vrijdag 30 oktober 2009

Overlast hondenpoep wordt niet goed aangepakt!


Hondenpoep is voor de Goudse burgers al jaren een bron van grote ergernis.

Ofschoon het voor de ChristenUnie niet het meest geliefde onderwerp is, hebben we de laatste jaren vanwege die grote ergenis, toch diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Overlast door hondenpoep blijkt voor velen zelfs een groter probleem dan bijvoorbeeld rondhangende jeugd en parkeeroverlast.

Kijken we namelijk naar de Veiligheidsmonitor (!) 2009, dan staat bij sociale overlast in de wijken Achterwillens, Kort Haarlem, en Korte Akkeren hondenpoep op nr. 1, in de wijken Bloemendaal, Gouda Noord en Goverwelle staat het item op nr. 2
In de wijken Binnenstad en Plaswijck is het probleem minder groot en staat dit onderwerp op nr. 4

Jaren geleden heeft de gemeente al eens een hondenbeleid op papier gezet en daarbij een heel heldere basisregel opgesteld (APV 2.4.18):
Hondenpoep mag nergens achtergelaten worden. Hondenbezitters moeten de hondenpoep zelf opruimen.

Voordeel van deze basisregel is dat je het de handhavers het mogelijk maakt om te handhaven en bewoners maak je het mogelijk om elkaar aan te spreken op fout gedrag.

Ondanks al deze mooie woorden is het in de praktijk blijkbaar lastig om de burgers zover te krijgen zich aan de regels te houden. Eén van de oorzaken is ongetwijfeld dat het niet meevalt om iemand op heterdaad te betrappen, maar ook speelt m.i. mee dat er gewoon weinig actief wordt ingezet op handhaving.

Het college heeft blijkbaar nu ook ingezien dat er aanvullends iets moet gaan gebeuren en er komt een uitbreiding op de APV, waarin komt te staan dat men verplicht is om een opruimmiddel bij zich te hebben.

Ofschoon ik deze extra maatregel toejuich, betwijfel ik of het echt gaat helpen. Mensen zorgen straks dat ze standaard een zakje o.i.d. bij zich hebben en dan is er – zolang ze niet op heterdaad worden betrapt – niets aan de hand.
Om echt een gedragsverandering teweeg te brengen zullen er hoge boetes moeten gaan gelden en meer moeten worden ingezet op het op heterdaad betrappen. Dat zou eenvoudig kunnen door het in beeld brengen van de grootste overlastgebieden en daar intensiever gaan handhaven.

dinsdag 27 oktober 2009

Veiligheidsbeleid in Gouda: Grenzen stellen en perspectief bieden


Aan de fracties is twee weken geleden gevraagd om input te leveren voor de update van de visie op het Integraal Veiligheidsbeleid. De ChristenUnie is blij dat er een aantal concrete stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren en dat bepaalde vormen van criminaliteit drastisch zijn teruggedrongen. Gouda is met het integraal veiligheidsbeleid goed op weg! We vinden het ook positief dat veel Gouwenaars graag in onze stad wonen en nooit meer weg willen. Er ligt dus een goede basis!

Als uitgangspunt hanteerden we vooral het COT rapport dat het veiligheidsbeleid in Gouda heeft geëvalueerd. Niet alles is ons daarbij duidelijk. Zo wordt geadviseerd dat de gemeente meer de regierol moet vervullen. Graag willen wij van het college weten op welke wijze ze hieraan invulling gaat geven. Verder zijn we ook benieuwd hoe het college de overleg cultuur gaat doorbreken. Er moet meer focus op daadwerkelijke activiteiten komen. Wat is de rol van de straatcoaches? Zijn ze verlengstuk van de politie of hebben ze (deels) een eigen verantwoordelijkheid?

Daarnaast hebben we het college ook een aantal aanbevelingen meegegeven, dat zijn o.a.:

Preventie is het sleutelwoord bij het landelijke veiligheidsbeleid en lokaal zal hier ook veel energie in moeten worden gestoken. Speerpunt daarbij is wat onze fractie betreft de groep 12- minners. De “instroom” van nieuwe criminelen moet zoveel mogelijk worden stopgezet.

Jeugdcriminaliteit en (huiselijk) geweld dient prioriteit te blijven krijgen.

 Onderzoek de komende jaren grondig de achtergronden van het criminele gedrag van Nederlands-Marokkaanse jongeren. De meeste jongeren gaan volgens de daderprofielen gewoon naar school of hebben werk en voldoen daardoor niet aan het criminaliteitsbevorderend profiel. Er spelen andere criminaliteitsveroorzakende omstandigheden en het is nodig dat we daar achter komen en ons beleid er vervolgens op inrichten.

 Het Veiligheidshuis is een goede basis voor een meer effectieve aanpak op het gebied van veiligheid.
Wel is een heldere taakstelling voor de verschillende partijen noodzakelijk en de overlegdrukte mag zeker niet toenemen. Inzet zal moeten zijn dat er meer praktische inzet komt en minder overleg. De gemeente heeft daarbij nadrukkelijk een regierol!

 De gezinsmanager en straatcoaches zijn nu actief in Gouda, maar hun doelstellingen zijn ons onvoldoende bekend. Er dient aan hun inzet meetbare doelstellingen te worden gekoppeld, zodat we jaarlijks de effectiviteit van deze inzet kunnen vaststellen.

Wijkaanpak moet centraal blijven staan in veiligheidsbeleid

 De Goudse stadsregels maakte het onderwerp veiligheid tot iets gemeenschappelijks en had niet alleen de focus op Gouda Oost. Haal ze weer – in geactualiseerde vorm - uit het stof.

Veiligheidsgevoel heeft veel te maken met communicatie. Hier schort het nog aan. Het college zal hier in de komende periode meer beleidsmatig invulling aan moeten geven. Zorg voor goede terugkoppelingen vanuit politie en Meldpunt Openbaar Gebied als een burger aangifte of een melding doet. Er is namelijk een afnemende bereidwilligheid om te melden (“het helpt toch niet” of “er wordt toch niets mee gedaan). Vertrouwen in de politie is cruciaal!
Communiceer op wijkniveau wat de resultaten zijn en investeer in de wijkaanpak.

 Om het veiligheidsgevoel te bevorderen doen we ook een concrete aanvullende suggestie:
Creëer een vaste klankbordgroep van pakweg 30-50 van gewonen burgers, die nog niet actief zijn in een wijkteam. Roep deze klankbordgroep elke twee maanden bij elkaar. Doelstelling is een interactieve groep waar zowel vanuit de burgers als de lokale overheid informatie gehaald en gebracht kan worden. Zo’n klankbord geeft zowel de burger als de lokale overheid de mogelijkheid om zo goed mogelijk bezig te zijn met veiligheidsbeleid.

Résumerend: we zijn goed op weg, maar er moet gas bijgegeven worden!

woensdag 21 oktober 2009

Mooie foto van Gouda

Stichting Atlas voor Gemeenten heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de stad Gouda. Het rapport dat is gemaakt draagt de naam Stadsfoto Gouda. De Stadsfoto is Gouda cadeau gedaan door het ministerie van Volkshuisvesting, vanwege de gebeurtenissen vorig jaar in Oosterwei.

Zelf beschik ik helaas (nog) niet over de informatie uit dit rapport, maar het AD schrijft vandaag het een en ander over dit rapport en dat is bepaald positief:

"Gouda is een prachtige stad om in te wonen, er is volop werk en de historische binnenstad en de grachten zijn een pré. Dat geldt eveneens voor het winkelaanbod en grote steden in de buurt. Met Gouda is dus niet zoveel mis. Slechts de overlast van vooral Marokkaanse jongeren doet afbreuk aan dat positieve beeld."

Gouda wordt als een prima woon- en werkstad neergezet en telt relatief veel hoogopgeleide inwoners. De problemen in Gouda zijn voor een groot deel gerelasteerd aan een groep jongeren tussen de 10 en 19 jaar oud, veelal van Marokkaanse afkomst. De groep kenmerkt zich door hoger percentage jeugdwerkloosheid en het is bij hen ook langduriger.

Ik heb met veel interesse en herkenning het artikel in het AD over de Stadsfoto Gouda gelezen, omdat het rapport precies de spagaat van Gouda aangeeft: we zijn op zichzelf een prima stad om in te wonen, de meesten inwoners willen hier graag blijven, maar we hebben daarnaast behoorlijk veel last van een groep jongeren.


De uitdaging zal zijn om de komende jaren het positieve vast te houden en verder uit te bouwen en tegelijkertijd de jeugdoverlast en de (jeugd)werkloosheid goed aan te pakken.
Dat is een flinke klus, maar we zijn, zoals ik meerdere malen heb geschreven, op de goede weg.

Ik ben blij dat ik sinds deze week deel mag uitmaken van het onlangs opgerichte landelijke Veiligheidsberaad van de ChristenUnie. Binnen dit beraad gaan we ons met een aantal thema's bezighouden en we starten met de situatie in de wijken. Daarbij gaan we o.a. kijken hoe de aanpak in verschillende steden als Rotterdan, Ede en Gouda vorm wordt gegeven.
Mijn verwachting is dat ik de komende maanden handvatten meekrijg die het veiligheidsbeleid in Gouda ten goede zullen komen.

De uitdaging zal zijn om de komende periode het veiligheidsbeleid zodanig vorm te geven dat de burger het vertrouwen krijgt (of behoudt) dat onze stad steeds veiliger wordt en ook bereid is een ambassadeur van onze stad te zijn. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat er vanuit de gemeente goed wordt gecommuniceerd en door de politie alert wordt omgegaan met meldingen.

Wordt vervolgd!

vrijdag 16 oktober 2009

“Gouda slecht voor blinden”

Deze week stond veiligheid behoorlijk centraal voor de gemeenteraad in Gouda.

Afgelopen zaterdag was het één van de onderwerpen bij Rondje Gouda. Dit programma dat een beetje lijkt op het Lagerhuis debat was in een nieuw jasje gestoken met de bedoeling om meer met elkaar te kunnen debatteren. De opzet lukte maar gedeeltelijk, omdat we bij veiligheid als raadslid maar eenmaal iets naar voren konden brengen. Dan krijg je dus geen debat. Maar goed, oordeelt u zelf.
Donderdag was het de Dag van de Witte Stok. Deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor visueel gehandicapten. Een testteam van blindeninstituut Bartimeus heeft een lijst met bevindingen overhandigd aan wethouder Suijker. Hieruit kwam naar voren dat de omgeving van het station en het centrum slecht toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Obstakels als palen, fietsen, ontbreken van ribbeltegels zijn dingen die men tegenkwam. Dit alles was voor het AD aanleiding om "Stad slecht voor blinden" als kop van het artikel te gebruiken.

Bij dit onderwerp ging het ook om veiligheid, maar dan in andere zin. Overigens vond ik de uitslag nogal opmerkelijk, aangezien in januari 2007 werd bekend gemaakt dat Gouda de meest toegankelijke stad voor visueel gehandicapten en hun geleidehonden is. Gelukkig gaat de wethouder kijken of de situatie kan worden verbeterd, dan zijn we straks wellicht kampioen in twee categorieën.


Dan was ook Burgernet nog in het nieuws. In Gouda hebben we een succesvolle pilot achter de rug en tot mijn blijdschap heeft minister Ter Horst besloten dat de komende twee jaar in minimaal 50 gemeenten, waaronder Gouda, Burgernet moet worden ingevoerd. Burgernet vind ik van groot belang, want hiermee betrek op je heel directe manier de burgers bij veiligheid.


Afgelopen woensdag was het weer Raadsdag en ook daar kwam veiligheid direct of indirect aan de orde.

Dat begon met een Presentatie van Fietsersbond die een rapport presenteerde op basis van de Fietsbalans 2007. Conclusie is dat Gouda als compacte stad aantrekkelijk is voor de fiets, maar dat het slecht is gesteld met de veiligheid. Die veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed door de intensiteit van het verkeer en de smalle wegen. Het zal nog een flinke opgave worden om in een compacte stad als Gouda veiliger te maken voor fietsers. Vanuit de SP kwam nog een mooie opmerking: "De binnenstad van Gouda is perfect om te fietsen, alleen jammer dat er auto’s rijden."

Bij het Bestemmingsplan Bloemendaal was de voorzitter van wijkteam Bloemendaal, Monique Muijselaar, inspreker. Ze hield opnieuw een betoog over het Sociaal Pension, dat in haar ogen er echt niet hoort op deze plek en weer voor de nodige overlast zorgt. De ChristenUnie vindt dat de problematiek niets te maken heeft met het aanvaarden van het bestemmingsplan, maar heeft wel, evenals diverse andere fracties, aan de wethouder gevraagd om te onderzoeken wat er nu allemaal gaande is en de Raad daarover te rapporteren.

Op 15 oktober hadden we tenslotte een avond over het Integraal Veiligheidsbeleid.
Op deze avond kwam het Rapport "Welbeschouwd" aan de orde. Dit is een evaluatierapport over het veiligheidsbeleid in Gouda. Naast raadsleden, waren er ook "partners" uitgenodigd die een rol hebben in het veiligheidsbeleid, zoals Bureau Halt, Jeugdhulp, politie, woningbouwcorporaties, politie enz.
Er kwamen wel wat interessante punten aan de orde, die kunnen dienen als input voor het nieuwe beleidsplan dat dit jaar wordt gemaakt, maar er was veel te weinig gelegenheid om echt met elkaar in gesprek te gaan. Erg jammer, omdat het een uniek moment was. We zullen in de toekomst dit vaker moeten doen, maar dan meer interactief. Want met elkaar krijg je een hoop goede ideeën om de veiligheid in Gouda verder te verbeteren, want er is nog een hoop werk te verrichten op dit terrein.

zaterdag 10 oktober 2009

“Gouda wil Waddinxveen annexeren”Deze week was weer een afwisselende en boeiende week op politiek gebied.

Dinsdagavond hebben we met een flinke groep hard gewerkt aan de teksten voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het blijft een uitdaging om een compact programma te schrijven, maar toch geen essentiële zaken te missen.

Woensdag was het weer raadsdag en ik had de indruk dat er voor mij weinig spektakel zou zijn. Heel veel onderwerpen op de agenda, waar niet zoveel over te zeggen viel en soms ook heel technische stukken.
Maar de avond liep totaal anders dan verwacht. Ik begon met het Convenant bestuurlijke samenwerking Waddinxveen-Gouda. Dit convenant bevat vooral een voorstel tot procesaanpak over de periode september 2009 – mei 2011. Een zorgvuldig proces, dat rekening houdt met de belangen en gevoeligheden van beide plaatsen. Feitelijk werd alleen onze instemming gevraagd voor dit proces, maar diverse fracties maakten er een heel inhoudelijke bijdrage van. Met name de SP maakte het wel heel erg bont door Gouda te betichten van annexatie wensen. Er werd zelfs gesuggereerd dat Gouda Waddinxveen wil verslinden.
De ChristenUnie is tevreden over het voorgestelde proces en ik heb de metafoor van een vrijgezellen party gebruikt, waar Gouda heel wat partners op het oog had, die Gouda echter niet als partner zagen zitten. Uiteindelijk, na even wachten aan de zijlijn, heeft ze alsnog Waddinxveen als partner gevonden. Nu is het verkeringstijd en kan er op zorgvuldige wijze worden onderzocht of er een vorm van niet vrijblijvende samenwerking mogelijk is.

De samenwerking biedt een beknelde stad als Gouda, maar ook Waddinxveen, absoluut kansen en inzet zal zijn om als gelijkwaardige partners dit proces met elkaar in te gaan.

Een ander onderwerp dat onverwacht boeiend werd was het Bestemmingsplan Goverwelle. Het gaat om een actualisatie van een bestemmingsplan en onze fractie had net als de meeste andere fracties slechts kleine opmerkingen of vragen. Er was echter een burger die specifiek aandacht vroeg voor zijn schuurtje aan de zijkant van een kwadrantwoning (Corssenpolderstraat).
Hier was sprake van een bestaande bouwvergunning, maar het schuurtje was inmiddels gesloopt en de bewoner wil een nieuwe schuur bouwen, maar dan 3 meter meer naar achteren, om overlast van op het dak klimmende kinderen te verminderen.
Juridisch is er nu sprake van een nieuwe situatie met mogelijk precedentwerking en dus was dit verzoek afgewezen.
Leuk was dat een broer van de bewoner enkele foto’s op zijn laptop bij zich had en wij om de laptop heen staand ons een beeld vormden over de situatie. Politiek zo dichtbij de burger had ik nog niet eerder meegemaakt. Uiteindelijk hebben we in meerderheid aan de wethouder gevraagd om naar een oplossing te zoeken, zodat deze bewoner toch zijn schuurtje op de gewenste plek kan bouwen.

Al met al was het toch nog een boeiende avond en heb ik als “toetje” nog het laatste stuk van het Raadsdebat over de notitie Parkeren bijgewoond, waar collega Gerard Schotanus zich voor heeft ingezet. Het hoge – vaste - tarief in het centrum is van de baan en wordt vervangen door een nog nader vast te stellen uurtarief. De ondernemers waren bepaald niet tevreden over het proces, aangezien ze in een veel eerder stadium erbij betrokken hadden willen worden. Hogere tarieven zullen naar hun mening kunnen leiden tot minder winkelpubliek, terwijl we die juist in deze tijd keihard nodig hebben.
De wethouder heeft de handschoen opgepakt en volgende week vindt er een bespreking met de ondernemers plaats, zodat ze naar verwachting wel weer op één lijn met elkaar zullen komen.

Vanmiddag ga ik naar een opname van TV Gouwestad, waarbij het o.a. over veiligheid zal gaan.

woensdag 7 oktober 2009

"Roermond vreest tweede Gouda"


Het is weer zover: ergens in Nederland, ditmaal in Roermond, zijn er problemen met Marokaanse raddraaiers en gelijk wordt - in de Telegraaf - weer de vergelijking met Gouda gemaakt.
In Roermond schijnen deze jongeren een wijk te teisteren en politie en justitie vragen inmiddels het publiek om hulp om een einde te maken aan de terreur.

De Telegraaf schrijft: "Afgelopen jaar kwam Gouda op negatieve wijze in het nieuws, toen zelfs een buslijn tijdelijk werd opgeheven na problemen met reljongeren... ..."Het is vijf voor twaalf", zegt VVD-raadslid Bert Achten. "We zijn de grip op het publieke domein aan het verliezen (...), . We stevenen hier af op een nieuw Gouda." (...)
De vergelijking met Gouda dringt zich op omdat een groep Marokkaanse relschoppers vorig jaar in de wijk Oosterwei straffeloos vernielingen kon aanrichten en medeburgers terroriseerde. De politie was er alle gezag kwijtgeraakt."

Diepe zucht.....de werkelijkheid in Gouda wordt wel heel erg geweld aangedaan. Natuurlijk ging in Gouda niet alles zoals we dat met elkaar wilden, maar dat de politie en de lokale overheid alle gezag kwijt was, is volstrekte nonsens en er was ook geen sprake van terroriseren. Het tijdelijk opheffen van de buslijn had daarnaast niet zozeer met reljongeren te maken, maar met een vervelend steekincident!
Overlast was en is er wel, maar daar wordt met veel energie door politie, justitie, gemeente, hulpverlening, wijkteams enz. aan gewerkt en we maken duidelijke stappen.

Misschien is het nuttig als Roermond eens in Gouda komt kijken hoe wij hier met elkaar de problemen aanpakken en als een van weinige gemeenten in Nederland het veiligheidsbeleid vorm geven met duidelijk meetbare doelstellingen! Wellicht kunnen wij overigens van hen ook wat opsteken!

We zullen er blijkbaar ermee moeten leven dat op dit moment Gouda nogal eens wordt genoemd als voorbeeld waar het mis is gegaan, maar het doet geen recht aan wat de werkelijke situatie is en wat er allemaal - onder regie van de gemeente - gebeurt.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5011094/__Roermond_vreest_tweede_Gouda__.html?p=1,1

zaterdag 3 oktober 2009

"Het kwartje is gevallen in Gouda"

Henriette Heuvelman van wijkteam Gouda-Oost geeft de burgemeester het eerste exemplaar van het fotoboekje "Go! K!nderclub"

Deze week was het weer een interessante week voor de Raad.

Afgelopen maandag begon de week voor mij met het voorzitten van een vergadering van de Auditcommissie. We bespraken o.a. de controle aanpak van de nieuwe accountant en diverse plannen.

Woensdag was er een belangrijke raadsvergadering, waarbij veel aandacht was voor de parkeernota en de besluitvorming rond de motie over een 30km zone op de singels. Vanwege een belanrijk overleg op mijn werk was ik helaas verhinderd voor deze vergadering.

Collega Michel Klijmij (GL) heeft een leuk (sfeer) verslag gemaakt en graag attendeer ik u daarop: http://michel.klijmij.net/2009/10/02/nacht-van-de-raad/

Het onderwerp 30 km/h zone op de singels wil ik er nog even uitlichten. Het gaat om een voor veel bewoners lang gekoesterde wens en ook wethouder Harro Janssen (ChristenUnie) is op zichzelf niet tegen het invullen van deze wens. Hij zit echter o.a. wel vast aan bepaalde noodzakelijke aanpassingen en wil de aanpassing ook (voorlopig) beperken tot de Kattensingel.

De Raad ging uiteindelijk in op zijn voorstel om bepaalde processtappen te maken:
1. De ambtelijke organisatie stelt een verkeersbesluit op en de politie geeft daarbij een advies.
2. De Raad geeft dan nogmaals aan of ze kiest voor 3o km/h voor de Kattensingel.
3. De wethouder wil dan samen met anderen kijken hoe de herinrichting op een goede wijze kan plaatsvinden en er zullen gelden moeten worden vrijgemaakt.

Vrijdag 2 oktober was de Dag van de Wijken

Dit jaar is er enorm veel geïnvesteerd door mensen van de gemeente en wijkbewoners om een wijkanalyse en wijkvisie tot stand te brengen. Daarnaast zijn wijkteams met bewoners actief om allerlei zaken in de wijken aan te pakken en te verbeteren. Op deze dag konden we als raadsleden met eigen ogen zien hoe het er voor staat in de wijken en welke aandachtspunten er zijn. Ieder raadslid kon twee wijken bezoeken. Zelf heb ik me beperkt tot het bezoeken van de wijk Bloemendaal. Tussen de middag werden we o.l.v. fractiegenoot Anke Huisman bijgepraat door wethouder Arnout Menkveld, die blijk gaf behoorlijk bijbelvast te zijn. Hij gaf de aanwezigen de mooie leus mee: "Leefbaarheid zij met u!"

Tijdens lunch tijd werden we ook op de hoogte gesteld van de stand van zaken in Goverwelle en Gouda-Noord. Daarnaast gaf Henriette Heuvelman een fotoboekje aan de burgemeester over activiteiten in de wijk Gouda-Oost en vertelde ze wat over de ontwikkelingen en activiteiten in haar wijk. Ze typeert de wijk als een wijk die steeds gezelliger wordt! Veel politici hebben de wijk dit jaar bezocht en Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, had opgemerkt: "Het kwartje is gevallen in Gouda.".
Volgens mij was dat al jaren zo, maar het is fijn dat landelijke politici dat nu ook onderkennen.

's-Middags ging ik met anderen op ecologisch verantwoorde wijze met paard en wagen door de wijk Bloemendaal. Het wijkteam en de bewoners hadden enorm hun best gedaan om ons een goede indruk te geven van het wel en wee in de wijk.
Hierbij een foto impressie:

Wijkteamvoorzitter Monique Muijselaar heeft er alle vetrouwen in

Wethouder Kastelein mag met bewoners bloembollen in de (harde) grond doen.


Wijkbewoners rond de Columbuslaan vertellen over de recente ophoging in hun buurt.

Collega Mohammed Mohandis (PvdA) op verkiezingstournee

Wijkbewoners rond de Geraniumstraat willen extra speelplekken

Kinderen hielpen ijverig mee om bloembollen in de wijk te planten.