zaterdag 26 november 2011

Probleemjongeren onder permanent toezichtDeze week werd ik via een twitterbericht geattendeerd op een weblog bijdrage van Martien Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter van Stadsdeel West in Amsterdam.

Zij geeft een helder beeld van de problematiek rond een harde kern van gezinnen die op geen enkele wijze in het gareel wil komen en daarom volgens haar maar onder permanent ondertoezichtstelling moet worden gesteld, misschien wel een leven lang. Het zijn harde woorden, maar ik kan me er wel in vinden.

Het is frappant hoeveel energie zo’n groep de maatschappij kost. Allerlei middelen en instanties worden ingezet om deze groep te benaderen of in toom te houden, maar het is in de praktijk bepaald niet eenvoudig en het lijkt soms dweilen met de kraan open.

In Amsterdam, maar ook in Gouda, doen we heel veel om gezinnen (met jongeren die overlast veroorzaken) op het goede pad te houden of weer te brengen: opvoedcursussen, straatcoaches, gezinsmanagers, stadsmarinier, camera’s en allerlei andere vormen van hulpverlening.

In Gouda zie je dat deze aanpak door een goede coördinatie vanuit het Veiligheidshuis en specifieke bevoegdheden voor de Stadsmarinier redelijk succesvol is.

Maar Kuitenbrouwer constateert terecht dat “bij een kleine, hardnekkige groep haalt het niets uit. Hun terreur gaat door. Bewoners begrijpen daar niets van. Langzamerhand ontstaat een gevoel van meldmoeheid en angst. Mensen die melding durven te maken van de intimidaties en erger, kunnen zelf rekenen op grof geweld. De daders blijven op straat rondlopen, en mensen stoppen met melden.”
Voor deze specifieke groep zet Kuitenbrouwer in ultieme gevallen in op een harde aanpak: “We nemen afscheid van veel van de huidige hulpverlening, waarbij we - met de beste bedoelingen- deze hardnekkige probleemgezinnen steeds weer een kans geven', zonder dat we ons realiseren dat de zonen de volgende dag hun buren lachend weer de buurt uit pesten, soms aangemoedigd door vader of moeder.”In Gouda ligt het minder extreem, maar je moet je wel afvragen of je die hardnekkige groep in de greep kunt krijgen via allerlei begeleiding en hulpverlening. In sommige gevallen wordt al het middel van uit huis plaatsing toegepast, maar laten we ook met elkaar concluderen dat soms een volledige ondertoezichtstelling de enige oplossing is als een gezin ergens blijft wonen.
Je neemt dan de regie volledig over, of zoals Kuitenbrouwer opmerkt, je stelt ze onder permanente curatele.

Daarnaast is het ook van belang, stelt Kuitenbrouwer, dat de beste politieagenten worden ingezet in de wijken die de meeste overlast veroorzaken. Ook die mening deel ik met haar, maar ik wil daaraan toevoegen dat ook de rol van wijkagent hierbij heel belangrijk is. Hij kan gezag en vertrouwen goed combineren door heel frequent in de wijk aanwezig te zijn.

Al met al hebben we weer stof tot nadenken met betrekking tot de uitvoering van het veiligheidsbeleid in Gouda.

woensdag 23 november 2011

Huwelijk: gemeente Gouda gaat commercieel!


De vorige weblog over "illegaal huwelijk" heeft het nodige aan reacties opgeleverd. Ik ga hier wellicht nog een keer verder op door, want de ChristenUnie heeft de discussie rond het burgelijk huwelijk helemaal opengebroken.

Maar goed, in deze bijdrage leg ik de vinger bij een opvallend iets:
Kijkt u eens op de website van de gemeente Gouda, bij Trouwen in Gouda.
Naast allerlei praktische informatie over de verschillende trouwlocaties, staat er ook gewoon reclame voor een bedrijf op deze site:

Bruidsmode
"In Gouda is een bijzondere bruidsmodezaak gevestigd: Bruid & Zo. Iedereen verdient een droomjurk, daarom zijn er zowel 2e hands jurken als nieuwe, ongedragen jurken. Daarbij zijn er ook bijpassende sieraden en haaraccessoires te vinden. Kijk op http://www.bruidenzo.com/ of kom (na afspraak) langs aan de Voorwillenseweg."

Dit kan in mijn ogen absoluut niet en ik ben benieuwd hoeveel dit bedrijf jaarlijks betaalt aan de gemeente Gouda om deze advertentie te mogen plaatsen.
Is het college wellicht zó creatief geworden ,dat ze zelfs dit soort commerciële acties doet om de financiële positie te verbeteren?
Wat wordt het volgende bedrijf op deze site?

Ik ga er toch maar eens vragen over stellen aan het college.

woensdag 16 november 2011

Illegaal huwelijk?


Onlangs was na een lange tijd van voorbereiding voor Henk en Ingrid eindelijk de grote dag aangebroken waarop ze in het huwelijk zouden treden. Ze hadden besloten om in het mooie stadhuis van Gouda te gaan trouwen en daarna in de St.-Janskerk een zegen te vragen over hun huwelijk.

Nu hebben Henk en Ingrid het financieel niet zo breed en daarom besloten ze geen trouwboekje te bestellen. Een ja-woord en een handtekening op het stadhuis vonden ze wel voldoende.
Aldus geschiedde en na een mooie bijeenkomst in het stadhuis meldde het bruidspaar zich bij de predikant in de St.-Janskerk.
Deze wilde hen uiteraard graag de zegen meegeven, maar vroeg wel om een "bewijs" dat ze getrouwd waren.
Het bruidspaar verwees naar de getekende akte op het stadhuis, maar daar kon de predikant op dat moment niet zoveel mee.
Maar goed, hij wilde uiteraard de feestvreugde niet bederven en kon zich niet voorstellen dat het bruidspaar, dat hij al jaren kende, niet echt getrouwd was en de dienst is gewoon doorgegaan.

Voor de ChristenUnie was het wel een aanleiding om hier eens wat dieper in te duiken en wat blijkt:
Bij elke huwelijksaangifte wordt aan het bruidspaar de vraag gesteld of zij een trouwboekje willen.
Ook wordt bij de huwelijksaangifte gevraagd of er een kerkelijk huwelijk is. Ongeacht of er wel of niet een trouwboekje wordt aangeschaft wordt er in het geval van een kerkelijk huwelijk een afschrift van de huwelijksakte in het dossier van de "trouwambtenaar" bijgevoegd. Deze moet dit na de huwelijksvoltrekking aan het bruidspaar meegeven als bewijs voor de predikant, priester, enz.
Dat laatste is heel belangrijk, want er kan immers geen kerkelijk huwelijk worden voltrokken als er niet eerst een burgerlijk huwelijk is voltrokken.

Gebleken is dat soms werd vergeten het afschrift mee te geven aan het bruidspaar.
Als zij een trouwboekje hebben aangeschaft is er nog geen man over boord omdat dan het trouwboekje als bewijs kan gelden. Een bruidspaar dat echter geen trouwboekje heeft aangeschaft, heeft dan wel een probleem in de kerk, zoals Henk en Ingrid hebben ondervonden.....

Mede door onze vragen zijn de Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) er nogmaals op gewezen dat ze het afschrift echt moeten uitreiken.
We vertrouwen erop dat hiermee in Gouda de bruidsparen niet meer in de problemen komen bij een kerkelijk huwelijk vanwege het ontbreken van een "bewijs" dat ze getrouwd zijn.


(het verhaal over het bruidspaar is deels gefingeerd)

vrijdag 11 november 2011

Coffeeshop in Westergouwe?


Afgelopen woensdag en donderdag was de traditionele begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad. Op basis van een strakke agenda mochten alle fracties hun zegje doen waarbij duidelijk werd in hoeverre een partij het al dan niet eens is met de voorliggende begroting en waar nog duidelijkheid gewenst is.

Sinds kort hanteren we een nieuwe methodiek waarbij na iedere bijdrage van de fractievoorzitter van één van de partijen de andere fractievoorzitters met de spreker in debat konden gaan. Dat leverde soms heel aardige debatten op, wat de levendigheid en aantrekkelijkheid deze avonden zeker ten goede is gekomen.

Wat op deze avonden heel duidelijk werd, is dat nauwelijks draagvlak bleek te bestaan voor de alternatieve begroting van GBG en Gouda Positief, al hun werk ten spijt.
Aanvankelijk deed Trots ook mee aan dit initiatief, maar om vage redenen ("we willen het Veiligheidshuis niet weg bezuinigen en we missen een verdiepingsslag...") zijn ze afgehaakt.
In ieder geval is de "liefde" tussen Trots enerzijds en Gouda Positief en GBG anderzijds danig is bekoeld.


AD, 12 november 2011

Op donderdagavond kwamen er allerlei moties aan de orde, waarbij uiteindelijk de meest spraakmakende motie van de PvdA afkomstig was, die het mogelijk wil maken om ook coffeeshops buiten de singels te vestigen. De motie kreeg een raadsmeerderheid.
Belangrijke reden voor deze motie was dat in de Wilhelminastraat al lange tijd veel (verkeers)overlast is en er volgens de bewoners te weinig wordt gehandhaafd.
In plaats van aan te dringen op handhaven, hetgeen o.a. de ChristenUnie meermalen bepleit heeft, wordt deze overlast nu aangegrepen om gelijk ook het vestigingsbeleid op te rekken.
Zeer onverstandig wat ons betreft omdat je nu in een compact gebied (binnenstad) goed kunt handhaven en dat gaat bij een breder verspreidingsgebied veel lastiger worden.
Als je een coffeeshop in een "prikkelarm" gebied wilt gaan vestigen kan dat niet in woonwijken, zeker niet probleemwijken, en dan kom je uit bij bijvoorbeeld de Goudse Poort. Veel plezier met handhaven... Westergouwe is natuurlijk ook een optie zolang er verder niet gebouwd wordt...

Samen met het CDA gaan we nu onderzoeken of het mogelijk is een rondetafelgesprek te organiseren met betrokken partijen rond het coffeeshop beleid en deskundigen van buitenaf, zodat we goed kunnen nagaan wat rond het coffeeshop beleid verstandig is en ook haalbaar.
Een motie om dit mogelijk te maken heeft het niet gehaald, maar wellicht dat het via een andere weg toch lukt om het geagendeerd te krijgen.

Als de motie van de PvdA er niet was geweest was er maar weinig inhoudelijk spektakel t.a.v. het beleid geweest tijdens deze twee dagen (of het moet zijn dat GBG en Gouda Positief met een motie van afkeuring dreigden tegen het financieel beleid, niet tegen het college [een noviteit die staatsrechtelijk niet eens mogelijk is...]) en ik blijf me afvragen waarom we zo uitgebreid stilstaan met allerlei beschouwingen bij de begroting. Alles is dan al zo'n beetje dichtgetimmerd.

Wat mij betreft stoppen we nu met deze opzet en gaan we vanaf 2012 bij de Voorjaarsnota de Algemene Beschouwingen houden.
Dan kan je het college concreet huiswerk meegeven bij het opstellen van de begroting en bij de begrotingsbehandeling in het najaar van dat jaar toetsen we dan in hoeverre in de begroting de voorstellen zijn meegenomen. Deze aanpak legt een grotere druk op het college en zal de inhoud van de bijdragen aan inhoudelijke waarde doen toenemen.
Wordt vervolgd!

maandag 7 november 2011

Calvijn anno 2011Afgelopen zaterdag was er bij de Johannes Calvijnschool Open Dag vanwege de opening van een nieuw school gebouw.
Na jarenlang gewacht te hebben op het realiseren van een nieuwe vestiging voor deze school, was het dan dit jaar eindelijk zo ver.
De overgang van twee verpauperde schoolgebouwen naar dit nieuwe gebouw is groot, maar dan uitsluitend in positieve zin.
Er staat nu een prachtig gebouw, dat efficiënt en praktisch is ingericht en waarbij voor de kinderen ook veel speelruimte buiten is gerealiseerd.

Ik hoop dat de bouw van deze school een extra impuls zal zijn voor de verantwoordelijken rond de huisvesting van scholen om door te pakken, want er zijn nog een paar scholen die zitten te "springen" om andere huisvesting. Collega Anke Huisman zet zich hier in ieder geval vanuit de Raad enorm voor in.

Hieronder een foto impressie van de nieuwe school:"Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend..."


Leuk effect met gekleurd glas

Prachtige entreeMooie computerhoeken bij de trappenhuizen

Iedere verdieping heeft een eigen kleurstelling

Nieuwste technologie

vrijdag 4 november 2011

Dreigende taal in GoudaDeze week stond de agenda vol met activiteiten en het is wel duidelijk dat Gouda volop bruist. Zeker als je de bouw activiteiten in ogenschouw neemt dan gebeurt er veel. Dat is goed voor onze stad en (als alles klaar is) voor de burgers. Zelf vond ik het bijzonder dat deze week de eerste paal geslagen werd voor het nieuwe zwembad De Tobbe. Onze fractie heeft zich destijds ingezet voor een groot zwembad, zonder concessies, en dat is uiteindelijk bij de aanbesteding gelukt.
Vermeldenswaardig is ook dat onze burgemeester officieel kenbaar heeft gemaakt volgend jaar zomer te stoppen als burgemeester van Gouda.
Tenslotte was 4 november voor de ChristenUnie een memorabele dag, omdat na twee jaar hard werken Gouda Fairtrade gemeente is geworden. Lees meer hierover op de blog van collega Gerard Schotanus.

Tijdens de Raadsbijeenkomst afgelopen woensdag hebben we o.a. aandacht besteed aan de begroting voor 2012. Het zijn spannende tijden voor Gouda, omdat we voortdurend worden geconfronteerd met tegenvallers, zowel vanuit het rijk, als bij uitgaven van onszelf. Vooral de uitgaven voor Wet Werk en Bijstand en de tegenvallers bij bouw projecten kosten veel geld.
Om tegenvallers te kunnen opvangen heb je als gemeente een weerstandsvermogen, maar ook die is inmiddels nog maar enkele miljoenen, veel te weinig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Het college heeft daarom een Taskforce in het leven geroepen die als opdracht meekreeg om ideeën aan te reiken om het weerstandsvermogen weer op te krikken en ofschoon ze nog niet klaar is met haar taak, heeft ze wel een creatieve manier gevonden om het weerstandsvermogen met ruim 19 miljoen te versterken.
Voor de liefhebbers: twee projecten, Rijngouwe Lijn en de Zuidwestelijke Randweg, worden gekapitaliseerd. Dit is een methode die regelmatig wordt gebruikt, maar o.a. Gouda Positief was hier erg negatief over. Het hele financiële beleid werd door deze fractie onder vuur genomen en er werd zelfs met een motie van wantrouwen richting de wethouder gedreigd. Geen enkele fractie gaf steun aan deze dreiging en het was ook erg vreemd en voorbarig. De begroting is sluitend en de Taskforce is op heel adequate en deskundige wijze bezig om de financiële positie van Gouda te verbeteren.


De ChristenUnie is wel kritisch op een aantal punten en wil dat de Taskforce o.a. aandacht besteedt aan de consequenties van de ontwikkelingen op de onroerend markt (verwachte daling van de woningmarkt met zo'n 15%). Verder heb ik gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het delen van gemeentelijke taken met andere gemeenten (Shared Service Center) en mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking bij toekomstige bouw projecten.

Anke Huisman en Gerard Schotanus hebben eerder ook nog diverse onderwerpen m.b.t. de begroting ingebracht en tijdens de begrotingsbehandeling komende woensdag en donderdag zal onze fractie diverse zaken nog specifiek voor het voetlicht brengen.