zaterdag 22 februari 2014

Vandalisme meter in Gouda?


Diverse gemeenten in Nederland maken voor de aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk een daling van het vandalisme.

Vandalismemeter in Gouda

In Gouda zetten we ons al jaren in om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. Maar er is ook sprake van vandalisme in onze stad en een vandalismemeter maakt de kosten daarvan inzichtelijk en verhoogt de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 
Deze meter is een nuttige toevoeging aan het veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in Gouda ook gaan hanteren! In 2014 stellen we de nieuwe kadernota vast en dan kan dit mooi worden meegenomen.

Hoe werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals (onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de kosten in beeld.

Een Vandalismemeter laat zien hoeveel financiële schade door vandalisme aan eigendommen van de gemeente precies is aangericht. Hierdoor kan iedereen in één oogopslag zien hoeveel de gemeente hieraan heeft moeten uitgeven. Met het bekend maken van deze gegevens hopen gemeenten de oplettendheid en betrokkenheid van burgers bij het vandalismeprobleem te vergroten.
Meestal wordt een aantal keer per jaar de vandalismemeter opgesteld. De input voor de vandalismemeter wordt verzameld aan de hand van meldingen van schade.


zaterdag 15 februari 2014

Hart onder de riem


Op Valentijnsdag heeft de ChristenUnie op verschillende plaatsen in Gouda, o.a. het NS station, voorbijgangers verrast. Naast een snoephart deelden wij ook een kaartje uit met een oproep om de ChristenUnie te helpen de kwetsbare medeburgers een hart onder de riem te steken.


Sint Valentijn
Valentijnsdag is de dag waarop geliefden, soms anoniem, elkaar extra aandacht geven met bloemen, snoep en vooral kaarten. Toch is de geschiedenis van Valentijn een hele andere dan de romantische dag die het nu geworden is. Er zijn verschillende legendes maar in alle verhalen staat de dienstbaarheid van Sint Valentijn centraal. Zijn bereidheid om op te komen voor de ander, medeburgers te helpen en te ondersteunen is ook de inspiratie van de ChristenUnie.


Geen rozengeur of maneschijn
Natuurlijk zijn de romantische acties tijdens Valentijn, onder invloed van de commercie, leuk en gezellig. Tegelijk is het leven voor veel Gouwenaars geen rozengeur of maneschijn en daar wil de ChristenUnie de aandacht op vestigen. Daarom staat er op de uitgedeelde kaartjes: 
"Net als Sint Valentijn wil de ChristenUnie oog en hart hebben voor kwetsbare mensen in de samenleving. Help ons om vanaf 19 maart hen een hart onder de riem te steken."woensdag 12 februari 2014

ChristenUnie Gouda op 17 februari te zien bij de NCRV


In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er op 17 februari een speciale uitzending bij Schepper & Co van de NCRV (17.05 op Nederland 2).
Belangrijke onderwerpen zijn dan populisme en het moeilijk kunnen vinden van kandidaten voor de kieslijst. 

Bij het onderwerp populisme kwam de NCRV bij een blog van mij uit:
http://theokrins.blogspot.nl/2013/02/verziekte-sfeer-in-goudse-raad.html. Naar aanleiding daarvan hebben ze mij gevraagd om een bijdrage te leveren aan de uitzending op 17 februari. Hoofdgast is overigens Karsten Klein, CDA-wethouder in Den Haag.

Bedreigend

Tijdens de opname ben ik in De Nieuwe Marktpassage in gesprek gegaan met diverse voorbijgangers, waarbij ik vroeg of ze met mij een appeltje wilde schillen over de veiligheid in Gouda.  Het viel daarbij op dat de meeste passanten tevreden zijn over de veiligheid van Gouda en tussen de 6 en 8 als rapport cijfer geven. Wel werd regelmatig genoemd dat hangjongeren als bedreigend werd ervaren en een aantal ouderen gaat ’s-avonds liever niet meer de straat op. 

Jongeren

Daarnaast ben ik ook geïnterviewd over het moeizaam mensen kunnen krijgen voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de ChristenUnie Gouda is dat een heel ander verhaal. 
Er is een team van 10 mensen die staat te popelen om op hun manier hetzij in de raad hetzij op straat iets te betekenen voor Gouda. 
De jongeren van nu willen wel, maar op een eigentijdse manier. Je moet ze de ruimte geven en niet in het keurslijf duwen van bestaande mores. Laat ieder doen waar hij /zij goed in is.
Zo ben je met elkaar een team en sta je Samen Sterk!

 En dat is ook het motto waarmee ChristenUnie Gouda de verkiezingen ingaat: Gouda Samen Sterk.

Populisme

Over populisme in de gemeenteraad heb ik aangegeven dat vooral lokale partijen kiezen voor een populistische manier van politiek bedrijven. 
De ChristenUnie kiest vooral voor de inhoud. Je moet je als raadslid namelijk altijd ervan bewust zijn dat je met elkaar de stad bestuurt en dat het niet alleen om het winnen van stemmen moet gaan.

Inhoudelijke politiek

Populisme spreekt mensen wel vaak aan, het refereert namelijk aan het onderbuik gevoel.
De uitdaging is: verpak de inhoud zo dat het begrijpelijk en 'leuk' is.Anders gezegd: inhoudelijke politiek moet zo aantrekkelijk worden gepresenteerd dat er geen behoefte meer is aan populisme.

zaterdag 8 februari 2014

Heerlen wijst Gouda de weg...Onlangs schreef ik op mijn blog dat er in Gouda gratis WiFi komt, maar dat ik niet overtuigd ben dat we voor de beste oplossing gaan. Inmiddels is wel duidelijk dat we een gouden kans hebben laten liggen.

Bullseye WiFi was namelijk bereid om in Gouda gratis een een snel breedband internet via WiFi uit te rollen, maar Gouda koos voor andere, minder geavanceerde - en niet gratis - oplossing.

Onderstaand nieuws had voor Gouda kunnen gelden, maar nu is Heerlen de "gelukkige gemeente" en binnenkort zullen nog diverse (grote) gemeenten gaan volgen.
Ik zal in ieder geval de ontwikkelingen in Gouda kritisch gaan volgen, want vanuit de ambitie om naar 1 miljoen bezoekers per jaar te gaan en aansprekende evenementen naar Gouda te halen is het belangrijk dat er ook een goede, geavanceerde gratis WiFi faciliteit is.

Heerlen


In 2010 was Heerlen een van de eerste steden in Nederland met gratis WiFi, Heerlen Live genoemd. Dagelijks maken ruim 2.500 mensen gebruik van dat netwerk. Nu de ontwikkelingen op de markt elkaar in rap tempo opvolgen en de kosten te hoog zijn, heeft gemeente Heerlen besloten op zoek te gaan naar een nieuwe exploitant. Bullseye WiFi uit Tiel neemt het netwerk voor een symbolische bedrag over en bouwt het netwerk op termijn om tot het snelste WiFi op de markt. Gemeente Heerlen stelt hiervoor de noodzakelijke infrastructuur zoals opstelpunten ter beschikking, maar draagt niet langer financieel bij aan gratis WiFi in de stad.
Zo blijft gratis WiFi in Heerlen Centrum behouden en heeft het op termijn de capaciteit om ook grote evenementen, zoals Serious Request 2015, te ondersteunen.

Innovatie

Bullseye WiFi heeft toegezegd actief bij te dragen aan innovatie op het gebied van nieuwe
media in binnensteden. Met de inzet van nieuwe technologieën en kennis moeten
binnensteden aantrekkelijker worden voor bezoekers. Belangrijke redenen voor het bedrijf
om in Heerlen te investeren zijn de aanwezige projecten (Heerlen Live) en expertise op het
gebied van nieuwe media.

Bullseye WiFi

Bullseye WiFi gaat in alle stadscentra van de 37 grootste steden van Nederland gratis, snel,
breedband internet via WiFi uitrollen.

Er zijn dus nog kansen voor Gouda, maar dan moeten we wel hiervoor gaan kiezen!
Een mooie ambitie voor na 19 maart!maandag 3 februari 2014

Stadsmarinier nuttig in Gouda Oost


Eind januari hebben we in de gemeenteraad het actieplan  2014 van het Integraal Veiligheidsbeleid besproken.
Het gaat om een uitvoeringsplan, waardoor de raad geen directe invloed kan uitoefenen, maar door toelichting van betrokkenen en mogelijkheid van vragen wel meer inzicht krijgt.

Het uitgangspunt van de aanpak is: Gouda veilig; dat doen we samen

In Gouda willen we dat inwoners zich veilig voelen in de stad en met de steun van professionals bereid zijn gezamenlijk de veiligheid te bevorderen.  
De bewoners hebben dus ook zelf een verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid in Gouda.

De professionele partners werken onder het motto ‘’grenzen stellen en perspectief bieden’’ aan de aanpak van probleemjongeren. Ook ligt de nadruk op het tegengaan van inbraken en geweld.
Juist bij misdrijven is de impact op bewoners enorm is.

Voor 2014 gelden de volgende prioriteiten:

  1. Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8- tot 16-jarigen)
  2. Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen
  3. Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid
  4. Versterking regierol gemeente

Stadsmarinier

De ChristenUnie was geïnteresseerd in de rol van de stadsmarinier, omdat hij als “oliemannetje” zijn werk doet en we als raad er niet zoveel grip op hebben.
Tijdens de raadsbijeenkomst werden we uitvoerig bijgepraat en het is mooi om te kunnen constateren dat hij de afgelopen tijd in Gouda Oost veel goed werk heeft gedaan.

Hij heeft zich in Gouda Oost met o.a. met de volgende zaken bezig gehouden.

- focus op een overlast gevende groep en criminele groep
- “Klaagmuurgroep”; bij deze groep waren 87 jongeren betrokken en nu nog maar 20
- veel persoonlijk contact met jongeren en hun familie om gedragsverandering te bevorderen
- bij jongerenwerk in moeilijke gevallen zijn “doorzettingsmacht” gebruiken; hij opent deuren en slecht muren
- jongeren uit hun anonimiteit halen (ongeveer 100) zodat ze naar school, stage of werk gaan.

Het blijft echter wel spannend  in deze wijk….

Nadat de Anne Frankschool is gesloopt is extra inzet nodig geweest van de wijkagent en het jongerenwerk om jongeren alternatieven te bieden en escalatie zoveel mogelijk te voorkomen.
Overlast komt echter nog steeds voor, vooral rond de Rijkestraat, maar het heeft volop de aandacht en de gemeente is bezig om de eigenaren te bewegen daar weg te gaan, zodat ook dit deel van de wijk kan worden opgeknapt. 
Verder zijn er veel inbraken en menig bewoner voelt zich (zeker in de avonduren) niet veilig in deze wijk. We zijn er dus nog niet!

Jongerenwerk

De stadsmarinier kan het allemaal natuurlijk niet alleen en werkt daarom nauw samen met andere partners, waaronder het jongerenwerk.
Zij werken met drie doelgroepen: 10-14 jaar (focus preventie); 14-17 jaar (inzet voorbeeld jongeren) en 18+ (vooral individuele ondersteuning).

Extra stadsmarinier

Door goede samenwerking en optimaal gebruik maken van de unieke positie van de stadsmarinier gaat het steeds beter met de veiligheid in Gouda (Oost).  We zijn er echter nog niet en de ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat er – ook de komende jaren – voldoende gelden beschikbaar blijven om het veiligheidsbeleid te blijven uitvoeren inclusief de stadsmarinier. 

Wat ons betreft zou er zelfs nog een stadsmarinier bij mogen komen om ook de andere wijken daarmee van dienst te zijn, al is dat financieel gezien nog wel een uitdaging met alle bezuinigingen die nog moeten worden doorgevoerd.


 
Verkiezingsprogramma ChristenUnie