donderdag 28 september 2017

Theo Krins lijsttrekker voor ChristenUnie Gouda

Foto's: Lucas Nijenhuis

Theo Krins is op 28 september jl. in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Gouda gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vindt het een eer om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en wil zich graag blijven inzetten voor de stad Gouda.

Theo Krins (1964) is getrouwd, vader en opa en woont in de wijk Goverwelle. In het dagelijks leven is Krins manager bij Scildon (voorheen Legal & General). Vanaf 2007 is hij raadslid en sinds 2014 is hij tevens fractievoorzitter.  Hij heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de veiligheid van de stad, het openbaar bestuur, de monumenten in de binnenstad en het financiële beleid. Krins: ‘Samen met de andere kandidaten van de lijst wil ik mij ook de komende jaren weer inzetten voor een veilig, duurzaam en sociaal Gouda’. 

Over zijn  ambities voor de komende periode merkt Theo Krins op: “In 2022 vieren we 750 jaar stadsrechten in Gouda. Het is belangrijk dat de panden in de binnenstad er dan prachtig uitzien. Om dit mogelijk te maken willen we particulieren stimuleren onderhoud te plegen. We pleiten daarom voor het onder voorwaarden verstrekken van leningen door de gemeente.” 
“Het aantal inbraken baart ons zorgen”, vervolgt Krins, “We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Theo Krins geeft verder aan dat de gemeente Gouda zich moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk Gouda voor bewoners en toeristen. Daarom vindt hij een initiatief als de Cheese Experience een goede ontwikkeling. De ChristenUnie is voorstander van een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Gouda om dit mogelijk te maken.

Op het gebied van duurzaamheid is de ChristenUnie ambitieus. Theo Krins noemt enkele speerpunten: “Bij nieuwbouwprojecten worden woningen  wat ons betreft niet meer aangesloten op het gasnet . Verder wil de ChristenUnie dat met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Ook willen we meer groen in Gouda.”

In het sociaal domein is de ChristenUnie mede door haar wethouder Corine Dijkstra bijzonder actief. Er is veel aandacht geweest voor de organisatie door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente. De komende periode wil de ChristenUnie de cultuuromslag verder stimuleren; meer sturen op kwaliteit, cliënt tevredenheid en het samenhangend benaderen van vraagstukken op gebied van werk, activering en inkomen. Minder bureaucratie en minder administratieve lasten door regionale samenwerking en integrale inkoop van zorg.


Daarnaast wil de ChristenUnie de omslag maken naar meer preventie en maatwerk door een gezondheidsprofiel voor alle Goudse wijken. Ook wordt ingezet op preventief beleid ter voorkoming van negatieve gevolgen voor kinderen bij  echtscheidingen en bij schuldenproblematiek.


Persbericht ChristenUnie Gouda

zaterdag 23 september 2017

College kiest voor GouwestadHet college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot het adviseren aan het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan Stichting Regionale Omroep Gouwestad te gunnen, vanwege de meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan en de zekerheid van een brede doelgroepenprogrammering. 

De gemeenteraad van Gouda  heeft op 5 juli jl. vastgesteld dat zowel Gouwestad als GoudaFM in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale omroep.

Programma bepalend orgaan

De advisering aan het CvdM (Commissariaat voor de Media) richt zich vooral op de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan (pbo). Beide pbo’s zijn op 5 juli jl. als voldoende representatief voor Gouda beoordeeld. Beide organen hebben 10 leden, maar hebben verschillende accenten in de samenstelling; in het pbo van Gouda Media zijn met name cultuur en minderheden uitgebreider vertegenwoordigd, in dat van Gouwestad zijn iets meer verschillende partijen vertegenwoordigd (waaronder kerken en sportorganisaties).

Aanvullende criteria

Omdat beide omroepen voldoen aan de wettelijke criteria, heeft de raad met aanvullende criteria een eerlijke kans aan beide omroepen willen bieden evenals een gelegenheid om zich te presenteren. Zodat de raad ten slotte een gemotiveerd advies aan het CvdM kan uitbrengen. De gemeenteraad heeft het advies van de VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) overgenomen om bij meer gegadigden voor de licentie het volgende mee te laten wegen in het aanvullende advies van de raad:
  1. Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  2. Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  3. Samenwerking met lokale partners/organisaties
  4. Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 

Brede gerichtheid, ook voor jongeren
Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat beide omroepen zich richten op een verscheidenheid van bevolkingsgroepen, waaronder jongeren. De aanpak en invulling van de programmering verschilt. Gouwestad heeft een gevarieerd programma-aanbod, met in het weekend en ’s avonds doelgroepenprogrammering. GoudaFM ambieert verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, naast het hoofdkanaal. Dit is echter nog niet gerealiseerd. De plannen vragen grote investeringen, zowel financieel als in menskracht. Bij gelijke geschiktheid adviseert het college de raad om te kiezen voor de zekerheid van de huidige brede doelgroepen programmering door Gouwestad. 

Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek 
Cijfers over het bereik van Gouwestad en GoudaFM via kabel en/of ether zijn niet beschikbaar. Beide omroepen meten wel zelf het aantal bezoekers via internet en sociale media, en peilen hun bekendheid. Voor het college is dit punt "onbeslist".


Samenwerking met lokale partners/organisaties 
Voor beide omroepen geldt dat zij met vele en diverse partijen in Gouda samenwerken, elk op een eigen manier; zij onderscheiden zich volgens het college echter niet doorslaggevend van elkaar in de mate van samenwerking binnen de Goudse samenleving. (conclusie: onbeslist). 


Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 
Op mediagebied zoeken beide omroepen de samenwerking met collega omroepen en andere media- initiatieven. Gouwestad heeft omdat ze nu de zendvergunning heeft kunnen aanhaken bij de ontwikkeling rond regionale samenwerking van lokale omroepen. Daarom wordt dit niet meegewogen. Voor het college is ook dit punt "onbeslist".

Onderbouwing besluit college

Het programmabeleid bepalend orgaan van een lokale publieke omroep geldt als dé vertegenwoordiging van de stad. Het college merkt op dat het pbo van Gouwestad meer divers is samengesteld. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de ambities van Gouda Media met betrekking tot verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, en de zekerheid van de huidige brede doelgroepenprogrammering door Gouwestad.

Gemeenteraad aan zet

De komende weken is de gemeenteraad aan zet en naar verwachting zal het besluit van het college voor een belangrijk deel meewegen in de besluitvorming. 
Naast de genoemde criteria zijn er meer zaken waar (in ieder geval een deel van) de raad zich zorgen over maakt, zoals bijvoorbeeld de financiële continuïteit van GoudaFM, maar dit mag niet meewegen in de besluitvorming. 

Wat naar verwachting wel zwaarwegend zal zijn - naast het oordeel van het college - is het gegeven dat Gouwestad bij verlies van de zendmachtiging ophoudt te bestaan en GoudaFM gewoon door zal gaan (althans volgens eigen zeggen), maar haar ambities dan minder snel zal verwezenlijken.

donderdag 7 september 2017

Strijd om licentie voor lokale omroepDe licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep eindigde op 6 mei 2017. Zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media (GoudaFM) een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Volgens de Mediawet kan er maar één lokale omroep worden aangewezen. De gemeenteraad adviseert het CvdM. Omdat de besluitvorming enige tijd duurt is de bestaande licentie met enige maanden verlengd.

Samenwerking mislukt

De Mediawet schrijft voor dat wanneer er sprake is van meerdere kandidaten voor de licentie, het college van BenW moet proberen om samenwerking tussen de partijen te realiseren. ,,Onder begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Jan Löwik is daarom door beide omroepen overleg gevoerd over de mogelijkheden om Gouwestad en Gouda Media samen te voegen.

Helaas is gebleken dat er geen overeenstemming bereikt kon worden over een gemeenschappelijke visie op de inrichting van de lokale omroep, en de weg daar naar toe”, aldus de toelichting van de gemeente Gouda. Gouwestad wilde een nieuwe constructie waarin beide omroepen zouden opgaan, terwijl GoudaFM haar eigen format niet wilde opgeven.

Presentaties

Op 6 september mochten zowel Gouwestad als GoudaFM een presentatie verzorgen voor de Goudse gemeenteraad en beide omroepen hadden hun best gedaan en kwamen met mooie en aansprekende plannen voor de toekomst.

Verschillen waren ook goed waarneembaar: 


Veel vrijwilligers van Gouwestad op de publieke tribune 
Gouwestad

Gouwestad was met een grote groep vrijwilligers duidelijk zichtbaar en hoorbaar aanwezig en uit de presentatie bleek ook de de ruim 100 vrijwilligers het fundament van deze omroep vormen. Ze zijn echt een team en kiezen bewust voor het werken bij Gouwestad. Ze hebben al aangegeven niet naar GoudaFM over te stappen als Gouwestad haar licentie zou verliezen. De omroep houdt dan wel op te bestaan, want ze willen niet commercieel gaan.

Op dit moment produceert Gouwestad jaarlijks een indrukwekkend aantal producties:
1.000 Radio live geproduceerde programma's
5.000 Actuele nieuwsberichten op de radio
   365 dagen de kabelkrant
   200 TV items (4 per week)
    24  Locatie uitzendingen (live)

Speerpunten voor de komende 5 jaar zijn:
- inzetten op nieuwe media
- intensiveren uitzendingen via internet en social media
- open platform voor Gouwenaars om eigen nieuwsberichten te plaatsen
- meer programma's in samenwerking met Goudse instellingen
- kabelkrant doorontwikkelen
- meer locatie uitzendingen
- uitbouwen samenwerking met lokale omroepen in de regio
- kwalitatief versterken en uitbouwen van doelgroep programma's
- verhogen van de kwaliteit van de medewerkers
- vergroten van het aantal vrijwilligers van 118 naar 150

Cijfers van GoudaFM

GoudaFM

Er waren - voor zover ik heb kunnen waarnemen - slechts enkele vrijwilligers in de raadzaal en deze omroep werkt zonder meer maar met een relatief kleine groep van 30 vrijwilligers. Toch is dat blijkbaar voldoende, want Garro Wiersema hanteert naar eigen zeggen een wachtlijst. Toch wel een opmerkelijke uitspraak.
GoudaFM wil graag de licentie bemachtigen om ook op het FM kanaal de komende 5 jaar te kunnen gaan uitzenden en ziet de licentie als een erkenning voor haar prestaties als omroep. Uiteraard is de vergoeding van ruim €40.000,- per jaar, die je als lokale omroep ontvangt, ook meer dan welkom bij GoudaFM. Mocht ze de licentie niet verkrijgen, dan gaat deze omroep haar plannen toch verwezenlijken, maar minder snel.

De plannen van deze omroep voor de komende 5 jaar zijn:
- als omroep bereikbaar via alle mediakanalen die bewoners gebruiken
- uitzenden via FM, DAB+, internet, Facebook, YouTube, Twitter etc.
- niet één programma voor iedereen, maar kanalen per doelgroep naast een hoofdkanaal
- verschillende kanalen zijn: 
--Oudere kanaal (die mag eventueel Gouwestad gaan invullen als ze de licentie verliezen geeft GoudaFM aan)
-- Religieplein
-- Sportplein (opvallend is dat Gouwestad niet expliciet werd genoemd om dit kanaal eventueel te mogen gaan invullen, terwijl ze op dit gebied veel ervaring heeft)

College en raad moeten keuze maken

De gemeenteraad zal nu in haar advies aan het CvdM een voorkeur voor één van de twee partijen moeten uitspreken. Om een objectieve keuze mogelijk te maken zijn er criteria door de gemeenteraad vastgesteld. De VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) adviseren bij meer gegadigden de volgende criteria:

  Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  Samenwerking met lokale partners/organisaties
  Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven

De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze een keuze wil maken op basis van concreet voorstel (besluit) door het college. Het college neemt uiterlijk 20 september een besluit en de gemeenteraad op 25 oktober. De raad zal een gemotiveerd advies aan het CvdM uitbrengen.