woensdag 31 juli 2019

Kanariepiet in Gouda
Het zal weinigen die de Markt bezoeken ontgaan zijn, dat er een opvallend pand is bijgekomen. Vlak naast het prachtige pand van De Zalm is sinds kort op Markt 31 een "streetfood" restaurant geopend onder de naam Casa Chow. 

Inzet van de initiatiefnemers is een onderscheidend concept met frisse kleuren en Mexicaanse invloed. De bedoeling van het concept is om niemand uit te sluiten. Iedereen moet zich thuis voelen. De initiatiefnemers wilden daarbij een opvallende pui in een kleur die past bij hun concept en de aandacht trekt.

Knalgeel

Aanvankelijk was de hele pui knalgeel (zie bovenste foto). Daar kwam zoveel commotie over en het ging zelfs de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) te ver, zodat de kleur deels is aangepast. Het scherm moet ook nog worden aangepast naar een minder felle kleur geel.

De kleurstelling van het pand was voor de ChristenUnie aanleiding om navraag te doen, aangezien wij de kleurstelling totaal niet passend vinden voor de (historische) uitstraling op de Markt die grotendeels een bepaalde eenheid uitstraalt. De gevel van ETOS is met haar grijze kleur ook lelijk, maar daar wordt inmiddels aan een verbetering gewerkt.

We hebben het college de volgende vragen gesteld:

1. In hoeverre staat het de gebruiker vrij om zelf de kleur van deze gevel te mogen bepalen?
2. Gaat het college (via ODMH?) optreden tegen deze kleurstelling?

Het college antwoordde als volgt:

"Kleurgebruik op gevels in de historische binnenstad is gereguleerd in de Welstandsnota. De gebruiker kan inderdaad in principe zelf kiezen welke kleuren hij/zij wenst toe te passen op de gevels van het pand, mits daarvoor een positief advies door de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) is afgegeven.
De ARK had in dit geval aanvankelijk positief geadviseerd over de door ondernemer voorgelegde kleurstaal. Bij de uitvoering bleek echter dat de aangebrachte kleuren:

a. niet overeen kwam met de goedgekeurde kleuren; en
b. niet alleen “te sterk contrasterend waren met de omgeving” (zie blz. 50 van de 
Welstandsnota), maar ook met de kleuren van het bestaande gevelschilderwerk.


Op basis daarvan is in goed overleg tussen ODMH/Gemeente en de eigenaar een passende oplossing gezocht en gevonden. De pui heeft inmiddels een rustige basiskleur gekregen die aansluit bij het schilderwerk op de rest van de gevel. Verder is de accentkleur, die ook in de winkel wordt gebruikt, qua felheid teruggebracht en beperkt tot enkele onderdelen van de winkelpui.

De ontstane situatie en de werkwijze zijn uiteraard met de ARK besproken. Wat de winkelpui betreft heeft de ARK, na het opzetten van een proefstuk met de aangepaste kleurstelling, het voorstel positief en op basis van de Welstandsnota beoordeeld, waarna dit conform de afspraken met Gemeente en ODMH is uitgevoerd.
Daarnaast zijn met de eigenaar ook afspraken gemaakt over:


  de aanpassing van het zonnescherm i.r.t. het Terrassenbeleid en
  de aangebrachte rookafvoer. Deze zal nog worden aangepast."

Opvallende goedkeuring

We zijn blij dat de zonnescherm ook nog wordt aangepast, maar blijven het bijzonder vinden dat de huidige kleurstelling is goedgekeurd, aangezien deze totaal niet past bij de uitstraling van de Markt. Ook in andere historische steden zie je dit op beeldbepalende locaties niet.
Naar we hebben begrepen baseert de ARK zich bij haar positieve advies op het feit dat in het verleden de Markt ook veel kleurrijker was dan nu en het in die zin passend is.


Kakofonie aan kleuren

Dat laatste heb ik gecheckt bij de Goudse historicus Paul Abels die aangaf dat er juist altijd werd gestreefd naar een harmonie en balans in de bebouwing. Bij de bouw van De Zalm had dit bijvoorbeeld destijds alle aandacht ("niet te hooch, niet te laagh, maar van passe").
Het lijkt niet aannemelijk dat in de historie van Gouda er een voorkeur is geweest voor een kakofonie aan kleuren. 
Een duidelijke disharmonie is op de Markt pas ontstaan bij de bouw van het pand waar nu La Place is gevestigd, vooral door de hoogte.
Wellicht is de ARK op het verkeerde been gezet door de bijnaam die dit gedeelte van de Markt eeuwenlang heeft gehad: De Regenboog. Dat heeft echter niets met kleuren te maken maar duidde op de gebogen bouwlijn.

De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het respectvol omgaan met de historische panden in onze binnenstad en wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de winkel....

zaterdag 20 juli 2019

In Gouda klotst het geld niet tegen plinten

Bijdrage ChristenUnie bij de de Kadernota 2020-2023


Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:
  
 Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,
   die Goudse historische panden bewondert,
   vraagt, de verbazing voorbij:
   ‘Die puisten horen erbij?
   Nu ben ik totaal overdonderd!’

Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.

Financiën

We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven.

De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 

De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. 

We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting - zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.

WMO

Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd.Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de vastgoed eigenaren in overleg te gaan (zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) voor adequate oplossingen. 

Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet? De wethouder zegde toe dat de gelden voor Jeugd zullen worden ingezet.

Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. 

De wethouder gaf aan dat ze het probleem onderkent en haar best doet om gezamenlijk te blijven optrekken.


Cyclus

De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 

De wethouder gaf aan dat de raad in Q4 een memo krijgt over de overgenomen taken van Cyclus. Het herstel van het Van Bergen IJzerdoornpark zal nog even op zich laten wachten, omdat de capaciteit beperkt is.

Onderhoud bruggen en walmuren

Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?

De wethouder gaf aan dat in de begroting hier voor wat nu nodig is rekening mee is gehouden. De aanpak speelt pas op middellange termijn en dan zullen er financiële middelen gevonden moeten worden.

Panden in de binnenstad

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed? 

De wethouder heeft toegezegd dat dit jaar een plan van aanpak komt. Tevens zal ik met betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie over de inhoud daarvan een gesprek hebben.

Ondernemers in de binnenstad

Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?

De wethouder geeft aan dat er nadrukkelijk oog is voor het belang van het winkelend publiek uit de regio. Het college komt hier later in het jaar nog concreet op terug.

Actief

Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. 

We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.

zaterdag 13 juli 2019

Rekam aan het woord


“Er zijn zaken niet goed gegaan bij bezoek aan huis”

Na behoorlijk wat commotie in Gouda over de manier waarop Rekam en Caiway inwoners in Gouda hebben benaderd voor de aanleg van glasvezel werd het hoog tijd om een gesprek met de directeur van Rekam aan te gaan. Directeur Peter Oskam was graag bereid om een gesprek te voeren en het werd een interessant gesprek over de historie van het bedrijf, haar ambities en fouten die zijn gemaakt.


Rekam is al jarenlang een aanbieder voor kabel(televisie) in Gouda. Ze hadden daarbij als uitgangspunt om een betaalbare aanbieder te zijn. Later is die doelstelling aangepast en is deze uitgebreid met de ambitie om een open aanbieder te zijn en wordt het netwerk ook aangeboden aan andere aanbieders, waaronder Caiway en Solcon. 

Vervanging kabels

In Gouda heeft Rekam nog veel coax kabels liggen en die moeten vervangen gaan worden. De beste oplossing is glasvezel omdat dit net zo duur is in aanleg, goedkoper in onderhoud en het biedt meer mogelijkheden.
Sinds 2013 is Rekam bezig met de aanleg van glasvezel, waarbij ze tot voor kort dit uit kosten overwegingen gericht deden: bij nieuwbouw, bij vervangingswerkzaamheden van kabel of wanneer partijen grote infrastructuur activiteiten hadden. Inmiddels heeft Rekam voor zo’n 10.000 adressen in Gouda glasvezelkabel gerealiseerd.

Rekam heeft de afgelopen tijd contacten gehad met diverse partijen om gezamenlijk versneld in Gouda glasvezel te gaan aanleggen en bij voorkeur met zoveel mogelijk aanbieders. Rekam had al connecties met KPN in de regio en dit bedrijf is in Gouda nu ook hun samenwerkingspartner geworden, evenals Glasdraad. Voordeel is dat KPN samenwerkt met meer dan 20 internetaanbieders, waardoor de glasvezel kabel voor veel mensen in Gouda interessant is. Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van Rekan om een open netwerk aan te bieden met zoveel mogelijk mogelijkheden. Voor Rekam is deze samenwerking uiteraard ook interessant omdat ze via de joint venture met KPN verdient aan de vergoeding die aanbieders moeten betalen voor het gebruik van de glasvezelkabel (solide business case voor de continuïteit).

Afstemming met de gemeente

Inmiddels is er vanuit de gemeente overleg met Rekam en Caiway (Delta) en is aangegeven dat de grond maar 1x open mag. Er zal dus afstemming tussen de beide bedrijven nodig zijn. Wat Rekam betreft is dit vanzelfsprekend. Er moet zo min mogelijk overlast voor de bewoners zijn. De andere partij lijkt volgens de directie van Rekam tot op heden nog niet echt te willen meewerken.

Werken namens de gemeente

In tegenstelling tot Caiway (Delta), die bewoners iets laat ondertekenen voordat de kabel wordt aangelegd, hoeven de bewoners voor de aanleg door Rekam niets te tekenen. 
Wel wordt er geschouwd om een goed beeld te krijgen over de noodzakelijke werkzaamheden. Daarbij is het communicatief mis gegaan. Medewerkers van het bedrijf die namens Rekam de schouw uitvoeren hebben gesuggereerd dat ze namens de gemeente Gouda kwamen. Dat had niet mogen gebeuren en deze medewerkers zijn daarover, volgens Peter Oskam, aangesproken. “Het foute verhaal werkte niet goed. Verkeerde informatie verstrekken is sowieso niet goed en het keert zich altijd tegen je. En dat bleek…”, zo geeft Peter Oskam aan. 

Benadering inwoners

Wanneer de aanleg van glasvezelkabels zal starten zullen de bewoners 2x een brief ontvangen om aan te geven of ze akkoord gaan met de aanleg van een glasvezelkabel. Als iemand niet reageert zal er ook nog een bezoek langs de deur plaatsvinden. Als iemand niet reageert of geen aansluiting wil, zal de kabel tot aan het eigen erf van de bewoner worden neergelegd.

Later kabel aanleggen

Mocht iemand later spijt krijgen en alsnog een glasvezelaansluiting willen hebben dan kan dat via Rekam geregeld worden. De klant betaalt daarvoor € 180,- inclusief BTW. 

Plannen 

Op dit moment is de aanleg van glasvezelkabel in de Krimpenerwaard en de wijken Plaswijck en Bloemendaal in ontwikkeling.
Om in Gouda daadwerkelijk te kunnen starten moet er een convenant komen met de gemeente.
Later wil Rekam ook glasvezelkabel aanleggen in Goverwelle en andere delen van Gouda, zoals de wijken Korte Akkeren en het Centrum van de stad.
Doelstelling is om uiterlijk in 2025 heel Gouda en het buitengebied voorzien te hebben van glasvezelkabel.

Het was een interessant gesprek en ik zal namens de ChristenUnie de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!

Meer info over Rekam vind je hier

zaterdag 6 juli 2019

“Ik voel me belazerd”
Al enige tijd volgt de ChristenUnie - samen met D66 en CDA - kritisch de verkooppraktijken van de aanbieders van glasvezelkabels in Gouda (Rekam en Delta).
Inmiddels hebben we voor de tweede keer vragen gesteld aan het college en hebben we ons in de media kritisch uitgelaten over de gedragingen van de kabelbaanbieders.

Omdat ik niet uit eerste hand een concreet geval had heb ik me namens de ChristenUnie tot nu in voorzichtige bewoordingen geuit.

Nu heb ik onlangs meerdere concrete casuïstieken in handen gekregen en ik heb daarom besloten - na overleg met degenen die mij mailden - de reacties te delen, zodat u als inwoner gewaarschuwd bent.
Ik heb overigens deze casus ook voorgelegd aan de betrokken wethouder Hilde Niezen en aan REKAM.


Namens de gemeente Gouda

Een bewoonster uit Gouda mailde mij het volgende:
“Ook in onze wijk, de Wervenbuurt/Plaswijck kwam ongeveer twee weken geleden iemand langs van Rekam die aangaf dat Rekam samenwerkte met de gemeente Gouda en dat hij van mij moest horen waar wij onze glasvezelaansluiting wilden hebben. Ik wist het niet zo, en vroeg nog een beetje hoe het nou zat omdat we steeds maar brieven blijven krijgen van allerlei aanbieders, maar aangezien de meterkast me logisch leek en dat een optie was, heeft hij daar foto's van gemaakt. Eigenlijk begreep ik van hem zoiets als 'Rekam is het bedrijf dat namens de gemeente Gouda het netwerk aanlegt, en andere partijen exploiteren dat dan'. Ik heb er verder geen weet van en dacht: o ja, zoiets gebeurt met energiemaatschappijen ook geloof ik, dus dan zal het wel goed zijn.

Ik voel me belazerd

Nu ik in het AD het artikel hierover heb gelezen, voel ik me toch belazerd: zijn verhaal was dus gewoon niet waar. Dat voelt oneerlijk, en eigenlijk ook onveilig. Het leek me goed om dit bij u te melden, al is het maar om aan te geven dat het ook in onze wijk aan de orde is. Ook mijn buren hadden hun vraagtekens.”

Rol gemeente Gouda

Deze reactie onderbouwt onze kritische opstelling en maakt duidelijk dat er echt wat moet veranderen, zowel in de opstelling door de kabelaanbieders als ook in de rol vanuit de gemeente Gouda. 

De gemeente moet zorgen voor goede afspraken met de aanbieders en ze aanspreken op hun verkooppraktijken. Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente er ook voor gaat zorgen dat er zo min mogelijk overlast gaat ontstaan en de straat niet meerdere keren open hoeft te worden gemaakt voor het aanleggen van glasvezelkabels door de verschillende aanbieders.
Direct tekenen

Ook Caiway laat zich niet onbetuigd en is via het bedrijf APK Group nu handtekeningen aan het verzamelen om daarna de glasvezelkabel te gaan aanleggen. Ze kwamen ook bij ons langs in Goverwelle en ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek was het niet mogelijk om eerst het contract te ontvangen alvorens het te tekenen. Het moest gelijk aan de deur via een iPad. Ik heb dat geweigerd en bij ons komt er dus nu geen kabel van Caiway.

Kosteloos

Een andere inwoner uit de wijk Goverwelle heeft zijn ervaring met Caiway gedeeld met het college en hij mailde het volgende:

"Zojuist heb ik namens Caiway iemand die huisaansluiting schouwt aan de deur gehad en in de gang voor het schouwen van de buitenaansluiting en de meterkast voor het kunnen aanleggen van glasvezelkabel. Ik heb Caiwaytoestemming gegeven om t.z.t. de glasvezel van Caiway het huis binnen te doen brengen tot in de meterkast, inclusief montage van een aansluitkastje. De betrokken Caiway-vertegenwoordiger verklaarde ons mondeling dat deze aansluiting voor ons kosteloos was en ook niet verplichtte tot het afnemen van enig abonnement van Caiway of een vanhaar samenwerkingspartners. 

Deze afspraak heb ik aan Caiway bevestigd, schriftelijk, om iedere juridische onduidelijkheid uit te sluiten.


Verspilde kosten

Waarom meld ik u dit, een ogenschijnlijke trivialiteit? Ik spreek er tegenover het College mijn treurnis over uit dat het glasvezelnet van Caiway in de wijk Goverwelle niet in samenwerking met Rekam wordt uitgerold. Dit zijn verspilde kosten, zowel maatschappelijk als voor beide initiatiefnemers. Zo gaat hier in de wijk binnenkort de straat een keer open, en over een tijdje nog een keer. Bovendien creëert Caiway een oligopolie en belemmert de marktwerking. Het aanbod qua abonnementen opde binnenkort te leggen glasvezel is zeer beperkt omdat Caiway slechts drie providers gaat toelaten. Dat had natuurlijk een veel breder spectrum moeten zijn.

Meer regie

Ik ben van mening dat het College van B&W een veel betere regie had moeten voeren. Daarin is het college naar mijn mening tekort geschoten.Als B&W druk op zowel Caiway als Rekam had uitgeoefend om de krachten te bundelen en geen dubbele bekabeling aan te leggen, dan had iedere Gouwenaar hiervan vroegtijdig geprofiteerd. Via uw vergunningverlening heeft u nota bene de sturingsinstrumenten in handen. Ik verzoek u, nu het nog niet te laat is, alsnog coördinatie tussen die twee af te dwingen. (..)"


Ik kan me vinden in de oproep van deze inwoner richting het college: neem de regie en zorg voor een gezamenlijke aanpak vanuit Caiway en Rekam. Voor zover ik weet is er nog geen vergunning aan deze partijen gegeven. Alle rede dus om de nu de regie te pakken en verder gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.