woensdag 28 april 2021

Wordt Westergouwe bedreigd door het Vijfde Dorp?Sinds 2004 is er een plan voor het ontwikkelen van een dorp in de Zuidplaspolder. Om dit mogelijk te maken is de Grondbank RZG opgericht door de gemeenten Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht (later de gemeente Zuidplas), Gouda, Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland.  De gemeente Zuidplas is nu voornemens om dit gebied daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.


Ontwikkelingen sinds 2004


Ten behoeve van de gewenste gebiedsontwikkeling heeft de Grondbank in de periode 2004- 2011 een omvangrijke grondpositie opgebouwd. Momenteel heeft de Grondbank circa 300 hectare in het Middengebied van de Zuidplaspolder in eigendom. In de periode 2008-2010 zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied ten behoeve van woningbouw, bedrijventerrein en glastuinbouw. 

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de concept-ontwikkelingsvisie voor het Middengebied naar buiten gebracht waarbij gestreefd wordt naar een vijfde dorp in dit gebied van de Zuidplaspolder. Inmiddels zijn de plannen al weer meer concreet geworden en is onlangs het  "Masterplan Middengebied Zuidplaspolder" gepresenteerd.Het Vijfde Dorp


Het gaat om de realisatie van een dorp met circa 8.000 woningen met de bij behorende voorzieningen en aansluitingen op het omliggende wegennet.

Daarbij zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank over de condities waarop de gronden van de Grondbank worden overgenomen van o.a. Gouda, over het percentage sociale huurwoningen in deze ontwikkeling, over het aantal woningen en over het aanpakken van de verkeersknelpunten die zich gaan voordoen als in het Middengebied tot 2035 totaal 8.000 woningen gerealiseerd worden.

De gemeente Gouda is bij het tot stand komen van deze bestuurlijke afspraken betrokken als lid van het Algemeen en van het Dagelijks bestuur van de Grondbank.


Uitgangspunt is dat er tot 2031 4.260 woningen worden gebouwd.  De Gemeente Zuidplas zorgt ervoor dat hiervan 30% sociale huur zal zijn.  Minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma van 8.000 woningen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment. Het betaalbare segment bestaat naast de sociale huur uit middeldure huur met een aanvangshuur tot circa EUR 1.020,- per maand (met prijspeil 2021, jaarlijks geïndexeerd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13.1.a van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd) en koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de NHG- grens 2021 (EUR 325.000,- exclusief energiebesparende maatregelen) De grens voor betaalbare koopwoningen wordt jaarlijks op basis van de NHG-indexatie aangepast. 


Bedreiging voor Westergouwe?


De vraag is in hoeverre Gouda grip kan houden op de ontwikkelingen voor het Vijfde Dorp nu ze haar aandeel in de Grondbank (voor een goede prijs) verkoopt. 

Lopen we niet het risico dat deze wijk een aanzuigende werking gaat krijgen en de ambities van Westergouwe onder druk komen te staan.

Wethouder Rogier Tetteroo maakt zich daar niet echt zorgen over. Weliswaar gaat Zuidplas over haar eigen ontwikkeling, maar er is al jaren goede regionale afstemming tussen de gemeenten over bouwprojecten op hoog detailniveau. 

Inzet zal zijn dat er een voldoend gevarieerd aanbod zal zijn en gebieden elkaar aanvullen en niet beconcurreren. 


Voordeel van de ontwikkeling van zowel Westergouwe als het Vijfde Dorp is dat er nu een grotere kans bestaat op een extra treinstation op de lijn Gouda - Alphen aan den Rijn. Mogelijk na 2030 ook op de hoofdroute.


Knelpunt N207 en N457Langs Westergouwe loopt de N207/N457, die nu al tijdens de spits het verkeer maar moeilijk kan verwerken. De zorg bestaat dat dit door de bouw van het Vijfde Dorp alleen nog maar een groter probleem gaat worden, al wordt op dit moment uitgegaan van maximaal 3% extra verkeer. 


Er liggen plannen om diverse aanpassingen te gaan doen, waaronder het verdubbelen van de N457 en extra aansluitingen te maken voor Westergouwe bij het Weegje (3) en aan de westzijde (2). Bij het Weegje wordt de kruispuntcapaciteit vergroot en dat geldt ook voor de Eurorotonde (4). Er komen ook verkeerslichten ter vervanging van de bestaande rotondes en ook bij de aansluiting aan de westzijde (2) komen verkeerslichten.


Wensen en bedenkingen


Daarnaast zal het ook gaan helpen als bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp de ambitie om het autogebruik te gaan terugdringen zo snel mogelijk handen en voeten krijgt en daarom heeft de ChristenUnie een zienswijze ingediend, gesteund door meerdere fracties, met de volgende inhoud:


“In de overeenkomst wordt gesproken over een “Modal Shift”, waarbij wordt gedoeld op verandering van vervoerwijze In dit geval met de intentie om het autogebruik te verminderen ten faveure van het gebruik van de fiets en OV. 

Wij roepen de initiatiefnemers op bij start van de ontwikkeling van Het Vijfde Dorp direct actief in te zetten op de realisatie van deze ambitie, zodat de behoefte aan autogebruik zo snel mogelijk vanaf de start met goede alternatieven kan worden verminderd.”


Daarnaast zijn door andere fracties ook nog andere wensen en bedenkingen ingebracht die de ChristenUnie voor een deel heeft gesteund. Ik noem er enkele:


  1. Afstemming van het ruimtelijk beleid is essentieel (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
  2. Toetsen verkeersdrukte voor Westergouwe bij de ontwikkelingen van Het Vijfde Dorp (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
  3. Gemêleerd bouwen (CDA, gesteund door CU)
  4. Bedrijvigheid > goede afstemming tussen de gemeenten mede in verband met concurrentie (CDA, mede gesteund door de ChristenUnie)
  5. Waterverbindingen > kijk daar goed naar (Gouda's 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  6. Zelfbewoningsplicht (Gouda's 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  7. Treinstation belangrijk (Gouda's 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  8. Rijke mix aan mobiliteit om mensen uit de auto te laten blijven (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
  9. Faunapassages bij verbinding natuurgebieden (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
  10. Spelregels voor regionale huisvesting en vestiging bedrijven blijven gelden (D66, mede gesteund door ChristenUnie)

De komende jaren zullen in Gouda en in de regio duizenden woningen worden gebouwd en dat is goed nieuws voor de velen die op zoek zijn naar een (betaalbare) woning. 

Laten we hopen dat de economie zich gunstig blijft ontwikkelen zodat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

vrijdag 16 april 2021

Terrassen in Gouda gaan nog niet open en hoge vaccinatiebereidheid


Hierbij weer een update vanuit het college met informatie over de laatste stand van zaken (op 14 april 2021) rondom corona in Gouda

Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.

Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Openingsplan: eerste stap

In de eerste stap in het openingsplan gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden; vervalt de avondklok; en mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1. Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.

Openingsplan: vervolgstappen

Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. 

Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 5  tot 11 april zijn 23.614 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 9,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging van 1,4% in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2545 personen uit de regio positief op corona. 

Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

Tot nu toe zijn 73.523 inwoners uit de regio één keer gevaccineerd (9,0% van alle inwoners). Daarnaast hebben 34.238 personen ook hun tweede prik gekregen (4,2%). Zij zijn nu helemaal ingeënt.

Het AstraZeneca-vaccin wordt niet meer gegeven aan personen die geboren zijn in of na 1961. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaald. De GGD is daarom gestopt met het vaccineren van zorgmedewerkers geboren in of na 1961. De GGD gaat wel door met het vaccineren van zorgpersoneel werkzaam in de langdurige zorg die geboren zijn in of voor 1960.

De huisartsen vaccineren iedereen met het AstraZeneca-vaccin die geboren is in of tussen 1956 - 1960, en gevaccineerd wil worden. 

Van de huisartsen in de regio Hollands Midden, maakt 70% gebruik van de GGD-vaccinatielocaties. De GGD vaccineert overdag op deze locaties en de huisartsen vaccineren in de avonduren. Afgelopen week zijn de eerste huisartsen begonnen met vaccinatie. Het gezamenlijk gebruiken van de vaccinatielocaties blijkt goed te werken.

Uitkomsten gedragsonderzoek

Uit het gedragsonderzoek blijkt dat de vaccinatiebereidheid opnieuw is gestegen. Op dit moment zegt 88% van de ondervraagden een vaccin te willen. Onder de deelnemers van 70 jaar en ouder ligt dit percentage nog hoger. Daarvan zegt ruim 95% een vaccin te willen. Zij zijn ook het minst bang voor bijwerkingen of lange termijneffecten na vaccinatie. Bij deelnemers tussen de 55-69 jaar is de vaccinatiebereidheid 90%. Van de 40-54-jarigen zegt 85% een vaccin te willen. In de leeftijdscategorie 25-39 jaar geeft 80% aan positief tegenover vaccineren te staan.


De meest gegeven reden voor het wel laten vaccineren is het “meehelpen aan een uitweg uit deze crisis”. Gevolgd door de reden: “als ik een vaccin krijg, bescherm ik mijzelf en anderen”. De mensen die zeggen geen vaccin te willen geven als reden dat zij bang zijn voor de bijwerkingen en/of voor eventuele effecten op lange termijn.

De GGD onderzocht ook de zorgen over bijwerkingen per vaccin. Bij het AstraZeneca-vaccin zegt 33% van alle ondervraagden bang te zijn voor bijwerkingen. Voor het Moderna-vaccin is dat 18%. Bij het Pfizer-vaccin is 16% van de ondervraagden bang voor bijwerkingen. De angst voor bijwerkingen is het grootst onder personen tot 54 jaar. Mensen die ouder zijn dan 54 jaar zijn minder bang voor bijwerkingen. (recente ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in het onderzoek).

Meer informatie over de veiligheid van het coronavaccin is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 12 april
Aantal coronapatiënten niet op IC     20
Aantal corona patiënten op IC             4


Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Door het slechte weer de afgelopen week, was het rustig buiten. Stadstoezicht heeft weinig hoeven optreden. Er is 1 x een formele waarschuwing uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Verder zijn wel enkele inwoners aangesproken waar direct door hen op werd gereageerd en daardoor geen verdere stappen nodig waren.

dinsdag 13 april 2021

Rotte kies van Ricken wordt eindelijk opgeknapt

Foto: Jaap van Rijn

Puisten verpesten Gouda 750 - deel 2

Al vele jaren heb ik op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de achtergevel van het pand van naaimachinehandel Ricken bij de toren van de St.-Janskerk. Deze zijde van het pand zag er belabberd uit en het was een complete aanfluiting voor onze stad. Extra vervelend is dat er jaarlijks hier zeker zo'n 100.000 toeristen langslopen.


Last onder dwangsom

Eind vorig jaar kwam er opeens goed nieuws naar buiten: zoon Theo Ricken jr. is nu eigenaar van dit pand en hij kondigde aan dat hij in het voorjaar van 2021 de achtergevel zou gaan opknappen.

De reden dat hij reageert kwam ongetwijfeld omdat er vanuit de gemeente via Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) steeds meer druk werd uitgeoefend om dit pand eindelijk eens te gaan opknappen. Eind vorig jaar heeft hij een last onder dwangsom opgelegd gekregen die zou worden geïnd als hij in april 2021 nog niet met opknappen zou zijn begonnen.Goede wil

In het AD gaf de nieuwe eigenaar enige tijd gelden aan, dat dat hij echt van goede wil is, maar wat meer tijd nodig te hebben. Hij realiseert zich dat het pand onder een vergrootglas ligt, maar hij heeft een hoofdpijn dossier geërfd, dat hij tot een goed einde wil brengen. Hij meldt verder in het AD: "Mijn vader wilde de gevel jaren geleden al aanpakken. Hij wilde toen een hele nieuwe achtergevel. Bij de gemeente zat toen iemand die het daar helemaal niet mee eens was. Die kwam met zoveel eisen dat mijn vader er helemaal niet meer aan wilde beginnen. Toen heeft hij best een tijd gehad dat hij er helemaal niets meer aan wilde doen. Nadat mijn vader in 2019 jaar overleed, kwam het dossier bij mij terecht. Ik wil dit graag oppakken, maar moet wel op nul beginnen, want zoveel is er niet overgedragen. Nu ik ermee bezig ben, wil ik ermee door. Als ik er vaart achter zet, lukt het misschien dit jaar al. Waar ik nu even tegenaan loop, is dat de muur nat is. Het is dan niet handig om een pleisterlaag aan te brengen, zeker niet als het ook gaat vriezen. Ik ga uit van drie of vier maanden. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 is het  gereed.’’

Mooiste stukje van Gouda

Het pand van Ricken ligt aan de achterzijde aan Achter de Kerk en dat is één van de mooiste stukjes van Gouda. Daarom heb ik me namens de ChristenUnie ook zo ingezet voor het herstel van deze rotte kies. 

Ik ben heel blij dat de huidige eigenaar zijn toezegging om het pand op te gaan knappen ook daadwerkelijk heeft omgezet in actie en de achterzijde van het pand nu in de steigers staat en wordt opgepakt. Dat betekent dat we binnenkort weer trots kunnen zijn op deze plek in de binnenstad. 

De eigenaar bewijst zichzelf en de stad door deze aanpak een goede dienst! Dank ook aan wethouder Thierry van Vugt en de ODMH die de laatste tijd vasthoudend zijn geweest om het herstel door de eigenaar te laten uitvoeren.

donderdag 1 april 2021

In 2022 geen stinkende vrachtauto’s en minder auto’s in de binnenstad van Gouda!


Binnenkort geen stinkende vrachtauto’s meer in binnenstad en tevens minder auto’s van bezoekers door een Transferium. Deze ambities van de ChristenUnie Gouda gaan waarschijnlijk binnenkort werkelijkheid worden. 

 

De laatste jaren is er steeds vaker discussie over zwaar en vervuilend vrachtverkeer in de binnensteden en ook in Gouda zijn de bewoners van de binnenstad dit verkeer spuugzat.

De woningen staan vaak te trillen als deze vrachtauto’s voorbijkomen en het verkeer belast ook enorm de kwetsbare wegen, vooral langs de grachten, in de binnenstad. 

 

In Gouda is het startsein gegeven om dit jaar een zgn. “stadshub” te gaan realiseren op de Goudse Poort. Van daaruit worden goederen met elektrische voertuigen naar winkels, bedrijven en instellingen in de stad vervoerd. Later zal worden onderzocht in hoeverre vervoer over water in de binnenstad en een overslag locatie bij de Goudse Poort ook mogelijk is. 

Een nieuw opgericht bedrijf, Gouda Logistiek, gaat na de zomer van start met een pilot.

 

De stadshub wordt onderdeel van het landelijke netwerk Stadslogistiek. Daarbij zijn al meerdere steden aangesloten. De hubs werken samen met PostNL, dat vanuit de hubs uitstootvrij vervoer verzorgt met elektrische vrachtwagens.

 

Nu rijden er nog dagelijks vervuilende dieseltrucks de binnenstad in en uit om voorraden bij winkels en bedrijven af te leveren. Eind 2021 zal die bevoorrading steeds meer worden uitgevoerd door ‘schone’ vrachtwagentjes en elektrische bakfietsen. Bedrijven in (onder andere) het centrum van Gouda worden dan nog maar één keer in plaats van diverse keren per dag bevoorraad. Als alles naar wens verloopt zullen in de loop van 2022 de winkels uitsluitend via deze stadshub worden bevoorraad.

 

Innovatief concept

 

Gouda investeert niet alleen in een “stadshub”, maar ook in minder autoverkeer in de binnenstad. Daarom wordt de locatie van de stadshub tevens een Transferium waar  vanaf eind 2022 zo’n 750 auto’s voor een vaste prijs kunnen parkeren en dan met een pendelbus of per fiets naar het centrum kunnen reizen. De verwachting is dat het aantal auto’s naar de binnenstad hierdoor behoorlijk gaat afnemen en de huidige capaciteit aan parkeerplaatsen niet hoeft te worden uitgebreid. Tevens is het dan de bedoeling dat de Nieuwe Marktgarage wordt ingezet voor de bewoners binnen de singels. Deze raken namelijk de komende jaren parkeerplaatsen langs de grachten kwijt als die opnieuw worden ingericht met meer groen en terrassen.

 

Schoner en duurzamer


Door minder autoverkeer in de binnenstad en de introductie van stadsdistributie is onze stad straks niet alleen schoner, maar ook leefbaarder.

Daarnaast wordt het vervoer van goederen ook sneller en efficiënter. De grote en zware vrachtwagens van leveranciers hoeven zich namelijk niet meer door nauwe binnenstadstraten te manoeuvreren, wat tijdwinst zal opleveren.  

 

De ChristenUnie is erg enthousiast over het versneld realiseren van de deze stadshub in combinatie met een Transferium. Het aantal transporten en verkeersbewegingen door auto’s worden namelijk veel lager en de milieubelasting en (geluids)overlast worden fors beperkt. Daarnaast wordt de binnenstad ook schoner doordat de distributie wordt gedaan door elektrische bakfietsen en kleine elektrische vrachtwagens.”

 

Autoluw

 

Het terugdringen van het transportverkeer en autoverkeer dragen daarnaast ook bij aan streven naar het autoluw maken van het centrum van Gouda. Dit is een ambitie bij het Verkeerscirculatieplan (VCP). 


De versnelde realisatie van een stadshub sluit ook goed aan bij de ambitie van de gemeente die zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2030, vervuilende en zware dieseltrucks voorgoed uit de binnenstad wil bannen. 

 

De binnenstad van Gouda wordt de komende jaren veel schoner en duurzamer en daardoor ook leefbaarder! Een prachtig en duurzaam vooruitzicht!