vrijdag 29 mei 2009

VVD wil extra schietschijf voor veiligheid


Opnieuw een enerverende week achter de rug, waarbij Gouda ook weer veelvuldig in het nieuws was. We lijken wel de belangrijkste van Nederland...

Voor onze fractie was het een week met veel activiteiten. We begonnen maandag met de thema avond over hangjongeren, waarover ik al heb geschreven. Dinsdag hadden we een overleg met de RHID (Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening). De ondernemers riepen de politiek op om keuzes te maken die verder gaan dan de electorale 4 jaar, het integraal uitvoeren van het mobiliteitsplan en meer interessante zaken. We hebben weer de nodig input om aan de slag aan te gaan.
Vrijdag hadden we een gesprek met de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), waarbij we goed zijn bijgepraat over zaken als: economische crisis, parkeerproblematiek, succes van het Ondernemersfonds en de kwaliteit van het winkelaanbod.

Woensdagavond hadden we een besluitvormende raadsvergadering. Belangrijke onderwerpen waren de jaarstukken 2008 en twee moties van de VVD.
Bij de bespreking van de jaarstukken 2008 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een aantal zaken, zoals:
- wachttijd voor schuldhulpverlening moet echt naar maximaal een maand, eventueel door inzet van opgeleide vrijwilligers.
- We meten de prestaties van college op basis van effect-indicatoren. Die zijn echter niet altijd SMART (=Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) en we hebben het college gevraagd daarvoor bij alle komende stukken voor te gaan zorgen. We zien gelukkig al verbeteringen.
- Graag meer promotie voor Make a difference day, vanuit de initiërende rol die de gemeente moet hebben.
- Wijkaanpak: jammer dat alle wijkanalyses gelijk worden gedaan, terwijl we afgesproken hadden dat gefaseerd te doen (groeimodel), vanwege het leereffect.
- We maken ons zorgen over de economische crisis en de mogelijk financiële gevolgen voor onze stad, die het financieel altijd toch al lastig heeft.

Aan het einde van de vergadering kwamen een tweetal moties van de VVD aan de orde over een extra wethouder voor veiligheid en het starten van een onderzoek naar de wijze waarop de wettelijke bevoegdheden zijn ingezet bij de overlastsituaties het afgelopen jaar.
De burgemeester gaf in een toelichting aan dat een onderzoek overbodig was en dat hij het ook vreemd vond dat de VVD een aantal schriftelijke vragen over deze materie nog niets eens beantwoord heeft gekregen en dan nu opeens met z'n motie komt. Hij adviseerde de VVD fractie om wat minder te roepen en wat meer te doen.
Wethouder Siebe Keulen maakte compleet gehakt van de motie voor een extra wethouder veiligheid en beschouwde het maar als een stuk in het kader van de verkiezingscampagne.


De moties vielen bij alle fracties, behalve GBG, erg slecht. Onze fractievoorzitter Gerard Schotanus reageerde misschien wel het duidelijkst op deze moties: waarom hebben jullie niet gewoon een motie van wantrouwen richting de burgemeester ingediend, dan waren jullie helder.

GroenLinks reageerde ook erg gevat: we beschouwen het als ongeadresseerd reclame drukwerk van de VVD dat stuit op de nee-stikker op de brievenbus.

De VVD had niet veel tegen de vele reacties in te brengen en zoals ik al twitterde: de met veel bombarie gebrachte moties zonken in ijltempo in de Hollandse IJssel. Ze werden beiden met een grote meerderheid verworpen.

dinsdag 26 mei 2009

We zijn niet soft ! F-16 vliegtuigen boven Gouda helpen niet!

Maandag 25 mei hadden we onze Thema-avond over hangjongeren en het is een boeiende en leerzame avond geworden. Je kunt goed merken dat bewoners die overlast ondervinden het soms heel erg zat zijn en weinig begrip hebben voor allerlei vormen van (groeps)aanpak en dat als een softe aanpak bestempelen. Hard optreden spreekt meer aan, als het moet doen ze het eventueel zelf maar.

Ed Anker, fractielid van de ChristenUnie in de 2e Kamer, plaatste het thema veiligheid in een breed, internationaal kader. Hij noemde ook de term veiligheidsparadox: de veiligheid neemt toe, maar de veiligheidsbeleving blijft daar (sterk) bij achter. Dit komt vooral omdat een negatieve ervaring jarenlang bij iemand blijft doorwerken.

Hij merkte ook op dat het thema veiligheid en overlast de laatste tijd wel erg groot wordt gemaakt en dat er wel erg veel wordt geroepen om een harde aanpak. Een leger sturen is echter geen oplossing en F-16 vliegytuigen boven Gouda ook niet. Als dat laatste zou helpen, zou hij er eventueel best over willen nadenken...

Belangrijk is dat je bij hang / straatjongeren te maken hebt met een kern en met een schil er omheen. Die kern is doorgaans klein, maar jongeren in die kern groeien zonder ingrijpen door tot criminelen.
Aanpak van deze jongeren levert echter wel de nodige problemen op:

- kinderen onder de 12 jaar worden bewust tot criminele daden aangezet omdat ze niet te vervolgen zijn.
- ouders van Marokkanen klagen dat ze gestigmatiseerd worden, dat is jammer, ze zouden juist meer hun positie moeten innemen!
- Avondklok is geen optie, dan zet je het op scherp en neem je als overheid de opvoeding over.
- Zet vooral in op preventie, dat is niet soft! Veiligheid begint bij voorkomen! Zet in op gedragsbeïnvloeding, dat geeft perspectief.
- In het jeugdstrafrecht moeten meer mogelijkheden komen: bijvoorbeeld voor een cursus gedragsbeïnvloeding naast straf
- Een keten die sluit is niet dé totaaloplossing: de samenleving is verbrokkeld en we durven geen relaties aan te gaan en elkaar aan te spreken op gedrag. We zijn het vermogen verloren om naar elkaar om te zien.

Reinu de Raaf, teamleidster bij Halt, legde uit dat Halt (Het Alternatief) actief is op het gebied van preventie en repressie bij lichte vergrijpen. In hun aanpak worden ook actief de ouders betrokken, hetgeen bij jongeren onder de 16 jaar overigens verplicht is!
Halt is warm voorstander van een specifieke groepsaanpak, waarbij jongeren zelf worden uitgedaagd om met suggesties te komen hoe ze het negatief gedrag kunnen voorkomen.

Na deze inleidingen was er een paneldiscussie, waar de beide inleiders en mijn persoon aan deelnamen.
Een bewoner uit Gouda deed de aftrap door zijn bevindingen te vertellen rond overlast. Blijkbaar sprak dit de aanwezige pers aan, want het verhaal stond de dag erna bijna integraal in het AD: http://www.ad.nl/groenehart/gouda/3244394/Ook_overlast_jeugd_in_Goverwelle.html


Tijdens de paneldiscussie werd soms fel gedebatteerd, vooral omdat enerzijds werd gevraagd om een harde aanpak en aan de andere kant veel waarde wordt gehecht aan preventie en groepsaanpak. Bij groepsaanpak laat je het individu moeilijker ontsnappen en bij hard aanpakken stel je concreet een daad: dit kan niet en daarvoor krijg je straf.
Uiteindelijk zal je naar mijn mening beide invalshoeken moeten hanteren, afhankelijk van de situatie en de perso(o)n(en). We moeten ons overigens daarbij onthouden van een populistische houding. Daar schiet niemand iets mee op!
Ik heb de avond afgesloten met de oproep dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze stad en dat Gouda Goud is.

vrijdag 22 mei 2009

Fietsband en plakkertjes

Afgelopen woensdag was weer de traditionele voorbereidende raadsbijeenkomst. We begonnen ditmaal samen met een deel van de gemeenteraad van Waddinxveen over de nieuwe huisvestingsverordening. De raadsleden hadden dit onderwerp goed voorbereid op deze verkennende sessie, maar het bleek taai om te volgen, zeker ook omdat het onderwerp zéér uitgebreid werd behandeld.

Belangrijke issues bij dit onderwerp zijn: "slagingskansen", "afschaffen woonvergunning bestaande woningen" en "koppeling type woning aan het aantal kinderen".

Collega Gerard Schotanus geeft aan dat de ChristenUnie belang hecht aan het criterium dat de grootte van de woning in relatie staat tot het aantal inwoners. Wie bepaalt echter dat grote gezinnen in grote woningen komen? Daarnaast vindt hij het van belang dat als er wordt geëxperimenteerd, dat er dan op één of andere wijze een evaluatie plaatsvindt. Hij hanteert in zijn bijdrage ook de frase "Fietsband en plakkertjes".

Leuk moment: de voorzitter van dit agendapunt, Jan Vermeij (VVD) gaf na de presentaties door de wethouders Menkveld en Dijksterhuis (Waddinxveen), de Raad het woord en zegt dan: "Ik begin vanavond links". Daar zit de Arnold Jue (Gemeentebelangen Gouda) en die reageert: "Zo, en dat voor een VVD'er." Vermeij: "We komen altijd weer rechts uit." Jue: "Verstand komt uiteindelijk altijd op de goede plek terecht."

Die laatste zin bleef bij mij haken, omdat ik gelijk moest denken aan zijn uitspraken in De Telegraaf over de veiligheid in Gouda (zie vorige blog). Maar goed, het zal ook met Arnold Jue vast goed komen. Overigens heeft de burgemeester hem uitgenodigd een nachtje mee te gaan rijden met de Goudse politie om te zien hoe bang ze zijn....Ik ben benieuwd wie er straks het meest bang is.

Wethouder Menkveld maakte ook nog een leuke opmerkig richting Anita Engbers (PvdA): "Bij mevrouw Engbers sloopt er een oud denken in. "

Na de pauze wordt kort stilgestaan bij de Verordening Gemeentelijke Basis Administratie, maar uitgebreid bij de verkennning van de Jaarstukken 2008.

De bedoeling van zo'n verkenning is om vragen te stellen aan de wethouder en de accountant over zaken die niet helder zijn. Enkele fracties maakten er toch een politieke beschouwing van, dus die krijgen het nog lastig om volgende week iets nieuws te gaan zeggen.

Over het algemeen kunnen we tevreden zijn met het positieve resultaat over 2008, maar 2009 en verder zullen - zeker financieel gezien - spannende jaren worden.

woensdag 20 mei 2009

“Ik ram elke Hollandse agent op z’n smoel”

Dinsdag stond er weer een pittig stukje over Gouda in de krant, ditmaal in De Telegraaf: “Goudse beleidsmakers zwijgen over agressie”. Diverse fracties waren te laat om input te leveren, omdat daarvoor maar heel weinig tijd beschikbaar was gesteld. Dat leverde dus een wat zwijgend beeld op, maar degenen die ons volgen weten dat o.a. de ChristenUnie zich enorm inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in onze stad. Mede daarom organiseren we ook op 25 mei in het Stadhuis een Thema-avond over hangjongeren (20.00 uur met o.a. Ed Anker (2e Kamerlid voor de ChristenUnie).


Op woensdag stond stilzwijgend alsnog een bijdrage in dezelfde krant onder de kop “Rellen dreigen een keer uit de hand te lopen, Marokkanen te soft aangepakt”. http://www.telegraaf.nl/binnenland/3968018/___Marokkanen_te_soft_aangepakt___.html?p=4,1

Met name GBG spreekt in dit artikel ferme woorden, maar gelukkig wordt ook opgemerkt dat ChristenUnie en SGP een positiever beeld schetsen. Beide partijen hebben veel waardering voor de inzet van de burgemeester en de politie.

"Wij zitten er inderdaad ongelofelijk bovenop", zegt Dick van Gooswilligen, chef persvoorlichting van politie Hollands Midden. "Wij zijn keihard met deze problematiek bezig. Geweld en overlast pikken wij niet. Dat blijkt ook uit de cijfers. Van januari tot nu zijn alleen in Gouda al 539 arrestaties verricht en ongeveer 300 bekeuringen uitgeschreven voor vernielingen en overlast." (bron: De Telegraaf)

Opvallend blijft dat ieder artikel over Gouda felle reacties van lezers oproept en in de kop van dit bericht staat een citaat van één van hen. Dit soort uitspraken laat ik geheel voor rekening van die persoon en het doet geen recht aan velen die niets van dit soort uitingen en gedragingen moeten hebben. Ik wil daarom ook niet meedoen aan allerlei negatieve berichten, maar een leuk initiatief voor het voetlicht brengen.: Streetlive.

(Burgemeester bedankt de spelers - foto: Pim Mul)

Op 14 mei is de filmpremière geweest van de film “Streetlive”. De film is gemaakt door vijftien jongens en meiden uit Gouda, onder begeleiding van professionele televisiemakers. De film laat in een half uur groepen jongeren zien uit Korte Akkeren, Goverwelle, Gouda Oost, Oosterwei en Gouda Centrum. In de film is veel aandacht voor respect en de leefwereld van de jongeren. Wat mij het meeste aansprak was een rapportage over een paar Nederlands Marokkaanse meiden die heel open vertellen over hun (beperkte) leefwereld. Ik vond het dapper dat ze daarover durfden te vertellen.

De film is een goed middel om met jongeren in gesprek te raken en met elkaar te streven naar (meer) respect en begrip naar elkaar toe, maar ook om meer mogelijkheden te zoeken om (muziek)talent handen en voeten te geven en op een goede manier energie kwijt te raken (bijvoorbeeld door het aanbieden van sportfaciliteiten).
Laten we (jongeren, ouderen, kerken, moskeeën en scholen) in Gouda met elkaar de schouders er onderzetten om een positief beeld van onze stad neer te zetten. Want: Gouda is Goud!

zondag 17 mei 2009

Geheim van de Boschpolderstraat

In het nieuwste nummer van Protestants Kerknieuws Gouda stond een leuke bijdrage van de scriba (=secretaris) van een wijkgemeente van de St.-Janskerk. Aanleiding was de vraag of hij - in navolging van dominee Abma - bereid was om zo nu en dan te reageren op plaatselijke gebeurtenissen. Hij schrijft dan: "Daar waag ik mij maar niet aan. Met buren ter linkterzijde (..) als ChristenUnie-raadslid Krins en oud-burgemeester Boone en ter rechterzijde dominee Abma en D66-raadslid Van den Haak zou dit overigens interessante bespiegelingen kunnen opleveren. Toch houd ik het maar op het "Geheim van de Boschpolderstraat" en vertrouw ik het beschouwen van de gebeurtenissen in Gouda en ver daarbuiten (onze zusterstad Gloucester) aan de webloggende oud-voorzitter van de Hervormde Algemene Kerkenraad toe."

Nu weet u gelijk wat ik in het recente verleden heb gedaan. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar dat "geheim van de Boschpolderstraat" en wellicht dat ik als pseudo-journalist daar nog eens een stukje over kan gaan schrijven. Ik ga op onderzoek uit....

zaterdag 16 mei 2009

Roerige week in Gouda

Go! - activiteit voor jongeren in Gouda Oost
(foto Henriette Heuvelman)

Het was me weer een weekje wel in Gouda deze week. De journalisten van diverse kranten buitelden over elkaar heen om toch vooral alles te beschrijven wat er allemaal in Gouda aan de hand is. Ik heb de indruk dat mijn mening daar niet veel meer aan toevoegt en ik wil het liever hebben over andere zaken.

Na twee weken reces was er afgelopen woensdag weer een voorbereidende raadsbijeenkomst en er stonden een aantal interessante onderwerpen op de agenda:

Bespreking wijkprogramma Gouda-Oost
Gouda Oost is een wijk die door verschillende oorzaken erg opvalt: 48% allochtoon (Oosterwei zelfs 71%), laag gemiddeld inkomen, veel werkzoekenden en veel jeugdoverlast.
Het wijkprogramma wil door een samenhangende aanpak de wijk structureel aanpakken, waarbij elementen als veiligheid en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn.

De ChristenUnie is blij met het programma, maar vraagt vooral aandacht voor
- voldoende (speel)voorzieningen voor de jeugd
- beschikbare voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn, ook in de vakanties
- Breng de activiteiten in de wijk in beeld en maak een soort jaarprogramma, waarbij zoveel mogelijk jongeren van 4-18 jaar iets geboden wordt
- leefbaarheid verbeteren door het verbeteren van de fysieke inrichting van de wijk. Activiteiten e.d. zijn weliswaar zinvol, maar een goed uitziende wijk met woningen die voldoende ruimte bieden heeft meer positieve impact!

Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis
We zijn blij dat er nu eindelijk binnenkort een centrum voor Jeugd en Gezin komt en dat op 6 juni in het voormalig politiebureau aan de Middenmolenlaan het Veiligheidshuis wordt geopend.

Collega Anke Huisman heeft op de website van de ChristenUnie een stukje over het CJG geschreven: http://gouda.christenunie.nl/k/6063/news/view/349349/64628/Centrum-voor-Jeugd-en-Gezin.html

Het Veiligheidshuis zal een regionale functie gaan krijgen en de opzet moet leiden tot een sluitende ketenaanpak, doordat alle disciplines op één werkplek aanwezig zijn.

Er gaan behoorlijk wat partners meedoen: Gemeente Gouda, politie, openbaar ministerie, Bureau Jeugdzorg, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, GGD enz.

De ChristenUnie gaat ervan uit dat nu veel efficiënter kan worden gewerkt aan de keten: preventie - repressie - nazorg en dat een effectieve aanpak ook zal gaan leiden tot het daadwerkelijk oplossen van de problemen.

maandag 11 mei 2009

Geef hangjongeren een kruidentuin


Er wordt veel geschreven en gediscussieerd over hangjongeren. Waar burgemeester Aboutaleb ervoor pleit om de straat terug te geven aan de jeugd en vindt dat we een groepje jongeren niet direct moeten associëren met overlast, lees en hoor je ook geluiden dat mensen groepjes jongeren als intimiderend en bedreigend ervaren. Hanggedrag heeft vaak met verveling te maken, maar wordt ook gekoppeld aan een bepaalde (jeugd)cultuur.

De ChristenUnie in Gouda gaat over het onderwerp hangjongeren een speciale thema avond over beleggen:

Geef hangjongeren een kruidentuin


25 mei 2009Stadhuis - Gouda

Sprekers:

Ed Anker, Fractielid van de ChristenUnie in de 2e Kamer

Reinu de Raaf, Teammanager regioteam Haaglanden van Halt

PANELDISCUSSIE
o.l.v. Gerard Schotanus (fractievoorzitter ChristenUnie Gouda)


Zaal open vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur


Adres:
Stadhuis Gouda, Markt 1, 2801 HX Gouda

vrijdag 8 mei 2009

“Gouda is een onveilige en criminele stad”


Met deze prikkelende titel hebben we leden van de ChristenUnie uitgenodigd voor een nieuw initiatief: huiskamergesprek met een fractielid.

De fractie van de ChristenUnie wil eens op een meer informele wijze in gesprek zijn met haar leden om te vertellen over het werk in de gemeenteraad en te peilen wat er rond bepaalde onderwerpen leeft onder de leden.
De eerste avond deze week was zeer geslaagd en de leden vonden het niet alleen een origineel en leuk idee, maar vonden het ook fijn om in een open sfeer over (moeilijke) onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.
Het belangrijkste onderwerp op deze avond was veiligheid, waarbij ik een terugblik gaf over de gebeurtenissen sinds het busincident in september 2008 en alles wat vanuit de politiek aan initiatieven wordt ontplooid om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Er werd deze avond opgemerkt dat het geen goed signaal is dat kleine overtredingen direct worden bestraft en dat zaken die er echt toe doen (criminaliteit, overlast e.d.) niet echt (merkbaar) worden aangepakt.
Daarnaast zou er meer aandacht moeten zijn voor: we hebben regels, daar moet je je aan houden en anders zijn er die en die consequenties. Maak dit heel zichtbaar en handel er ook steeds naar vanuit degenen die verantwoordelijk zijn voor handhaving. Jongeren zoeken de randen op van regels en hoe duidelijker en consequenter je bent, des meer zullen ze zich eraan houden. Aan de andere kant moeten kinderen ook pubers kunnen zijn en moeten we ze voor wat betreft hun gedrag niet té kort houden. Zoek de goede balans.

Alle incidenten hebben er niet toe geleid dat iedereen zich nu onveilig voelt, al hebben de meest recente incidenten wel impact, zeker als je eigen kind op de scouting zit bij het Verkennerspad.

We zullen als fractie dit initiatief zeker gaan herhalen in Gouda, aangezien het veel informatie oplevert en het de band tussen fractie en haar leden versterkt.

maandag 4 mei 2009

Gouda herdenkt de doden

Vanavond ben ik naar de dodenherdenking in Gouda geweest. Op een of andere manier werd voor mij deze herdenking vandaag mede bepaald door de gebeurtenissen op 30 april. De beelden van die dag staan op mijn netvlies gebrand en ik ben benieuwd in hoeverre dit voor komende activiteiten rond ons koningshuis gevolgen gaat krijgen.

Herdenking bij Gouds Metaheerhuis

Jammer dat bij de dodenherdenking vanavond op geen enkele wijze, bijvoorbeeld door de burgemeester, even de aandacht was gericht op ons koningshuis en de doden door de gruweldaad van Karst Tates in Apeldoorn.

kranslegging bij Joodse Poortje in Raoul Wallenbergplantsoen

Aankomst van een deel van de deelnemers aan de Stille Tocht (filmpje)
Kranslegging door burgemeester en gemeentesecretaris
Laura Werger (VVD) en Fred de Wit (SGP) legden namens de gemeenteraad een krans


Niet alleen het gebeuren in Apeldoorn, maar ook de gebeurtenissen in Gouda domineerden de afgelopen week weer behoorlijk het landelijke nieuws. Eerst de aanranding door jonge jongens en daarna de "steniging" van twee meiden. Iedere keer als we met elkaar de rust hebben hervonden in Gouda gebeurt er weer iets. Mijn bijdrage op de weblog over de aanranding werd opgepikt door het AD en De Telegraaf en ook Radio Gouwestad besteedde er aandacht aan. Vooral de reacties op de website van De Telegraaf geven aan hoe lichtzinnig er een mening wordt geventileerd door mensen en dat het niet meevalt om een juist beeld van zaken neer te zetten. Dat zal een uitdaging blijven, waar we ons met elkaar voor moeten inzetten. Zorgvuldige en juiste beeldvorming is belangrijk voor onze stad. Zeker nu we zo nadrukkelijk iedere keer - negatief -in beeld zijn.