maandag 16 maart 2015

ChristenUnie Gouda gaat voor Goud!Op 2 maart stond een interessant onderwerp op de agenda: krediet locatie Koudasfalt

Koudasfalt

Eind 2013 heeft de firma Koudasfalt haar bedrijfsactiviteiten beëindigd op de locatie Gouderaksedijk 32-34. Inmiddels heeft KWS (dochteronderneming van Volker Wessels) het perceel aan de gemeente Gouda te koop aangeboden. Daarnaast heeft KWS aangegeven dat er een derde partij is die het perceel ook zou willen aankopen. In verband hiermee moest het college uiterlijk 11 maart aangeven of ze bereid was dit terrein aan te kopen.

Het college heeft vervolgens een onderzoek laten doen en daarbij globaal in kaart gebracht wat we met deze locatie kunnen doen en tegen welke prijs, rekening houdend met het feit dat er gif in de grond zit.
Innovatief burgerschap

Al jaren leeft bij veel inwoners van Gouda de wens om dit gebied een andere invulling te geven. Het biedt een unieke kans om met allerlei organisaties tot een innovatief en aansprekende invulling te komen. Probleem was echter dat we op basis van heel weinig informatie akkoord moesten gaan met een forse investering. Verwarrend was dat wethouder Daphne Berman (D66) probeerde de raad enthousiast te maken voor deze kans, maar dat wethouder Jan de Laat (Gouda Positief) om financiële redenen de raad een negatief gaf, al zou hij het niet blokkeren.

Het financiële plaatje en het feit dat er geen concreet plan ligt was voor een raadsmeerderheid, waaronder de ChristenUnie, net een brug te ver en daarom gaven wij op 2 maart aan dat we - met pijn in ons hart - geen groen licht gaven voor deze investering.

Niet alleen wij baalden flink dat het zo liep, maar ook de wethouder en belangengroepen.
Spontaan ontstond een initiatief voor een petitie: "Maak Goudasfalt van KOUDasfalt"

Structuurschets voor toekomstige invulling

Motie ChristenUnie

Het onderwerp liet onze fractie niet los en daarom zijn we met de fractie van de PvdA gaan verkennen hoe we toch verder konden gaan. Voor ons was belangrijk dat het financiële plaatje beter zou worden ingevuld en dat er ook nadrukkelijk werd ingezet op duurzaamheid. We vinden het een mooie kans om een gebied met zware industrie pal aan de rand van de stad om te zetten naar een nieuw, duurzaam initiatief, met een impuls voor recreatie en toerisme.
We merkten dat veel fracties enthousiast werden van ons initiatief en uiteindelijk schaarde zich een grote raadsmeerderheid achter de motie. Alleen CDA, SP en Gouda's 50+ Partij bleven tegen.

Hoe nu verder?

De wethouder gaat nu snel aan de slag, want we hebben maar een aantal weken de tijd, om met de woordvoerders in de raad en betrokken organisaties tot een (financieel) haalbaar plan te komen.
Onze inzet is dat er een einde komt aan een industriële invulling op deze locatie en dat we samen met betrokken organisaties er iets moois en duurzaams van gaan maken, binnen financieel acceptabele kaders.


De letterlijke tekst van de motie luidt als volgt:Onderwerp: Krediet locatie Koudasfalt

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 maart 2015

Overwegende dat:

  • De koop van het KWS-terrein de kans schept om de relatie van de Goudse Binnenstad met de overkant van de rivier te versterken. De verwerving van dit terrein tegenover het IJsselfront en de rand van de historische binnenstad sluit aan bij het bestaande beleid van de gemeente op het gebied van stadsmarketing en toerisme.
  • Zware industrie niet langer een plek verdient aan de Goudse IJssel en dat het college de kansen moet grijpen om bedrijven met dit karakter te weren en zich in te zetten voor verduurzaming van de Goudse leefomgeving.
  • bij verkoop van het KWS-terrein aan een marktpartij de gemeente de regie verliest over dé blikvanger aan de overkant van de rivier.
  • Dat hier sprake is van een “once in a lifetime opportunity”.
  • Aanschaf van de grond door de gemeente gunstige gevolgen zal hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van de gehele omgeving.
  • Door aankoop van de grond verdere aantasting van de natuur en waterkwaliteit wordt voorkomen en een stap kan worden gezet in het verbeteren van grond- en waterkwaliteit.


Verzoekt het college:

  • Bij KWS aan te dringen op extra tijd zodat de onderhandelingen met hen kunnen worden gecontinueerd;
  • Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop;
  • Aan de raad een business case voor te leggen binnen 12 maanden na aankoop, waarbij het streven is om binnen een termijn van 4 jaar na aankoop een break-even niveau te bereiken;
  • Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten, waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht. 

  en gaat over tot de orde van de dag.

8 opmerkingen:

Co van der Horst, Stolwijkersluis zei

Het komt op ons pad, grijp die kans! Korter is het niet samen te vatten.

Unknown zei

Zorg volgende periode van de Provinciale Staten dat je zo snel de betrokken gedeputeerde aan zijn / haar jasje trekt, maar ook de fracties.

Marcel van den Tooren zei

Wat mij echt van het hart moet, is het volgende. Een aantal jaar geleden hebben diverse organisaties en initiatieven de handen in een geslagen om voor het stadhuis op de markt een nieuwe duurzame en attractieve functie te bedenken. Goed voor de stad, haar inwoners, het toerisme. Toen waren de financiën de hobbel en werd een commerciële partij als uitbater verkozen. Het weeshuis plus aanpalend complex aan de Spieringstraat. Een vergelijkbare uitdaging waarbij geld een struikelblok is. De Moriaan, ook niet exploitabel te krijgen voor culturele doeleinden. En zo zijn er nog complexen te noemen die wachten op herbestemming en waarbij financiële uitdagingen tot problemen leiden. Als we als stad die parels niet kunnen behouden en benutten, vind ik het eerlijk gezegd een tikkeltje misplaatst om nu de pijlen te richten op een smerig vervuild terrein. Ik zou de prioriteiten elders leggen.

Gert van der Linden zei

Beste Theo,

Mogelijkheid is de vervuilde grond te isoleren (zoals in Gouderak) in overleg met de Provincie en er een bestemming van diverse aard van te maken. Lijkt me om het initiatief om bijv. de Museumhaven hierbij te betrekken me een goede zaak. Uit die hoek zijn al enige ideeën neergelegd. Ook zou een uitbreiding van scheepsactiviteiten op de locatie een goede zaak voor Gouda zijn. Ook zaken zoals kermis en speciale samenkomsten van diverse aard zou welkom zijn.

Anoniem zei

mooie plek voor de megamoskee gr Jan

WH Kolkman zei

Mooie kans die je zeker moet evalueren. Maar ik denk dat Marcel wel een punt heeft. Er zijn meerdere plekken in Gouda die nog verbeterd kunnen worden, bijv de Spoorzone, de overgang station naar binnenstad, etc. Ook de toenemende leegstand van winkels in de binnenstad gaat denk ik aandacht vragen. En Gouda zit krap in zijn financiele jasje. Dus pas op dat je je niet te veel hooi op je vork neemt. Beter minder goed doen, maar wel een mooie binnenstad krijgen, dan te veel matig kunnen doen.
Maar inderdaad die afweging kun je pas maken als de koudasfalt optie duidelijker is. Succes!

Anoniem zei

De bedoeling erachter is sympathiek, maar de gemeente Gouda staat er al langere tijd financieel niet best voor.
Het valt me op dat veel raadsleden weinig oog hiervoor hebben, en voor de risico's die aan dit soort projecten verbonden zijn. De rekening wordt uiteindelijk via de ozb weer bij de hardwerkende Gouwenaar gelegd.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik bespeur weer dat een aantal raadsleden zich laat meegesleept wordt door de emotie. Ik heb dit bij het zuidelijkstationsgebied ook gezien dit heeft 3 jaar geduurd en denk meer dan 200.000 euro aan gemeenschapsgeld aan ambtelijke kosten en heeft niets opgeleverd. Het budget voor de initiatief burgerschap is dacht ik iets van 150.000. Het is maar hoe je belastinggeld uitgeeft. Als de gemeente het terrein overneemt lijkt een symbolisch bedrag van een euro meer dan genoeg(En liefst dan ook nog schoon opgeleverd). Ik vraag me af of een stuk vervuilde grond nog wel commercieel aantrekkelijk is anders dan voor zware industrie.

gr wilco