vrijdag 28 maart 2014

Afscheid van Anke Huisman en Gerard Schotanus

Fractie ChristenUnie 2010-2014

Op 26 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling. Op deze avond werd ook afscheid genomen van onze fractieleden Anke Huisman-Mak en Gerard Schotanus. Anke en Gerard hebben heel veel voor de stad mogen betekenen en we gaan hun kennis en inzet zeker missen.

Tijdens onze fractievergadering op 25 maart hebben we uitgebreid afscheid van ze genomen en Anke en Gerard bedankt voor hun inzet en collegialiteit.
Een dag later namen we als raad afscheid van hen en andere vertrekkende raadsleden en hieronder geef ik passages weer uit de toespraak van de burgemeester.

De burgemeester nam afscheid van de 18 (!!) vertrekkende raadsleden met een persoonlijke toespraak, maar gaf eerst nog wat algemene zaken mee en deed een krachtige uitspraak over tolerantie:

"Met z’n 35-en was u de afgelopen vier jaar in de gelegenheid de koers te bepalen voor onze stad en op te treden als vertegenwoordiger voor de andere ruim 70.000 inwoners. Dat is een voorrecht, een eer en schept tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Want Gouda is een veelkleurige gemeente, waarin veel mensen leven met veel verschillende achtergronden en opvattingen. In onze stad leven ongeveer 130 nationaliteiten samen op een oppervlakte van vier bij vier en halve kilometer. Een mooie mix van nationaliteiten en culturen, die onze stad verrijkt. Gouda is al van oudsher een zeer verdraagzame en tolerante stad en is dat heden ten dagen nog steeds. Een stad waar iedereen welkom is."


Tolerantie

"Als raad stond en staat u voor alle Gouwenaars en dat geldt evenzeer voor mij als burgemeester. Juist daarom heb ik de behoefte om als burgemeester van Gouda iets te zeggen over de uitspraken die vorige week zijn gedaan over de Marokkaanse gemeenschap. Uitspraken die ook in Gouda, waar een behoorlijk aantal mensen een Marokkaanse achtergrond heeft, tot commotie hebben geleid. Het leeft in Gouda, er wordt over gesproken en er zijn inmiddels ruim 300 aangiftes gedaan.
En het grote probleem met deze uitspraken is dat ze zich richten tot een hele bevolkingsgroep. Daarmee worden individueel gedrag en keuzes irrelevant verklaard. Terwijl het juist om individueel gedrag en keuzes gaat. Mensen die zich niet aan de regels houden, overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag vertonen (waar trouwens Gouwenaars van alle achtergronden de gevolgen van ondervinden) worden in dit verband aangepakt, ongeacht de nationaliteit. Ik sluit mijn ogen niet voor de samenstelling van de dadergroep, maar ik neem als burgemeester nadrukkelijk afstand van generaliserende uitspraken, die zich richten tot hele bevolkingsgroepen. Nu gaat het om de Marokkaanse bevolkingsgroep, maar het geldt evenzeer voor uitingen van antisemitisme of andere vormen van intolerantie. Het staat haaks op alles waar Gouda voor staat, past niet in onze stad en ook niet in ons land.  En dat wilde ik hier graag gezegd hebben."


Anke Huisman

1    "Anke, je begon 8 jaar geleden heel bescheiden en nog een tikje onzeker. De bescheidenheid is gebleven, de onzekerheid niet. Je hebt je in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de meest zichtbare raadsleden: zeer gedreven, deskundig, vasthoudend en dicht bij jezelf. Je maakt verbinding tussen abstracte idealen en de dagelijkse praktijk. In de eerste periode voerde je een keer het woord over de vestiging van de Al Qalamschool en betoogde je dat de keuze van een school naar je principes ook offers vraagt. Zelf fietste je met een dikke zwangere buik en een kind voor- en een kind achterop je fiets naar de andere kant van de stad, naar de school van je keuze. Je kreeg hiervoor een daverend applaus van de aanwezigen. Je was lid van de zogenaamde voorzitterspool en was dan zeer actief bij de voorbereiding van de jou toegevallen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een middag in het ID-college over het jeugdbeleid met vertegenwoordigers van het hele veld. De wethouder van sociale zaken had geen gemakkelijke aan je. Zeer vasthoudend kwam je steeds terug op de onderwerpen, die jou na aan het hart lagen, zoals bijvoorbeeld de wachttijden bij schuldhulpverlening. De tarieven van het trouwen in het Stadhuis waren (en zijn misschien) je ook een doorn in het oog. Bij de ChristenUnie was je het eerste vrouwelijke raadslid en de eerste vrouwelijke fractievoorzitter. Voor de menselijke kant had je ook altijd aandacht. Je dacht aan de medewerkers van de griffie die van jou na de verhuizing naar het huis van de Stad een plant kregen en je trakteerde op Sinterklaasletters. De keuze om je niet meer kandidaat te stellen voor de raad was moeilijk, maar je was tot de conclusie gekomen dat de balans tussen de energie die het raadswerk kostte en wat het opleverde niet meer klopte. Op de verkiezingsavond had je hier bijna spijt van. Wat je in de toekomst gaat doen is nog open, vele klussen trekken je aan, zoals je zei: je voelt je net in een snoepwinkel: zoveel lekkers om te doen. Maar in alle gevallen zal het met volle inzet en een warm sociaal hart zijn. We zullen je in ieder geval terugzien bij bijeenkomsten van oud-raadsleden."


Gerard Schotanus

"Na 16 jaar ga je nu toch echt afscheid nemen van de raad. Vier jaar geleden heb je ook al afscheid genomen, je kreeg toen een lintje en het ereburgerschap, maar als een Heintje Davids kwam je weer terug, maakte zelfs, tegen de  bedoelingen in, ook deze periode weer helemaal vol.
Een vroege herinnering aan je: (geluid van een grutto) wie weet wat dit is? Als fractievoorzitter kwam de grutto altijd op tafel bij de begrotingsbehandeling. Vier jaar geleden is er veel moeite gedaan om die grutto op te diepen uit de rommelzolder van de Driestar.
In 2006 ben je voorzitter geworden van de werkgroep werkwijze raad. In die rol heb je enorm veel werk verzet om de werkgroep die uit 8 vrije vogels bestond, bij elkaar te houden en tot een gezamenlijk eindresultaat te brengen. En tot het laatst toe heb je geprobeerd om de raad te krijgen tot een actievere debatvorm.
In jouw dossiers was je zeer vasthoudend: Gouda milenniumgemeente, Gouda fairtrade gemeente. Je hebt de griffie bijna tot wanhoop gebracht omdat het fairtradebord bij de verhuizing naar het Huis van de Stad zoek was geraakt. Je hebt gepleit voor vrachtvervoer over het water, om de overlast en milieuverontreiniging door vrachtwagens te beperken. Je hebt ervoor gezorgd dat de zonnewijzer weer een mooi plekje kreeg. Ook jij was een van de actieve waterambassadeurs, je hebt raadsleden aangezet deel te nemen aan de IJsselregata. je hebt het woonwagendossier tot aan de laatste raadsvergadering behandeld. Je onderhield vele, vele contacten in de stad. Ook thuis hield je bijeenkomsten met name bij bepaalde hulpvragen, wat niet altijd een succes was voor het thuisfront. En als docent tenslotte haalde je regelmatig schoolklassen naar het Huis van de Stad. De afgelopen 4 jaar zat je in het presidium, wat veel energie heeft gevraagd.
De regio heeft ook je grote belangstelling. Je hebt vele contacten met partijgenoten uit andere gemeenten. En wellicht ga je de overstap maken naar de Provinciale Staten. Een versterking van het Groene Hart in de randstad, dat is een toekomstdroom,  waar je je graag voor in wilt zetten. Maar Gouda blijft altijd in je hart: als ereburger zul je je altijd voor de stad blijven inzetten. Veel dank voor alles wat je gedaan hebt en we zijn heel benieuwd wat we in de toekomst van je zullen horen. Het ga je goed."

Anita Engbers (PvdA) kreeg een lintjezaterdag 22 maart 2014

Onvrede door Cyclus
Deze week heeft Cyclus brieven rondgestuurd waarin ze melding maakt van aanpassing van het schema voor het ophalen van huishoudelijk restafval en GFT.
De wijzigingen zijn altijd weer even wennen, maar Cyclus zal ongetwijfeld goede redenen hebben om dit schema aan te passen.


Binnenstad

Voor de binnenstad is echter de aanpassing minder gelukkig. De vuilnis wordt daar nu op maandag rond 7.30 uur opgehaald en dat is voor de winkeliers natuurlijk een heel onhandige tijd.
De kans is groot dat de vuilnis nu op zaterdag al wordt buiten gezet en het is dan wachten op troep op straat door baldadige jeugd. Ook kan het op warme dagen behoorlijk gaan stinken.

De winkeliers van het Tiendekwartier zijn inmiddels een actie richting Cyclus opgestart en het is te hopen dat Cyclus deze aanpassing ongedaan gaat maken, want op een aanblik op huishoudelijk afval op zondag en mogelijk troep in de binnenstad zit niemand te wachten. 

donderdag 20 maart 2014

Dankbaar en blij!

IEDEREEN DIE OP DE CHRISTENUNIE HEEFT GESTEMD: BEDANKT !!

Wat een ongelooflijke verkiezingsavond in Gouda op 19 maart! 


Geanimeerd gesprek met de grote winnaar Daphne Bergman (D66)
foto: Pim Mul

Het was erg druk in het Huis van de Stad

Na een intensieve campagne en 4 jaar hard werken als fractie werden we blij verrast met een winst van één zetel en mogen we zo goed als zeker - officiële uitslag is vrijdag - met 4 raadsleden verder.
Vooraf hadden we met elkaar besproken dat we dankbaar zouden zijn om weer met 3 mensen in de raad verder te mogen gaan, aangezien de 3e zetel een restzetel was. Maar u heeft ons blij verrast!

Samen met Marco Kastelein en Huibert van Rossum (CDA) volg ik gespannen de uitslagen
foto: Pim Mul

Tusssenstand (10 stembureaus)

Toen we bij de eerste tussenuitslag om 22.50 (10 stembureaus bekend) op 4 zetels stonden kon ik dat nauwelijks bevatten.
Bij de top 5 werden (forse) verliezen gemeld en daardoor begon het wel te kriebelen, want die zetels moesten toch ergens heen en het was een ongelooflijk moment toen werd gemeld dat we op 4 zetels stonden.
De burgemeester meldt steeds de tussenstanden
Tussenstand (20 stembureaus)

Bij de 2e tussenstand (20 stembureaus geteld) stonden we weer op 3 zetels met 8,64% van de stemmen. Het zou dus nog spannend worden of we die 4e zetel zouden krijgen. Wel was al duidelijk dat we waarschijnlijk de grootste christelijke fractie gingen worden.
Alle lijsttrekkers bij elkaar voor RTV Gouwestad
Einduitslag

Uiteindelijk kwam om 23.55 uur de (voorlopige) einduitslag en hebben we onze 4e (rest)zetel (9,01%) toch binnen. Op basis van het aantal zetels zijn we de 4e partij van Gouda geworden.
We kunnen het met elkaar nog maar nauwelijks bevatten en de reacties waren direct hartverwarmend. We zijn blij dat onze inzet van de afgelopen jaren en het enthousiasme van het nieuwe team niet onopgemerkt is gebleven en dat heel wat mensen hebben aangegeven op de ChristenUnie te hebben gestemd vanwege onze inzet voor de stad.
Korte analyse

Als ik kijk naar de winst van de ChristenUnie, SGP (van 1 naar 2) en D66 (van 3 naar 6!) concludeer ik dat positieve, inhoudelijke politiek heeft gewonnen en dat is winst voor de stad! Bij D66 speelt daarnaast ook mee dat zij voor veel kiezers een goed alternatief zijn voor PvdA en VVD. Ook het thema "sociaal" is van belang geweest en dat heeft m.i. mede geleid tot de winst voor de SP.

Partij voor de Dieren is landelijk al langer een aansprekende partij en nu mogen ze ook in Gouda gaan laten zien wat ze concreet kunnen toevoegen voor mensen en dier.
Voor de PvdA en VVD waren de druiven erg zuur (beiden 2 zetels verlies), waarbij het verlies mede zal zijn veroorzaakt door de landelijke neergaande lijn van deze kabinetspartijen.

Terug naar de kiezers: de afgelopen tijd hoorden we steeds vaker dat de inwoners in Gouda behoefte hebben aan politici die zichtbaar en merkbaar de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor een positief imago van onze mooie stad en oog hebben voor wat er speelt en daar ook wat aan doen.
Aan de ChristenUnie (en andere partijen die zijn gekozen) de taak om hier de komende tijd opnieuw concreet invulling aan te geven. Gouda is het waard, want we zijn een prachtige stad!

Nogmaals dank voor uw steun en vertrouwen!!
dinsdag 18 maart 2014

Kies op 19 maart voor de ChristenUnie


De campagne zit er bijna op. We zijn de afgelopen weken op allerlei plaatsen en manieren actief geweest met campagne voeren en hebben aan heel wat debatten meegedaan.
Het was een enerverende tijd en de vele positieve reacties waren hartverwarmend. Mooi om te ervaren dat de inzet van de fractie van de ChristenUnie voor onze stad niet onopgemerkt is gebleven en dat dit wordt gewaardeerd.
We hebben de afgelopen jaren bewust gekozen voor de inhoud, waarbij we op allerlei onderwerpen ons stempel hebben gedrukt. 

Wat heeft de ChristenUnie concreet gedaan?

Concrete zaken waarvoor we ons de afgelopen jaren hebben ingezet zijn o.a.
- Betere gladheidsbestrijding (Witboek)
- Meer aandacht voor groenonderhoud (Groenboek)
- Efficiente belasting inning (Paarsboek)
- Op orde krijgen van de gemeentelijke financiën 
- Focus op harde aanpak criminaliteit, maar daarnaast ook preventie en perspectief bieden. Daarnaast ook meer aandacht voor het gezin van de dader
- Groenhovenbad (door voorstel van ChristenUnie geen kleiner bad gekomen)
- Armoedebeleid en terugdringen achterstand bij schuldhulpverlening 
- Stadsmarketing, toeristische bewegwijzering en gratis WifI in de binnenstad
- Huisvestingsbeleid scholen
- Convenant Sport en Alcohol
- Terugdringen zwaar verkeer door de Joubertstraat en Binnenpolderweg
- Aanscherping hondenpoep beleid 
- Meer aandacht voor particulier initiatief bij aanpak leegstand panden
- Fairtrade en Millenniumgemeente
- Herstel Hofje van Jongkind (Zeugstraat)

Zie ook 100e blog van collega Gerard Schotanus!Ruime keuze

En nu is het bijna zover: op 19 maart mag u uw stem gaan uitbrengen voor een kandidaat van één van de partijen in Gouda. U heeft dit jaar de keuze uit maar liefst 13 partijen.

Als die 13 partijen allemaal een plekje in de nieuwe gemeenteraad gaan krijgen, worden het straks opnieuw lange vergaderavonden en wordt het spannend met hoeveel partijen er moet worden samengewerkt om een meerderheid voor een college te krijgen.

Nationaal en lokaal

De ontwikkelingen in de landelijke politiek en het (gebrek aan) vertrouwen in landelijke partijen zullen ook dit jaar absoluut een rol gaan spelen in de stemkeuze van de kiezers. 
Ik blijf het opvallend vinden dat een aantal kiezers zoveel verwacht van lokale partijen, terwijl ook de landelijke partijen, zoals ChristenUnie Gouda, een sterk lokaal georiënteerd beleid voeren en vanuit Den-Haag veel nuttige kennis krijgen aangereikt.

Aan u de keuze!
Maar goed, het laatste woord is nu aan u!
U bepaalt welke kandidaten er straks daadwerkelijk in de gemeenteraad komen. U kiest namelijk niet voor een partij van uw voorkeur, maar voor een specifieke kandidaat van de partij van uw voorkeur.

Een kandidaat kan zelfs met voorkeurstemmen in de raad komen als zij of hij 25% van de kiesdeler heeft gehaald. De kiesdeler is het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels in de raad. En daar neem je dus 25% van.

Weet in ieder geval dat het team van de ChristenUnie er klaar is voor om, met naar we hopen minimaal 3 mensen in de raad, actief en betrokken een steentje bij te dragen aan het besturen van de stad Gouda. Met uw steun zijn we Samen Sterk!

www.goudakiest.nl


donderdag 13 maart 2014

Cheese Experience Center in GoudaDeze week was er een debat bij Gouda Wereldwijd en daar heb ik namens de ChristenUnie het idee gelanceerd om een Cheese Experience Center te gaan realiseren om Gouda zo stevig op de (inter)nationale kaart te zetten. Ook wordt hiermee het streven naar 1 miljoen unieke bezoekers per jaar een stevige impuls gegeven.


Wereldberoemd
Gouda is door onze kaas internationaal een wereldberoemd merk en na Amsterdam is Gouda de meest bekende stad in het buitenland.
In bijna ieder land is "Gouda Cheese" bekend en als je vertelt dat je uit Gouda komt wordt al snel de koppeling gelegd met kaas.
Veel buitenlanders komen naar Gouda juist vanwege onze kaas en dan is het goed om naast onze wekelijkse kaasmarkt in voorjaar en zomer veel meer een totaal beleving rond kaas te realiseren. In zo’n Experience Center kunnen de bezoekers kennis maken met de geur en smaak van kaas, kaas maken, allerlei achtergronden over kaas zien, etc. etc. Uiteraard moet daarbij ook  ruimte zijn om meer over Gouda te promoten, zoals de Waag, Stadhuis en St.-Janskerk.
Combinatie tickets
Belangrijk is dat de toeristen via combinatie tickets worden gestimuleerd om meer van Gouda te gaan zien en ervaren, zodat ook de middenstand profiteert van dit Center.

Financiën
Financieel heeft de gemeente Gouda nu geen ruimte voor een dergelijk initiatief, dus het zal gesponsord moeten worden door bedrijven en wellicht via crowdfunding. Ook loont het de moeite om na te gaan of (Europese) subsidie hiervoor te verkrijgen is in het kader van bevorderen van toerisme.
In ieder geval is het een idee dat naar mijn mening nadere uitwerking verdient in het nieuw te vormen college.