maandag 28 februari 2011

Joubertstraat levensgevaarlijk!


Afgelopen donderdag stond in het AD een artikel over de Joubertstraat als snelweg door Gouda. Ruim tweehonderd handtekeningen zijn verzameld om het protest rond de verkeersveiligheid te ondersteunen.

De ChristenUnie heeft tijdens de vorige collegeperiode - mede naar aanleiding van gesprekken met bewoners - aan wethouder Janssen gevraagd om maatregelen. We kregen toen als reactie: "Er zal naar gekeken worden, maar de Joubertstraat staat nog niet op het prioriteringslijstje om aangepakt te worden. "

Ook deze collegeperiode heeft de ChristenUnie gevraagd n.a.v. mails van bewoners om de situatie van de Joubertstraat te verbeteren. Wethouder Ruwhof heeft toen als antwoord gegeven: “Ik ben hier met het wijkteam over in gesprek.”

Nu lezen we in het AD dat eventuele verkeerswijziging van de Joubertstraat pas aan de orde komt na de totstandkoming van de Zuid Westelijke Randweg.

De ChristenUnie is "not amused" over deze gang van zaken, waarbij aanpak van de situatie iedere keer wordt uitgesteld en heeft nu aan het college de volgende vragen gesteld:

1. Welke activiteiten heeft het college de afgelopen jaren ontplooid om de verkeerssituatie van de Joubertstraat te verbeteren?
2. Welke redenen zijn er om daadwerkelijk niets aan de Joubertstraat te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
3. Wat houdt de toezegging in dat de wethouder met het wijkteam Kort Haarlem kijkt naar de verkeersveiligheid van de Joubertstraat?
4. Waarom geeft , volgens het AD, wethouder Ruwhof nu aan dat er gewacht moet worden op de effecten van de ZWR?
5. Welke acties gaat het college ontplooien zolang de ZWR er niet is en de Joubertstraat onveilig blijft?
6. Zijn er geen eenvoudige maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid enigszins te verbeteren zolang de ZWR er niet is?
7. In hoeverre heeft de rondweg Reeuwijk, als deze is aangelegd, een aanzuigende werking voor het verkeer door de Joubertstraat? Indien niet, op basis van welke uitgangspunten?

We zijn benieuwd naar de reactie van het college en deze reactie zal bepalend zijn voor eventuele verdere initiatieven van onze kant!

zaterdag 26 februari 2011

Zondvloed in Gouda?


Onlangs meldde het AD dat de gemeente Gouda het vertikt om tien miljoen euro extra uit te geven aan het ophogen van wegen, om ernstige wateroverlast te voorkomen.
Het voldoen aan de provinciale normen zou betekenen dat nog veel meer moet worden bezuinigd dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden.

Waar gaat het om? Er is een actualisatie van het bestaande waterplan, namelijk: Waterplan Gouda 2011-2015. Hierin spelen de gemeente Gouda en hoogheemraadschap Rijnland in op actuele beleidsontwikkelingen in het (stedelijk) waterbeheer.
Belangrijke elementen van de visie zijn
1. Droge voeten
2. Gezond water
3. Sprekend water (bijdrage van water aan de beleving van de woon-, werk- en recreatieve omgeving)
4. Werken aan water (waterbeheer)

In de Actualisatie spreekt de gemeente Gouda af met Rijnland aan welke problemen de komende jaren gewerkt gaat worden.
De pijn zit in het uitgangspunt in hoeverre een bepaalde stijging van het waterpeil toelaatbaar is. In de actualisatie van het Waterplan (2011-2015) wordt ervan uitgegaan dat voor bebouwing en (spoor)wegen waterloverlast, door een grote stijging van het waterpeil eens in de 100 jaar, toelaatbaar is.

Om wateroverlast vanuit het oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat de wegen op hoogte worden gehouden. Er bestaan normen over de noodzakelijke hoogte die gewaarborgd moet zijn. Hiervan wijkt Gouda al 10 cm. vanaf op basis van een raadsbesluit in 2006.

Om te kunnen voldoen aan de norm moet er miljoenen extra worden geïnvesteerd en daarvoor ontbreken de gelden in Gouda.
Uitgangspunt is dat woningen droog moeten blijven, maar dat we accepteren dat sommige wegen onder water kunnen komen te staan.

Wethouder Ruwhof zegt in het AD: 'Inwoners in Gouda zullen moeten accepteren dat er soms flinke wateroverlast zal ontstaan.’ (...) "We zullen naar zowel de gemeenteraad als naar de burgers goed moeten uitleggen wat de consequentie is van de keuze. Oftewel, als de straten een keer blank staan moeten de slachtoffers niet met een beschuldigende vinger naar de gemeente wijzen." (...) “Als de keuze is gemaakt, moet het ook voor iedereen helder zijn."

De inwoners in Gouda zullen moeten kiezen tussen extra lastenverhoging of de kans dat de boel wellicht een keer flink onder water komt te staanAls je als wethouder de zaak zo scherp neerzet (keuze maken) en niet wil dat burgers verhaal gaan maken bij overlast, dan zeg je als wethouder m.i. eigenlijk dat je een referendum wil, zodat college en gemeenteraad een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken wat de inwoners in meerderheid willen.

"Als je door een grote plas moet fietsen is dat niet leuk, maar als het gaat
om wateroverlast eens per honderd jaar, dan vind ik dat minder erg dan
meer belasting betalen." (inwoner uit Gouda)

Mijn voorkeur is een andere invalshoek, waarbij we ervoor kiezen om als raad en college zelfstandig onze afwegingen te maken en de uiteindelijke keuze goed uitleggen aan de Goudse bevolking. Dan mogen de burgers later best hun verhaal komen halen, want dat hoort gewoon bij de politiek.

vrijdag 18 februari 2011

Goudse Sportgala

Het jaarlijkse Goudse Sportgala is altijd weer een hoogtepunt voor de liefhebber van sport. Jaarlijks wordt het sporttalent gekozen, de sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar.
Afgelopen donderdagavond was het een prachtig festijn met spannende momenten, want wie van de genomineerden zou winnen?
Wat mij betreft zijn het allemaal toppers en zijn ze allemaal ambassadeurs voor zowel de sport als voor onze stad. Proficiat!

Winnares (links) van "mutsje op mutsje af"
Er waren ook enkele politici aanwezig
Yassine el Khouakhi (12 jaar) - Sporttalent van het jaar 2010
Aarti Baran (midden) - Sportvrouw van het jaar 2010
Mathijs Scholtes (midden) - Sportman van het jaar 2010

S.V. Watergras Heren 1 - Sportploeg van het jaar 2010

woensdag 16 februari 2011

Hoop voor Gouda Oost


Vanavond begonnen we met een korte les over de iPad, waarbij raadsleden elkaar vaardigheden konden bijbrengen. Resultaat was echter dat de meesten druk waren met het uitwisselen van leuke apps....

Daarna begon de voorbereidende raadsbijeenkomst en kregen we een presentatie door Woonpartners en One Architecture over een deelplan van Gouda Oost: De Zuidelijke Stempel.
Hiervoor is een stedebouwkundig raamwerk opgesteld.
Aan de hand van een maquette en tekeningen kregen we een goed beeld van de plannen.

Het ziet er allemaal veelbelovend uit. Wel zijn er een aantal zaken die echt opvielen en nadere overdenking vragen:
- Wat gebeurt er met bewoners die hun woning moeten verlaten en gebruik willen maken van de terugkeer garantie, maar de hogere huren niet kunnen betalen?
- Er schijnen maar 4 gezinnen gebruik te willen maken van de terugkeer regeling. Dat betekent dat deze wijk een heel andere sociale samenhang gaat krijgen en die verandering kan ook gevolgen gaan krijgen voor de andere wijken.
- Een deel van de openbare ruimte wordt vervangen door besloten ruimtes rond de woonblokken. Wat voor effecten heeft dat voor de leefbaarheid en veiligheid?

Het meest opvallende was wellicht dat nu opeens niet zeker is dat de bewoners van de Eendrachtsweg (koopwoningen) verplicht hun woning moeten verlaten. Het kan namelijk zijn dat deze woningen kunnen blijven staan. Dat zal voor diverse bewoners goed nieuws zijn, aangezien ze (tot nu toe) niet altijd een goede prijs hebben aangeboden gekregen en het daar prima naar hun zin hebben.

Ik vind het - afgezien van de genoemde aandachtspunten - een verheugende zaak dat Gouda Oost opnieuw ontwikkeld wordt. Woonpartners gaat er een mooie wijk van maken en dat zal de leefbaarheid absoluut ten goede komen.

donderdag 10 februari 2011

Sprakeloos…


Mijn laatste twee weblog bijdragen over Cyclus en vooral die over het voorval met Marokkaans Nederlandse jongeren heeft nogal wat losgemaakt.
Tevens ook een record aantal bezoekers. In drie dagen tijd hebben maar liefst zo’n 2.500 bezoekers mijn bijdragen gelezen. Dat is meer dan gemiddeld in een maand.

Maar goed, laat ik nu wat meer toelichting geven over het thema veiligheid en repressie, want iemand was “sprakeloos” over mijn betoog en ik word zelfs beticht van “politiek correct” schrijven.

Overlast en geweld

Reeds diverse malen heb ik over dit onderwerp geschreven en daarin heb ik altijd twee sporen bewandelend: repressie en perspectief bieden. Daarnaast heeft zowel de overheid als de burger een eigen verantwoordelijkheid.
In ons verkiezingsprogramma is dat m.i. ook helder verwoord:

“Tegengaan van overlast en criminaliteit en beschermen van de burgers is een kerntaak van de overheid. De ChristenUnie wil asociaal en respectloos gedrag krachtig aanpakken. De ChristenUnie accepteert geen gedoogcultuur. Veiligheidsbeleving verbetert door consistent beleid. (…)

Ook willen wij inzetten op preventie door het verbeteren van woonomstandigheden en door het aanbieden van voldoende speelplekken, sportfaciliteiten, opvoedingsondersteuning en werkervaringsplaatsen in Gouda. (…)

De Goudse inwoners hebben de verantwoordelijkheid zelf bij te dragen aan een veiliger leefomgeving. Gezinnen, scholen, kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke taak in het overdragen van waarden, normen en gemeenschapszin.”

Het verhaal is naar mijn mening glashelder: repressie waar dat nodig is, daarbij stevig optreden ook niet schuwen, en waar dat kan, werken aan perspectief bieden, zodat de we de leefbaarheid en veiligheid bevorderen.

Tuigdorpen

Maar we dreigen – zeker in allerlei media uitingen – door te slaan naar vooral repressie, waarbij we over elkaar heen rollen om het nog heftiger te willen zeggen en nog strengere en afschrikwekkender straffen te verzinnen.
De PVV wil zelfs “tuigdorpen” creëren. Hoe aantrekkelijk dat voor sommigen wellicht ook klinkt, daarmee lossen we het probleem echt niet op, zeker niet voor de lange(re) termijn.

Het idee van “tuigdorpen” is overigens helemaal niet nieuw. Lang geleden pleitte Ruud Lubbers (CDA) al voor opvoedkampen en het kabinet is in 2006 ook met ideeën bezig geweest.
Het is m.i. te overwegen om voor jongeren die op geen enkele wijze willen functioneren binnen acceptabele kaders, speciale locaties te creëren en hoe je die nu moet noemen, kazerne, campus of heropvoedingskamp, maakt me niet zoveel uit.
Het gaat dan om “losgeslagen” jongeren, waarbij een gezinscoach en andere vorm van hulpverlening niet heeft gewerkt.

Overigens laat de huidige wetgeving dit – wanneer er nog geen sprake is van een overtreding – volgens mij(nog)niet toe.
Doel van die “kampen” zou moeten zijn dat jongeren elementaire vaardigheden leren: discipline, normaal dagritme, afspraak = afspraak etc.

Sprakeloos...? Politiek correct?
Het is aan u, maar ik blijf me inzetten voor een veilig Gouda, waarin mensen niet in een "tuigdorp" hoeven te leven, maar ook niet een kleine groep delen van stad terroriseert.

We zullen steeds weer uitgedaagd worden om een goede balans te vinden tussen repressie en perspectief bieden...

maandag 7 februari 2011

Walgelijk: "Dit kan er nou gebeuren"


Op internet, eerst op de site Dumpert maar nu ook op YouTube , circuleert sinds dit weekend een filmpje, waarop een groepje Marokkaans Nederlandse jongeren een meisjes belagen die voorbij probeert te fietsen. Ze pakken haar fiets af en schoppen en slaan haar en vallen daarna nog een meisje lastig. Een jongen roept herhaaldelijk "Dit kan er nou gebeuren", alsof het vertoonde gedrag heel normaal is....
Met afgrijzen heeft menigeen, en ook ikzelf, gekeken naar dit filmpje.
Er wordt door velen maar één conclusie getrokken: deze kinderen moeten hard worden aangepakt.

De politie is terecht woest op de daders, die blijkbaar zo trots zijn dat ze het filmpje online hebben gezet. Sommige lijken op basis van de beelden hooguit 10 jaar oud. ,,Misselijkmakend zijn deze beelden,'' zegt districtschef Paul van Musscher van de politie Hollands-Midden. ,,Ik beloof u dat we deze daders gaan aanhouden.''
Vandaag of morgen worden de jongeren opgepakt, belooft politiewoordvoerder Dick van Gooswilligen. Inmiddels zijn twee meisjes (!) op 8 februari daadwerkelijk opgepakt.

De jongeren zullen wel gestraft worden en daarmee wordt in ieder geval richting dit soort gedragingen terecht een daad gesteld.

Repressief beleid is laf beleid

Maar ik wil de spade toch ook wat dieper steken, want met alleen een roep om repressie komen we er niet. Zoals al vaker gezegd, we zullen de gezinnen en de omgeving ook erbij moeten blijven betrekken.
De pedagoog Micha de Winter zegt het heel krachtig: "Repressief beleid is vaak ontzettend láf beleid."
Het is heel belangrijk om vooral in contact te treden met de jongeren en de buurtbewoners. Waar dat gebeurt, wordt er ook wat bereikt.

Nu wordt er te vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te melden via het Meldpunt, wat vervolgens zowel de politie als de politiek "opjaagt" om daadkracht te tonen, terwijl we ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.

Inzet zal moeten zijn om de echte raddraaiers die niet willen investeren in goed gedrag aan te pakken, maar daarnaast zoveel mogelijk perspectief te bieden, door de jongeren actief bij de samenleving te betrekken en uitdagingen te bieden.

Laat ze zelf sportactiviteiten opzetten en coach ze daarbij, zonder gelijk met geld over de brug te komen, want dan maak je ze daarvan weer afhankelijk, maar faciliteer wel waar mogelijk.
Begeleidt ze ook zoveel mogelijk naar opleiding en werk, zoek daarbij partners enz.

Gelukkig doet Gouda al veel op dit terrein, maar het zou met nog meer samenhang en daadkracht mogen gebeuren.

Het zal niet meevallen, maar we zullen ons met elkaar moeten blijven inzetten voor een veilig Gouda, waar iedereen trots op is.

vrijdag 4 februari 2011

Onrust rond Cyclus


De laatste tijd is er de nodige onrust rond Cyclus.
Het begon in de zomer van 2010 bij mijn initiatief voor een Groenboek vanwege het matige groenonderhoud op diverse plekken in Gouda.
Maar ook de gladheidsbestrijding deze winter riep veel vragen op in Gouda en daar kwam nog eens bij dat er in Elmina (Ghana) een fors verlies van 1,2 miljoen euro is geleden bij een fabriek voor plastic verwerking.

Maar er speelde nog meer rond deze fabriek: Trots op Nederland Gouda ontdekte dat Jaap Warners zowel commissaris was bij Cyclus als managing director bij het bedrijf in Elmina en heeft daarover vragen gesteld.
De aandeelhouders gingen donderdag niet akkoord met de dubbelfunctie van twee leden van de Raad van Commissarissen, waarna de Raad van Commissarissen besloot collectief af te treden.

Cyclus gaat nu aan de slag om weer een nieuwe Raad van Commissarissen te kunnen benoemen, maar ik ben heel benieuwd in hoeverre dit nog een vervolg krijgt.
Gaan de aandeelhouders, dat zijn de gemeenten, nu strakker toezicht uitoefenen op Cyclus? Geldt dat ook voor de uitvoering van het beleid in Elmina? Hoe kijken ze aan tegen het forse verlies? Extra complex is het feit dat ook nog eens de subsidie voor Elmina vanuit het Rijk komt te vervallen.

Ofschoon er veel goed werk wordt verricht door allerlei bedrijven en personen in Elmina zal het financieel gezien lastig worden om dit werk daar (ongewijzigd) voort te zetten en is er door de affaire bij Cyclus ook helaas een smet komen te liggen op wat daar gebeurt.

De komende tijd zal er wel de nodige herbezinning gaan plaatsvinden en dat is goed.
Cyclus heeft de taak - samen met de gemeenten - om te werken aan herstel van het vertrouwen richting de burgers en daar zal ze - zo schat ik in - haar handen vol aan hebben de komende tijd.

Meer over Cyclus: http://bit.ly/gGychH en http://bit.ly/g2QiKD