donderdag 27 januari 2011

Vuilnismannen krijgen iPad

Wim Hillenaar (CDA) voert voor het laatst het woord in de Goudse raad


Woensdag was een boeiende avond voor de raadsleden in Gouda.
We begonnen als vroeg, want om 18.30 uur kregen we de langverwachte iPad uitgereikt. Diverse raadsleden waren erg blij met nuttige en mooi apparaat, anderen zijn nog wat afwachtend:

Mohammed Mohandis (PvdA) en Arjan Versteeg (SGP)
Jan Vermeij (VVD)

Na het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst en de ontvangst van een iPad kregen we nog een korte instructie. De komende weken zal er nog druk moeten worden geoefend om de nodige vaardigheden te krijgen ;-)

Op de raadsagenda stonden voor mij drie belangrijke onderwerpen:

Bijeenkomst over Cyclus

Directeur Van Bloois en wethouder Ruwhof deden uitvoerig uit de doeken wat er allemaal precies is gebeurd de afgelopen weken en welke keuzes er zijn gemaakt. Veel van de problemen zijn veroorzaakt doordat Akzo zijn contractuele verplichtingen over zoutleveranties niet is nagekomen en er zijn tijdens de hevige sneeuwval op vrijdag 17 december (en erna?) keuzes gemaakt over de aanpak van de sneeuwoverlast, waarbij je achteraf wellicht moet concluderen dat het beter of in ieder geval anders had gemoeten.

De komende tijd wordt er met de gemeente Gouda een evaluatie gemaakt en deze wordt samen met het logboek van Cyclus, van de bewuste weken in december 2010, voor 1 april a.s. naar de raad gestuurd. Daarna volgt nog een debat.

Besluit gunning grondverbetering eerste deel Westergouwe

Na een pittig debat is een grote meerderheid van de raad, waaronder de ChristenUnie, akkoord gegaan met de gunning van de grondverbetering, zodat het zand rijden kan gaan starten en daarmee wordt de bouw van Westergouwe nu echt opgestart. Gouda Positief wil eerst nog een extern onderzoek, maar wil volgens mij gewoon het liefst dat Gouda zich terugtrekt uit het project. Hun motie voor zo'n onderzoek werd weggestemd. Opvallend was dat Trots op Nederland net voor de stemming over Westergouwe de raadszaal verliet en daarmee haar politieke verantwoordelijkheid ontliep. Geen fraaie actie!

Delegatie bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties

Er was een nieuwe verordening aan de raad gepresenteerd waarbij het mogelijk zou worden om naast het stadhuis ook voor andere trouwlocaties te kunnen kiezen. Maar dan moest je aan talloze voorwaarden voldoen en was trouwen in een kerk of moskee en buiten in de open lucht niet mogelijk. Het helemaal dichttimmeren en uitsluiten in de verordening beviel diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, niet en na het nodige overleg heeft uiteindelijk onzer fractie met een aantal andere partijen een amendement van het CDA ondertekend om allerlei specifieke bepalingen uit het besluit te halen en het mandaat bij het college te neer te leggen. Delegatie in optima forma. Vanaf heden kan er in Gouda ook in de buitenlucht of in een ander gebouw worden getrouwd.

Na de installatie van een burggerraadslid voor de VVD (Ronald Verkuijl) was er een bijzonder moment: we namen afscheid van Wim Hillenaar, fractievoorzitter van het CDA, die burgemeester wordt van Cuijk. De burgemeester typeert hem als iemand met een koel hoofd en een warm hart en als iemand met een communicatief talent. Mooie woorden en ook Wim gaf ons in zijn afscheidsspeech bijzondere woorden terug. Hij zei o.a. dat wij als overheid vuilnismannen zijn van het maatschappelijk ongenoegen. Na de raadsvergadering werd hij op ludieke wijze nog toegezongen door de "Dames van Formaat".

Teun Hardjono is beëdigd als opvolger van Wim Hillenaar.

Na een boeiende raadsavond hebben we met elkaar nog het glas geheven. Wat is het toch mooi om raadslid in Gouda te mogen zijn!

"Dames van Formaat" zingen een lied voor Wim Hillenaar

zaterdag 22 januari 2011

"Rel" rond Slapperdel


Zaterdagochtend zijn de raadsleden door bewoners aan de Slapperdel ingelicht over de voorgenomen uitbreiding van de winkelpanden aan de Kleiweg 27-31 door Green Real Estate (van Jan Zeeman, die ook thans in dit pand een winkel heeft) t.b.v. H&M.
Het is de bedoeling dat eind 2012 de kledingketen haar deuren in Gouda opent.

Velen zullen blij dat er een H&M in Gouda komt en die zin kunnen we spreken van een aanwinst voor onze stad!
Het plan is om 3 winkelpanden (waarvan 2 monumenten) samen te voegen en uit te breiden tot een gebouw van 1885 m2 , dat zich zal uitstrekken van de Kleiweg tot 20 meter op de parkeerplaats van het Slapperdel.
Dit zorgt voor onrust en bezorgdheid bij de bewoners in de binnenstad van Gouda.

Ofschoon de totale uitbreiding aan de achterzijde goed aansluit aan een bestaand hek op deze locatie, heeft de bouwhoogte (8.8 meter) en oppervlakte wel de nodige consequenties voor de bewoners, zowel wat het aangezicht betreft als het feit dat ze waarschijnlijk parkeerplaatsen verliezen. Verder ontstaat er een heel donkere hoek naast de panden, wat veel overlast kan gaan veroorzaken.

Wat ook van belang is: de achterzijde van de panden aan de Kleiweg kan een flinke opknapbeurt goed gebruiken. Maar er zijn daarbij wel bepalingen van kracht waar we nu mee te maken hebben:

• Beschermd Stadsgezicht
• Stedebouwkundige visie
• Bestemmingsplan Binnenstad West
• Bestemmingsplan Nieuw Markt en Omgeving

We zullen als raad ons nog eens grondig moeten bezinnen of het echt noodzakelijk is om de panden zo enorm ver naar achter uit te bouwen en of het wellicht ook nog wat lager kan (de bouwhoogte is overigens op verzoek van de bewoners al wat aangepast). De beoogde uitbreiding betekent op dit moment nota bene een verdrievoudiging van de huidige oppervlakte winkelruimte en de opzet gaat voorbij aan bepaalde stedebouwkundige uitgangspunten.

De bewoners willen ook graag een bepaalde steensoort en kleur. Dat moet naar ik aanneem bespreekbaar zijn.

Wat ook nog een punt van overweging is: de winkelpassage bij C&A wordt opnieuw ingericht en daar schijnt het goed mogelijk te zijn om 1.800 m2 winkelruimte te creëren. Maar met deze variant zal Green Real Estate natuurlijk niet blij zijn…

Wel frappant overigens dat Zeeman jarenlang bar weinig heeft gedaan aan het onderhoud van de monumentale panden aan de Kleiweg en nu beloond lijkt te worden met een enorm uitbreidingsplan…

Zie ook: http://bit.ly/ecilZf

maandag 17 januari 2011

Gouda moet Transferium krijgen!


In het AD Groene Hart werd begin dit jaar vermeld dat sportieve bezoekers aan Gouda over binnenkort hun auto kwijt kunnen in de Goudse Poort en met een leenfiets naar de binnenstad kunnen rijden.
In de Goudse Poort wil Green Real Estate namelijk een grote winkelconcentratie verwezenlijken met daarbij een parkeerfaciliteit voor maar liefst 1.000 auto´s.

De ChristenUnie in Gouda pleit al jarenlang voor een grote parkeerplaats (Transferium) aan de rand van de stad om de verkeersoverlast in de binnenstad te verminderen
Vanaf de Goudse Poort kan je prima met een leenfiets of pendelbus naar de binnenstad, waarbij de pendelbus bijvoorbeeld de mensen kan afzetten bij het station aan de Bloemendaalzijde. Als de ontwikkeling van Multivastgoed doorgaat en het nieuwe station klaar is heeft de bezoeker vanaf die halte een aantrekkelijke looproute naar de binnenstad en zal de doorstroming van het verkeer rond de singels aanzienlijk kunnen verbeteren.

Daarnaast kan de verkeersdrukte rond de singels teruggedrongen worden door zowel de in- als uitgang van de parkeergarage, die Multivastgoed wil realiseren in de Spoorzone, aan de noordzijde te situeren. Daarmee wordt ook voorkomen dat er verkeersoverlast ontstaat in de Kadebuurt.

Het wordt hoog tijd dat Gouda zich niet weer laat verleiden om alleen meer parkeerfaciliteiten rond de singels te gaan creëren, maar ook structureel voor een alternatief kiest, waarbij de Goudse Poort een heel interessante optie kan zijn.

Collega Gerard Schotanus gaat zelfs nog een stap verder: als deze aanpak gerealiseerd wordt en inderdaad succesvol blijkt te zijn, zou hij het een goede zaak vinden als het college vervolgens ook naar een geschikte parkeerlocatie aan de zijde van de Krimpenerwaard gaat zoeken.

maandag 10 januari 2011

Bezuinigingsavond: waar zijn de burgers?


Vanavond was de eerste van vier bezuinigingsavonden over de bezuinigingen. De opkomst was redelijk met 70 mensen, maar na even goed kijken (met dank aan een wethouder) bleek dat er maar 18 burgers aanwezig waren. Daarbij viel het ook nog eens op dat vooral direct belanghebbenden het woord voerden. Niets mis mee overigens, maar een bredere input zou heel welkom zijn geweest.

Maar goed, de mensen die er waren kwamen wel met goede en soms heel originele suggesties.

Wat me opviel was dat we vooraf veel duidelijker hadden moeten maken waar nu echt op te bezuinigen valt en hoe het college voornemens is dat te gaan doen. Deze informatie is wel beschikbaar, maar dat had meer expliciet gemogen.

De burgers vonden het prettig dat ze in groepjes bij een wethouder om tafel mochten gaan zitten om over een specifieke portefeuille te gaan praten. Voor ons als raadsleden was het wel lastig, want je mist nu een deel van de input.

Maar goed, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk op te vangen en via Twitter vast te leggen, wat me prompt een nieuwe bijnaam opleverde: TWITTERNOTULISTOrigineel was het idee om groene en rode kaarten uit te delen, waarop je mocht aangeven waar wel en niet op bezuinigd mag worden. Deze worden na vier avond samengevoegd en aan de Raad overhandigd als input voor de bezuinigingsdebatten.

Mede door middel van deze blog de oproep om naar één van de komende avonden te komen: het gaat over uw stad en de bezuinigingen gaat iedere burger raken!

De resterende avonden zijn op:

11 januari De Toren, Midden Molenplein 104
17 januari Concordia, West Haven 27
20 januari Garenspinnerij, Turfsingel 34

19.30 uur inloop
20.00 uur opening van de avond door burgemeester Wim Cornelis of wethouder Financiën Hans van den Akker. Daarna volgt een toelichting op bezuinigingsthema’s
20.20 uur gesprekstafels over de thema’s Stad, Sociaal en Bestuur
21.30 uur gezamenlijke terugkoppeling en reactie van college
22.00 uur einde

donderdag 6 januari 2011

De vergeten wijk - Witboek deel 1

Naar aanleiding van mijn mededeling dat de ChristenUnie gaat werken aan een Witboek is voor diverse Gouwenaars aanleiding geweest om mij een bijdrage te mailen. Dank daarvoor! Nog steeds kan u uw reactie mailen naar theo.krins@gouda.nl

Eén situatie wil ik vast in deze blog - als een voorbeeld - naar voren brengen:
de situatie bij de Vlinderbuurt (Middenwillens).

Nadat er enorm veel sneeuw was gevallen duurde het lang voordat de doorgaande wegen enigszins begaanbaar waren, maar voor de bewoners van Middenwillens duurde het wachten wel heel erg lang. Er kwam namelijk nooit een strooiauto om de uitvalsweg (Goudvlinderstraat) naar de Goudse Houtsingel te strooien.

Er werd even gedacht dat Gouda mogelijk een verouderde kaart heeft gehanteerd, maar navraag door een bewoner bij Meldpunt Openbaar Gebied leerde dat de ontsluitingsweg van deze wijk buiten het strooigebied van het Gladheidsbestrijdingsplan van de gemeente valt.


De uitleg die de bewoner kreeg luidde o.a.:
"De gemeente Gouda heeft bepaalt dat deze straat of locatie niet gestrooid wordt. Het uitgangspunt voor de gemeente Gouda is dat er op wijkniveau een goede ontsluiting is en dat elke inwoner binnen 350 meter vanaf zijn of haar woonstraat op een gestrooide weg kan komen."

Die afstand is boeiend, aangezien de bewoners die aan het einde van wijk wonen 500 meter moeten afleggen om op de Goudse Houtsingel te komen.
De bewuste bewoner heeft (terecht) nu gevraagd om deze ontsluitingsweg alsnog op te nemen in het Gladheidsbestrijdingsplan.

Het antwoord op zijn laatste vraag moet nog komen, maar deze weg moet naar mijn mening gewoon voortaan bij het strooien worden meegenomen.
Er wonen nota bene zo'n 300 bewoners in deze wijk die allemaal aangewezen zijn op deze ene ontsluitingsweg.

Wordt vervolgd...