vrijdag 26 september 2014

Cyclus hanteert handboek soldaat

kruising Symfonielaan - Voorwillenseweg
In 2010 heb ik namens de ChristenUnie een Groenboek opgesteld waarbij allerlei "misstanden" t.a.v. het groenonderhoud aan de orde kwamen.De laatste tijd valt het me op dat de klachten weer toenemen en het groenonderhoud op sommige locaties erg teleurstellend is. Deels zal het te maken hebben met de verlaagde normering die we in Gouda hebben geaccepteerd, maar dat verklaart niet alles.

Veiligheid

Het CDA heeft onlangs de vinger er ook al bij gelegd, maar op sommige plaatsen staat het groen soms zo hoog dat de verkeersveiligheid in het geding is.
Deze week constateerde ik opnieuw dat op de kruising Symfonielaan - Voorwillenseweg het groen weer zo hoog staat dat je als automobilist (als je vanuit de richting Station Gouda Goverwelle komt) de fietsers van links komend niet kunt zien. Het is daardoor ronduit gevaarlijk op dit punt. 
Gelukkig is het groen nu net weggehaald, maar er was hier duidelijk sprake van achterstallig onderhoud.

Handboek soldaat


Een opvallend ander verhaal gaat over de bestrating in Gouda Oost.

Enige tijd geleden werd de bestrating aan de achterzijde van een flat aangepakt.
Eén van de redenen was dat bij een berging een metalen oprit was gemaakt om het in- en uitrijden van een scootmobiel mogelijk te maken.
Die oprit voldeed wel, maar het ding stak ongeveer anderhalve meter over het pad. 
Vanwege de opstaande metalen rand van zo'n zes centimeter bleek dit een gevaarlijke situatie.

De eigenaar was bereid die oprit te laten weghalen wanneer de oprit voor zijn scootmobiels geschikt zou worden gemaakt. Aldus is geschied.


Onlangs werd duidelijk dat de tegels zodanig verzakt zijn dat deze persoon alleen met een vaartje de berging in en uit kan komen en dat is onwenselijk. 
Een melding bij Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) zou tot een snelle oplossing moeten leiden, maar nee, hij kreeg te horen dat het trottoir "voldoet aan de beeldkwaliteit welke door de gemeente Gouda is gesteld."


Cyclus hanteerde naar mijn mening handboek soldaat in heel strikte vorm en daarom is vanuit de buurt en door mij druk uitgeoefend om hier toch snel een oplossing te bieden.
Uiteindelijk was Cyclus bereid - bij wijze van hoge uitzondering - de zaak op te knappen. Dank daarbij richting Cyclus

Uitzondering

Maar het kan niet waar zijn dat deze oplossing alleen bij hoge uitzondering gebeurd is. Als een bewoner door een verzakking van het trottoir niet meer veilig in zijn woning of berging kan komen, moet de zaak worden opgelost, ongeacht de beeldkwaliteit die is vastgesteld.
Het kan zijn dat de afspraken tussen de gemeente en Cyclus zodanig zijn dat hier geen geld voor is gereserveerd, maar dan zullen we de afweging moeten maken om hier wel geld voor vrij te maken of de afspraken anders in te richten. We gaan als fractie hier vragen over stellen. 

Verder gaan we als fractie het groenonderhoud en onderhoud van bestrating opnieuw kritisch volgen en we staan open voor uw ervaringen! 
Ook zullen we met een idee komen over meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners. 

Wordt vervolgd!

maandag 15 september 2014

Imam Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda

Radicale imam

De mogelijke komst van een islamitisch centrum zorgt in de directe woonomgeving voor wat onrust, maar de komst van de radicale imam Tarik Ibn Ali naar Gouda veroorzaakt op dit moment meer commotie.

Deze imam is (opnieuw) gevraagd om te komen spreken in verband met de fondswerving. Hij is op z’n minst omstreden en hij wordt ervan beschuldigd banden te hebben met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Militanten uit deze – verboden – groepering zijn volgens een bericht actief betrokken bij het rekruteren van Syrië strijders. Ook wil deze organisatie Duitsland omvormen tot een strenge sharia staat, desnoods met geweld. (bron: http://www.bloggen.be/nojihad/archief.php?startdatum=1381701600&stopdatum=1382306400Achtergrond

De Marokkaanse gemeenschap in Gouda heeft de wens om de drie bestaande moskeeën samen te voegen tot één nieuwe El Wahda moskee. Ze hebben daarbij hun oog laten vallen op de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne.

·      Het moet een multifunctioneel islamitisch centrum worden met o.a.
·      Gebedsruimte
·      Onderwijsruimte (ruim 30 klaslokalen)
·      Mortuarium en dodenwassingsruimte
·      Ruimte voor activiteiten en festiviteiten
·      Woningen voor onze hulpbehoevende ouderen


Artikel 38 vragen

De komst van deze imam naar Gouda was voor het CDA aanleiding om artikel-38 vragen te stellen met als doel dat de komst naar Gouda zo mogelijk kan worden voorkomen.

Scheiding kerk en staat

Nu is het in de eerste plaats van belang om zorgvuldig om te gaan met godsdienstvrijheid en scheiding religie en overheid hoog te houden.
Dat leidt ertoe dat de ChristenUnie doorgaans terughoudend is als het gaat om een standpunt innemen over de inhoud van een bepaalde prediking.
De politiek gaat namelijk in principe niet over de inhoud van de prediking die plaatsvindt in een kerk of moskee.

Oproep tot haat

Anders is het, wanneer die prediking oproept tot haat en extremisme en dit gevolgen heeft voor de openbare orde en veiligheid in onze stad.
Deze imam wordt geassocieerd met het desnoods afdwingen met geweld van de sharia en andere “stevige uitspraken”.

Onlangs heeft minister Asscher duidelijk gemaakt dat er stevig moet worden opgetreden tegen “haat imams” en is het “Actieprogramma integrale aanpak Jihadisme” in de 2e Kamer besproken.

Rol burgemeester

De minister komt binnenkort met aanvullende maatregelen die o.a. tot doel hebben samenkomsten met deze imams te frustreren en wat dat betreft is de situatie in Gouda een goede (proef)casus om via de burgemeester aan hem voor te leggen. Het is belangrijk dat we een zichtbare en merkbare grens durven stellen. Gouda zal hiermee de 1e concrete casus kunnen worden in de aanpak die de minister voorstaat. We zullen dan in Gouda wel zelf hiervoor het initiatief moeten nemen en daarvoor zijn nu de artikel 38 vragen ingediend.

Appel

Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren.

dinsdag 9 september 2014

ChristenUnie Gouda kritisch over sponsoring
Onlangs heeft de ChristenUnie samen met de SP kritische vragen gesteld aan het college over sponsoring door de gemeente Gouda voor een zeilevenement. Het zijn in Gouda financieel gezien barre tijden en het is dan van belang dat we kritisch kijken naar onze uitgaven, zeker als het om activiteiten buiten Gouda gaat.

In de eerste plaats wilden we weten in hoeverre dergelijke sponsoring vaker voorkomt. In haar antwoord geeft het college aan dat een dergelijke sponsoring voor het eerst heeft plaatsgevonden. De bijdrage was overigens gering, het ging om € 6.000,-.

Er waren voor het college diverse redenen om dit evenement te sponsoren:
  • -  Het evenement leidt tot aandacht voor de unieke plassen in dit gebied
  • -  Het evenement is mooie Groene Hart promotie, het gebied heeft veel te bieden voor recreatie (niet alleen de plassen, maar ook de steden en fiets en wandelpaden)
  • -  Het evenement sluit aan bij de ambities van de regio gemeenten om het toerisme te promoten.
  • -  Het evenement biedt tevens een plek voor bestuurlijke ontmoeting, versterking en verbreding van het netwerk.


Bedrijfsleven

Opvallend is dat het college op eerdere vragen hierover heeft aangegeven dat er in het vervolg alleen voor sponsoring zal worden gekozen als er financieel draagvlak is vanuit het bedrijfsleven.
Dit is een vreemd argument, omdat dit draagvlak er in 2014 al was. In feite zegt ze hiermee dat ze bij gelijkblijvende omstandigheden in 2015 gewoon weer meedoet.
Het enige verschil dat zal zijn bedoeld is dat Gouda niet het volle bedrag meer betaalt, maar dat dit deels door bedrijven in Gouda moet worden opgehoest.
In 2014 was het traject dermate kort, dat dit praktisch gezien - volgens het college - niet meer was te organiseren.

Waterrecreatie

De gemeente Gouda is dit jaar voor het eerst benaderd voor deelname aan het Nationaal Regenboog Evenement en heeft o.a. in het kader van het convenant Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, waar (water)recreatie één van de drie thema's is en Gouda meer gaat samenwerken, besloten om dit jaar mee te doen. 

Gouda is overigens niet de enige gemeente die is benaderd voor sponsoring.

Als dit regenboogevenement volgend jaar weer plaatsvindt, zal de gemeente Gouda alleen deelnemen wanneer het aansluit bij de doelstellingen van het beleid van de gemeente Gouda, de bestuurlijke lobbyagenda en het Gouda goed op de kaart zet. Daarnaast zal er dus financieel draagvlak (sponsors) moeten zijn vanuit het bedrijfsleven. 

Concurrentie voor Skûtsjesilen

Het regenboogevenement vindt al meerdere jaren plaats en het is de bedoeling dat het regenboogevenement net zo populair wordt voor waterrecreatie in het Groene Hart als skûtsjesilen in Friesland en op deze wijze het "blauwe hart" van het Groene Hart beter op de kaart zet. 
Ik vraag me af in hoeverre deze ambitie realistisch is, maar de tijd zal het leren...


Transparantie

Gelet op de argumentatie en het relatief geringe bedrag vinden we deze sponsoring geen "weggegooid geld", maar we zullen kritisch blijven op sponsoring door de gemeente Gouda, zeker als het om activiteiten buiten Gouda gaat. Onze voorkeur gaat naar het inzetten van de schaarse financiële middelen in de stad zelf!

Ook zullen we bij de komende besluitvormende raadsvergadering aan het college vragen de post "sponsoring" vanaf de jaarrekening 2014 ieder jaar expliciet daarin zichtbaar te maken inclusief de bijbehorende bedragen.donderdag 4 september 2014

Vuil leidt tot nog meer vuilOnlangs stond een artikel in het VNG Magazine met bovenstaande titel.  Het is een interessant verhaal dat goed aansluit bij mijn vorige blog over uitpuilende containers. Op die blog kwamen nogal wat uiteenlopende reacties, waarbij het probleem soms gewoon werd ontkend.
Opvallend "detail" is, dat als reactie op mijn blog de gemeente aangeeft dat vanaf volgend jaar de waterrecreanten gebruik kunnen maken van de reguliere ondergrondse containers :-)

Vuil dumpen

Meermalen heb ik via mijn blog aandacht gevraagd voor afvalproblemen omdat dit bepaald geen visite kaartje is en "vuil leidt tot nog meer vuil."

Het blijkt dat als een gemeente minder vaak vuil ophaalt bewoners reageren door nog meer vuil te dumpen. Precies wat ook in Gouda aan de orde is!

Uit een onderzoek blijkt dat wanneer de gemeentelijke diensten de afvalcontainers minder vaak leegden de neiging om vuil te dumpen met maar liefst 75% toenam, vergeleken met een buurt waar wel met dezelfde frequentie het vuil opgehaald bleef worden.

Verantwoordelijkheid gemeente én inwoners

Er is echter nog wel meer hierover te zeggen: het blijkt dat frequent schoonmaken ook een uitnodiging kan zijn voor bewoners om niet (langer) zelf de verantwoordelijkheid te nemen om een straat schoon te houden. Over het algemeen blijkt echter dat wanneer de overheid de buurt vaak schoonmaakt, de burgers ook minder dumpen.

Laten we dus niet discussiëren in hoeverre uitpuilende containers al dan niet incidenteel voorkomen, maar ons als gemeente en inwoners inzetten voor een schone stad. Dat bevordert de leefbaarheid en zal door de vele bezoekers zeker geworden gewaardeerd!