zaterdag 28 juli 2018

Bewoners zijn afval op straat spuugzat!Sinds 1 januari 2018 ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start is gegaan, gaat het helemaal mis in één van de straten in Gouda-Noord, zo meldt mij een bewoonster.

Plastic en restafval

In de straat zijn er mensen die hun restafval aanbieden in de doorzichtige plastic zakken die bedoeld zijn voor het plastic afval. Zoals we meer zien in Gouda is dat waarschijnlijk om te vermijden dat ze een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval moeten betalen. Daarnaast bieden buurtbewoners deze zakken op elke dag van de week aan, niet alleen op de dag dat het plastic afval wordt opgehaald. 

Inhoud over straat

Het gevolg is dat er de hele week zakken (bedoeld voor plastic) met restafval aan de ondergrondse containers hangen. Omdat deze zakken niet bedoeld zijn voor het zwaardere restafval, gaan ze snel kapot. Ook zijn er vogels die de zakken kapot maken op zoek naar eten. Het gevolg daarvan is dat de inhoud van deze zakken wordt verspreid over de straat en door de wind en het regenwater terecht komt in het openbaar groen en in de sloten. 

Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. 
Het doel van het ‘Afval scheiden Loont’-beleid wordt op deze manier niet gehaald. Integendeel, er wordt geen afval gescheiden, de hoeveelheid restafval wordt niet verminderd, het plastic afval wordt vervuild met restafval en het restafval komt op straat terecht. 


Rotzooi van anderen

Regelmatig moeten de bewoners de troep uit een zak opruimen die door vogels kapot is gegaan..
Dit is voor bewoners geen pretje en ze trekken daarom regelmatig bij de gemeente aan de bel. Tot nu zonder resultaat.

Het blijft frustrerend dat je als bewoners de rotzooi van anderen moet opruimen om je straat netjes te houden. Vorige week moesten ze zelfs rijstwafels en een gebruikte tampon opruimen…
Om het afval nu op een juiste manier op te ruimen hebben deze goedwillende bewoners nota bene het vuil op eigen kosten in de ondergrondse afvalcontainer gedaan.

Het moet anders

Het probleem houdt maar aan. De mensen hangen gerust al op vrijdag een zak voor plastic afval (inclusief restafval) aan de container, terwijl deze pas de week erna op donderdag worden opgehaald.

Dit uitgebreide verhaal kan ook voor diverse andere locaties in Gouda opgeschreven worden. Ik ben het met de kritische bewoners eens dat dit echt zo niet langer kan!

Het beleid is in beginsel goed opgezet, maar de handhaving moet veel intensiever én het gedrag van inwoners moet verbeteren... Daarnaast moeten de containers ook vaker worden geleegd, want het gebeurt te vaak dat de containers propvol zitten en mensen daarom hun afval er maar gewoon naast zetten.

Samen verantwoordelijk 

Kortom: er is nog flink wat huiswerk te verrichten in Gouda, waarbij de naast de gemeente de bewoners ook zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. Bewoners moeten bij onjuist gedrag actief blijven melden bij Meldpunt Openbaar Gebied (er zijn hierdoor al heel wat boetes uitgedeeld). En uiteraard is het belangrijk dat bewoners op de juiste wijze omgaan met afvalzakken en het aanbieden daarvan. Alleen door een gezamenlijke inspanning van bewoners en de gemeente wordt dit beleid een succes in Gouda!

woensdag 18 juli 2018

Panden Punselie moeten worden hersteld!


Al enige tijd vraag ik namens de ChristenUnie aandacht voor panden in de Tuinstraat waar voorheen de fabriek van Punselie gevestigd was. De panden raken steeds meer in verval, terwijl het panden zijn met grote historische waarde. Omdat het erg stil bleef over de ontwikkelingen rond deze panden heeft de ChristenUnie opnieuw vragen gesteld en onlangs zijn deze vragen beantwoord door het college. Uit de beantwoording is duidelijk geworden dat er nu bestuursdwang zal worden uitgeoefend om sloop en herstel ("restauratieve herbouw") te realiseren. 
Het zou mooi zijn als voor de viering van Gouda 750 jaar in 2022 deze pandjes weer in oude luister zijn hersteld en een nieuwe functie, bijvoorbeeld als Punselie Museum, hebben gekregen!

Hieronder de vragen aan het college en de antwoorden:

In april 2017 heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de slechte staat van onderhoud van de drie kleine woningen die behoren bij de koekjesfabriek Punselie. Op dit moment storten de pandjes, die overigens niet meer in eigendom zijn van Punselie, steeds meer in. Naar aanleiding van de beantwoording in 2017 en de situatie op dit moment, stelt de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen: 

Asbest

In 2017 meldt het college dat aan de eigenaar is gevraagd om het ingediende asbestonderzoek aan te vullen en een nieuwe sloopmelding te doen en dat het college in afwachting is van de resultaten van dit onderzoek.

1. Wat is de stand van zaken op dit punt? Heeft het onderzoek naar asbest inmiddels plaatsgevonden? Er is in 2017 toegezegd dat een gesprek met de eigenaar zal worden aangegaan met als doel verder verval te voorkomen en herstel van de panden te realiseren.

Antwoord:
In 2015 is een omgevingsvergunning verleend voor de restauratieve herbouw van de bestaande panden op een nieuwe fundering. Dit nadat de panden zorgvuldig uit elkaar zijn genomen en met gebruikmaking van de uitkomende materialen.
Voordat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, diende een asbestsanering plaats te vinden. Zoals gemeld bij de beantwoording in 2017, hebben wij de eigenaar gevraagd om het ingediende asbestonderzoek aan te vullen en een nieuwe sloopmelding te doen. Deze asbestinventarisatie is in juli 2017 ontvangen door de ODMH voor twee van de drie pandjes gelegen op de locatie Tuinstraat 10. Met deze asbestinventarisatie was het mogelijk om het asbest te verwijderen, indien er een sloopmelding zou zijn aangeleverd.
page1image7868480
Helaas heeft de eigenaar tot nu toe stelselmatig geweigerd de sloopmelding te doen, waardoor er geen toestemming was om het asbest te verwijderen.

Bestuursdwang

Nadat op 30 mei 2018 het pand gedeeltelijk is ingestort, heeft de ODMH eveneens op 30 mei 2018 bestuursdwang (gericht op het veilig stellen van de situatie) toegepast. Op basis hiervan zijn onmiddellijk de gevel gestut en hekken rond het pand geplaatst om gebruikers van de openbare weg te beschermen en om verdere instorting te voorkomen. Omdat er geen asbest buiten het pand is gekomen, is er wat dat betreft ook geen direct gevaar voor de gezondheid.
Voor die tijd is niet actief gehandhaafd, omdat er aanvankelijk geen direct gevaar was.


In verband met het recent ingestorte dak, waaronder zich de asbesthoudende platen bevinden, dient een nieuwe asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. De bestaande inventarisatie is daarvoor niet meer toereikend. Op basis van deze nieuwe inventarisatie kan dan alsnog een sloopmelding worden gedaan. Op 30 mei 2018 is bestuursdwang toegepast, vanwege verdere instortingsrisico’s en de veiligheid van de omgeving. Op 22 juni 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar en is hem verzocht om zo spoedig mogelijk zijn plannen kenbaar te maken. De eigenaar heeft vervolgens een bouwkundig ingenieursbureau ingeschakeld om het opstellen van een aantal benodigde documenten voor hem in gang te zetten ten behoeve van de asbestsanering en de herontwikkeling.
De huidige eigenaar - Bram de Wilde - verwijt de gemeente Gouda gebrek aan de medewerking. De gemeente is echter een heel andere mening toegedaan en gaat nu dwang uitoefenen om zo de sloop en herstel van de panden te realiseren.
Erfgoedverordening

Omdat de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) niet voorziet in een bouwplicht na het afgeven van een omgevingsvergunning, was er aanvankelijk geen juridisch handvat om de herbouw te bespoedigen. Wij hebben de eigenaar er echter wel op aangesproken. Inmiddels heeft de raad medio 2017 de nieuwe Erfgoedverordening vastgesteld waarin de onderhoudsplicht voor monumenteigenaren is opgenomen (art. 2.9, resp. 2.10). Het college is voornemens om voortbouwend op die verordening thans over te gaan tot een aanschrijving gericht op restauratieve herbouw in het kader van de instandhoudingsplicht.

Eigenaar geeft geen gehoor

2. Er is in 2017 toegezegd dat een gesprek met de eigenaar zal worden aangegaan met als doel verder verval te voorkomen en herstel van de panden te realiseren.Wat heeft het college gedaan sinds april 2017 om de eigenaar te bewegen om de panden te gaan slopen en de panden daarna te gaan herbouwen?

Antwoord:
De aandacht is het afgelopen jaar gericht geweest op het saneren van het asbest. Wij hebben hiertoe bij de eigenaar meerdere malen telefonisch en per e-mail aangedrongen om een sloopmelding aan te leveren. Zie ook de opmerking hiervoor over het ontbreken van een bouwplicht. De eigenaar heeft hier nog geen gehoor aan gegeven. Het slopen en uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning voor het herstel en restauratie (2015) kan en mag dus pas plaatsvinden als de sanering van het asbest is uitgevoerd.

3. Wat gaat het college nu doen, gelet op de recente ontwikkelingen?

Antwoord:
Wij zijn in gesprek met de eigenaar. Wij zetten nu in op:

    1. Het saneren van het asbest via dwangsom en/of bestuursdwang (reeds in gang gezet) en
    2. De spoedige uitvoering van de restauratieve herbouw van de panden via een aanschrijving in het kader van de instandhoudingsplicht conform de Erfgoedverordening.
-->

vrijdag 6 juli 2018

Oppositie kritisch over coalitieakkoord


Op 4 juli hebben we de doorrekening van het Coalitieakkoord "Nieuwe Energie" in de raad besproken. Normaal ligt er een in deze periode een uitgebreide Kadernota, dat een kader vormt voor de Programmabegroting. Nu echter het college nog maar net van start is gegaan hebben we alleen de doorrekening van het akkoord besproken.

Kritisch

Er werd daarbij gekozen voor een verkenning met technische vragen en politieke vragen en ook nog een debat. Dat alles moest ook nog eens in 1,5 uur worden afgehandeld, maar dat lukte (uiteraard) niet. We hebben uiteindelijk bijna 3 uur met elkaar over de doorrekening gesproken, waarbij de oppositie kritisch was en over veel financiële uitgangspunten meer duidelijkheid wilde hebben. 

Sommige fracties hadden liever gezien dat we meer inzet hadden getoond om de schuldpositie van Gouda te verbeteren. Ook de extra leningen voor het integraal huisvestingsplan voor scholen kon niet iedereen bekoren, ofschoon dit een gebruikelijke methode is.Verantwoord

De ChristenUnie is - samen met de andere coalitie partijen - van mening dat er een evenwichtig akkoord is gesloten dat financieel verantwoord is.
Onze positieve opstelling over de financiën is onder gebaseerd op de volgende zaken:
- Er moet een bepaald vermogen (weerstandsvermogen) aanwezig zijn om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze raadsperiode hebben we meer dan 10 miljoen euro boven het vereiste bedrag beschikbaar.
- Daarbij hoort ook een zogenaamd "weerstandsratio". We hebben afgesproken dat deze tussen de 1,0 en 1,4 moet zijn.  Deze is echter gedurende de komende 4 jaar tussen 1,8 en 2,1!
- Het schuldenplafond daalt ieder jaar met 5 miljoen euro van 315 miljoen in 2018 tot 295 miljoen in 2022. De daadwerkelijke schulden blijven nagenoeg gelijk (279 miljoen in 2018 en 283 miljoen in 2022). Maar dan hebben we wel belangrijke investeringen in de stad gedaan!

Trots

Hieronder onze bijdrage in de raad: 

"De ChristenUnie is trots op het coalitieakkoord “Nieuwe Energie” en de doorrekening van dit akkoord geeft aan dat de ambities financieel verantwoord zijn.
De noodzakelijke investeringen in onze stad zijn in goede balans met een prudent financieel beleid waardoor de komende jaren er een prima financieel perspectief blijft. Ieder jaar is het uitgangspunt dat we een sluitende begroting hebben met een jaarlijks overschot van naar het nu lijkt minimaal 1 miljoen euro. Daarnaast zijn de weerstandscapaciteit en weerstandsratio prima en verbeteren zelfs de komende jaren.

De leningenportefeuille is aan het einde van de collegeperiode weliswaar hoger dan eerder verwacht, maar daar staan wel noodzakelijke investeringen tegenover. Tegelijkertijd daalt het schuldenplafond van 330 miljoen in 2016 naar 295 miljoen in 2022 uitgaande van zowel langlopende als nu ook kortlopende schulden.

Het is nu aan het college om uitvoering te gaan geven aan de ambities van het coalitieakkoord. De ChristenUnie ziet uit naar de concrete vertaalslag, waarbij we erop vertrouwen dat de inhoud van het akkoord leidend zal zijn.


Raadsbrede onderwerpen

Daarnaast zullen we met de stad, de raad en het college aan de slag gaan met de raadsbrede onderwerpen. We zijn blij dat inmiddels een werkgroep aan de slag is om kaders hiervoor op te stellen. 

Voorzitter, het gaat goed met Gouda: de binnenstad bruist, er is veel positieve energie bij de inwoners,  de misdaadcijfers zijn hoopgevend, het vernieuwde college is met nieuwe energie aan de slag en we gaan op allerlei terreinen in Gouda investeren om onze stad de komende jaren toekomstbestendig te laten zijn.
De ChristenUnie ziet ernaar uit om samen met de collega’s in de gemeenteraad hier een constructieve bijdrage aan te leveren."