donderdag 29 september 2011

Burgemeester Cornelis mag blijven


Brede steun voor burgemeester Gouda

Op woensdag was de raadsbehandeling over het onderzoeksrapport van KPMG met betrekking tot de woning van burgemeester Cornelis in Elmina (Ghana).
Vooraf had ik me ingesteld op een buitengewoon pittig debat, met name vanuit een aantal oppositie partijen.

De bijdragen waren echter overwegend gematigd en waardig van toon, waarbij wel duidelijk werd gesteld dat de burgemeester naïef heeft gehandeld en meer alert had moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, wilden dat de burgemeester een politieke daad zou zetten en het dossier Ghana moet overdragen aan een ander collegelid.

Een belangrijk punt op deze avond was dat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat de burgemeester op geen enkele wijze (financieel) voordeel heeft genoten en dat ook niet heeft nagestreefd.
De ChristenUnie vond de uitkomsten van het rapport voldoende om de burgemeester te steunen, maar veel fracties wilden eerst een toelichting van hem, wat v.w.b. de collegepartijen toch wel opvallend was.

Na de bijdragen van de fractievoorzitters kreeg de burgemeester het woord en ik besefte dat zijn woorden cruciaal zouden zijn voor zijn toekomst in Gouda.
Hij sprak klare taal en bood ruiterlijk zijn verontschuldigingen aan. Hij had de raad expliciet moeten meenemen in zijn plannen door te vragen om een besluit over zijn woning te nemen en had achteraf gezien dit project pas na zijn pensionering moeten oppakken. Hij beklemtoonde nogmaals dat hij geen enkel voordeel heeft nagestreefd, maar dat hij uit enthousiasme en gedrevenheid heeft gehandeld. Het enthousiasme en idealistische gedrevenheid heeft echter teveel de boventoon gevoerd en het was achteraf gezien dom om te denken dat idealistische gedrevenheid voldoende was om acceptatie te krijgen.
Hij zal zijn activiteiten in Ghana afbouwen en zich de resterende periode tot aan zijn terugtreden in 2012 volledig richten op Gouda en hij vroeg tenslotte om de steun van de raad.

Na zijn bijdrage was er een schorsing en daarna gaf iedere fractie aan of ze de burgemeester ging steunen. Behalve Trots en de SP steunden alle fracties de burgemeester.
Gouda Positief - die op het onderzoek heeft aangedrongen - gaf aan dat ze achteraf gezien bepaalde zaken anders had moeten aanpakken en maakte een opmerkelijke draai door nu de burgemeester te steunen. Hiervoor kregen ze van verschillende kanten waardering en hun "move" zal zeker bijdragen aan verbetering van de onderlinge verhoudingen in de raad.

Voor de ChristenUnie is het dossier Ghana en de rol van de burgemeester aldaar nu definitief gesloten en ze wil dat we als raad daar bij het komende debat over Cyclus in Elmina ook niet meer alsnog over beginnen. Het moet dan alleen gaan over de rol van de commissarissen en de aandeelhouders.
Alles overziende is het voor Gouda een goede zaak dat dit dossier nu afgerond is. Het heeft het imago van onze stad geen goed gedaan en er moet nu rust komen, zodat we ons kunnen concentreren op het besturen van de stad en het welzijn van de burgers. Is er uiteindelijk geen enkele kritische noot meer te kraken? Als vice-voorzitter van de begeleidingscommissie wil ik me terughoudend opstellen, maar ik betreur het wel (met diverse anderen) dat het embargo van het rapport is geschonden en dat er ondanks afspraken over radiostilte er toch uitlatingen in de pers en op internet zijn gedaan. Hierdoor voelde de burgemeester zich genoodzaakt om zelf ook te gaan reageren, wat bij diverse fracties weer niet goed is gevallen. Maar goed, laten we een streep trekken en vooruit zien en de komende maanden hard aan de slag gaan met de noodzakelijke bezuinigingen in onze stad en uiteraard de leefbaarheid en veiligheid en last but not least: hard werken met de burgers aan een positief imago.

Lees hier de officiële reactie van de fractie van de ChristenUnie

maandag 26 september 2011

Huis van de StadOnlangs hebben we met de gemeenteraad een excursie gehad naar het Huis van de Stad. De buitenzijde heeft al duidelijk vorm gekregen, maar aan de binnenkant moet nog veel gebeuren. Toch was het leuk om een vast een beeld te krijgen hoe het wordt en ik zie er naar uit om daar vanaf juni 2012 te mogen gaan vergaderen.
Ik ben met name onder de indruk van de entree die heel ruimtelijk is en je kunt vanaf beneden de halfronde achterzijde van de raadzaal zien. Echt heel fraai!

U had wellicht i.p.v. nieuws over het Huis van de Stad iets over het huis van de burgemeester in Ghana op deze blog verwacht. Daarvoor zult u echter nog even geduld moeten hebben tot na de raadsbehandeling a.s. woensdag.


Hieronder een foto impressie van het Huis van de Stad:


De stroopwafelstructuur is goed zichtbaar

De entree

Achterzijde raadzaal

Als herinnering ook zelf even op de foto

Entree van bovenaf

Willem Verwoerd (Trots) "achter de tralies"

Prachtige architectuur


"onbekende bezoeker"

Enorme pilaren aan voorzijde

Leuk uitzicht op Spoorzone

Liftkoker


Mooi uitzicht op de St.-Janskerk en Gouwekerkdonderdag 22 september 2011

Het moet echt andersAfgelopen woensdag was een boeiende raadsvergadering. Er stonden namelijk een aantal interessante onderwerpen op de agenda: Het Ondernemersfonds, de Kleiweg locatie (H&M) en Karatelessen.

Bij het Ondernemersfonds bespraken we het voornemen om dit fonds met 5 jaar te verlengen. Met name de VVD en GBG waren nogal kritisch, maar de ChristenUnie was vol lof over de ondernemers die de laatste jaren op diverse plaatsen enthousiast hebben samengewerkt en hebben bijgedragen een een positief imago van Gouda. Via een opslag op de OZB dragen de ondernemers zelf bij aan dit fonds, maar daardoor is de onderlinge betrokkenheid en solidariteit wel bevordert. Zorgpunt zijn de ondernemers die door de ligging van hun pand zich niet of moeilijk kunnen verenigen, terwijl dat wel moet, want als individueel bedrijf kan je geen aanspraak maken op dit fonds. Het bestuur zal hier nogmaals aandacht aan besteden.

Voor de ChristenUnie was het agendapunt "Verklaring van geen bedenkingen" inzake de Kleiweg 27-31 van belang. We waren dermate ontevreden over het proces rond de beoogde locatie van H&M, dat we, in samenwerking met GroenLinks en de PvdA, een motie hebben opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om bij bouwplannen, wanneer duidelijk wordt dat bij de planvorming bestaande planologische en/of stedenbouwkundige kaders worden overschreden, de raad er voortaaan bij te betrekken. Op die manier kan je als raad in een veel eerder stadium invloed uitoefenen op het ontwerp. De motie werd met brede steun: 31 voor en 3 tegen aangenomen en wethouder Kastelein is bereid er uitvoering aan te geven.

Het laatste onderwerp voor deze blog zijn de "karatelessen". Diverse fracties hadden hier vragen over gesteld en deze zijn onlangs door het college beantwoord. Er was op deze avond ruimte voor reacties en aanvullende vragen en opmerkingen.
In de media is de suggestie gewekt dat speciale trajecten voor criminele of ernstig overlastgevende jongeren gratis zouden worden aangeboden. Hiervan is volgens het college geen sprake. Het gaat om deskundigheidsbevordering bij het lesgeven op de sportscholen in zijn algemeenheid. Daarnaast is het aanbrengen van structuur door middel van sport niet bedoeld voor criminele of ernstig overlastgevende jongeren, maar meer voor een ‘lichtere’ categorie jongeren die op school of op straat beginnend probleemgedrag laat zien.
In een eerdere blog heb ik mijn steun uitgesproken voor dit initiatief, maar de ChristenUnie heeft wel moeite met het proces en de wijze van communiceren en willen betere inzage in de financiering. We hebben daarom samen met de VVD gevraagd om een debat.
Dat is toegezegd, dus het onderwerp komt nog een keer terug.

zaterdag 17 september 2011

Cameratoezicht Winkelcentrum GoverwelleIn en rondom het winkelcentrum Goverwelle zijn op 17 september 13 camera's door burgemeeser Cornelis in werking gezet.
Vanwege overlastgevende jongeren is door zowel bewoners, winkeliers als politici aangedrongen op maatregelen en zodoende is enige tijd geleden besloten om cameratoezicht toe te passen.

Rond het winkelcentrum Goverwelle is al enige tijd sprake van aanhoudende overlast door jongeren zoals het plegen van vernielingen, intimiderend optreden en het uiten van bedreigingen.

Na uitgebreid onderzoek bleek dat er 13 camera's nodig zijn om het totale gebied goed in beeld te kunnen brengen. Hierbij is ook het totale zicht op het Speelmoleneiland naast het winkelcentrum en het gedeelte gelegen tussen het winkelcentrum en de hoge muur aan de achterzijde van het winkelcentrum meegenomen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
De gemeente neemt 8 camera’s voor haar rekening en de ondernemers de overige 5. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van het toegroeien naar het Keurmerk Veilig Ondernemen dat begin 2011 is opgestart. Op 17 september werd vanwege deze stap de eerste ster voor KVO uitgereikt en het streven is nu om zo snel mogelijk ook de tweede ster binnen te halen.

Hoe werkt cameratoezicht?
Door cameratoezicht kan snel op overlast worden gereageerd of kan het voorkomen worden. De beelden helpen bij de opsporing van ordeverstoorders en verdachten van delicten. De camerabeelden worden 24 uur per dag, 7 dagen per week vastgelegd. De beelden worden zowel overdag als ‘s avonds live uitgekeken op de meldkamer van Stadstoezicht. Dat gebeurt op verschillende tijden, in overleg met de politie. Bij het constateren van bijzonderheden schakelt Stadstoezicht de camerabeelden live over naar de meldkamer van de politie. Indien gewenst onderneemt de politie direct actie.

Tevreden
De ChristenUnie is blij dat adequaat met de klachten over de veiligheid in en rond het Winkelcentrum Goverwelle is omgegaan en dat er nu maar liefst 13 camera's zijn geplaatst. We gaan ervan uit dat de overlast hiermee nu tot het verleden behoort.


Ondertekenen convenant voor veilig ondernemen
Alle ondertekenaars op een rijtjewoensdag 14 september 2011

H&M: de keuze is gemaaktAfgelopen week is tijdens de verkenning uitgebreid gesproken over de voors en tegens van het bouwplan Kleiweg 27-31, alwaar H&M zich wil gaan vestigen. Na deze bijeenkomst hebben we nog twee uitgebreide reacties gehad van bewoners, die nog diverse bezwaren hadden tegen dit plan.

De ChristenUnie heeft alle argumenten gewogen en op basis van onder andere de volgende argumenten besloten akkoord te gaan met het steunen van de verklaring van geen bedenkingen:- De achtergevels van de Kleiweg zien er nu bepaald niet fraai uit en de aanbouw wordt weliswaar erg groot, maar het gebied knapt wel op en ontwikkelaar zal actief meewerken om de gevelkleur in overeenstemming te brengen met de woonhuizen.
- Er worden gelden vrijgemaakt om de parkeerplaats aan te pakken en in overleg met de bewoners zo goed mogelijk in te richten
- Er mag geen laden en lossen plaats vinden aan de Slapperdel, er worden geen containers geplaatst en er komt geen ingang voor klanten (eisen van bewoners)
- H&M is een mooie uitbreiding van het winkelaanbod en versterkt de Kleiweg als aantrekkelijke winkelstraat en we willen als stad graag meer diversiteit tussen kleine en grote winkels.
- Publiekstrekker in de binnenstad is nodig, H&M tekent een 15-jarig (!) huurcontract. Goed tegenwicht voor ontwikkeling zuidelijk stationsgebied.
- H&M wil niet op een andere locatie een winkel openen.
- Bepalingen in huurcontract laten in principe alleen winkels van het genre H&M toe. Er zal dus niet snel een heel ander soort bestemming voor het pand komen.
- H&M kan ook andere winkels aantrekken en leegstand tegengaan.

De ChristenUnie vindt echter wel dat de communicatie en het proces bepaald geen schoonheidsprijs verdienen en we hebben daarom enkele kritische noten gekraakt en concreet een aantal zaken genoemd die voortaan anders moeten:

1. Communicatie met belanghebbenden moet voortaan beter:
- Vastlegging van besprekingen (notulen) en nakomen toezeggingen
- Duidelijk aangeven wat de “speelruimte” is en wek geen valse hoop.
- Betrek bewoners op tijd actief bij de planvorming

2. Proces

De ChristenUnie wil dat de raad eerder bij het proces betrokken wordt, zodat ze - samen met belanghebbenden - meer invloed kan hebben.
Heel concreet: als een project buiten de bestaande kaders gaat treden, dan willen we dat de wethouder op dat moment naar de raad komt, zodat we erop kunnen sturen.
Nu kan je alleen aan de noodrem trekken...

De punten van de ChristenUnie konden op brede steun rekenen en we gaan binnenkort de participatie van burgers als apart agendapunt behandelen. We zien ernaar uit, evenals naar de komst van de H&M.

zaterdag 10 september 2011

Wandelen in een schilderijOnlangs schreef iemand een artikel over Gouda met de titel "Wandelen in een schilderij".
Hij schreef o.a. "Het echte, oude Gouda is er voor een stille ochtend. Als de huizen langs de Hoge Gouwe zich spiegelen in het doodstille water en de wandelaar zijn voetstappen echoënd door de Patersteeg hoort stuiteren. Zomaar een rondje door het hart van de stad is genieten."

Wat een verademing als er zo over onze mooie stad wordt geschreven. Vandaag, op Open Monumentendag, moest ik weer aan die titel denken. Wat is het genieten in onze stad en wat hebben we veel monumenten. Ik begreep dat wij vandaag zelfs meer monumenten open hebben dan in Amsterdam!

Hieronder een foto verslag van onze mooie stad: Gouda is Goud!Willem Vroesenhuis - Willem Vroesenplein 16Patriciërswoning - Oosthaven 37a-g


Westhaven 29

Wasruimte in de kelder van voormalig Diaconessenhuis De Wijk


Donkere Sluis

Achter de kerk

Museum GoudA

donderdag 8 september 2011

Raad klem door H&M


Woensdagavond was de verkenning over de Verklaring van geen bedenkingen voor Kleiweg 27-31, waar H&M zich wil gaan vestigen.

De enorme uitbouw die daarvoor nodig is aan de achterzijde houdt de bewoners aan de Slapperdel al lange tijd bezig en ze hebben op allerlei manieren de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor deze problematiek en zijn nogal teleurgesteld dat ondanks al hun pogingen dit jaar vanuit de ontwikkelaar geen aanpassingen mogelijk zijn. Er is weliswaar in 2010 aan het basisontwerp wat gesleuteld, maar er blijft een hoge achtergevel die vele meters over de bestaande parkeerplaats wordt gebouwd en er is een behoorlijk veiligheidsprobleem door het ontstaan van een forse donkere hoek.

Niet iedereen is somber over de plannen, met name de Kamer van Koophandel en Samenwerkende Ondernemersverenining Gouda (SOG) juichen de komst van een H&M in Gouda toe.

Het lastige in deze discussie is dat weinigen tegen de komst van een H&M in Gouda zijn, maar de discussie gaat over de wijze waarop dit moet gaan gebeuren.

Het college wil heel ver gaan om de komst mogelijk te maken, zoals het faciliteren van afkoop van verplichte aanleg van parkeerplaatsen, opheffen van woonfuncties boven winkelpanden en ver doortrekken van bestaande bebouwingslijn.

De bespreking in de raad werd vooraf gegaan door maar liefst 7 insprekers. Daarna stelden wij, maar ook andere fracties, heel kritische vragen over dit plan. Tevens drongen wij er opnieuw sterk op aan dat partijen met elkaar aan tafel moeten gaan om elkaar wat te naderen.

Na veel uitleg en toelichting, waarbij duidelijk werd dat H&M tot geen enkele concessie bereid is, zette ik de zaak aan het eind maar op scherp: H&M heeft haast en wil niet meer maanden wachten. De bewoners gaan niet akkoord met het voorliggend plan en gaan procederen met daarmee het risico op vertraging. Zie hier de impasse.

Het wordt nog lastig om een goed standpunt in te nemen, maar we hebben gelukkig nog een week tot aan het raadsdebat....

maandag 5 september 2011

Drama op de kantorenmarkt


Deze week staat een pittig onderwerp op de agenda: de omgevingsvergunning voor Kleiweg 27-31 (H&M locatie). De bewoners zijn sterk tegen de voorgenomen uitbreiding van het bestaande pand van Zeeman.

Terwijl ik me voorbereid op dit onderwerp kwam belangwekkend nieuws naar buiten over de kantorenmarkt in Nederland (marktcijfers van DTZ Zadelhoff) en werd ik weer bepaald bij de vraag die al meerdere politici (ook in Gouda) hebben gesteld: moeten we niet wat gaan doen met die leegstaande kantoren, bijvoorbeeld door ze geschikt te maken voor particuliere bewoning.

In Gouda wordt daar tot nu toe terughoudend op gereageerd, maar het kan wel nodig zijn om iets aan de leegstand te doen, daar deze naar verwachting alleen maar zal toenemen.

De feiten:

In de eerste zes maanden van dit jaar was er sprake van een stijging van gebruik van 18% naar 565.000 vierkante meter, maar dit is bij lange na niet voldoende om – het eveneens nog toenemende – aanbod van ruim zeven miljoen vierkante meter in Nederland terug te brengen. Het gevolg was dat nu circa 14% van de kantorenvoorraad leeg staat.
Daar komt nog bij dat bedrijven al ruim in hun jas zitten. Zo werd de verborgen leegstand, verhuurde ruimte die niet daadwerkelijk is bezet, nog geschat op nog eens circa twee miljoen vierkante meter.


De leegstand lijkt grotendeels structureel van aard en zal volgens marktonderzoekers de komende jaren alleen nog maar toenemen
.
De leegstand kan oplopen tot wel 40% en daar zal een economische opleving naar verwachting weinig aan veranderen: enerzijds zien we namelijk dat de bestaande voorraad alleen nog maar verder zal toenemen door nieuwbouwplannen en anderzijds komt de vraag op een structureel lager niveau te liggen. Niet alleen daalt de beroepsbevolking de komende 20 jaar, ook is er minder ruimte nodig als gevolg van het nieuwe werken en een toenemend aantal ZZP-ers.
Wat moet er gebeuren?

In Nederland zal er veel minder moeten worden gebouwd, het beste is zelfs een bouwstop voor de kantorenmarkt, ook al missen gemeenten dan bepaalde inkomsten. Overigens zal de onbenutte kantoorruimte dan nog steeds toenemen.
Om het probleem fundamenteel aan te pakken zou op landelijke schaal per jaar zo’n 1 miljoen m2 moeten worden herbestemd of gesloopt!
Dat betekent dat Gouda wordt uitgedaagd hier goed over na te denken en ook initiatieven moet gaan overwegen. Het is een illusie te veronderstellen dat die panden vanzelf wel weer vol gaan komen.

Herontwikkeling lastig

Bij herontwikkeling zal veelal een afboeking op de waarde van de panden moeten plaatsvinden, maar er zijn dan wel bepaalde mogelijkheden voor transformatie van lege kantoren naar bijvoorbeeld appartementencomplexen, studentenhuisvesting of hotels. Herontwikkeling is echter vaak niet mogelijk doordat bestemmingsplannen dit niet toestaan. Het is dus van belang dat de gemeenten hier flexibeler mee omgaan om zo lange trajecten zoveel mogelijk te vermijden.
Daarnaast moet worden bedacht dat de leegstand nogal eens verspreid is over delen van gebouwen. Het komt verhoudingsgewijs niet zo vaak voor dat hele panden leeg komen te staan. Ook deze versnippering staat herontwikkeling in de weg.
Verder lenen gebouwen op sommige terreinen zich niet voor de transformatie naar bijvoorbeeld appartementen of studentenhuisvesting. Wel liggen er hier dan soms mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting voor startende ondernemers. De kantoren hoeven dan nauwelijks te worden aangepast, mits de huren niet (te) hoog zijn.

Rol (lokale) overheid

Feit blijft dat de aanpassing van een kantoorpand enorme investeringen vergt en het is dus de vraag of de eigenaren dit na de noodzakelijke afboekingen kunnen dragen of daartoe überhaupt bereid zijn. Ook na afboeking is transformatie daarom zeker niet altijd haalbaar.

Wellicht moet de overheid herontwikkeling fiscaal gaan stimuleren of anders kantoorpanden die langer dan drie jaar leegstaan zwaarder belasten.

De lokale overheid kan in ieder geval het gesprek aangaan met vastgoedbeleggers om hen aan te sporen verlies te nemen op hun panden en herontwikkeling te overwegen. Dat biedt dan nog enig (financieel) perspectief en voorkomt verpaupering. Daarnaast kan dan mogelijk op betrekkelijk eenvoudige wijze worden voorzien in de behoefte naar betaalbare huisvesting.

De vastgoedmarkt biedt ondanks de malaise kansen, maar het is de vraag wie de eerste stap gaat zetten.

Bron: Gerdo de Jager

donderdag 1 september 2011

Succes met het Witboek


Op 17 december 2010 werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.

Voor de ChristenUnie was dit aanleiding om een Witboek te gaan samenstellen, waarin de reacties van burgers zijn verzameld en totaal 20 aanbevelingen zijn gedaan.
Dit Witboek is vervolgens meegenomen bij de evaluatie door APPM over de organisatie en uitvoering van de gladheidsbestrijding in Gouda.
APPM kwam met een gedegen rapport, waarin talloze constateringen en aanbevelingen zijn opgenomen, waarvan er heel wat herkenbaar zijn vanuit het Witboek.

Door allerlei oorzaken was dit rapport nog steeds niet besproken, maar 31 augustus was het dan eindelijk zover.
Onze fractie vond het echter vreemd dat er geen stuk van het college bijzat, aangezien we nu al weer acht maanden verder zijn en daarom heeft ze er – mede door het stellen van technische vragen – op aangedrongen de Raad meer inzage te geven wat er nu concreet met dit rapport is gedaan.
Wethouder Ruwhof was gelukkig bereid dit te doen en op die manier waren we in staat om vooral vooruit te kijken.
Uit de beantwoording van de technische vragen en met name ook door de toelichting van de wethouder en de heer Van Bloois, directeur van Cyclus, op de raadsvergadering is duidelijk geworden dat er grote verbeterslagen worden gemaakt en de aanbevelingen serieus zijn genomen.

Het is een goede zaak dat het college een opdrachtbrief aan Cyclus heeft gestuurd en dat deze organisatie met een aanbieding met diverse varianten en een Winterdraaiboek moet komen.

De ChristenUnie heeft waardering voor de inzet van de betrokkenen, maar we zullen het Winterdraaiboek dat in november gereed is wel kritisch gaan toetsen aan de aanbevelingen en ook in de winter de uitvoering kritisch gaan volgen.
We hopen na de winter geen Witboek II te hoeven maken, maar het glas te kunnen heffen op een prima uitvoering van de gladheidsbestrijding.

Hierbij nog een aantal zaken die nu de aandacht hebben of zijn aangepast:

- Middenwillens wordt voortaan meegenomen in de strooiroute
- De voorraad zout die in depot ligt is enorm toegenomen. Er ligt nu een voorraad van 1.100 ton (in 2010 was dat 420 ton). Tevens is er een goed leveringscontract.
- Er komt een communicatieplan om verwarring en onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen
- Volgend jaar komt er een beleidsplan welke door de raad wordt vastgesteld
- De taakstelling van de opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (Cyclus) wordt goed vastgelegd en dat betekent dat de gemeente een stapje terug doet (regie min)
- Mocht Cyclus niet volgens afspraken functioneren dat geldt er voortaan een malus systeem
- Er komt een GPS meetsysteem, zodat de werkzaamheden nauwkeurig kunnen worden gevolgd.
- Er komt deze maand op de Plaswijckweg een gladheidsmeetpunt
- Met de hulpdiensten wordt een calamiteitenplan opgesteld voor doorgaande wegen en ontsluitingswegen
- Als het nodig is kunnen extra mensen en materieel worden ingezet. Hiervoor zijn al diverse contracten gesloten.