zaterdag 29 oktober 2011

Vrijwilligers in het zonnetjeOp 28 oktober werden de Goudse vrijwilligers weer in het zonnetje gezet. Ieder jaar is er een middag, waarop zij via hun organisaties uitgenodigd worden. Burgemeester, wethouders, de managers van de gemeente en van een aantal Goudse organisaties bedienen dan de vrijwilligers.

De opzet is niet steeds hetzelfde: eerst was er een ontbijt, daarna een borrel met hapjes en de laatste keren een stamppotbuffet. Dit jaar is er een High Tea. Waarbij in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk er extra veel vrijwilligers welkom waren. Om dat mogelijk te maken waren er twee bijeenkomsten die beide keren goed werden bezocht.

Het is bijzonder leuk om aan zo'n middag mee te werken en op die manier te laten merken hoeveel waardering we voor onze vrijwilligers in Gouda hebben.

Hieronder een foto impressie, met dank aan Kees Speksnijder:
donderdag 27 oktober 2011

Vuurwerk in de Raad

Woensdagavond was een groot deel van de avond gevuld met de begroting voor 2012, waarbij we in twee rondes vragen konden stellen aan de wethouders. Daarna was er tevens de gelegenheid om aan de opstellers van de alternatieve begroting, Gouda Postief en GBG, vragen te stellen. Ofschoon er forse kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit alternatief, is een compliment wel op zijn plaats. Ze hebben een knap stuk werk geleverd.

Het klapstuk op deze avond was het debat over het onderzoeksrapport van Berenschot. Het gaat om "Feitenonderzoek Cyclus N.V., Een onderzoek naar juistheid en rechtmatigheid van het Ghana-Project".

Wat in 2003 is begonnen als een klein project in Ghana met driemaal een donatie van € 4.000 op jaarbasis is uitgegroeid tot een fors project (recycling fabriek) met behoorlijke financiële tegenvallers, vooral veroorzaakt door een erg optimistisch financieel scenario.

De Raad van Commissarissen heeft op een gegeven moment zelf het heft in handen genomen, door twee commissarissen op basis van een management contract ter beschikking te stellen aan het project om een stuurloze situatie ter plekke te voorkomen. Deze tijdelijke dubbelfunctie was statutair toegestaan, maar moest wel van tijdelijke aard zijn.

Op 3 februari 2011 heeft de Vergadering van Aandeelhouders, met Gouda als grootste aandeelhouder, richting de twee commissarissen aan de noodrem getrokken en daarbij baseerde het college van Gouda zich op het uitgangspunt dat er sprake is van een onjuiste juridische constructie.
Het college nam daarin een afwijkend standpunt in t.o.v. de latere conclusie van Berenschot.

De fractie van de ChristenUnbie vindt het teleurstellend dat op de `gewraakte` vergadering niet over de inhoud van het project is gesproken, niet over de verdiensten van de commissarissen die volledig ter goeder trouw hebben gehandeld, zelfs niet over een mogelijk financieel verlies, maar alleen over de onwenselijkheid van de dubbelfunctie.
Het college geeft in een memo van deze week inmiddels zelf ook aan dat er teveel aandacht is geweest voor de dubbelfuncties in materiële zin en er te weinig aandacht is geweest voor de inhoud en inhoudelijke betrokkenheid.

Al tijdens de eerste bespreking in september, nadat Berenschot had geconcludeerd dat de dubbelfunctie formeel niet onjuist was, heb ik namens de fractie aan de wethouder gevraagd of hij zijn scherpe woorden na de Vergadering van Aandeelhouders in februari wilde terugnemen.

Naar onze mening had de vergadering moeten volstaan met een voorstel tot afbouw van de verplichtingen van de commissarissen in Ghana en had daarbij tevens met waardering en respect richting de commissarissen moeten worden opgetreden en uiteraard had er ook over de financiën moeten worden gesproken.Op de vraag of rehabilitatie op zijn plaats is hadden wij tot woensdagavond nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen! Ook in de memo van deze week van het college wordt geen afstand genomen van de eerdere uitlating van wethouder Van den Akker in deze raad dat de dubbele functie strijdig is met de statuten.
Ik heb daarom woensdag avond nogmaals de nadruk gelegd op het feit dat wij eraan hechten dat de wethouder expliciet afstand neemt van zijn eerdere uitspraak! Ook de fracties van PvdA, CDA en GroenLinks vonden dat de commissarissen te hard waren aangepakt.

Er ontstond hierop een pittig debat tussen de ChristenUnie en de wethouder. De wethouder gaf in het debat toe dat hij in februari te voorbarig is geweest en dat hij zich zal inspannen voor een excuus richting de twee betrokken commissarissen.

We hebben waardering voor deze erkenning en toezegging van de wethouder en vertrouwen erop dat nu alsnog recht wordt gedaan aan deze commissarissen en zij dan deze moeilijke periode kunnen afsluiten.

Als advies richting de Vergadering van Aandeelhouders heeft de ChristenUnie ook nog meegegeven dat het goed is als deze gaat nadenken op welke wijze de raden op tijd geïnformeerd worden als er belangwekkende zaken aan de orde zijn, waarbij we dan vooral denken aan financiële aangelegenheden. Communicatie is een belangrijk issue dat meer aandacht verdient.

Alles overziende kan geconcludeerd worden dat in korte tijd tot tweemaal toe is aangetoond dat alle commotie over een activiteit in Ghana ten onrechte is geweest, daar er in beide gevallen is vastgesteld dat er niets onrechtmatigs is gebeurd...
Laat dit tot bezinning voor de toekomst mogen dienen!

donderdag 13 oktober 2011

Stadhuis van Gouda staat te koop


Deze week hadden we een korte besluitvormende raadsvergadering van slechts 8 minuten, maar daaraan voorafgaand was er een interessant agendapunt: "Proces toekomst stadhuis".

Het was de bedoeling dat we afgelopen woensdag een besluit zouden nemen over de procesaanpak voor mogelijke herbestemmingen van het stadhuis. Het concept besluit was echter dermate vaag dat het van de agenda is gehaald. Het zal op een later moment opnieuw op de agenda worden geplaatst, maar dan met heldere kaders.

Het onderwerp leverde wel interessante beschouwingen in de raad op.

Vooral de overwegingen van Gouda Positief maakten wat los, daar zij de optie van verkoop van het stadhuis nadrukkelijk open willen houden. Heel opvallend, daar je dit soort monumenten nooit gaat verkopen en de waarde van zo'n monument niet in geld is uit te drukken.

We hebben t.a.v. dit gebouw wel een stevige uitdaging, daar de exploitatie van dit gebouw zo'n € 235.000 op jaarbasis bedraagt en het college deze lasten niet langer op de begroting wil laten drukken. Dat betekent dat er partijen moeten worden gevonden die minimaal dit bedrag in het laatje gaan brengen. Dat zal met de beperkingen van het gebouw (beperkte bruikbaarheid van ruimtes, trouwzaal blijft in gebruik etc.) een hele klus worden.

Wees gerust, het stadhuis staat niet te koop en wordt ook niet te koop gezet. Wel worden partijen uitgenodigd om hun creativiteit aan te wenden voor een goede invulling. Dat gebeurt door middel van een zgn. "Townhallmeeting".

Na deze meeting komt er volgens het plan een informatiebijeenkomst en geïnteresseerden kunnen vervolgens een plan indienen, waarbij een jury die plannen gaat beoordelen. De jury wijs dan vervolgens één kandidaat aan die de eerste onderhandelingspartner wordt.

We zullen alle creativiteit nodig hebben voor een goede invulling en ik ben benieuwd wat u een gepaste bestemming vindt. Wie reageert?

donderdag 6 oktober 2011

Zwijgen over Gouda


Gouda is niet de Beste Binnenstad 2011- 2013 geworden. Voor velen (inclusief mijzelf) is dat een grote teleurstelling.
Voor mijzelf was gisteren de spanning er al af. Ik hoorde namelijk dat iemand de website http://www.debestebinnenstad.nl/winnaars/winnaars-2009-2011/middelgrote-binnenstad/ had opgezocht en daar de getallen veranderde in 2011-2013. (Waarom komt dit verhaal me zo bekend voor.....)
En wat bleek: er stond keurig dat Hoogeveen de winnaar is. Er is toen gebeld met de organisatie en de informatie is toen onmiddellijk van de website gehaald. Ofschoon ik het toen direct naar buiten had kunnen brengen, heb ik dat niet gedaan. Voornaamste reden is dat ik het niet zelf had geconstateerd en het dus mogelijk niet klopte.

Moeten we nu met elkaar alleen teleurgesteld zijn. Dat lijkt me niet, we zijn de Beste Binnenstad in de Randstad :-) en we mogen trots zijn op de nominatie.
In het persbericht van de gemeente Gouda staat treffend: "De nominatie is een blijvende erkenning voor de inspanningen die Gouda verricht op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, verblijfsklimaat, vestigingszaken, horeca en samenwerking tussen detailhandel en gemeente. Gouda mag zich door de nominatie één van de beste binnensteden van Nederland noemen."

Laten we nu met elkaar enthousiast aan de slag gaan om deze nominatie verder te benutten en om te zetten in klinkende munt.

dinsdag 4 oktober 2011

Gouda in de top 5!Begin augustus werd bekend dat Detailhandel Nederland de binnenstad van Gouda heeft genomineerd als kandidaat voor de´Beste Binnenstad 2011` in de categorie steden tot circa 70.000 inwoners. Gouda moet het opnemen tegen Goes en Hoogeveen. Op 6 oktober wordt de prijs uitgereikt in Madurodam in Den Haag.
Het worden dus nog twee spannende dagen.

Na een aanvankelijk wat aarzelende reactie over deze nominatie, kwam er toch langzamerhand een toenemend enthousiasme in Gouda. Trots creëerde zelfs een fraaie website die alle actualiteiten rond de nominatie stipt bijhoudt, maar ook de winkeliers in de binnenstad en de gemeente Gouda hebben zich ingespannen om de nominatie zoveel mogelijk bekendheid te geven. Het bestuur van Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) heeft zelfs een fraaie brochure samengesteld om de nominatie toe te lichten.Echter, we hebben al enige tijd een kleine prijs voor onze binnenstad binnen. In mei 2011 heeft de ANWB een terrassentest gepubliceerd en daaruit bleek dat het terras van La Piazza op Markt op plek 4 staat van de landelijke test. La Piazza scoorde op alle onderdelen goed: Uitzicht, bediening, consumpties, hygiëne en prijs. De eindscore is een 8.2. Een fraai resultaat!

Dit resultaat en het feit dat de ’s Lands oudste Tabakszaak Van Vreumingen, ook aan de Markt, is benoemd tot Hofleverancier en morgen dit heuglijke feit gaat vieren, onderstrepen dat Gouda echt de Beste Binnenstad van Nederland is.
Nu maar hopen dat de jury daar net zo over denkt.....