donderdag 26 november 2009

Alcoholverbod bij speelplekken

Deze week stonden er op de agenda van de Raadsbijeenkomst weer veel interessante onderwerpen.

Voor het nieuwe zwembad in het Groenhovenpark is een Plan van Eisen opgesteld en zijn investeringslasten en exploitatie doorgerekend. Op basis van die berekeningen is gebleken dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage berekend op prijspeil 2007 op prijspeil 2013 (opening van het nieuwe zwembad) niet toereikend is. Daarom is er een versobering doorgevoerd bij het PvE, zonder dat het oorspronkelijke ambitieniveau wordt aangetast.

Er mochten nu alleen verkennende vragen aan de insprekers en de wethouder worden gesteld, hetgeen voor Gouda's 50+ Partij erg moeilijk was, want telkens kwam hun eigen mening wel heel sterk naar voren. Hun negatieve opstelling t.a.v. het nieuwe zwembad werd gelukkig niet gedeeld door de insprekers (GZC Donk, Goudse Reddingsbrigade en de Langlaufvereniging).

De ChristenUnie is ook blij dat het nieuwe zwembad er nu gaat komen. We hebben wel vragen gesteld over enkele specifieke financiële zaken. Daarnaast hebben we o.a. de wethouder gevraagd om ervoor te zorgen dat de baan voor de Langlaufverening bij zwembad De Tobbe op de huidige lengte kan terugkomen, ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Tevens hebben we gevraagd om iets creatiefs te verzinnen om tijdens de bouw (op de locatie van het buitenbad van De Tobbe) het aantrekkelijk te maken om van andere buitenbaden buiten Gouda gebruik te maken, ter compensatie van de overlast. De wethouder heeft toegezegd dat het met die baan goed gaat komen en het andere punt zal hij welwillend meenemen.


Hierna hadden we een wat taai onderwerp: belastingverordeningen 2010.

Vooraf dacht ik dat dit onderwerp snel zou zijn afgehandeld, maar er volgden allerlei beschouwingen bij dit onderwerp. De alsmaar stijgende rioolheffing baart ons enige zorg, maar het is volgens het college nodig voor toekomstig groot onderhoud. Het college gaat in ieder geval haar "stinkende" best doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan die snelle stijging.

Collega Anke Huisman heeft zich deze avond ingezet voor de Nota Visie op participatie en het voorstel over Centrum Jeugd en Gezin. Bij dit laatste onderwerp had ze een mooi succes: de wethouder start een pilot om ook de Eigen Kracht Conferentie te gebruiken als relatief eenvoudig hulpmiddel voor jongeren met problemen (http://gouda.christenunie.nl/k/n2234/news/view/379660/43689/Centrum-voor-Jeugd-en-Gezin-van-start-mt-Eigen-Kracht-Conferentie.html)

En nu nog heel wat anders: Aanpassingen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Dit onderwerp staat op 2 december pas op de agenda, maar aangezien in het voorstel aan de Raad wordt vermeld dat het college voornemens is om het alcoholverbod op straat uit te breiden heeft het inmiddels de nodige publiciteit opgeleverd.

Het CDA heeft zich met de ChristenUnie de laatste tijd sterk gemaakt voor uitbreiding van het alcoholverbod. We zijn daarom blij dat er op en rond openbaar toegankelijke speelplekken in Gouda het gebruik van alcoholhoudende drank wordt verboden. Daarbij wordt een straal van 50 meter rond de speelplek aangehouden, om te voorkomen dat men net buiten de speelplek alsnog alcohol gaat nuttigen.
Collega Michel Klijmij vindt deze uitbreiding van de APV eigenlijk gewoon niks: “Gedoog, handhaaf niet de regels.”(..) "Die 50 meter is best veel, als je op een kaart kijkt. Zo ligt er minder dan 50 meter achter mijn tuinhek een speeltuin. Dat betekent dat ik, als ik bijvoorbeeld met een glaasje wijn in de hand visite uitzwaai achter ons huis, ik in overtreding ben", aldus Michel.

Michel gaat volgens mij voorbij aan de intentie van deze APV: de uitbreiding van het alcoholverbod is erop gericht om overlast i.c.m. alcoholgebruik rondom speelplaatsen aan te pakken. Het gaat echt om de combinatie van beiden. Het heeft niet voor niets met het artikel "Hinderlijk drankgebruik" te maken. Omdat overlast altijd voer voor discussie zal zijn is terecht gekozen voor een goed handhaafbaar uitgangspunt: het gebruik van alcohol op bepaalde plaatsen is verboden.

Laten we blij zijn dat we nu in Gouda nog beter in staat zijn om effectief drankoverlast aan te pakken.

vrijdag 20 november 2009

Integriteit en zwangerschap

Copyright: Peter Boersma

Deze week hadden we geen raadsvergadering, maar wel een werkconferentie over integriteit.
Er is enige jaren geleden een gedragscode voor de raad (en college en burgemeester) vastgesteld. Integriteit is blijkbaar geen vanzelfsprekende zaak en vandaar een code.
Onder leiding van bureau BING hebben we woensdagavond met elkaar gediscussieerd over wat nu eigenlijk integriteit is. Daarbij merk je dat men soms heel verschillend denkt over dit onderwerp. Het was een avond met absoluut leermomenten, maar om nu 2,5 uur over zo’n onderwerp in gesprek te moeten gaan is wel enorm taai.

Je kan niet een beetje integer zijn, zoals je ook niet een beetje zwanger kunt zijn.

Het leukste was misschien nog wel om te vernemen hoe collega’s over dit onderwerp denken (we vernamen nog enkele ontboezemingen) en hoe de partijen omgaan met het vertegenwoordigen van belangen van burgers. Zie je jezelf als verlengstuk van de wensen van de burger of plaats je belangen van burgers in een bredere context en probeer je van daaruit iets voor de stad te betekenen?

Doelstelling van dit onderwerp is dat het “tussen de oren gaat zitten” , het iets gemeenschappelijks wordt. We moeten daarom erover met elkaar in gesprek blijven….
Tsja, allemaal waar, maar dan niet meer op zo’n langdradige wijze. Het "komische" was dat de input die we tevoren hadden ingediend na 2,5 uur nog steeds niet aan de orde was geweest. Collega Gerard Schotanus vroeg toen maar of er nog enige aandacht aan kon worden besteed en zo is op de valreep ook nog heel even gesproken over “onze” ingediende dilemma’s.


Deze week werd ik nog verrast door Anita Engbers (PvdA) die een heus offensief is begonnen om hoger op de kandidatenlijst is gekomen. Het bestuur heeft haar op de concept-kandidatenlijst op de 14e plek gezet. Ze heeft op haar weblog zelfs een open brief geplaatst (http://www.anitaengbers.nl/) waarin ze o.a. schrijft:
“Het bestuur van de PvdA afdeling Gouda, onder voorzitterschap van Max de Groot, heeft mij een onverkiesbare plek 14 op de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 toebedeeld. Ik roep u op deze politieke blunder van het afdelingsbestuur te corrigeren bij de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst.”

Ik vraag me af of een dergelijke methode nu handig is, maar het is duidelijk dat de verkiezingen dichterbij komen. De partijen zijn druk met kieslijsten en programma’s en de komende maanden zullen de partijen flink hun best doen om zich te profileren en het nieuws te halen met ideeën en opvattingen.
De komende tijd zal wat dat betreft ongetwijfeld boeiend worden.

woensdag 18 november 2009

Harro Janssen lijsttrekker ChristenUnie

v.l.n.r. Elze Sennema, Gerard Schotanus, Anke Huisman, Harro Janssen,
Ansgar Bosman, Theo Krins en Wout Schonewille


Harro Janssen (35) is gekozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie. Janssen is sinds december 2006 wethouder en beheert onder meer de portefeuilles financiën en verkeer. Daarvoor was hij bijna vijf jaar raadslid namens de ChristenUnie.

Harro Janssen zegt dankbaar te zijn dat de leden van de ChristenUnie opnieuw het vertrouwen in hem hebben uitgesproken. Hij is blij dat naast de zittende raadsleden ook nieuwe kandidaten zich willen inzetten voor Gouda. Na Janssen volgen

2. Anke Huisman-Mak
3. Theo Krins
4. Gerard Schotanus

Met Elze Sennema, Ansgar Bosman-Smit en Wout Schonewille op de plaatsen vijf tot zeven haalt de ChristenUnie een aantal jonge, deskundige kandidaten binnen. De ChristenUnie kiest hiermee voor stabiliteit, maar ook voor verjonging en verbreding.

Stabiel en betrokken
De ledenvergadering stelde behalve de kandidatenlijst ook een inspirerend verkiezingsprogramma vast met als thema: ‘Stabiel en betrokken’.

De ChristenUnie realiseert zich dat de komende jaren in financieel opzicht erg moeilijk zullen worden. De ChristenUnie is sinds 2002 in het college vertegenwoordigd.

Ze gaat in de raadsperiode 2010-2014 voor een stad waar ieder veilig kan wonen en leven; een sociale en duurzame stad, waar mensen betrokken zijn op elkaar.

vrijdag 13 november 2009

Twitteren irriteert raadsleden in Gouda

Gouda Millenniumgemeente

Afgelopen woensdag en donderdag zijn we als Raad druk geweest met de Programmabegroting 2010-2013.
Het waren lange avonden met veel betogen, maar nu voor het eerst ook met de mogelijkheid om te interrumperen middels losse microfoons in de zaal.

De eerste avond stonden er maar twee microfoons en moest je je langs de mensen wringen om een microfoon te kunnen bereiken, maar op de tweede avond ging dat met maar liefst vier microfoons een stuk beter.

Op de eerste avond kon je als partij in grote lijnen je visie op de begroting kwijt en tevens aandachtspunten meegeven. Voor sommige fracties was het blijkbaar een goede gelegenheid om de verkiezingscampagne te starten, maar over het algemeen waren het wel interessante betogen. De VVD maakte allerlei interessante bochten door aan te geven positief te willen beginnen, maar er is niets om te oogsten en er zijn veel zorgen. Volgens mij is er toch echt heel wat bereikt en iets daarvan klonk bij hen ook door in de bijdragen. Uiteindelijk werd door de VVD verrassend wel ingestemd met de begroting.

GroenLinks had een mooie metafoor: “Deze week is het herdacht dat 20 jaar geleden de muur van Berlijn is gevallen. Ondertussen groeien er in de hoofden van veel mensen een ander soort muren: muren tussen moslims en niet-moslims, tussen allochtonen en autochtonen, muren tussen wij en zij. (..) Juist nu moeten we blijven zoeken naar ontmoeting en verbinding. Zodat we ook de muren in onze hoofden kunnen slechten.”

Onze fractievoorzitter Gerard Schotanus voerde deze avond namens de ChristenUnie het woord en had zijn bijdrage ingedeeld op basis van 10 punten goed nieuws en 10 punten actueel nieuws.

Bij het goede nieuws kwam onder andere aan de orde:
- Begroting voor 2010 is positief
- Veiligheidshuis en inzet van straatcoaches en gezinsmanagers
- Ouderenadviseur
- Bouwen van woningen heeft een duidelijke impuls gekregen
- Bolwerk gaat van start

Bij het actuele nieuws kwam o.a. aan de orde;
- Communicatie. De ChristenUnie wil dat de communicatie met de burgers goede aandacht krijgt en pleit voor een evaluatie van de nieuwe service code na één jaar.
- FairTrade. De ChristenUnie wil zich hard maken voor meer eerlijke producten en meer kennis over eerlijke handel in Gouda en vraagt het college zich in te zetten om tot een FairTradegemeente te komen.
- Veiligheid. We hebben vooral aandacht gevraagd voor aanpak van overlast en geweld door jongeren en we pleiten voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij relaties worden gelegd met welzijn,sport, woningbouw en integratie.
- Schuldhulpverlening. De vele maanden wachttijd voor de schuldhulpverlening zijn onacceptabel. De wethouder verwacht eind dit jaar resultaten van een extern onderzoek. De ChristenUnie wil in januari dit rapport in de raad op de agenda hebben, met een uitgewerkt plan voor de korte termijn en structurele oplossing.

Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor Gouda millenniumgemeente. We hebben al enige tijd enkele borden daarvoor en die zijn nu uit het stof bij de afdeling communicatie gehaald. Gerard Schotanus overhandigde de voorzitter van de raad een bord en gaf aan dat hij daarbij vanuit gaat dat dit bord opgehangen wordt onder het bordje Gouda aan een van de toegangswegen.

Voordat we op de tweede avond begonnen met de begrotingsbehandeling, namen we eerst nog afscheid van Fred de Wit (SGP). De raad vindt het bijzonder jammer dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen en er is hem door de burgemeester veel lof toegezwaaid. Hij zei o.a. dat Fred de gave heeft om verrassend uit de hoek te komen. Hij is toegewijd en heeft een luisterend oor voor de burgers. In zijn laatste bijdrage merkte Fred op: “Een mens is pas echt groot op zijn knieën.”
Rien Hoek werd vervolgens in zijn plaats als raadslid geïnstalleerd.

De tweede avond was er volop gelegenheid om op de reactie van het college en de fracties te reageren en doordat we nu met vier interruptie microfoons werkten werd het voor het eerst in de Goudse raad een levendig debat. Vooral de bijdrage van SP werd voortdurend geïnterrumpeerd, waardoor Hans-Daniel van Alphen meer dan een half uur aan het woord was. Dat kwam o.a. door zijn prikkelende uiteenzetting over zijn stokpaardje: segregatie. Ook maakte hij “heftige” opmerkingen: “Als je werk in de Raad je enige baan is, dan sta je buiten de samenleving” (n.a.v. zijn betoog om als raadsleden een gedeelte van de raadsvergoeding in te leveren. Laura Werger (VVD) kreeg van zijn insteek zelfs vlekken….) en “Het maakt niet uit wat ik zeg, u maakt toch uw eigen verhaal en u bent druk met twitteren en uw website’ (tegen Michel Klijmij van GL).

Het onderwerp twitteren werd door Wim Hillenaar (CDA) nadrukkelijk aan de orde gesteld. Hij gaf geen waarde oordeel maar las wel enkele berichtjes voor. Duidelijk was dat het irritatie opwekt als tijdens een bijdrage enkele raadsleden steeds aan het twitteren zijn en er ook beledigende of ondoordachte berichtjes worden verzonden. Zelf twitter ik overigens ook, al probeer ik het altijd wel leuk te houden. Het presidium hoeft niet met regels te komen (zoals voor webloggen destijds), want dat is niet de oplossing. De twitteraars zullen zich nu echt wel wat gaan matigen.

Al met al waren het intensieve dagen, maar het publiek en ik hebben ons – zeker op de 2e avond - geen moment verveeld!

woensdag 11 november 2009

"Gemeenteraad vergadert op zondag"


Het AD Gouda opent vandaag met een artikel over de aanleg van rotondes in de wijk Goverwelle. Daarbij wordt vermeld: "Afgelopen zondag dwong de gemeenteraad de wethouder af te zien van het opknappen van de kruispunten en ze te vervangen door rotondes."

Ik moest even glimlachen. De afgelopen weken is de zondag(srust) diverse malen in het (landelijke) nieuws geweest en dat hield de journalist blijkbaar ook nogal bezig.
Wees gerust, de raad in Gouda vergadert gewoon op woensdag en zal dat ook blijven doen.
De zondag is in Gouda gelukkig nog meestal een echte rust(ige) dag.

Deze week is het een drukke week met de Programmabegroting 2010 - 2013 op de agenda. Gisteren zijn we nog even grondig door onze bijdrage voor vandaag heen gelopen.
De Raad gaat het zowel vandaag als morgen uitgebreid over deze begroting hebben.
Op zichzelf wel opvallend, aangezien je in deze fase niet veel meer kunt meegeven aan het college. Dat kan je veel beter doen bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
Daarnaast is het met de huidige economische crisis zaak om het huishoudboekje goed in de gaten te houden en is het "not done" om met allemaal wensenlijstjes te komen die extra investeringen vragen.

Afgelopen zaterdag was ik trouwens jarig en het onderwerp "hondenpoep" kwam daar nog even nadrukkelijk aan de orde. Ik kreeg van vrienden die tot voor kort ook een eigen hond hadden een bolus in de vorm van een ..... en daarbij een kaartje met de volgende wens: "een welriekend jaar gewenst!" Ze waren het overigens eens met mijn verhaal op de weblog, maar pleitten wel voor meer afvalbakken. Punt van aandacht.

donderdag 5 november 2009

Gouda hecht veel waarde aan privacy van haar bewoners – VVD lonkt naar China


Woensdagavond startte ik met het vervullen van de rol van gastheer van de Raad. We hebben deze avond maar liefst 23 geïnteresseerde burgers die als gast aanwezig zijn. Samen met de collega’s Laura Werger en Ria Caljouw maken we de gasten wat wegwijs in de “geheimen” van het raadswerk.

De Raadsbijeenkomst begon met een korte presentatie van de nieuwe servicecode van de gemeente Gouda, waarbij ons werd verteld dat de gemeente garandeert dat een beller binnen 30 seconden iemand aan de lijn krijgt.

Er worden bij die servicecode zeven concrete kwaliteitsnormen gehanteerd, zoals:
1. Wij helpen u deskundig en vriendelijk. Professioneel en integer handelen staat hierbij voorop
2. Besluiten nemen wij zorgvuldig en weloverwogen
3. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Het volgende onderwerp is de Nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012
De ChristenUnie mag het onderwerp aftrappen. Anke Huisman vindt het jammer dat deze nota 2 jaar op zich heeft laten wachten, zeker gelet op het uiteindelijke resultaat. Ze mist ook de mantelzorg in deze nota en wil dat er voortgang wordt gemaakt. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat over enkele dagen haar bijdrage.

De SP had weer een aardige, humoristische bijdrage en gaf aan dat ze meer hadden verwacht over de rechten van vrijwilligers. “Moeten we denken aan lekker eten in de St.-Janskerk (vrijwilligersbuffet, tk)?”

Raadsdebat Nota Sportaccommodaties
In plaats van een echt debat lepelden diverse fracties bij dit agendapunt hun wensen- en vragenlijstjes op. Debatteren blijft in de raad van Gouda een lastig te realiseren iets.

Gouda’s 50+ Partij wil de bouw van het nieuwe zwembad uitstellen totdat er economisch betere tijden aanbreken. De vraag is natuurlijk of de bouwkosten dan niet een stuk hoger zullen zijn en er dan een nog kleiner bad komt.
De ChristenUnie is akkoord met de nota, al heeft ze overwogen over kostendekkendheid tarieven een debat op te zetten. Er is echter meer focus op uitvoering gekomen. Anke Huisman geeft verder o.a. aan dat onze fractie graag meer ambitie wil zien.

Uitsmijter van de avond is de bespreking van het Krediet Bolwerk.
Vorige week is tijdens een besloten bijeenkomst heel helder het financiële plaatje uiteengezet en op deze avond werd om instemming gevraagd voor de overeenkomst met Bontenbal.

Onze fractie vindt de plannen geweldig. We willen op het Bolwerk graag een bruisend mierennest en geen zwart gaat, zoals collega Gerard Schotanus, opmerkte. We hadden aanvankelijk gehoopt dat dit jaar bij Kaarsjesavond de eerste hotelgasten er zouden kunnen overnachten, maar we zijn blij dat nu op 18 december a.s. de eerste paal zal worden geslagen.

De VVD vertolkte gisteren bij monde van fractievoorzitter Laura Werger een zeer opmerkelijke rol. Enige tijd geleden werd het college door deze partij nog aangespoord om meer daadkracht te laten zien rond het Bolwerk en nu we van start kunnen gaan, ziet de VVD opeens grote financiële risico’s en komt Laura met een nieuw idee om ons licht eens op te steken bij een groep Chinese investeerders. Onze fractie heeft totaal geen behoefte aan een nader onderzoek naar deze mogelijkheid en ik vind het ook een uiterst merkwaardige actie. Na heel veel inspanning vanuit het college ligt er nu een gedegen opzet en een goede overeenkomst en dan komt de VVD met een vaag alternatief en weinig beargumenteerde bezwaren.
De meerderheid van de Raad is blij en zal instemmen met de overeenkomst. Over een niet al te lange tijd hebben we straks bij het Bolwerk een prachtige parkeergarage en het al zo lang gewenste hotel. Niet met de naam "Chinese muur", maar wellicht "Gouda's Glorie".