eigenaren deelnemen aan een internet competitie Heel Gouda Glanst, waarvan de voortgang op sociale media wordt bijgehouden. Waarbij herstelde panden van nu tot 2022 in het zonnetje worden gezet.
Dan kunnen de mensen vervolgens stemmen op de snelste opknapper, het beste buurtje of het mooiste muurtje. Al lijkt een documentaire mij nog steeds het allerleukste."

Het idee van een competitie onder de titel "Heel Gouda Glanst" spreekt me aan en zou een mooie aanvulling zijn op het stappenplan van het college. Je motiveert nu eenmaal eigenaren met een leuke competitie eerder dan met het dreigen met juridisch procedures, die vervolgens ook veel tijd, geld en energie kosten.

Ik hoop van harte dat het college in staat is om de eigenaren van de 267 panden in beweging te krijgen zodat we in 2022 trots kunnen zijn op de uitstraling van onze binnenstad!

maandag 12 augustus 2019

Aanbieders van glasvezelnetwerk op de vingers getikt

Eind juni heeft de ChristenUnie samen met CDA en D66 artikel 38 vragen gesteld over het proces en communicatie t.a.v. de aanleg een glasvezelnetwerk in Gouda. Inmiddels hebben we de antwoorden ontvangen en de gemeente is in haar beantwoording glashelder: aanbieders mogen zich (uiteraard) niet presenteren namens de gemeente Gouda.

De vragen en antwoorden

In hoeverre is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat inwoners de indruk krijgen dat bedrijven namens de gemeente Gouda voor een schouw in hun woning moeten kijken naar de plaats waar de glasvezelaansluiting zou moeten komen?

 • "Het is ongewenst dat dit gebeurt onder het mom van “ namens de gemeente Gouda.”
Indien ja, welke stappen onderneemt het college richting bedrijven die zich hieraan schuldig zouden maken? Indien nee, waarom niet?
 • "Dit is ook aan de directie van het betreffende bedrijf gecommuniceerd."
Wat zijn tot nu toe de inspanningen van de kabelaanbieders geweest richting de gemeente met betrekking tot onderlinge samenwerking, beperking overlast en vergunningverlening?
 • "Er zijn twee samenwerkingsverbanden van telecomaanbieders die onafhankelijk van elkaar een glasvezelnetwerk willen aanleggen. Zij hebben contact gezocht met de gemeente over hun plannen, het te gebruiken tracé en de vergunning voorwaarden. Er zijn gesprekken gevoerd waarin met name aandacht is besteed aan toezicht op de uitvoering en herstel na aanleg. De twee samenwerkingsverbanden hebben aangegeven niet te zullen samenwerken omdat zij starten in verschillende gebieden. Daarnaast spelen concurrentieoverwegingen een rol bij deze keus."
In de beantwoording van de eerder gestelde vragen, stelt uw college voorstander te zijn van een gezamenlijk initiatief om de overlast in de stad te beperken, maar dat dit niet kan worden afgedwongen.

In hoeverre is het college met ons van mening dat de gemeente zich dienstbaar aan de Goudse samenleving kan opstellen door vanuit een regierol het proces en de communicatie met inwoners meer te sturen? 
 • "Aan telecomaanbieders kunnen wettelijk gezien geen beperkingen opgelegd worden t.a.v. de aanleg van communicatienetwerken in de bodem. Daarom heeft de gemeente hiervoor geen specifieke regierol ingericht. De rol van de gemeente beperkt zich bij telecomaanbieders tot het bepalen van het tracé, het vergunningstraject voor de ondergrondse (en bij het netwerk behorende bovengrondse) infrastructuur en een correcte uitvoeringswijze en correct herstel van de opgebroken wegdelen. De gemeente wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen en laat daarom de communicatie naar bewoners en toekomstige gebruikers over de aanleg van nieuwe netwerken en daarop volgende verkoop van diensten bij de initiërende partijen. Daarbij hebben we onlangs nogmaals benadrukt dat onder geen beding “namens de gemeente” gecommuniceerd wordt."

In hoeverre is het college bereid daarbij actief te sturen op het gelijktijdig aanleggen van de kabels om zo de overlast voor de inwoners te beperken?
 • Dit is meerdere keren in de gesprekken naar voren gebracht. Zie antwoord op vraag 3.
In hoeverre is het college bereid op de website van de gemeente algemene informatie te plaatsen en een Q&A van veel gestelde vragen, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn, plus informatie over wat de gemeente al dan niet voor inwoners op dit gebied kan betekenen en waarom dat zo is?

 • De gemeente heeft algemene informatie over de aanleg van glasvezel op haar website staan. Hierin is in het kort antwoord gegeven op de belangrijkste vragen, namelijk de rol van de gemeente, de keuzevrijheid die bewoners hebben en of het netwerk namens de gemeente wordt aangelegd. (website: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel)

Het is jammer dat het overleg vanuit de gemeente niet heeft geleid tot het gezamenlijk optrekken van de twee aanbieders in Gouda. De straat zal nu tweemaal opengaan voor het leggen van glasvezelkabels en dat leidt tot onnodige overlast. Een gemiste kans...!