zaterdag 26 mei 2018

Gouda is veiliger geworden!


Amsterdam is opnieuw de onveiligste stad van Nederland in de AD Misdaadmeter. Gouda daalt van plek 4 naar plek 8. De criminaliteit daalde bij ons, maar minder hard dan in andere gemeenten. Daardoor blijven we ondanks de veel betere cijfers in vergelijking met 2016 toch in de top-10 staan.

AD Misdaadmeter
Voor de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2017. De ranglijst van (on)veilige gemeenten komt tot stand door te kijken naar:
·     aangiftes en meldingen van 10 delicten: 
·    woninginbraak, 
·     inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, 
·     diefstal uit of vanaf een motorvoertuig, 
·     diefstal van auto of motor, 
·     zakkenrollen, 
·     bedreiging, 
·     mishandeling, 
·     straatroof, 
·     overvallen en 
·     vernieling
Deze delicten worden per gemeente afgezet tegen het inwoneraantal. Bovendien worden de delicten gewogen naar de impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. 
Gemeenten met minder dan 4000 inwoners zijn niet meegenomen in de ranglijst. Dit zijn de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog en de Gelderse gemeente Rozendaal. 
Over de tien delicten die meetellen in de Misdaadmeter zijn in 2017 in totaal 13 procent minder aangiften gedaan. Dat komt niet alleen omdat er minder aangifte wordt gedaan. De criminaliteit neemt - volgens het AD - ook daadwerkelijk af. 
Cybercrime
De Misdaadmeter kijkt niet naar cybercrime, omdat het een vergelijking wil maken tussen gemeenten: hoe veilig is je gemeente en waaraan zouden politie, justitie en gemeente meer aandacht moeten besteden. Cybercriminaliteit, zoals oplichting via internet of fraude via internetbankieren is niet gebonden aan een locatie. 
Gouda
Gouda doet er de laatste jaren van alles aan om o.a. het aantal inbraken te laten afnemen.
1.Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken 

2.Aanpak van ondermijning 

3.Voorkomen van radicalisering 

4.Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 

5.Terugdringen van sociale overlast 

-->
Met name het aantal woninginbrakenheeft invloed op de uitslag van de AD Misdaadmeter en met een daling van 21% van het aantal inbraken hebben we niet slecht gedaan. In de omgeving zijn overigens nog betere resultaten geboekt: Krimpenerwaard (-27,9%), Waddinxveen (-62,3%), Bodegraven-Reeuwijk (-49,4%) en Alphen aan den Rijn (-41,6%). Zuidplas deed het minder goed met een daling van slechts 5,2%
Meer overvallen in Gouda
Naast een flinke daling van het aantal woninginbraken, zien we ook een forse verbetering bij inbraak schuur, autokraak, autodiefstal, zakkenrollen en vernielingen.
Veel minder scoren we bij straatroof en overvallen, al gaat het absoluut gezien om een laag aantal misdrijven, 16 respectievelijk 7 meldingen.
Evaluatie veiligheidsbeleid
Dit jaar bespreekt de raad de evaluatie van het veiligheidsbeleid en duidelijk is dat we niet mogen gaan verslappen. Ondanks de forse daling van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen zijn het aantal meldingen nog altijd hoog. Uit de evaluatie zal blijken welke instrumenten effectief zijn gebleken en waar mogelijk gekozen zal moeten worden voor een andere aanpak. 

Wat ons betreft zullen we vervolgens samen met de inwoners (liefst op wijkniveau) moeten gaan bepalen welke inzet de komende jaren nodig is om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren.

zaterdag 12 mei 2018

Nieuwe wijkmoskee in Gouda-OostDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 

Beheerovereenkomst 

De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 

De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.

De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).

Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen...

De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten - zoals hierboven vermeld - minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.


Geen overlast

De gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het - zoals hierboven al opgemerkt - belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 

Evaluatie

Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

zaterdag 5 mei 2018

Niet herinnerd worden is echt sterven!


Op vrijdag 4 mei zijn in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Voor de herdenking waren er diverse stille tochten:
-->
  1. Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat
  2. Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk
  3. Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg


Stichting Gouds Metaheerhuis
Om 19.10 uur was er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). 
Er werden 2 maal 12 namen gelezen van in de oorlog vermoorde Joden, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam. 
Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht.
Na de plechtigheid in het Metaheerhuis was er de gelegenheid om deel te nemen aan de Stille tocht die vanaf de oude begraafplaats was gestart. 
Joods Monument
Herdenkingsplechtigheid op de Markt
Peter van Eijk, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, verwelkomde de vele aanwezigen. 
Vervolgens bracht het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore. 

De declamatie werd dit jaar verzorgd door Jannika Uittenboogaard, vwo-leerlinge van de Christelijke Scholen Gemeenschap De Goudse Waarden. Zij droeg het gedicht van Willem Wilmink, “Ben Ali Libi”, voor.Ben Ali Libi

Een gedicht van Willem Wilmink over de Joodse goochelaar Ben Ali Libi. Dit gedicht is van Willem Wilmink en gaat over Michel Velleman, een joodse komiek die bekendheid verwierf als professor Ben Ali Libi, goochelaar. Velleman werd in 1942 tijdens een razzia in Amsterdam opgepakt en is uiteindelijk in 1943 omgekomen in Sobibor.

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord,
dus keek ik er vol verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij zijn kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Op straat stond een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Voor Ben Ali Libi, die arme schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.De burgemeester en zijn vrouw hingen een krans op namens de Goudse bevolking

Defilé 

Goudse veteranen


--> -->