zaterdag 23 juni 2018

Roze Zaterdag in Gouda

Viering in de St.-Janskerk

Gouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. Dit jaar wil Gouda werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit en voor velen komt dit vandaag, 
op Roze Zaterdag, tot een hoogtepunt.Recht doen

Persoonlijk zet ik me als raadslid bewust in voor de acceptatie van iedereen en ben ik ook blij met de volgende passage in onze verkiezingsprogramma: "Wij staan voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente erop toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen."

Tegelijk vind ik het als christen een onderwerp waar ik regelmatig mee worstel en ik was daarom ook erg benieuwd naar de inhoud van de viering op deze dag in de St.-Janskerk, in de wetenschap dat heel wat christenen naar deze viering hebben uitgezien, maar er ook christenen zijn die het pijn doet dat deze viering op deze dag (in deze kerk) plaatsvindt.

Verbinding

De dienst werd vorm gegeven door prachtige zang van Elise Mannah, Aaron Ayal en Eveline Leijdekkers. De Droominee (Rik Zutphen) en ds. Kim Magnee spraken heldere en verbindende taal en gaven stof tot nadenken. Bijzonder was dat diverse personen tijdens de dienst opstonden en hun eigen verhaal of dat van direct betrokkenen noemden.

Om een beeld te geven van deze dienst citeer ik enkele fragmenten uit de overdenking van ds. Magnee:

"Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen. Want als liefde de weg is, dan zullen we met elkaar omgaan, wel, als familie. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God." (Michael Curry)

"De echte kracht van de liefde vinden we niet daar waar mensen perfect zijn en waar alles klopt – en gelukkig maar, want dan zouden we heel lang naar de liefde moeten zoeken – nee de ware liefde vinden precies hier, tussen alle menselijk gedoe, in onze hoop en ons verlangen, daar waar mensen niet alleen liefhebben maar ook botsen, daar waar we elkaar kunnen vergeven omdat we geen perfectie van de ander en van onszelf verwachten, maar oog en hart hebben voor alle kanten van het mens-zijn in dit mooie lastige prachtige bestaan."

"Waar wij ons geliefd weten door God, waar wij voelen dat we er mogen zijn met alles wat we in ons meedragen: onze geaardheid, ons karakter, ons talent, ons onvermogen, onze hoop, precies daar leren wij ook God kennen, want op die manier is Hij liefde. God houdt van de schoonheid in ons en van de brokkenpiloot in ons."

"In de mooie animatie-film The Prince of Egypt (over het leven van Mozes) zit een prachtig liedje met als refrein de zin: Look at yourself through heavens eyes. Precies dat is wat we mogen doen: naar onszelf en elkaar kijken met de ogen van God, die bovenal een God is van liefde en ontferming. En die met dezelfde ogen van liefde kijkt naar alle mensen, hoe wonderlijk of anders ze in onze ogen ook zijn."

"Ik geloof dat dat onze grootste opdracht en ons grootste geschenk is: om in onszelf en in de ander altijd dat kind van God te zien. Dat is de roze bril waardoor we steeds mogen kijken. Die bril verhult niet dat we verre van perfect zijn, nog altijd is er de realiteit van onhandigheid, van verdriet en moeite en van teleurstelling soms, maar al die dingen zijn niet meer bepalend. 
Bepalend is de liefde die ruimte maakt om onszelf te zijn of steeds meer te worden, met al die prachtige, wonderlijke en ontroerende verschillen die maken dat de mensheid zo’n veelkleurig palet is. 
Liefhebben is de manier van leven die voortkomt uit het besef dat je uit God geboren bent en het is ook: de ander kunnen zien als beelddrager van God. Waar we dat kunnen met en door elkaar licht de heiligheid van God op in ons bestaan en komt er ruimte voor iedereen."

Recht doen

Deze blog leent zich niet voor een discussie over standpunten en overtuigingen. Ik laat de woorden staan zoals ze zijn gesproken.

Belangrijk is dat we het gesprek met elkaar gaande houden, elkaar liefhebben, wetend dat God ons liefheeft. En ook beseffen dat we in een gebroken wereld leven. 

Daarnaast zal ik me als raadslid ervoor blijven inzetten dat in Gouda iedereen recht wordt gedaan en zich veilig en geaccepteerd kan voelen.

Fotograaf Sandra Zeilstra wil de Pride Walk goed kunnen zien

Er liepen veel mensen mee bij de Pride WalkWethouder Thierry van Vugt heeft het zichtbaar naar zijn zin..maandag 18 juni 2018

Zoeken naar vrede voor de stad!

Corine Dijkstra aan de slag als wethouder voor de ChristenUnie
Thierry van Vugt, Corine Dijkstra, Rogier Tetteroo, Michiel Bunnik en Hilde Niezen

Vorige week is het nieuwe college in Gouda geïnstalleerd. Een mooi team met vijf gemotiveerde wethouders gaat samen met de burgemeester als college van B&W de komende jaren aan de slag om handen en voeten te geven aan het coalitie akkoord "Nieuwe Energie; samenwerken en investeren voor Gouda".
De ChristenUnie is blij en trots dat Corine Dijkstra opnieuw wethouder in dit college is en we zijn ervan overtuigd dat het WMO, Jeugd, Publieke gezondheid, Integratie, burgerschap en diversiteit bij haar in goede handen is!
Foto: gemeente Gouda

Bij haar installatie hield Corine een inhoudelijke toespraak waarbij ze duidelijk aangaf waarvoor ze staat en daarom deel ik deze graag met u!

"Voorzitter, allereerst wil ik benoemen dat ik  blij en ook dankbaar ben dat ik mij opnieuw in mag zetten voor diverse taken  het sociale domein voor de inwoners van Gouda. 

In het coalitie akkoord zijn  diverse onderwerpen vermeld. 

Drie daarvan  wil ik met name noemen;
 
1.    Allereerst behoeft het  “langer thuis wonen” voor ouderen, maar ook voor psychisch kwetsbare mensen, extra aandacht. Cliënten hebben te maken met hun zorgverzekeraar, de zorgkantoren (voor de langdurige zorg) en met diverse gemeentelijke loketten. Ik zet mij daarom verder in voor een goede afstemming met de eerstelijns zorg en de goede verbinding met GGZ zorg en verpeeghuiszorg. Samen moeten we zowel het kastje als de muur zijn, voor onze inwoners. De aansluiting met vrijwilligerswerk en de ondersteuning van mantelzorgers is van groot belang. Veel mantelzorgers zijn nog niet geregistreerd en profiteren daarom nog niet van de ondersteuning die wij kunnen bieden. 

Jeugdhulp
 
2.    In de tweede plaats vraagt de toenemende vraag naar jeugdhulp de aandacht. Het coalitie  akkoord benoemt een aantal factoren waar preventief op kan worden ingezet, zoals de ondersteuning bij dreigende complexe echtscheidingen, maar ook de aansluiting van jeugdhulp op scholen. Bij het  verplaatsen van de jeugdhulp naar de gemeenten was destijds in 2015 de gedachte dat het goed is zwaardere jeugdproblematiek te voorkomen door laagdrempelig en ‘op tijd erbij te zijn”. De komende tijd zal de opgave zijn om daadwerkelijk te bezien onder welke condities deze aanname daadwerkelijk het geval is. 
Jongeren met zwaardere jeugdzorgproblematiek dienen tijdig passende hulp te blijven ontvangen. 
Mensen met een beperking

3.    Als laatste noem ik de inzet op het verder bevorderen van de afspraken in het VN verdrag voor de mensen met een beperking. In regelmatig overleg met de GAB (goudse adviesraad voor mensen met een beperking) , komen  praktische zaken aan de orde.

Het nieuwe bouwbesluit is daarbij zeker behulpzaam. Van belang is het ontwikkelen van een inclusie agenda samen met cliëntenorganisaties en de GASD. Ik zie daarbij ook een aanjagende functie richting het bedrijfsleven. Als zo’n 10 tot 15 procent van de klanten moeite heeft om je winkel binnen te komen, is er lijkt me voldoende reden om je de toegankelijkheid te vergroten. 

De opzet  in het sociaal domein om ontschot te werken, zie ik in de eerste plaats als een kwaliteitsimpuls. Geen inwoner schiet er iets mee op als zijn problematiek geïsoleerd wordt benaderd. Als een gezin om opvoedingshulp vraagt en er blijken grote spanningen door schulden of werkeloosheid dan zal  allereerst  ingespeeld moeten worden spelen op dat laatste probleem. 

Laten we er voor hoeden om deze manier van werken moeilijk te maken uit angst voor de uitputting van de door het Rijk bedachte theoretische potjes uit het verleden. Vanuit Wmo en Jeugd blijven de rechten gelden op de voorzieningen die nu in de verordening zijn geregeld. Voor ouderen en voor jongeren. Daar sta ik voor. 
 
 

Verantwoordelijkheid en uitdaging


Voorzitter,  ik begon met blijheid en dankbaarheid. Maar het zal ook een verantwoordelijkheid en een uitdaging zijn de komende vier jaar. Zeker gezien het  feit dat de Rijksinkomsten voor Wmo en Jeugd de komende jaren dalen. 

In de aan de vorige raad toegezonden bestuursopdracht is de aanzet gegeven voor bezuigingingsrichtingen. Het gaat dan om ambulantsiering (met extra begeleiding thuis) meer basishulp als algemene voorzieningen en het gebruik van sociale netwerken. Dit alles met behoud van toegang en kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen. Juist om de zorg betaalbaar te houden voor de meest kwetsbaren, moeten we kritisch kijken naar wat echt nodig is en hoe dit georganiseerd moet worden. 

Een ander groot aandachtpunt is het tekort aan arbeidskrachten. Met onderwijs, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties,  trek ik verder samen op om zo goed mogelijk  te zoeken naar oplossingen. 
 
Bij de praktische uitwerking van dit alles  betrekt het college nadrukkelijk de GASD, de zorgaanbieders en vanzelfsprekend  de raad.


ik zie uit naar een goede samenwerking  met de gemeenteraad de komende 4 jaar, in het wederzijds vertrouwen, dat we allen zoeken naar het goede en naar de vrede in de stad."

We wensen het college veel wijsheid en zegen van God toe bij het besturen van onze stad! 
--> --> -->

vrijdag 8 juni 2018

Coalitie in Gouda met Nieuwe Energie aan de slag!


De vijf coalitie partijen (foto: gemeente Gouda)
Coalitieakkoord getekend

Op 6 juni hebben de coalitie partijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks in het Huis van de Stad het coalitieakkoord getekend. De ChristenUnie is trots op het resultaat en gaat vol vertrouwen de komende periode binnen deze coalitie aan de slag. We zijn ook blij dat Corine Dijkstra opnieuw als onze wethouder aan de slag zal gaan voor onder andere het sociaal domein. 

Samenwerken en investeren

Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat we de naam Nieuwe Energie hebben meegegeven. Dit verwijst naar de vernieuwde ploeg die met nieuwe energie de komende 4 jaar aan de slag gaat en het is ook een knipoog naar de energietransitie die hoog op de agenda staat.

Financiën

Als ondertitel hebben we gekozen voor “Samenwerken en investeren voor Gouda”. Dit verwijst naar ons voornemen om de komende jaren de stad en de raad actief te betrekken bij onze beleidsvoornemens. Daarnaast zal er de komende jaren moeten worden geïnvesteerd op allerlei terreinen. Tegelijkertijd willen we ook zorgvuldig met onze financiële middelen omgaan en daarom hebben we afgesproken dat het schuldenplafond dat in 2016 op €330,- miljoen is gezet (alleen op basis van de langlopende schulden), zal moeten dalen. De komende raadsperiode start het plafond met € 315 mln. en vervolgens daalt dit plafond ieder jaar met 5 miljoen euro en in 2022 zal het plafond dan € 295 mln. zijn. Belangrijk om hierbij  te vermelden is dat we voortaan uitgaan van zowel de langlopende als ook de kortlopende schulden!Belangrijke accenten


 1. We investeren extra in een groen, klimaatbestendig Gouda, met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie. 

 2. We werken met een nieuwe, ambitieuze agenda, die de inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk verbindt. 

 3. We ontwikkelen een nieuwe, integrale visie op de inrichting van onze leefomgeving, met én voor onze stad, en brengen een versnelling aan in de woningbouw. 

 4. We investeren in sociaal-maatschappelijke samenhang: onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer. 
Raadsprogramma’s

In lijn met het advies van de informateurs en op basis van wensen die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad is besloten door de coalitiepartijen om een inventarisatie te doen van onderwerpen die als raadsbrede onderwerpen zouden kunnen fungeren. Om de kans op een goed en boven de partijen staand proces, zo groot mogelijk te maken en objectief zicht te krijgen op de voorkeuren, hebben we hiervoor oud-griffier Marianne Lint benaderd. 

Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken gaan we in de komende raadsperiode experimenteren met raadsbrede samenwerking bij de onderwerpen Energietransitie, Klimaatadaptatie, Gouda 750 jaar en Omgevingswet. 

In het coalitie akkoord zijn deze onderwerpen specifiek genoemd inclusief het budget dat hiervoor beschikbaar is. We gaan dit de komende tijd in de raad uitwerken tot vier thematische raadsprogramma’s. 

Foto: Theo Lucas
Koopzondagen 

Een lastig punt bij de onderhandelingen was de koopzondagen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis. Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn verandert er niets. Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12.00 uur open mogen zijn (op dit moment is dat 9.00 uur) en dat de SOG gevraagd wordt om met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis. 

De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord.
 
Foto: Theo Lucas
Belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet voor haar belangrijke onderwerpen op allerlei plaatsen in het akkoord terug, Vaak zijn dat overigens punten die ook (een deel van) de andere coalitiepartijen belangrijk vinden. Dat geeft extra vertrouwen naar de toekomst toe. 

Ik noem een aantal onderwerpen:
 • Uitbreiding van groen en meer aandacht voor onderhoud van groen
 • 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra huurwoningen in de sector middenhuur
 • De fiets staat op 1 als vervoermiddel in Gouda
 • Gouda is uiterlijk in 2040 CO2 neutraal en gasloos
 • Structurele subsidie voor de kinderbibliotheken en de kinderboerderij
 • Buurt Bestuurt wordt verder uitgebouwd
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid
 • Extra gelden voor stadsmarketing 
 • Er komen gelden beschikbaar voor herstel van historische en beeldbepalende panden in de binnenstad
 • Wijkteams krijgen eigen budget voor terugkerende activiteiten
 • Geen bezuinigingen bij cultuur
 • Met de Wateralliantie blijven we in gesprek over hun visie op water
 • Herhuisvesting van scholen, waarbij we streven naar verduurzaming en op zoek gaan naar innovatieve concepten.
 • Inzet voor de komst van een HBO
 • Extra inzet op preventie in de zorg en ontschotting van WMO, Jeugd en Participatiewet
 • Meer aandacht voor de ouderen in de stad (we maken daarbij gebruik van suggesties uit het landelijke programma "Waardig ouder worden)
 • Inzet voor betere doorstroming van het verkeer en een autoluwe binnenstad 

Wat de ChristenUnie betreft is er een goede balans gevonden tussen de noodzaak om te investeren in de stad en een prudent financieel beleid. We hebben er - met de andere coalitiepartijen - zin in om met Nieuwe Energie en in goede samenwerking met de stad, de gemeenteraad en het college ons in te zetten voor onze mooie stad Gouda!
Foto: Theo Lucas
Lees hier het coalitieakkoord!

zaterdag 2 juni 2018

Coalitieakkoord in Gouda!

Thierry van Vugt (D66), Rolf van der Mije (GroenLinks). Rogier Tetteroo (PvdA), Theo Krins (ChristenUnie) en Huibert van Rossum (CDA)

OVEREENSTEMMING D66, CHRISTENUNIE, PVDA, CDA EN GROENLINKS OVER COALITIEAKKOORD

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vrijdagavond - na 70 uur onderhandelen en een marathonsessie op 1 juni van 12 uur - een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. 
Er zijn afspraken gemaakt over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. 
Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles. 

Investeren

Namens de ChristenUnie hebben Anna van Popering en ik de onderhandelingen mogen doen en in een later stadium is wethouder Corine Dijkstra ook aangeschoven.
We zijn blij dat er een gedegen akkoord ligt. Het is gelukt om enerzijds ruimte te vinden voor investeringen in de belangrijke opgaven waar Gouda voor staat, maar anderzijds ook een prudent financieel beleid door te voeren. 

Intensief

Afgelopen weken is een zorgvuldig en intensief proces doorlopen, welk we nu met tevredenheid hebben afgesloten. De partijen hebben elkaar - na soms lastige maar constructieve momenten - gevonden op een samenhangend maatregelenpakket, waarmee het beoogde college met nieuwe energie aan de slag kan.

Samenwerking

De nieuwe coalitie laat qua bestuursstijl ruimte voor maatschappelijk initiatief. Waar nodig pakt de gemeente meer de regie. We investeren in de samenwerking met de raad, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de beleidsvorming rond klimaat, energie, Gouda 750 en omgevingsbeleid. 

Dankbaar

We zijn Chris Kalden dankbaar, die ons de afgelopen weken als voorzitter onvermoeibaar heeft bijgestaan in het proces, en een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand brengen van dit akkoord. Ook de ambtenaren die ons intensief hebben begeleid zijn we veel dank verschuldigd!

Coalitieakkoord

Op woensdag 6 juni wordt het coalitieakkoord ondertekend en gepubliceerd. De bedoeling is om het akkoord op 13 juni in de raad te bespreken. De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats op donderdag 14 juni.

Aankomende dagen volgt er nog een bestuurlijke reactie door de burgemeester, zullen de onderhandelaars het akkoord bespreken met hun achterban en vindt het gebruikelijke integriteitsonderzoek van de wethouderskandidaten plaats.

Regie

De Goudse coalitieonderhandelingen vonden afgelopen periode plaats onder regie van D66 en ChristenUnie. Zij besloten om samen de formatie te trekken gezien de verkiezingsuitslag van 21 maart, waarna vijf partijen vier zetels behaalden. Op 11 april adviseerden informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om coalitieonderhandelingen te starten met D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, maar daarnaast aandacht te besteden aan raadsbrede samenwerking. Voor dat laatste werd de basis gelegd via een inventarisatie van thema’s die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Oud-griffier Marianne Lint leverde hiervoor, na gesprekken met de twaalf raadsfracties, 16 mei jl. een advies op.