dinsdag 31 januari 2017

10 jaar raadslid in Gouda31 januari 2007 - 31 januari 2017

Vandaag ben ik 10 jaar raadslid voor de ChristenUnie in Gouda en het bestuur en de fractie verraste mij met een mooie (en lekkere) taart.Op zo'n moment kijk je even terug en bedenk je hoe het allemaal begon..

Al heel jong was ik geïnteresseerd in de politiek en vanaf mijn 18e ben ik lid van de RPF en later de ChristenUnie.
In 1985 ben ik in Gouda komen wonen en al snel ben ik aan de slag gegaan in het bestuur van toen nog de RPF. Samen met een aantal jongeren hebben we  vervolgens in Gouda een jongerenafdeling opgericht en zodoende kwam ik ook in beeld bij het landelijk bestuur van de RPF-jongeren.
In 1991 kwam ik in het landelijk bestuur en van 1993-1996 ben ik voorzitter geweest.Jongensdroom

Vervolgens ben ik ben ik een aantal jaar namens de RPF in Roemenië en Slowakije actief geweest met studenten. In 2000 kwam er een soort time-out doordat ik gedurende een aantal jaren in de kerkenraad mijn plek mocht vinden.
De politiek liet me ook in die mooie kerkelijke periode niet los en in 2007 kwam ik tussentijds in de gemeenteraad. Een jongensdroom ging daarmee in vervulling. Een goede bekende zei bij mijn installatie: "Nu ben je op de plaats waar je hoort" en ze sloeg daarmee de spijker op de kop.
Blog

De afgelopen 10 jaar heb ik me samen met de andere fractieleden ingezet voor de stad en daarbij mijn blog (sinds 2008) als belangrijk communicatie middel ingezet.
Mijn passie is onze prachtige stad Gouda en in het bijzonder de veiligheid en de financiën. Maar ook burgerparticipatie, cultuur, stadsmarketing, toerisme en regionaal bestuur kunnen op mijn warme belangstelling rekenen.


Resultaten


Het was een prachtige, maar soms ook moeilijke tijd. Samen met de fractie heb ik mooie resultaten mogen boeken, maar ik heb ook fouten gemaakt.
Bij alles wat ik deed heb ik geprobeerd het beste voor de stad te doen en een betrouwbaar en deskundig raadslid te zijn. Het is aan u om daar iets van te vinden :-)Morgen is er weer een nieuwe dag en samen met de fractie (Wout, Anna, Christiaan en Martijn), onze wethouder Corine en de ondersteuners van de fractie (Erik, Jasper en Mirjam) blijven we ons inzetten voor het op goede wijze besturen van onze stad! Gouda is goud!maandag 23 januari 2017

Tarik Ibn Ali opnieuw in GoudaBegin januari vernamen we dat Tarik Cahdlioui, beter bekend als Tarik Ibn Ali opnieuw naar Gouda is gekomen om als fonswerver te ondersteunen bij het inzamelen van geld voor de nieuwe moskee (Antwerpseweg). Op korte termijn moet er nog flink bedrag op tafel komen het bestuur heeft daarom besloten opnieuw van zijn diensten gebruik te maken. Eerder deed ze dat ook in 2014 in verband met El Wahda (PWA Kazerne).

Omstreden

In 2014 is heeft zijn komst veel commotie veroorzaakt in de Goudse samenleving en daarbuiten vanwege zijn vermeende banden met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Volgens diverse bronnen kan Tarik Ibn Ali worden beschouwd als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden organisaties Sharia4Belgium en de Duitse groep Millatu Ibrahim, maar ook de Nederlandse groep Sharia4Holland. Ook wordt beweerd dat hij inspirator was van de jihadist Bataclan, een van de aanslagplegers in Parijs.

Vragen

Naar aanleiding van deze gang hebben de fracties van het CDA, ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de burgemeester gevraagd om een memo aan de raad te doen toekomen om over een aantal zaken duidelijkheid te verschaffen.

1. Wanneer was het college en de politie op de hoogte van zijn komst?
2. Wat heeft het college vervolgens met deze informatie richting het bestuur van de moskee concreet gedaan?
3. Ten aanzien van de communicatie:
a.   Wat was de reden om de raad daarover niet vooraf te informeren?
b.   Wat was de reden dat het bestuur van de moskee zijn komst toch heeft doorgezet?
c.    Wat was daarop de reactie van het college richting de het bestuur van de moskee?

4. Welke middelen heeft het college beschikbaar (afgezien van geen bestuursrechtelijke als strafrechtelijke mogelijkheid) om deze fondswerver te kunnen weren?
5. Wat vindt het college van de keuze van het bestuur van MIV Assalam om deze omstreden fondswerver in te zetten in het kader van integratie en het vreedzaam naast elkaar leven van de verschillende godsdiensten in Gouda?


Vervolgens ontving de raad op 17 januari jl. de volgende memo:

“Deze memo is (op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA, G50+ en SGP) opgesteld naar aanleiding van de komst van de prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangekondigd was dat deze prediker op vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8 januari mogelijk in Gouda zou zijn voor benefietactiviteiten ten behoeve van het beoogde islamitisch centrum op de Antwerpseweg. De inzet van de prediker is het werven van fondsen. Tarik Ibn Ali is in 2014 ook ingezet voor de fondsenwerving van het islamitisch centrum El-Wahda. Toen heeft het College van BenW bij het toenmalige moskeebestuur aangegeven dat zij de komst van deze prediker onwenselijk en onverstandig vond.
Het college van burgemeester en wethouders is door de organisatoren van de benefietactiviteiten niet vooraf geïnformeerd over de komst van de prediker. Wel is de gemeente op donderdag 5 januari door de politie op de hoogte gesteld van de plannen. Zij het dat toen nog geen duidelijkheid bestond over de precieze gang van zaken en de locatie. Toen dat wel zo was heeft de burgemeester op 7 januari de fractievoorzitters hierover geïnformeerd via een mail. Overigens is het optreden verlopen zonder strafbare, anti-democratische of anti-integratieve uitspraken.
Onwenselijk
De gemeente heeft kort voor aanvang van de geplande benefiet haar eerdere standpunt, dat zij het zeer onwenselijk en onverstandig acht dat de prediker Tarik Ibn Ali weer in Gouda actief is, overgebracht aan een vertegenwoordiging van de organiserende moskee Assalam. Dit vanwege het feit dat Tarik ibn Ali een omstreden prediker, is die door zijn komst de polarisatie tussen moslims en niet-moslims kan vergroten. Het bestuur van de moskee Assalam heeft de prediker toch laten komen. Als reden gaven zij aan dat zij op de korte termijn niemand anders kunnen vinden voor de benefietactiviteiten. Wel blijft de gemeente in gesprek met alle betrokken moskeebesturen over dit onderwerp.

Alert
Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest. Noch was er vrees voor een verstoring van de openbare orde. Indien hier sprake van geweest zou zijn, dan zou er onmiddellijk handhavend zijn opgetreden. Bovendien zijn er, zoals hierboven al genoemd, door de prediker geen anti-democratische of anti-integratieve uitspraken gedaan. Politie en gemeente blijven alert op signalen rondom mogelijk optreden van deze en eventuele andere predikers.”
Dilemma
Duidelijk is dat er bestuurlijk op dit moment niets kan worden gedaan om de komst van deze omstreden fondswerver tegen te gaan. Feit blijft wel dat het moskee bestuur met de inzet van Tarik Ibn Ali bewust voorbij gaat aan de bezwaren die er tegen zijn komst leven en het argument dat ze op korte termijn niemand anders kunnen vinden is in dat licht geen sterk argument.
Net als in 2014 doe ik wederom de oproep aan het moskeebestuur om ons met elkaar in te spannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en daarbij niet (de schijn van) onverdraagzaamheid te accepteren. 
Vanuit dat oogpunt nogmaals een dringend appèl aan het moskeebestuur om geen omstreden mensen als Tarik Ibn Ali uit te nodigen in Gouda!

donderdag 12 januari 2017

Historische vergissing


Zoetermeer neemt op 23 januari a.s. een besluit over de komst van Holland Outlet Mall (HOM). Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van het plan. “In Roermond is het een enorme impuls geweest voor de binnenstad, dat zal hier ook gebeuren”, aldus wethouder Mariëtte van Leeuwen.

Roermond

De wethouder vertelt hiermee niet het hele verhaal. Zo’n 50% van de bezoekers van de outlet in Roermond is afkomstig uit Duitsland en is er in de binnenstad nogal wat leegstand. Daarnaast zie je dat in de outlet horecavoorzieningen prominent aanwezig zijn, die je juist in de binnenstad zou willen zien. Tenslotte heeft Roermond een achterland van maar liefst 25 miljoen inwoners.

Achterhaald

Van meerdere kanten hoor ik de waarschuwing dat een concept als in Zoetermeer volstrekt achterhaald is en dat waarschijnlijk in korte tijd reguliere landelijke winkels als Kruidvat en horeca zich daar gaan vestigen en daarmee een rechtstreeks concurrent vormen voor de Zoetermeerse binnenstad, nog afgezien van de gevolgen voor de regio, waar allerlei organisaties en belangengroepen terecht aandacht voor vragen.

Leegstand

Zoetermeer is de zoveelste gemeente  in Nederland waar plannen voor een “koopjespaleis” worden gesmeed en waar voor- en tegenstanders met elkaar in een stevig conflict terecht komen. Het bouwen van nieuwe winkelruimte van zodanige omvang is omstreden, omdat elders steeds meer winkels leegstaan. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is zelfs 20% van het winkelaanbod overbodig. Hij spoort gemeenten en provincies juist aan om het aantal winkelmeters terug te dringen…

Volgens de gemeente Zoetermeer en ontwikkelaar Provast wordt minister Kamp op zijn wenken bediend. Daarbij redeneren ze als volgt: De HOM verrijst waar nu een meubelboulevard is gelegen (23.000 m2) en de eerste fase van de HOM is 18.000 m2. Dit is een bijzondere redenering omdat er heel ander soort winkels voor terugkomen, die rechtstreeks gaan concurreren met het bestaande winkelaanbod en dus nieuwe leegstand gaan opleveren en daarnaast wordt de HOM op termijn mogelijk 31.000 m2. 
De knip die nu gemaakt wordt lijkt vooral een gekunstelde constructie om tegenstanders over de streep te trekken.

Concurrentie

Directeur Otto Ambagtsheer van vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco
Wijst in het Financieel Dagblad erop dat in het outletcentrum veel overlap is wat betreft de merken die verkocht gaan worden. Zo wijst hij op een grote winkel van Sport 2000, die bij de entree van het Stadshart gevestigd is. ,,Daar verkopen ze Adidas en Nike, die merken zitten ook vaak ik outletcentra.” Hetzelfde gaat volgens hem op voor Guess, Only en Esprit.

Gevolgen voor de regio

Zoals ik in een eerdere blog al aangaf vrezen de gemeenten in de regio voor leegstand als dit plan doorgaat.  Het bestuur van de regio Hollands Midden wijst erop dat de komst van de HOM in strijd is met het provinciaal en rijksbeleid. Dat beleid – ik refereerde daar al aan – is gericht op het terugdringen van het aan tal winkelmeters. Ook Rijnland en Groene Hart Onderneemt zijn heel kritisch over dit plan.

Het platform Midden Holland Onderneemt (samenwerking ondernemers Midden-Holland) voeren actief actie om op de gevolgen van de komst van de HOM voor de regio te wijzen. Die gevolgen liegen er niet om en zullen ook voor Gouda de nodige impact hebben!
Het gaat daarbij vooral om twee zaken:

1. Domino effect
“De outlet met een oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.”

2. Daling bezoekersaantallen

Naast ondernemers uit de regio voerden ook enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond 13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel niet of nauwelijks.”

Hoe verder?

De komende weken zal duidelijk worden onder welke voorwaarden een raadsmeerderheid in Zoetermeer akkoord gaat met de plannen voor de Holland Outlet Mall.
Het lijkt erop dat de feiten en mogelijke economische gevolgen het gaan verliezen van de opportunistische ambitie van het college.

Het zou mooi zijn als een raadsmeerderheid alsnog tot inkeer komt, want een besluit voor de komst van de HOM zou wel eens een historische vergissing met grote gevolgen kunnen zijn…


donderdag 5 januari 2017

Concurrentie rond Cheese Experience

Gouda onderzoekt nieuwe publiekstrekker: Cheese Experience


In maart 2014 heb ik namens de ChristenUnie tijdens een debat bij Gouda Wereldwijd het idee gelanceerd om een Cheese Experience Center te gaan realiseren om Gouda zo stevig op de (inter)nationale kaart te zetten. Hiermee wordt het streven naar 1 miljoen unieke bezoekers per jaar een stevige impuls gegeven.

Wereldberoemd
In mijn blog schreef ik toen het volgende: "Gouda is door onze kaas internationaal een wereldberoemd merk en na Amsterdam is Gouda de meest bekende stad in het buitenland.
In bijna ieder land is "Gouda Cheese" bekend en als je vertelt dat je uit Gouda komt wordt al snel de koppeling gelegd met kaas.
Veel buitenlanders komen naar Gouda juist vanwege onze kaas en dan is het goed om naast onze wekelijkse kaasmarkt in voorjaar en zomer veel meer een totaal beleving rond kaas te realiseren. In zo’n Experience Center kunnen de bezoekers kennis maken met de geur en smaak van kaas, kaas maken, allerlei achtergronden over kaas zien, etc. etc. Uiteraard moet daarbij ook  ruimte zijn om meer over Gouda te promoten, zoals de Waag, Stadhuis en St.-Janskerk."
Haalbaarheidsonderzoek
Het is dan leuk als het college in december bekend maakt dat er een haalbaarheidsonderzoek naar een Cheese Experience in de oude Arcade bioscoop. In het persbericht staat: "Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’ dat is waar het om draait in de Cheese Experience. Om de doelstelling van 1 miljoen bezoekers naar de stad te kunnen realiseren, is er een publiekstrekker nodig in Gouda op het gebied van kaas." Herkenbare woorden :-)
De onderzoeksresultaten worden aan het eind van het 1e kwartaal 2017 verwacht. Bij een positieve uitkomst, is het streven nog in 2017 te starten met de Cheese Experience. Het is zou prachtig zijn als dit initiatief gaat lukken, want dan krijgen we in Gouda gedurende het hele jaar kaasbeleving. Daarnaast is het noodzakelijk dat er iets structureels voor bezoekers in Gouda erbij komt om de ambitie van 1 miljoen bezoekers per jaar te gaan halen.
Woerden

Binnen de regio is afgesproken dat de regio Gouda zich profileert als de "Cheese Valley". Daarin past de Cheese Experience met een ambitie van minstens 100.000 bezoekers per jaar (bijna 2x zoveel als het aantal bezoekers aan de St.-Janskerk).  

Opvallend is dan dat ook Woerden zo snel mogelijk een soort Chees Experience wil. Ze wil namelijk in een voormalig pakhuis aan de Emmakade aan belangstellenden alles laten zien wat met (de productie van) kaas heeft te maken.

Het is prima dat ook Woerden aandacht voor kaas vraagt, maar ze zullen toch moeten erkennen dat internationaal gezien Alkmaar en Gouda de beste papieren hebben als het om bekendheid als kaasstad gaat.
Laten ze elkaar in ieder geval zo min mogelijk gaan beconcurreren en de opzet met elkaar afstemmen. Wellicht kunnen ze elkaar zelfs versterken. Dat komt dan de aantrekkingskracht van het Groene Hart alleen maar ten goede.