maandag 30 maart 2015

Subsidieert college Gouda de nieuwe moskee?Aangezien op 11 maart jl. een raadsmeerderheid heeft besloten geen besluit te nemen over de toekomst van de PWA Kazerne is het college nu weer aan zet en moeten we als raad afwachten welk nieuw voorstel er gaat komen. Aanvankelijk moest voor 1 mei een besluit worden genomen, maar we hebben nu de tijd gekregen tot uiterlijk 8 juli, zodat het proces met o.a. de buurtbewoners meer kans van slagen heeft.

Irritaties

Binnenkort zal er een onafhankelijke procesbegeleider worden aangesteld en er zal dan hard worden gewerkt aan een voor alle partijen aanvaardbaar voorstel.
Dat zal nog niet meevallen, want er is door het proces tot nu toe veel kapot gemaakt en er is, vooral bij de buurtbewoners, veel wantrouwen en irritatie ontstaan.

Kleinere moskee

Vervelend is ook dat de woordvoerder van het islamitisch centrum (Saïd Boukayouh) spreekt over substantieel minder plaatsen in de moskee, maar op dit moment niet bereid is om aan te geven aan welke omvang wordt gedacht. Ook is het niet duidelijk in hoeverre er harde garanties worden gegeven over het niet op een later moment gaan uitbreiden van de moskee. Dit kan aan de orde komen als bijvoorbeeld De Ark en/of Gemiva het pand verlaat of de moskee behoefte heeft aan meer ruimte op haar eigen gedeelte.

Financiën

Rond het financiële plaatje zijn er ook zaken die ons bezighouden.
Bij de presentatie van de oorspronkelijke plannen van zowel De Ark/Gemiva als ook El Wahda was sprake van een plan inclusief woningen. Tevens is toen (vertrouwelijk) aan de raad aangegeven welke koopprijs voor de kazerne zou moeten gelden. Naar wij aannemen was het dus een prijs waarbij het ministerie wist dat een deel bestemd was voor woningen! Daarbij baseren we ons op het feit dat alle betrokkenen in dit traject contact hadden met elkaar.
 
Foto: gemeente Gouda

Onbehoorlijk bestuur

Op een bewonersavond op 6 november vorig jaar zinspeelde wethouder Jan de Laat erop dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan en als dit achteraf alsnog wel mogelijk gemaakt zou worden, dat zou kunnen leiden tot de beschuldiging vanuit het rijk dat er dan sprake is van onbehoorlijk bestuur. Belangrijk argument daarvoor zou zijn dat de waarde van het perceel door die wijziging stijgt.
Ofschoon deze redenering niet onlogisch klinkt, is het toch opmerkelijk, omdat bij planvorming in een eerder stadium woningen waren meegenomen en er toen (in de raad) geen enkele opmerking over is gemaakt.Financieel voordeel

Die mogelijke hogere waarde van het perceel speelt nog steeds een rol in de discussie. Het college stuurt bewust richting een plan waarbij alles kan worden gerealiseerd op basis van een maatschappelijke bestemming (De Ark, Gemiva én El Wahda) en de gemeente als koper (ABC constructie), want dan is de huidige bekend zijnde prijs leidend.

El Wahda heeft dus er dus financieel gezien alle belang bij dat dit plan lukt omdat bij een eigen plan voor de totale locatie (zeker met woningen!) of kopen buiten de gemeente om, waarschijnlijk leidt tot een hogere koopprijs.
In die zin zou je kunnen zeggen dat de gemeente een financieel voordeel creëert voor een gebedshuis en dat is in het kader van scheiding tussen kerk en staat op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Deze opstelling valt wellicht nog te verdedigen in het kader van het bieden van een totaaloplossing voor drie (deels te kleine) moskeeën, maar nu de bestaande moskeeën openblijven en er dus gewoon een vierde moskee bij komt is dit wel heel ingewikkeld…Proces

We wachten de ontwikkelingen af en hopen dat het college de extra tijd die ze hebben genomen in ieder geval benut om een hoop zaken beter doen dan ze tot nu heeft gedaan m.b.t. communicatie, mediation, inspraak etc. en dat ze komt met een breed gedragen plan, waarbij wat ons betreft het oorspronkelijke plan van De Ark, Gemiva en ouderenwoningen nog altijd het ideaal plaatje is voor deze locatie! 

maandag 23 maart 2015

Meer eigen verantwoordelijkheid!

500e blogIn de begroting 2015-2018 is rekening gehouden met een bezuiniging op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte van € 0,5 miljoen structureel. De uitvoering van het dagelijks beheer van de openbare ruimte ligt bij Cyclus.
De bezuiniging leidt ertoe dat er op groenonderhoud zal gaan worden bezuinigd omdat er bij andere onderdelen, waarvoor Cyclus verantwoordelijk is, een dergelijk bedrag niet kan worden gerealiseerd.
Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk op te vangen is het noodzakelijk dat de inwoners meer eigen verantwoordelijkheid nemen.

Minder groenonderhoud

Concreet zal worden bezuinigd op de volgende onderdelen:
         -  plantsoenen en sierheesters (verlagen onderhoudsniveau) 

         -  (blok)hagen (verlagen onderhoudsniveau) 

         -  bloembakken (verwijderen). 


Dit heeft zichtbare en merkbare gevolgen: minder onderhoud op groen zal na enkele maanden in het straatbeeld zichtbaar worden (minder snoeien en geen herplant bij dode beplanting). Bovendien moet rekening gehouden worden met een forse kapitaal injectie indien in de toekomst de wens bestaat om terug te gaan naar het huidige kwaliteitsniveau. 


Collega Christiaan Quik stelt terecht veel vraagtekens bij deze gang van zaken en mist een duidelijke regie vanuit het college om op een andere, creatieve wijze het onderhoud toch met minder financiële middelen mogelijk te maken.

Hertenkamp en volière

Een goed voorbeeld daarvan is dat het hertenkamp die in Kort Haarlem is gelegen en gesloten moest worden waarschijnlijk door een bewoners initiatief is gered en voor de gemeente vraagt dit maar om een geringe financiële bijdrage van eenmalig € 3.000,-. De volière in het Van Bergen IJzerdoornpark zal naar verwachting, dankzij bewoners, ook blijven. Oorspronkelijk kostte onderhoud van dit hertenkamp en volière zo’n € 60.000,- per jaar.
Groenboek
In ons Groenboek (2010!) hebben we al gewezen op de mogelijk om burgers meer zelf verantwoordelijk te maken. De aanbeveling luidde toen als volgt:
"Burgers mogen best gewezen worden op een eigen verantwoordelijkheid bij het onderhoud – bijvoorbeeld over het weghalen van bladeren of onkruid tussen de tegels – maar wees helder over wat er van Cyclus en wat er van burgers wordt verwacht. Laat de verantwoordelijke wethouder hier een communicatieplan voor maken, zodat de burgers goed op de hoogte worden gebracht."

Heel belangrijk is dus communicatie! Deze ontbrak bij de voorgenomen sluiting van het hertenkamp en de volière en zal nu bij beperken van groenonderhoud alsnog goed moeten worden opgepakt.

Het is nu dé kans om te kijken naar maatwerk en bewonersinitiatieven te stimuleren, teneinde verloedering tegen te gaan!
Bewoners verzorgen het groen bij de Turfmarkt


Waddinxveen

In Waddinxveen heeft het college in 2011 besloten om naast een forse bezuiniging op het reguliere onderhoud van de openbare ruimte, ook deels geld beschikbaar te stellen op wijkniveau.
Doelstelling was dat het door de raad gekozen verlaagde onderhoudsniveau door bewoners teniet kan worden gedaan in hun directe woonomgeving, door zelf in de openbare ruimte aan de slag te gaan.

Bewoners die niet tevreden zijn met het onderhoudsniveau, kunnen sindsdien een voorstel indienen voor het zelf inrichten van bijvoorbeeld plantvakken, met de restrictie dat zij zelf het betreffende groenvak gaan onderhouden (snoeien, schoffelen, water geven e.d.).. De regie ligt nagenoeg volledig bij de initiatie nemende bewoner: hij/zij doet via de website van de gemeente (www.waddinxveen.nl/wijkregie.
De initiatiefnemer zorgt zorg voor draagvlak in de straat/buurt (handtekeningen verzamelen). Hij/zij gaat zelf minimaal drie offertes opvragen bij Waddinxveense hoveniers. De gemeente beoordeelt die offertes en geeft vervolgens aan wie het plan mag uitvoeren. Uiteraard moet er wel een maximum bedrag voor een project worden bepaald.

Bedoeling is dat hovenier alleen levert en bewoners zelf planten gaan planten. Waar nodig schakelt de gemeente Waddinxveen hun buitendienst in voor wat hand en spandiensten.

En nu Gouda..!

Het is voor de gemeente aantrekkelijk om op deze manier het groen onderhoud in te richten, omdat de gemeente van het betreffende groenvak het onderhoud niet meer hoeft uit te voeren. Dat bespaart dus geld. Daarnaast wordt samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd, en de samenwerking tussen bewoners onderling. Dit laatste vergroot de sociale cohesie en zelfwerkzaamheid!

De ChristenUnie zal zich de komende tijd hard maken voor deze wijze van besparen op groenonderhoud, want op verwaarloosde groengebieden zit toch niemand te wachten?!

In april komt op verzoek van onze fractie dit onderwerp in de raad aan de orde en het zal mooi zijn als een raadsmeerderheid zich achter dit idee gaat scharen!


maandag 16 maart 2015

ChristenUnie Gouda gaat voor Goud!Op 2 maart stond een interessant onderwerp op de agenda: krediet locatie Koudasfalt

Koudasfalt

Eind 2013 heeft de firma Koudasfalt haar bedrijfsactiviteiten beëindigd op de locatie Gouderaksedijk 32-34. Inmiddels heeft KWS (dochteronderneming van Volker Wessels) het perceel aan de gemeente Gouda te koop aangeboden. Daarnaast heeft KWS aangegeven dat er een derde partij is die het perceel ook zou willen aankopen. In verband hiermee moest het college uiterlijk 11 maart aangeven of ze bereid was dit terrein aan te kopen.

Het college heeft vervolgens een onderzoek laten doen en daarbij globaal in kaart gebracht wat we met deze locatie kunnen doen en tegen welke prijs, rekening houdend met het feit dat er gif in de grond zit.
Innovatief burgerschap

Al jaren leeft bij veel inwoners van Gouda de wens om dit gebied een andere invulling te geven. Het biedt een unieke kans om met allerlei organisaties tot een innovatief en aansprekende invulling te komen. Probleem was echter dat we op basis van heel weinig informatie akkoord moesten gaan met een forse investering. Verwarrend was dat wethouder Daphne Berman (D66) probeerde de raad enthousiast te maken voor deze kans, maar dat wethouder Jan de Laat (Gouda Positief) om financiële redenen de raad een negatief gaf, al zou hij het niet blokkeren.

Het financiële plaatje en het feit dat er geen concreet plan ligt was voor een raadsmeerderheid, waaronder de ChristenUnie, net een brug te ver en daarom gaven wij op 2 maart aan dat we - met pijn in ons hart - geen groen licht gaven voor deze investering.

Niet alleen wij baalden flink dat het zo liep, maar ook de wethouder en belangengroepen.
Spontaan ontstond een initiatief voor een petitie: "Maak Goudasfalt van KOUDasfalt"

Structuurschets voor toekomstige invulling

Motie ChristenUnie

Het onderwerp liet onze fractie niet los en daarom zijn we met de fractie van de PvdA gaan verkennen hoe we toch verder konden gaan. Voor ons was belangrijk dat het financiële plaatje beter zou worden ingevuld en dat er ook nadrukkelijk werd ingezet op duurzaamheid. We vinden het een mooie kans om een gebied met zware industrie pal aan de rand van de stad om te zetten naar een nieuw, duurzaam initiatief, met een impuls voor recreatie en toerisme.
We merkten dat veel fracties enthousiast werden van ons initiatief en uiteindelijk schaarde zich een grote raadsmeerderheid achter de motie. Alleen CDA, SP en Gouda's 50+ Partij bleven tegen.

Hoe nu verder?

De wethouder gaat nu snel aan de slag, want we hebben maar een aantal weken de tijd, om met de woordvoerders in de raad en betrokken organisaties tot een (financieel) haalbaar plan te komen.
Onze inzet is dat er een einde komt aan een industriële invulling op deze locatie en dat we samen met betrokken organisaties er iets moois en duurzaams van gaan maken, binnen financieel acceptabele kaders.


De letterlijke tekst van de motie luidt als volgt:Onderwerp: Krediet locatie Koudasfalt

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 maart 2015

Overwegende dat:

  • De koop van het KWS-terrein de kans schept om de relatie van de Goudse Binnenstad met de overkant van de rivier te versterken. De verwerving van dit terrein tegenover het IJsselfront en de rand van de historische binnenstad sluit aan bij het bestaande beleid van de gemeente op het gebied van stadsmarketing en toerisme.
  • Zware industrie niet langer een plek verdient aan de Goudse IJssel en dat het college de kansen moet grijpen om bedrijven met dit karakter te weren en zich in te zetten voor verduurzaming van de Goudse leefomgeving.
  • bij verkoop van het KWS-terrein aan een marktpartij de gemeente de regie verliest over dé blikvanger aan de overkant van de rivier.
  • Dat hier sprake is van een “once in a lifetime opportunity”.
  • Aanschaf van de grond door de gemeente gunstige gevolgen zal hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van de gehele omgeving.
  • Door aankoop van de grond verdere aantasting van de natuur en waterkwaliteit wordt voorkomen en een stap kan worden gezet in het verbeteren van grond- en waterkwaliteit.


Verzoekt het college:

  • Bij KWS aan te dringen op extra tijd zodat de onderhandelingen met hen kunnen worden gecontinueerd;
  • Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop;
  • Aan de raad een business case voor te leggen binnen 12 maanden na aankoop, waarbij het streven is om binnen een termijn van 4 jaar na aankoop een break-even niveau te bereiken;
  • Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten, waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht. 

  en gaat over tot de orde van de dag.

donderdag 12 maart 2015

Rode kaart voor college in GoudaWoensdag 11 maart was de beslissende dag voor het plan met de PWA Kazerne. Het college vroeg om een akkoord van de raad voor de investeringskredieten die nodig waren om een deel van de kazerne te kunnen aankopen voor De Ark en Gemiva. Een andere deel zou - via de gemeente - worden verkocht aan het islamitische centrum El Wahda. 

Bezwaren

Op 4 maart had Anna van Popering namens de fractie aangegeven dat de ChristenUnie veel bezwaren heeft tegen dat plan, maar dat het een bittere pil zou zijn als de gezamenlijke huisvesting van De Ark en Gemiva niet doorgaat. Om die reden gaven we aan pas op 11 maart ons definitieve standpunt bekend te maken.
Hierna begon vanuit het college en collegepartijen een waar offensief richting de partijen  die voornemens waren tegen te gaan stemmen. De ChristenUnie kreeg ook veel (landelijke) aandacht en we merkten dat het college er alles aan was gelegen om een meerderheid voor haar plannen te krijgen.
Dit leek echter niet te gaan lukken, maar gelukkig bood het bestuur van El Wahda uitkomst...

Brief El Wahda

Op 10 maart om 15.00 uur stuurt de voorzitter van het bestuur van El Wahda een mail naar burgemeester Schoenmaker met daarin een voorstel om te komen tot een kleinere moskee om zo te voorkomen dat dit plan niet zou doorgaan. Men maakte ook zich zorgen over de polarisatie.
De voorzitter schrijft o.a.
"Immers, bij een Islamitisch centrum/Godshuis horen geen angst of polarisatie maar vredig samenleven, samenwerken en ontmoeting. Tevens zouden wij het jammer vinden als de samenwerking met De Ark en Gemiva niet door zou gaan, vanwege het maximaal aantal moskeebezoekers van 1500. Het zijn partners met wie we een warme relatie hebben opgebouwd. Hen verliezen zou ook jammer zijn.  
Wij willen als Goudse islamitische gemeenschap om bovenstaande redenen onze verantwoordelijkheid nemen en een serieuze handreiking doen naar de politiek en de bewoners van Gouda Noord. We stellen dan ook voor om het maximale aantal moskeebezoekers op een substantieel lager aantal dan 1500 te bepalen."
Om 17.00 stuurt vervolgens het college een memo (dat hadden ze verbazingwekkend snel voor elkaar...) naar de raad met het verzoek om het agendapunt op 11 maart van de agenda te halen vanwege deze nieuwe ontwikkelingen. Wij waren zeer verbaasd over deze actie, 27 uur voor de besluitvorming, en stelden vast dat deze brief het college wel erg goed uit kwam. Een afgang voor het college kon hiermee worden afgewend.

Oppositie geschoffeerd
De VVD vond deze ontwikkeling genoeg kansen bieden voor een beter plan en steunde het verzoek van het college om het agendapunt van de agenda te halen en zo stonden de tegenstanders van het collegeplan opnieuw buiten spel, zoals eerder al was gebeurd toen het college de motie negeerde, die opriep om te kiezen voor het plan van De Ark en Gemiva in combinatie met senioren woningen.
Om op deze avond toch iets te kunnen meegeven aan het college over het komende proces en iets te kunnen opmerken de memo en de brief, vroeg de oppositie om behandeling van de memo van het college, maar ook dit werd door coalitie partijen geblokkeerd.
Ondernemingsraad
Democratie op deze manier vormgeven gaat er bij ons niet in en doet ons denken aan het beeld van een bedrijf waar de directie er van alles aan doet om de ondernemingsraad zoveel mogelijk te omzeilen en alleen in te schakelen als het niet anders kan. Om een sterk bedrijf en een sterke stad te realiseren is het echter juist belangrijk dat het college verbindend werkt, goed communiceert en de rol van de raad (en dus ook de oppositie) accepteert, respecteert en waardeert.

De Ark en Gemiva

We waren als oppositie partijen het blokkeren van onze inbreng en het niet kunnen stemmen over de kredieten voor het collegeplan echt zat en besloten daarom een motie in te dienen die eigenlijk een herhaling was van de motie uit november 2014, waarin we opnieuw opriepen om het plan uit te voeren van Van Wijnen/ABC Nova ten behoeve van De Ark, Gemiva en senioren woningen. Deze motie had toen een raadsmeerderheid omdat de VVD deze motie ook steunde. Daarnaast riepen we het college op om de moskeeën constructief tegemoet te treden en daarbij rekening te houden met de wensen die spelen binnen de Goudse samenleving.
VVD
De VVD maakte vervolgens een opmerkelijke draai en besloot deze motie niet te steunen. De argumentatie daarvoor was flinterdun. Ze vonden het plan van Wijnen niet voldragen en het was financieel onzeker. Beide argumenten zijn aanvechtbaar, omdat het andere plan ook niet voldragen is en eind oktober 2014 voor het plan van Van Wijnen een belegger was gevonden. De VVD viel echter niet te overtuigen en stemde nu tegen de motie en daarmee was de laatste mogelijkheid om daar geen islamitisch centrum te vestigen (voorlopig?) van de baan.
Motie van wantrouwen
Nu we opnieuw moesten vaststellen dat het college blijk gaf het proces rond dit dossier op een voor ons onacceptabele manier in te vullen restte ons niets anders dan een motie van wantrouwen in te dienen.
De motie, die alleen door de oppositie werd gesteund, luidde als volgt:
Overwegende;
Dat het college van B&W, zowel procesmatig als inhoudelijk, blijk heeft gegeven onvoldoende grip te hebben gehad op de voorbereiding en voortgang van de herbestemming PWA Kazerne; 
Stelt de gemeenteraad voor;
Het vertrouwen in het college van BenW met betrekking tot het dossier van de PWA kazerne op te zeggen
Met deze motie markeren we een periode van ruim 5 maanden waarbij het college in onze ogen fout op fout heeft gestapeld en een raadsmeerderheid bewust heeft genegeerd.
Het is nu aan het college om aan te tonen dat ze lessen hebben geleerd uit het verloop van het dossier en dat het vanaf nu echt ander zal gaan. Alleen op die manier kan er weer vertrouwen ontstaan tussen raad en college.

Wellicht heeft de burgemeester gelijk die, na een soms wel erg sturende en licht geïrriteerde rol, deze raadsvergadering afsloot met de woorden: hoe groter de kloof hoe mooier de brug...