vrijdag 16 juli 2021

Afvalbende in Goverwelle

Winkelcentrum Goverwelle

De laatste tijd word ik steeds vaker door inwoners geattendeerd op het afval op straat in Gouda. Vooral rond containers bevindt zich vaak afval. Soms komt dat omdat de containers vol zitten en mensen het afval niet mee terug willen nemen. Soms ook gewoon uit gemakzucht en hebben mensen geen zin om het afval in de containers te doen. Maar het lijkt er ook op dat de containers gewoon te weinig worden geleegd!

Het is belangrijk dat we een schone (binnen)stad hebben en dat vraagt om een bepaald gedrag van bewoners en ook van Cyclus.  Zet het afval niet eerder buiten als is toegestaan. Doe het afval in de containers. Mochten ze vol zijn, neem het dan mee terug naar huis en doe een melding bij Cyclus, zodat de containers worden geleegd.

Lees ook nog eens mijn blog uit 2018: http://theokrins.blogspot.com/2018/07/bewoners-zijn-afval-op-straat-spuugzat.html

Deze week was het raak bij Winkelcentrum Goverwelle. Onderstaand een aantal foto's van een situatie die we toch niet moeten willen met elkaar...!

Laten we samen werken aan een schoon Gouda!

maandag 12 juli 2021

Nieuwe puisten in binnenstad Gouda ontdekt!


De laatste weken zien we dat er duidelijk voortgang wordt gemaakt met de aanpak van panden met achterstallig onderhoud in de binnenstad. Tegelijkertijd zijn er nog panden die – vooral ook door hun ligging in de binnenstad – naar mijn mening ook aandacht behoeven, mede in het kader van Gouda750 in 2022. 

In de Hoogstraat en bij toren van de St.-Janskerk heb ik een aantal panden op het oog die echt wel wat aandacht nodig hebben en daarnaast ben ik benieuwd naar de status rond het herstel van een aantal panden waarvoor ik al langer aandacht vraag.

Concreet heb ik een reactie gevraagd (en gekregen) over de volgende panden:


Punselie en ICT Paris

1. De voormalige panden van Punselie in de Tuinstraat 

De eigenaar van de drie panden van PunselieTuinstraat 10-14, heeft vijf procedures gestart tegen verschillende van onze besluiten in deze zaak. De rechtbank moet nog een beslissing nemen. 

Deze juridische procedures betreffen: een dwangsombesluit gericht op herstel van drie monumentale panden; een invorderingsbesluit, omdat de voornoemde dwangsom is verbeurd; een stilleggingsbesluit (de eigenaar bouwde in afwijking van de verleende vergunning); een dwangsombesluit gericht op verwijdering van de te hoge vloer en een verlengingsbesluit, omdat een begunstigingstermijn is verlengd.  Op dit moment is nog niet bekend wanneer de rechtbank deze vijf beroepszaken gaat behandelen

2. De zijgevel van het pand van ICI Paris aan de Hoogstraat (alleen de voorzijde is opgeknapt). Er wordt door mij al jaren aandacht gevraagd voor deze zijgevel! 

De ODMH heeft voor de zijgevel van het pand van ICI Paris, Hoogstraat 24, op 17 mei 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het opknappen van genoemde zijmuur, inclusief gevelreiniging. De aanvraag is in behandeling. Hoogstraat

3. Het pand van T-Mobile Shop aan Hoogstraat 10. De daklijst wordt gedeeld met nummer 8 die er daar prima uitziet. De daklijst en kozijnen van nummer 10 zijn verwaarloosd en de grijze omlijsting op de begane grond ontsiert het pand. 

Het pand van T-Mobile Shop, aan Hoogstraat 10, staat niet op de huidige inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand wordt echter alsnog aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld. Bij vaststelling van achterstallig onderhoud zal dit pand worden toegevoegd op de inventarisatielijst. 


4. Het pand van Delifrance aan Hoogstraat 12. De kozijnen en daklijst zijn in slechte staat. 

De grijze natuurstenen omlijsting op de begane grond van het pand van Delifrance, Hoogstraat 12 is destijds met vergunning gerealiseerd op basis van een positief advies van de toenmalige Welstands- en Monumentencommissie. Het pand van Delifrance staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst. 

Achter de Kerk

5. Het houtwerk van het pand van ’t Keldertje (Achter de Kerk) is in matige staat en het plaatwerk daarnaast ziet er bijzonder smerig / zwart uit.

Het pand van ’t Keldertje, Achter de Kerk 9h, staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst.

    Aanvullende informatie vanuit gemeente Gouda

     De voortgang van de aanpak is in hoge mate afhankelijk van de aanspreekbaarheid en inzet van de eigenaren. Als er sprake is van blijvende onderhoudsachterstand, dan treedt de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) op op basis van de daarvoor bestemde regelgeving, waarbij voor beschermde monumenten geldt, dat eigenaren op hun onderhoudsplicht worden gewezen, conform het “Stappenplan handhaving en toezicht”.

dinsdag 6 juli 2021

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...!


Op 5 juli jl. heb ik afscheid genomen van de Goudse gemeenteraad. Na ruim 14 jaar raadslid te zijn geweest voor de ChristenUnie heb ik het stokje overgedragen aan de volgende generatie. Mooi om te zien hoeveel talent onze partij heeft en dat nu Petra Hamm mijn opvolgster is geworden als raadslid en Mirjam Roos en Gert van den Brink zijn geïnstalleerd als burgerraadslid. Anna van Popering is fractievoorzitter geworden. 
Zelf zal ik vanaf 1 augustus verder gaan als voorzitter van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), de koepelorganisatie van de binnenstad ondernemers.

Mijn vrouw Marjan mocht de versierselen opspelden in verband met de Corona maatregelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gelukkig konden mijn echtgenote, moeder, schoonouders en kinderen ook bij het afscheid afwezig zijn omdat de corona maatregelen op zijn waren versoepeld.

De griffie had met de burgemeester een prachtig afscheid voorbereid, wat extra kleur kreeg door de mededeling dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om mij tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. Bijzonder eervol!

Aan het begin van de afscheidsbijeenkomst mocht ik het woord richten tot de aanwezigen en hierbij bijdrage:Toespraak Theo Krins

 

"Het voor mij een bijzondere avond. Na ruim 14 jaar raadslid in Gouda te zijn geweest, treed ik vandaag af en komt er een einde aan een prachtige en heel bijzondere periode in mijn leven.

 

Op 31 januari 2007 werd ik raadslid. Vanaf de eerste dag dat ik raadslid werd heb ik er bijna altijd van genoten. Iemand zei bij mijn installatie: “Nu ben je op de plek waar je thuishoort”. En dat klopte. Van jongs af aan was ik bij de politiek betrokken en nu kon ik er concreet handen en voeten aan gaan geven in onze prachtige stad Gouda.

 

Ik kreeg o.a. de portefeuilles veiligheid en financiën toebedeeld en mocht het 1e jaar al direct het woord voeren bij de kadernota, wat ik heel bijzonder vond.

 

Al snel ontdekte ik dat ik graag anderen wilde laten delen in mijn activiteiten en mijn opvattingen namens de ChristenUnie, om zo meer bekendheid te geven aan het raadswerk en inwoners te betrekken bij de lokale politiek.

Toen in september 2008 een steekincident in een bus in Gouda plaatsvond en Connexxion besloot om niet meer door Gouda Oost te willen rijden, was ik zo verontwaardigd over de beeldvorming over Gouda dat ik met een weblog ben begonnen. Na een voorzichtige start kreeg mijn weblog steeds meer bekendheid en waardering. Inmiddels heb ik 800 blogs gepubliceerd en daarmee is mijn weblog in ieder geval voor mezelf een waardevol archief.

 

Ook heb ik me vastgebeten in een aantal specifieke onderwerpen, waaronder het groenonderhoud wat leidde tot een Groenboek, de gladheidsbestrijding dat leidde tot een Witboek en de situatie bij BSGR, na het overnemen van taken van de gemeente Gouda, wat leidde tot een Paarsboek. 

 

Op het gebied van veiligheid heb ik tijdens mijn raadsperiode diverse zaken nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, zoals onlangs nog het terugdringen van recidive door elektronisch toezicht.

 

Daarnaast groeide mijn liefde voor de historische binnenstad en dat kwam vooral naar boven toen ik erop werd geattendeerd dat er een verborgen hofje bestond aan de Zeugstraat: het Hofje van Jongkind. Jarenlang heb ik op allerlei manieren geprobeerd dit hofje te laten herstellen en ik was heel blij toen het uiteindelijk voor een deel in ere werd hersteld als restaurant en koffiebar. 

 

Dit project leidde er tevens toe dat ik me ging inzetten om panden en gevels in de binnenstad, die achterstallig onderhoud hadden, te laten opknappen en ik ben blij dat in het kader van Gouda 750 er nu talloze panden zijn opgeknapt of gaan worden opgeknapt.

  

In de gemeenteraad heb ik altijd mijn eigen plek mogen hebben en heb ik een mooie tijd gehad, mede door de fijne contacten met de raadsleden, de griffie, de verschillende burgemeesters (Cornelis, Mans, Schoenmaker, Salet en onze huidige burgemeester Verhoeve), het college en de ambtenaren. Ik heb daarbij steeds geprobeerd de verbinding te zoeken en me praktisch en oplossingsgericht op te stellen. 

 

Voorzitter, het is onmogelijk om ruim 14 jaar raadslidmaatschap in een paar minuten samen te vatten, maar ik heb door enkele zaken te noemen in ieder geval een klein inkijkje willen geven. 

 

Ik ben dankbaar dat zoveel heb mogen doen, niet alleen als raadslid in de stad en in de raad, maar ook als o.a. voorzitter van de Auditcommissie, voorzitter van Programmaraad van de Groene Hart Rekenkamer, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, vicevoorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie. 

 

Als voorzitter van de werkgeverscommissie ben ik de griffie nog meer gaan waarderen. Wat doen de medewerkers veel voor de raadsleden! 

Veel dank daarvoor Eleonore, Mirjam, Jacoline, Lars, Astrid en Renée!

 

Het was de afgelopen jaren soms heel pittig. Ik denk daarbij aan o.a. de collegevorming in 2014, het PWA-dossier, de crisis in 2016 en nu het Turfmarktdossier. 

Er zijn momenten geweest dat ik daarbij namens de ChristenUnie lastige besluiten heb moeten nemen en ik besef dat daardoor ook mensen zijn gekwetst. 

 

Ik wil nu ik de politieke arena ga verlaten mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik mogelijk heb gekwetst of tekort heb gedaan en die daar wellicht ook nog last van heeft. 

Ik heb mijn werk in de politiek naar eer en geweten gedaan, met de beste intenties, maar ben daarbij ook gewoon mens, met fouten en tekortkomingen.

 

Ik wil in het bijzonder de fractie van de ChristenUnie bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking. Ik ben dankbaar voor wat we met elkaar voor de stad hebben mogen doen en ik ben trots op de fractie die ik achterlaat en heb ook alle vertrouwen in mijn opvolgster Petra Hamm en de twee nieuwe burgerraadsleden Mirjam Roos en Gert van den Brink.

 

Tenslotte dank aan mijn vrouw Marjan en mijn kinderen. Ik ben de afgelopen jaren heel veel afwezig geweest en ik besef dat ik jullie niet altijd die aandacht heb gegeven waar jullie recht op hadden. Jullie hebben mij het gegund om raadslid te mogen zijn en dat heb ik enorm gewaardeerd.

 

Voorzitter, ik ga afronden… 

Ik zal vanaf nu niet meer als raadslid spreken in deze raadszaal en ik verlaat deze zaal straks als ambteloos burger. Dat doe ik met enige weemoed. Tegelijkertijd zie ik uit naar de nieuwe uitdaging die voor me ligt. 

 

Iedereen veel dank voor de prettige contacten en constructieve samenwerking en ik wens jullie alle goeds toe. Daarnaast ook veel wijsheid en liefde voor de stad. Maar bovenal wens ik jullie de zegen van God toe! Aan Hem alle eer!"


Daarna nam de burgemeester het woord.
Toespraak burgemeester Pieter Verhoeve


"Gedrevenheid heeft een naam: Theo Krins.

 

De afgelopen jaren heeft de politieke gemeenschap van Gouda, ja heel de stad, genoten van jouw enthousiasme en betrokkenheid. En misschien ook wel eens gestoord. Want in het platland van polder en plas houden we niet zo van mensen die hun hoofd daar bovenuitsteken; laat staan dat we verzot zijn op personen met profilerings…gaven. 

 

Die heb je, onmiskenbaar. Onder jou is de Christenunie gegroeid tot een stabiele partij die afgelopen verkiezingen zelfs bijna de grootste werd. Bijna is uiteraard helemaal niet, maar dan toch. Het is fascinerend op te zien dat de GPV, RPF en SGP tot 1998 samen 1 fractie vormden (en toen 4 zetels haalden). Daarna kwam de ChristenUnie en deze partij is gegroeid van 2 zetels in 2002 naar 4 nu.

 

Je hebt het vermogen je te onderscheiden. Dat komt, vermoed ik, dankzij je talent voor aandacht. Om aandacht te geven aan mensen. Om aandacht te krijgen. En vooral ook om aandacht te organiseren. Onder meer via je blogs, 800 in totaal (vaak rond middernacht vervaardigd), zette je ook zaken op de kaart. En laten we de 26.000 (!) tweets ook niet vergeten… 

 

Het opknappen van panden in de binnenstad; het zichtbaar worden van het Hofje van Jongkind, het stimuleren van betere Veiligheidsaanpak in Gouda (denk aan je pleidooi voor de enkelband bij veelplegers, waarmee je dat op de agenda van de justitiële driehoek zette).

 

Een compleet raadslid, een compleet mens. Je passie voor Gouda zou je misschien ook wel een roeping mogen noemen. Het zat er al vroeg in. Je was na Paul Blokhuis voorzitter van de RPF-jongeren. Dan ben je onmiskenbaar een politiek talent. Het is 1994. De tijd dat New Age populair werd (nu spreken we over een Great Reset); en de tijd dat Jack de Vries leiding gaf aan het CDJA en Harold Hooglander namens de SGP-jongeren actief. Laatstgenoemde riep op het jubileumcongres van 10 jaar RPF-jongeren op tot ‘verbroedering en samenwerking’ tussen beide partijen. Verbroedering ook he; genderspecifieke samenwerking ;-)

 

Je bent echt een gewaardeerd raadslid. Voorganger Schotanus, alhier aanwezig zei: ‘Voor mij is hij een zeer bevlogen persoon, die vol enthousiasme mensen en onderwerpen in de picture kan zetten. Psalm 72: vrede voor de stad, is voor hem een belangrijk item.’

 

Theo, er komt een nieuwe fase in je leven. Er komt meer tijd voor andere zaken: opgroeiende kleinkinderen, voor elkaar als man en vrouw, varen met een prachtig bootje op de plassen, tijd voor het spotten van echte en zilveren vogels (vliegtuigen) en je kunt culturele tripjes maken met het roemruchte Boschpoldergenootschap. 

 

Volgens je blogsite vinden anderen van je dat je ook wel ‘Theo Omtzigt/ Citywatcher/ waakhond van Gouda/ vechter voor de binnenstad’ bent. Deze rollen komen je goed van pas als onafhankelijk voorzitter van Stichting Ondernemersverenigingen Gouda, die de koepel is van de diverse winkeliersverenigingen in de binnenstad.

 


Theo. Tussen ons beider leven zitten talrijke raakvlakken. Een ervan is dat we beiden houden van Belgisch bier op zijn tijd. Een van de mooiste plekken van Gouda is vanzelfsprekend de Markt met uitzicht op het Stadhuis met een goed glas Paix Dieu. Uniek bier dat ze bij Central schenken. Monnikenbier. Het betekent: Vrede van God. Die vrede wens ik jou van harte toe, met allen die je lief en dierbaar zijn.

 

Je niet aflatende inzet voor Gouda, voor de politiek, voor de kerk, voor het organiseren van gospelconcerten (Theo was van tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds als coördinator van de vrijwilligers) en voor het betrekken van de samenleving bij de politiek (en andersom) in het zijn van jarenlange volksvertegenwoordiger in dit huis….

 

maakten dat het Zijne Majesteit het heeft behaagd je tot onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau!" 


De vernieuwde fractie van de ChristenUnie

zaterdag 3 juli 2021

Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld in Regio Midden-Holland

800e blog


De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen van de drie betrokken Waterschappen zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie 1.0.

Bestuurlijk voorzitter van de regio Hilde Niezen en wethouder Klimaat Gouda reageert: “Grootschalig energie opwekken in onze regio kan alleen maar wanneer we samenwerken. Met elkaar zijn we overeengekomen dat we in Midden-Holland starten met zonnepanelen op grote daken en bijvoorbeeld langs wegen. Dit is een keerpunt in ons denken en handelen als het gaat om onze energievoorziening. We zijn nog maar net begonnen… op weg naar een duurzame toekomst.”

Totstandkoming RES 1.0 in het kort

In de afgelopen maanden hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en diverse maatschappelijke organisaties in Midden-Holland met elkaar samengewerkt aan de RES 1.0. Samen hebben zij zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat in de regio uit naar zonnepanelen op grote daken en langs Rijks- en Provinciale wegen. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs deze wegen bekeken. Een aantal gemeenten hebben laten weten voorlopig niet voor windenergie te kiezen. Een meerderheid in de gemeenteraad van Gouda (waaronder de ChristenUnie) vindt het belangrijk dat de mogelijkheid van windenergie nadrukkelijk wel wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.      

Hoe nu verder?

De communicatie en participatie houdt niet op. Met de vaststelling van de RES 1.0 is een start gemaakt met een jarenlang proces. De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen. De regio vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen profiteren, bijvoorbeeld door ze mede-eigenaar te maken van energieprojecten.

Wat staat er in de RES 1.0?

In het overleg met alle betrokkenen is gekeken waar windmolens en zonnepanelen passen in het landschap, of het elektriciteitsnet het aan kan en of inwoners en de politiek achter deze mogelijke plekken staan. Op basis daarvan zijn zoekgebieden aangewezen. Deze zijn op de kaart (zie hierboven) ingetekend. De zoekgebieden uit RES 1.0 worden tot aan 2030 samen met de betrokken partijen en inwoners van de regio verder uitgewerkt in concrete energieprojecten.

Naast zoekgebieden voor de opwek van duurzame zonne- en windenergie bevat de RES 1.0 ook vier mogelijkheden om aardgas als bron van verwarming van gebouwen en industrie in de regio te vervangen. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof en daarom niet duurzaam. Twee van deze vier mogelijkheden gaan uit van het gebruik van restwarmte uit de regio Rotterdam. De andere twee mogelijkheden gaan uit van andere oplossingen. In 2023 wordt de haalbaarheid en wenselijkheid opnieuw bekeken. Tegelijkertijd worden nieuwe, landelijke ontwikkelingen en technieken gevolgd zoals biogas, waterkracht, opslag van energie, waterstof en kernenergie. 

Voor diverse fracties in Gouda, waaronder de ChristenUnie, is kernenergie op basis van de huidige stand van de techniek niet bespreekbaar. Overigens is het voor onze regio ook niet echt aan de orde. Er is namelijk planologisch geen ruimte voor.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Nederland stopt met het gebruik van aardgas en gaat stap voor stap over naar het gebruik van schone energie en warmte. Om de opwek van deze energie in Nederland mogelijk te maken, moeten we samenwerken. Het land is daarvoor opgedeeld in 30 gebieden, RES-regio’s genoemd. In Nederland is afgesproken dat deze 30 RES-regio’s in 2030 samen 35 TWh per jaar aan hernieuwbare elektriciteit opwekken. Het gaat dan om opwek die grootschalig, weersafhankelijk en op land plaatsvindt. Iedere regio maakt een energieplan: een Regionale Energiestrategie (RES). Wij zijn de regio Midden-Holland. 

In de concept-RES voor Midden-Holland (september 2020) is de ambitie geformuleerd om 0,435 TWh (1.567 TJ) aan hernieuwbare elektriciteit, opgewekt met wind- of zonne-energie, te realiseren. Dat staat in de regio Midden-Holland gelijk aan 67 windmolens, of 544 hectare aan zonnepanelen. Dit is 1,24% van de landelijke opgave van 35 TWh. Deze 1,24% is gebaseerd op de huidige elektriciteitsvraag van de regio ten opzichte van de landelijke elektriciteitsvraag.


Moties ChristenUnie

Bij het vaststellen van de RES 1.0 konden ook moties worden ingediend en o.a. de ChristenUnie heeft diverse moties - die in de regio zijn afgestemd - ingediend.

De volgende moties zijn in Gouda door ons ingediend en aangenomen:

1. Motie Behoud van functies (28 voor 6 tegen)

In deze motie roepen we op om zorgvuldig met de locaties die als zoekgebied zijn bestempeld om te gaan. Concreet gaat het o.a. om de volgende zaken:

  • In Natuur Netwerk Nederland-gebieden mag de biodiversiteit en natuurwaarden niet worden aangetast door zonnepanelen,
  • zonnepanelen op weilanden mogen slechts dan worden toegepast waar het functieverlies minimaal is en wanneer grondeigenaren instemmen en er breed draagvlak is bij omwonenden.
  • Niet alleen zonnepanelen neerleggen, maar meervoudig gebruik van deze locatie bevorderen.
2. Motie Recyclebaar materiaal (29 voor 5 tegen)

In het kader van de energietransitie zullen veel nieuwe materialen worden aangebracht/geplaatst ten behoeve van het opwekken van elektriciteit. Deze materialen zijn na een (groot aantal) jaren van gebruik "op" en zullen dan vervangen worden waarmee een afvalprobleem ontstaat. 
Circulariteit, zeker bij duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van het klimaat, is daarbij een groot goed en moet worden meegenomen in de overwegingen.

De motie roept daarom de gemeente op dat  
  • er maatregelen komen die voorkomen dat gebouw- en grondeigenaren later ‘blijven zitten’ met een afvalprobleem;
  • er zicht komt op duurzame afvoer en zo veel mogelijk hergebruik (waarde-behoud) van de aan te brengen materialen;
  • en hiertoe een actief lobbytraject cq samenwerking te starten richting provinciale- en rijksoverheid met als doel circulariteit van energie-opwekmiddelen te stimuleren.
3. Motie systeem-efficiëntie en systeem-effectiviteit (29 voor 5 tegen)

In onze regio is in beginsel gekozen voor energieopwekking met zon.  Deze opwek is grotendeels ingetekend langs de A12 en N210, op parkeerplaatsen en grote bedrijfsdaken. Daarnaast wordt uitgegaan van een nader te bepalen hoeveelheid zon en kleinschalige wind op boerenerven. Ook wordt gekeken naar
zon op agrarische gebieden en wind langs infrastructuur.

Het is belangrijk om goed zicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden en wat de impact daarvan - zowel technisch als financieel - is voor de netwerkbeheerders Stedin en Liander.

Daarom roept de motie op om op zo kort mogelijke termijn (uiterlijk binnen een jaar, dus voor 1 juli 2022) een impactanalyse (van met name de kosten en de ruimtelijke impact van de keuze voor zon) van de RES 1.0 uit te voeren. Daarbij dient in deze impactanalyse ook onderzocht te worden welke rol zogenaamde ‘smart-grids’ kunnen hebben in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en hoe dit kan worden toegepast binnen de regio Midden-Holland.