vrijdag 27 april 2012

Inbraakpreventie moet beter!

Deze week vond het uitgestelde debat plaats over het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid.
Het was een bijzonder moment, omdat de raad naar verwachting voor het laatst met onze burgemeester als portefeuillehouder in gesprek ging over één van zijn belangrijkste portefeuilles: openbare orde en veiligheid.

Vanuit verschillende hoeken is er kritiek (geweest) op het veiligheidsbeleid in Gouda, maar er is ook veel bereikt. Onze fractie heeft daarom ook de burgemeester bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaar voor dit dossier.

De ChristenUnie heeft tijdens het debat vooral aandacht gevraagd voor de Stadsmarinier en inbraakpreventie.

Continuïteit Stadsmarinier

Bij de veiligheidsaanpak is gebleken dat er behoefte is aan iemand die als een soort “oliemannetje” dwars door allerlei organisaties heen zaken voor elkaar kan krijgen, iemand die kan werken met een eigen mandaat. We zijn bezorgd over het feit dat deze functie tijdelijk wordt ingevuld, terwijl de ChristenUnie van mening is dat deze functie een vast onderdeel moet uitmaken van het veiligheidsbeleid. We hebben daarom de raad en het college opgeroepen om ook voor de langere termijn gelden vrij te maken voor deze functie.

Inbraakpreventie

Om pogingen voor de inbrekers minder succesvol te laten verlopen is er meer aandacht nodig voor Keurmerk Veilig Wonen. Op dit moment worden inwoners via bewonersavonden geïnformeerd over verschillende mogelijkheden van preventie, maar er is geen merkbare regie vanuit de gemeente.

Het zou goed zijn om – in overleg met politie en leveranciers – aan de inwoners van Gouda, zeker in overlast gebieden v.w.b. inbraken – een concreet voorstel te doen en dat ook te begeleiden. Dat voorstel zou dan niet afhankelijk moeten zijn van aanwezigheid op bewonersavonden, maar zal breder moeten worden ingezet, bijvoorbeeld ook i.c.m. het verspreiden van de “besmettingsbrief” door de politie, die wordt uitgereikt na een inbraak.

Het is aan de inwoners of ze er uiteindelijk in willen investeren, maar enige aanmoediging en regie is wel wenselijk, zeker als we ons realiseren dat het oplossen van inbraken heel lastig blijkt te zijn. De politie zet daarom zelf ook gericht in op het voorkomen van inbraken met o.a. “wittevoetjesacties”.
Laat de gemeente daar dan ook meer specifiek haar verantwoordelijk in nemen.

Naar aanleiding van onze oproep deelde de burgemeester mee dat later er dit jaar een actieplan bekend wordt gemaakt die gericht is op het voorkomen van inbraken.

maandag 23 april 2012

Onrust in Plaswijck


In Plaswijck is al jaren onrust door overlast bij de Skatebaan tegenover de Vaste Burchtkerk, bij de Lekkenburg/Leeuwenburg. Vanaf 2009 worden er gesprekken gevoerd over aanpak van dit gebied en is vanuit het wijkteam steeds aangedrongen op een zorgvuldige aanpak.

Recent nam het college een besluit om de Skatebaan te vervangen door een voetbalkooi, terwijl het wijkteam daar niet tijdig in is gekend en alleen een beperkte groep bewoners daarover is geïnformeerd.

Het wijkteam is (terecht) verbolgen over deze handelwijze en voelt zich buitenspel gezet, te meer daar zij al jaren actief betrokken is bij de aanpak van hotspots in de wijk.

Bij bewonersavonden is al eens aangeroerd dat er een voetbalkooi zou komen, maar de bewoners hebben steeds bezwaren geuit tegen de maatregelen, die o.a. ook gingen over onvoldoende handhaving.
De overlast en de wijze van aanpak (“we hebben het besluit al genomen”) door de gemeente  zorgde regelmatig voor een explosieve sfeer. Het wijkteam spreekt zelfs van een “open zenuw”.

De skatebaan vervangen door een voetbalkooi zal naar verwachting de overlast niet doen afnemen, daar het eigenlijke probleem: hanggroep jongeren die overlast bezorgen, daarmee niet wordt aangepakt.
Ook deze faciliteit heeft een “aanzuigende werking” en dat wil men in de wijk juist bestrijden.

Het liefst willen de bewoners en het wijkteam namelijk dat de overlast eindelijk vermindert, om te beginnen door de bankjes weg te halen. Vervolgens dat het grasveld wordt hersteld en dat er verder alleen ruimte komt voor een klein voetbalveld.
Als dan de rust is teruggekeerd kan er vervolgens worden gekeken - in goed overleg met alle betrokkenen - of er extra faciliteiten, zoals een voetbalkooi,  kunnen komen.

Overigens is het ook nog interessant om te weten waar de benodigde € 70.000,- voor de kooi vandaan moet komen. Er werd gesuggereerd dat Johan Cruijff Foundation de kosten zou vergoeden, maar volgens de meeste recente informatie die mij heeft bereikt is dat niet waar.

Een ander punt dat irritatie bij de bewoners opwekt is het feit dat weliswaar er camera’s zijn geplaatst om de overlast aan te pakken, maar dat het camera toezicht passief is.
Men treedt alleen op als er meldingen van overlast komen. De bewoners verwachten een meer actieve opstelling en dat is terecht zolang het een “hotspot” is.

Het is belangrijk dat de communicatie en het vertrouwen tussen de gemeente, wijkteam en bewoners zo snel mogelijk weer wordt hersteld, want alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid in deze omgeving.

vrijdag 13 april 2012

Betaald parkeren bij Reeuwijkse Hout?


Deze week waren er in de raad diverse interessante onderwerpen aan de orde:
Aan het begin van de vergadering werden we door wethouder Kastelein kort bijgepraat over de situatie rond het Bolwerk. De bouwwerkzaamheden liggen daar nu stil, omdat Nobema Holding, het moederbedrijf van Bontenbal Bouw surseance van betaling heeft aangevraagd.
De gemeente heeft frequent contact met de curator om het belang van dit project te onderstrepen. We lopen als gemeente weinig financiële risico’s, maar we willen natuurlijk dat dit mooie project wordt afgebouwd. Volgende week wordt er meer duidelijkheid verwacht.
Daarna konden we aan de hand van een memo over de stand van zaken van de financiën in Gouda vragen stellen. Op verzoek van de Raad worden we vaker geïnformeerd en er is nu op één A4 inzicht gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Deze memo was voor de ChristenUnie geen aanleiding om allerlei aanvullende vragen te gaan stellen, aangezien het algemeen financieel beleid aan de orde komt bij de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. Daarnaast komt het onderwerp grondexploitaties (één van risico's) later apart nog aan de orde.
Een aantal fracties namen geen genoegen met deze afgesproken wijze van verantwoording en wilden veel meer weten over de (algemene) financiële situatie. Daar was deze avond echter niet voor bedoeld, waardoor er wat wrevel ontstond. Op deze wijze je als (oppositie) partijen profileren kan mij maar matig bekoren…


Het laatste onderwerp : Natuur- en Recreactieschap Reeuwijkse Plassen e.o. was heel interessant.
We nemen daarin deel, maar hebben als Raad weinig directe invloed, Dit dilemma geldt overigens voor alle verbonden partijen. Extra vervelend is het dat er geen goed beleid is gevoerd, waardoor Gouda nu extra moet betalen.
Namens de fractie van de ChristenUnie heb ik een aantal kritische vragen gesteld over het voorgenomen beleid van dit Natuur- en Recreatieschap. We maken ons vooral zorgen over het feit in hoeverre ze in staat zal zijn om meer inkomsten te gaan genereren, temeer daar hier geen concreet beleid aan ten grondslag ligt. Men overweegt in ieder geval om bij Reeuwijkse Hout betaald parkeren te gaan invoeren, wat op zich niet onredelijk is, omdat het recreëren daar verder gratis is.
We maken ons wel zorgen over de versobering van het onderhoud en het voornemen om in de toekomst een deel van de wandelpaden en bruggen te gaan opheffen.
Met ons waren diverse fracties behoorlijk kritisch op dit dossier. We moeten in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen dat we hier steeds meer aan gaan bijdragen, terwijl we juist moeten bezuinigen en liever investeren in armoedebeleid e.d.
De toon is in ieder geval gezet en het worden nog interessante debatten bij de Voorjaarsnota….!

maandag 9 april 2012

Schetsen van Schoonheid


Christus' getuigenis over zichzelf (1536)

Vandaag - 9 april 2012 - kon voor het laatst de tentoonstelling in Museum GoudA "Schetsen van Schoonheid" worden bezocht.

De tentoonstelling presenteerde de mooiste tekeningen van de beroemde glasschilder Dirck Crabeth (ca. 1510-1572), die werkte voor onder andere Prins Willem van Oranje en koning Philips II van Spanje. Deze ontwerpen (cartons) voor de glazen in de St.-Janskerk zijn op ware grootte, van 5 tot maar liefst 22 meter hoog.
Ze tonen niet alleen het ontwerp proces van de ramen; het zijn kunstwerken op zich!

Afgelopen vrijdag ben ik zelf nog eenmaal naar deze prachtige tekeningen gaan kijken en graag deel ik met u enkele indrukken.


Doop van Jezus (details onder)
De prediking door Johannes de Doper (details onder)

vrijdag 6 april 2012

Gedogen of handhaven?


Van diverse kanten komen er (negatieve) reacties naar aanleiding van vragen door de ChristenUnie om handhaving van de winkelsluitingstijden in de Rijkestraat.
Geen vers brood meer op zondag...... waar bemoeit die ChristenUnie zich mee.
Handhaving van afgesproken regels is nodig, vinden wij. Juist ook in de kwetsbare wijk die Oost is, moet er duidelijkheid worden geboden. De overheid stelt regels, de politie handhaaft die regels. Ouderen in de wijk dienen het voorbeeld te zijn voor jongeren.

Hoe kunnen we van jongeren respect voor de overheid verwachten als zij zien dat volwassenen een loopje nemen met de winkelsluitingstijden? En dat de overheid dit gedoogt? Dat was de zorg die wij hadden.

Hoewel de ChristenUnie voorstander is van zondagssluiting, was dat nu niet het uitgangspunt voor onze vragen. Het ging ons er om dat de bakkers tot voor kort 7 dagen per week geopend waren, terwijl ze minimaal één dag in de week gesloten moeten zijn. Als de bakkers die wettelijke mogelijkheid hadden benut en bijvoorbeeld op vrijdag gesloten waren, hadden wij geen vragen gesteld.

Het gaat ons er dus om dat burgers zich aan regels dienen te houden en dat gedogen averechts werkt. Ook hier geldt immers dat een goed voorbeeld goed doet volgen.

zondag 1 april 2012

Westergouwe: uitsluitend waterwoningen!Tijdens de besloten raadsbijeenkomst deze week over Westergouwe is duidelijk geworden dat de wijk Westergouwe op heel andere wijze moet worden vormgegeven.
Het college kiest voor een kleinschaliger aanpak van de bouw in Westergouwe. Geen grote aantallen tegelijk bouwen, maar stapsgewijs locaties met ongeveer 100 (water)woningen. Zo wordt verstandig omgegaan met de huidige marktomstandigheden.

De plannen voor Westergouwe hebben de afgelopen maanden opnieuw op de tekentafel gelegen vanwege de huidige situatie op de woningmarkt
Ook is er nieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bouwgrond. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek en het uitgangspunt dat de jaarlijkse verzakking over een termijn van 20 jaar niet meer mag zijn dan 1 cm., zijn de betrokkenen tot de conclusie gekomen dat normale bebouwing niet haalbaar is.
Het risico is té groot dat de grond veel harder gaat zakken en dat zou tot enorme schadeclaims kunnen gaan leiden.


Daarom is nu besloten om aan de randen van de wijk op dijken een soort vesting aan te gaan leggen met oudhollandse accenten en daarachter komen dan uitsluitend waterwoningen.
De woningen zullen drijvend zijn en worden uitgevoerd in duurzame materialen.
Iedere waterwoning krijgt twee verdiepingen en een drijvend terras.
Er is in de wijk ook de mogelijkheid om zelf ontworpen waterwoningen te plaatsen, zodat er de nodige variatie in Westergouwe komt.


Door deze aanpak wordt het water functioneel gebruikt en is het risico van (forse) grondverzakking opgelost.

Het college is ervan overtuigd dat deze plan aanpassing het project Westergouwe tot een succes zal maken en Gouda internationaal op de kaart zal zetten.