zaterdag 28 november 2015

Trots op Gouda!


De Bibliotheek Gouda, de Chocoladefabriek, is op 27 november jl. uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland. De verkiezing werd georganiseerd door Bibliotheekblad waarbij de uitslag voor 50% is bepaald door een vakjury en voor 50% door publieksstemmen.
De blije directeur Nan van Schendel
Beste Bibliotheek

De vakjury roemt het karakter en de sfeer van de Bibliotheek: “De Beste Bibliotheek van Nederland is Gouda, naar oordeel van stemmers en de jury. De Chocoladefabriek sprankelt en geeft werkelijk nieuwe betekenis aan het begrip Bibliotheek. De Chocoladefabriek vormt een ideale plek, voor inwoners van Gouda en voor andere Bibliotheken om inspiratie op te doen. Het is de unanieme winnaar naar oordeel van de vakjury met de meeste publieksstemmen (27,4%).”
De Bibliotheek nam in februari 2014 zijn intrek in de Chocoladefabriek. Deze locatie valt niet alleen op door de prachtige bibliotheek, maar ook door o.a. Kruim, waar je een heerlijk kop koffie kunt drinken, maar ook een prima maaltijd kunt krijgen en uiteraard de Drukkerswerkplaats.

Sinds de opening is hard gewerkt aan het ‘heruitvinden’ van de Bibliotheekfunctie. Directeur Nan van Schendel: “Het is meer dan fantastisch dat onze ommezwaai van de klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar men KENNIS maakt, zo enthousiast ontvangen wordt. Daarbij is het een geweldige beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren, rondom de verhuizing en de realisatie van de Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek. Hartelijk dank aan iedereen die op ons gestemd heeft en iedereen die campagne heeft gevoerd!”
Kijk naar dit filmpje voor een leuke impressie!

Beste Binnenstad
Het feit dat Gouda nu de beste bibliotheek van Nederland heeft is al heel bijzonder, maar daarnaast hadden we eerder dit jaar ook al de prijs van Beste Warenmarkt en Beste Binnenstad binnengehaald.
Volgens mij heeft nog geen stad in Nederland deze drie prijzen in één jaar weten binnen te halen en laten we daarom blij zijn met deze erkenning voor onze stad en het met elkaar vieren.
"Bij de verkiezing van Beste Binnenstad prijst de jury de inzet van Gouda om nieuwe ondernemers aan te trekken. Hiervoor heeft de gemeente een innovatief online magazine (www.gouda-magazine.nl) ontwikkeld waarin lokale ondernemers Gouda aanprijzen. 
Door het organiseren van verschillende kleine maar ook grote evenementen verspreidt Gouda het DNA van de stad op een goede manier. Daarnaast prijst de jury de stad voor de integrale visie op cultuur. In de afgelopen twee jaar zijn de Chocoladefabriek, Garenspinnerij en de Lichtfabriek ontwikkeld als nieuwe hotspots in de stad. Ook op andere binnenstedelijke thema’s heeft Gouda een positieve ontwikkeling meegemaakt binnen een periode van twee tot drie jaar. Denk aan de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en de aanpak van leegstand in de aanloopstraten met als resultaat een teruggang van 15% naar 6%. Een goede samenwerking met alle relevante partijen in de binnenstad is de basis van het succes."


De oorkonde van Beste Binnenstad / links: wethouder Daphne Bergman
Trots
Ofschoon ik heel goed besef dat er ook (terechte) zorgen zijn in Gouda, bijvoorbeeld over de veiligheid, moeten we deze positieve zaken niet vergeten. 
We zijn in Gouda heel goed in staat om aan te geven wat niet goed gaat, maar laten we ook genieten van alle waardering die onze stad krijgt. Want Gouda is echt een geweldige stad; een stad om trots op te zijn!

vrijdag 20 november 2015

Gouden kans voor Gouda!Op 17 november presenteerde GOUDasfalt het lang verwachte plan voor de ontwikkeling van het terrein van Koudasfalt. Ze hadden er een fraaie locatie voor uitgekozen: De Chocoladefabriek, die is genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland.

Reserveringsvergoeding

Het plan gaat uit van aankoop van het terrein door  de gemeente Gouda en dan gaat stichting GOUDasfalt aan de slag met de bedoeling om na 4 jaar het terrein over te nemen. Geurende die eerste 4 jaar betaalt GOUDasdalt een reserveringsvergoeding, zodat de gemeente Gouda geen lasten heeft.

Het eerste jaar wordt gebruikt om een businesscase op te stellen en dan moet duidelijk worden of er een "levensvatbaar " plan mogelijk is.Klimhostel

GOUDasfalt wil het terrein een levendige uitstraling geven door het ontwikkelen van een stadscamping, Klimhostel met 20 kamers en een stadsstrand. De aanwezige grindtrechters willen ze laten ombouwen tot verblijven. Ook willen ze een klein oeverpark en aanlegplaatsen voor schepen.


Vier zones

GOUDasfalt verdeelt het terrein in vier zones. Deze liggen rondom het centrale plein, dat gebruikt wordt voor evenementen, voorstellingen en markten. De Lange Arm is het hart van het plein en de blikvanger. Er wordt ruimte vrijgehouden om bij de oeververbinding te komen.
  1. 1  Zuidwest, richting Gouderaksedijk. De groene zelling en de rivier. Dit wordt een uitnodigend entreegebied. Daarin het receptiegebouw, een toeristisch overstappunt (TOP) met informatie en etsenverhuur. De groenstrook aan de dijk wordt breder. De plek van de huidige asfaltoven met schoorsteen vraagt om een vergelijkbaar hoogteaccent. Daar voorzien ze een ‘klimhotel’: een eenvoudig hotel voor groepen en gezinnen, met een dakterras om te kunnen genieten van het onovertroffen panorama op Gouda en de Krimpenerwaard. Langs het water en in het groen verhuur van ateliers.
  2. 2  Noordwest, richting de binnenstad. Dit is de meest open plek aan de IJsseloever en daarom bij uitstek geschikt voor een stadsstrand, stadslandbouw (teelt in bakken) en een restaurant annex winkel. Het restaurant serveert producten die op het terrein en elders in de streek worden verbouwd. Aan de loswal komen in verbouwde grindtrechters vijf bijzondere verblijven.
  3. 3  Noordoost, richting molen ’t Slot. Hier is de grond geschikt voor een klein oeverpark met ruimte voor luxe vormen van stadskamperen (‘stadsglamping’), bijzondere accommodaties en 12 zelfvoorzienende woningen. Langs de oever bevinden zich aanmeerplaatsen voor historische binnenvaartschepen.
  4. 4  Zuidoost, richting de Stolwijkersluis. Hier ligt de nadruk op scheepvaart en woonwerkateliers voor ambachtelijke bedrijven, in combinatie met bootreparatie en scheepswerf. Er is een passantenhaven met een gebouw dat ook plaats biedt aan de reddingsbrigade en een kanovereniging. 
Gif

De aanwezigen varen overwegend enthousiast, al klonk er soms ook een kritische noot, met name over de gifgrond en de financiën.

De raadsleden zijn een dag later door ODMH uitvoerig bijgepraat over de het aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de grond op locatie "Zelling Asfaltfabriek Gouderaksedijk"

Het terrein is verontreinigd maar de provincie heeft geen noodzaak gezien om verplichtend een bepaalde sanering op te leggen.

Van 1950-1970 is de haven gedempt en is het gebied opgehoogd met grof materiaal met soms wat schoon zand ertussen. Eind jaren '70 is het allemaal afgedekt met een asfaltvloer.

Conclusies
  • Bij huidig gebruik geen saneringsnoodzaak
  • Geen beïnvloeding richting grondwater
  • Verharding (asfaltlaag) dient in stand te blijven

Hoe nu verder?

In januari komt er een kredietaanvraag naar de gemeenteraad en dan zal blijken of er een raadsmeerderheid voldoende overtuigd is door ODMH m.b.t. de risico's voor de grond om groen licht te geven voor de aankoop door de gemeente van het terrein.

Ook zal de raad iets moeten vinden over de exclusiviteit voor GOUDasfalt, terwijl er ook een ander plan ligt die uitgaat van doorverkopen aan Burgland en een andere inrichting voor ogen staat.

Het blijft jammer dat er twee initiatieven liggen, juist nu er een mooie kans is om met elkaar als stad hier iets moois voor elkaar te gaan krijgen. Door die verdeeldheid lopen we het risico dat er voor beide plannen straks geen raadsmeerderheid is en dat zou echt heel jammer zijn, want dan zitten we waarschijnlijk nog vele jaren opgescheept met industrie op een locatie die een duurzame en aansprekende herinrichting verdiend!

donderdag 5 november 2015

Raad spreekt zich uit over AZC

Na diverse verzoeken vanuit de raad stelde de burgemeester Schoenmaker aan het begin van de vergadering op 4 november voor om de memo over het proces rond het besluit door het college over het AZC aan de agenda toe te voegen. De raad stemde daarmee in en zo hebben we het nu voor het eerst, sinds het besluit van het college, in de raadzaal over de komst van het AZC kunnen spreken.
Als ChristenUnie hebben we nooit gepleit voor een debat, maar vinden het prima om als raad terug te blikken en adviezen mee te geven. Het debat is er ook niet gekomen, wel een bespreking en de raad nam daar genoegen mee.
Onderstaand onze letterlijke bijdrage:
"In september werd de stad en de raad verrast met de mededeling dat het COA het voornemen heeft om een reguliere AZC te gaan vestigen in de voormalige PWA Kazerne.
De ChristenUnie heeft de zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste in nood, hoog in het vaandel staan. We zijn daarom positief over opvang van vluchtelingen, hetzij tijdelijk, hetzij via een reguliere AZC.
Voor een goede integratie van vluchtelingen is maatschappelijk draagvlak van groot belang om die reden verdient kleinschalige opvang de voorkeur.
We hebben nu echter te maken met een concreet verzoek van het COA voor opvang van 500 asielzoekers in voormalige PWA Kazerne.


500 nieuwe buren

Vergeleken met sommige andere opvanglocaties is dat aantal relatief beperkt, maar dat neemt niet weg dat het ingrijpend is voor de betrokken bewoners om in één keer 500 nieuwe buren te krijgen, zeker na alles wat er recent rond deze locatie is gebeurd.

Ook begrijpen we dat opvang van vluchtelingen in Gouda gevoelens van angst en zorg oproept. Het COA en het college dienen hier zorgvuldig en begripvol mee om te gaan.

De locatie keuze is doordat het pand eigendom is van rijksvastgoedbedrijf begrijpelijk, zeker omdat ook het bestemmingsplan voldoet.

Vooroverleg 

We hebben daarom ook begrip voor het besluit van B&W om mee te werken aan de opvang van 500 asielzoekers op deze locatie, al had het college wat ons betreft beter vooroverleg met de stad en de raad kunnen organiseren.

We willen nu graag de volgende aandachtspunten meegeven:

Beleid

We verwachten van het college een geformuleerd beleid hoe het AZC zal moeten gaan functioneren en op welke wijze negatieve impact en onveiligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ook moet hierin staan hoe er wordt opgetreden wanneer er wangedrag of overlast plaatsvindt. Dit beleid kan vervolgens worden verwerkt in een bestuursovereenkomst.
In deze bestuursovereenkomst moet wat ons betreft komen te staan dat er maximaal 500 asielzoekers worden gehuisvest.

Communicatie

Wij adviseren het college om bij het opstellen van het communicatieplan o.a. uit te gaan van het benoemen van een commissie met vertegenwoordigers vanuit het AZC, de gemeente als ook de buurt. Die commissie zal voorafgaand aan de vestiging en tijdens het verblijf de communicatie verzorgen. Tevens moet duidelijk worden op welke wijze “ervaringen en knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA Kazerne” worden meegenomen richting met name de buurt.

Religie

Het is een gegeven dat een groot aantal asielzoekers gevlucht zijn voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC doorgaat. Respect voor elkaars religieuze overtuiging en kennis hiervan is daarom essenti
eel. We vragen hier speciale aandacht voor en concrete maatregelen om spanningen zoveel mogelijk te voorkomen!
Onderwijs

Kinderen die verblijven in het AZC hebben behoefte aan onderwijs, niet alleen voor hun toekomst maar ook voor activering tijdens hun verblijf in het AZC. Hiervoor zal een aanbod moeten komen wat passend is voor deze kinderen en niet ten koste mag gaan van de Goudse kinderen. Daarbij moet ook aandacht zijn voor Voor- en Vroegschoolse Educatie waar de taalontwikkeling met name centraal staat. Ga vroegtijdig in overleg met de diverse scholen en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn.

Vrijwilligers

Steeds meer Gouwenaars geven aan dat ze beschikbaar zijn als vrijwilliger en bijvoorbeeld maatje willen zijn voor asielzoekers. Ondersteuning maar ook afstemming is hiervoor wezenlijk. Zorg voor goede coördinatie en afstemming voor dit vrijwilligersbeleid. Een specifieke website is daarbij nuttig.

Wonen

We zijn blij met de aandacht die het college heeft voor wonen. Goede doorstroming van statushouders vanuit het AZC naar reguliere woningen is belangrijk. We roepen het college op zorgvuldig om te gaan met het beperkte aanbod van sociale woningen en actief met de regio alternatieve woonlocaties te ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.