vrijdag 29 mei 2020

Stagiaires versterken Stadstoezicht tijdens pinksterweekend


Dringend behoefte aan toiletten in de binnenstad

Op 27 mei jl. is weer een memo van het college verschenen over de laatste stand van zaken rond de Goudse crisisaanpak corona. Ook heb ik elders informatie over de stand van zaken opgehaald.

Nieuwe noodverordening

De verwachting is dat in de loop van deze week de noodverordening nummer 6 gereed is. 

Handhaving

Beeld
De hotspots worden in onderlinge afstemming regelmatig bezocht door politie, Stadstoezicht en jongerenwerk. De op de hotspots aangetroffen jongeren zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Op verschillende locaties zijn waarschuwingen afgegeven voor het niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand. Boetes zijn nauwelijks meer uitgeschreven.Markt en binnenstad
De markeringen en bebording voor de verplichte looproute in de binnenstad werpen hun vruchten af. Bezoekers van de binnenstad houden zich netjes aan de aangeven looprichting. Het bezoekersaantal tijdens de warenmarkt op zaterdag fluctueert. Ook tijdens de drukkere momenten op de warenmarkt, wordt rekenschap gehouden met de 1,5 meter afstand. Daar waar bezoekers van het centrum de 1,5 meter afstand vergeten in acht te nemen, zijn bezoekers hierop aanspreekbaar. 

Tijdens het pinksterweekend gaat Stadstoezicht extra gebruik maken van stagiaires van MBO Rijnland. Onder begeleiding van Stadstoezicht zullen zij als gastheer/gastvrouw in binnenstad ingezet worden om bezoekers te attenderen op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand. 

Toiletten in de binnenstad

Er komen signalen vanuit de binnenstad dat het dicht zijn van de openbare toiletten voor sommige mensen als zeer lastig wordt ervaren. De gemeente is inmiddels van dit probleem op de hoogte en het is te "hopen" dat er spoedig een goede oplossing wordt gevonden. Het is namelijk voor mensen met hoge nood buitengewoon vervelend!
We hebben het als fractie in ieder geval ook bij het college onder de aandacht gebracht.

Dienstverlening

Gebruik publieke ruimte 
Nu de maatregelen vanuit het rijk versoepeld worden, neemt het menselijk verkeer in het Huis van de Stad toe. De gemeente ziet nu al dat het aantal klanten dat een afspraak maakt in het Huis van de Stad aan het toenemen is. Ook weet ze dat voor de dienstverlening bij het sociaal domein onderzocht wordt of er in uitzonderingsgevallen ook weer afspraken gepland kunnen worden in het Huis van de Stad. 

Het UWV is voornemens om vanaf 1 juni hun bezoekers weer naar het Huis van de Stad te laten komen. Hierdoor zal het menselijk verkeer in de publieke ruimtes van het Huis van de Stad verder toenemen. In het belang van alle verschillende diensten die de gemeente levert, is het belangrijk om een aangepaste indeling te maken van de begane grond en de eerste verdieping d.m.v. looproutes en wachtplaatsen die de 1,5 meter afstand waarborgen. Hiervoor is een plan uitgewerkt waardoor de bezoekers en de medewerkers elkaar op een veilige manier in het Huis van de Stad kunnen ontmoeten. 

(Zelfstandig) Ondernemers

Tijdelijke stimuleringsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Verlenging Tozo
Op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt de Tozo te verlengen. Van 1 juni tot en met 31 augustus kan (opnieuw) Tozo worden aangevraagd voor een uitkering in dat tijdvak. Het is niet nodig om eerder beroep gedaan te hebben op de regeling. 

Voor de verlengde Tozo gelden aangepaste voorwaarden. Voornaamste wijziging is dat de partnertoets wordt ingevoerd. Dat betekent voor echtparen/samenwonenden dat ook het inkomen van de partner van invloed is op het recht resp. de hoogte van de uitkering. De gemeente zal de huidige gebruikers van de regeling benaderen of zij ook voor de verlengde uitkering in aanmerking willen komen.  

Cijfers
Op 26 mei zijn meer dan 1.100 aanvragen Tozo ingediend. Ruim 1.000 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau. 
Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 3,5 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 175 keer een beroep gedaan op een voorschot. Ondernemers

Tijdelijke terrassen op de Markt
De gemeente Gouda heeft positief besloten over de plannen van horecaondernemers om op de Markt extra terrasruimte te mogen creëren. De extra ruimte wordt gesitueerd op de Markt zelf. Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie gedurende het terrasseizoen. Vanuit de gemeente zijn randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de Markt, bijvoorbeeld over gebruikstijden, het te gebruiken materiaal en het opruimen van meubilair. De extra terrassen kunnen buiten het moment van de warenmarkten worden benut. 

Gezien de moeilijke omstandigheden voor ondernemers worden door de gemeente op dit moment geen kosten (precario) in rekening gebracht voor het gebruik van de terrassen. De toestemming geldt in beginsel tot 1 september, aangezien veel coronabeperkingen tot die tijd doorlopen. Afhankelijk van de omstandigheden zal dit worden verlengd tot het eind van het terrassenseizoen op 31 oktober 2020. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de tijdelijke terrassen.

Publieke zorg

Onderwijs en kinderopvang
In het primair onderwijs is van een beperkt aantal scholen informatie ontvangen over hoeveel kinderen zij opvangen. Het is echter te verwachten dat de totale opvang niet veel veranderd is ten opzichte van voor de meivakantie. Op basis van deze aanname wordt geschat dat ongeveer vijfhonderd verschillende kinderen worden opgevangen. Verreweg de meeste kinderen (± 350) hebben ouders met vitale beroepen. Het grootste deel van deze kinderen woont in Gouda. In de meivakantie waren deze aantallen aanzienlijk kleiner.

Vanaf 8 juni gaan de PO scholen weer volledig open. Vanaf dat moment is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang daarna nog nodig is. Deze 24/7 opvang loopt via de gemeente (opvang aan huis vanuit grote kinderopvangorganisaties). 

In het voortgezet onderwijs worden meer kinderen opgevangen dan voor de meivakantie, namelijk ruim honderd verschillende kinderen. Dit verschil wordt deels verklaard doordat meer scholen informatie door hebben gegeven. Het grootste verschil komt echter doordat er aanzienlijk meer kwetsbare kinderen worden opgevangen, ruim zestig in week 20 terwijl het ongeveer dertig kinderen waren in week 17. Een groot deel van de opgevangen kinderen woont niet in Gouda.

Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor op (gedeeltelijke) openstelling van de scholen vanaf dinsdag 2 juni, onder voorwaarden. Tot 1 juni zullen de VO-scholen opvang blijven bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig zullen deze kinderen ook na 2 juni extra opgevangen worden op de scholen.

Zomerprogramma’ s voor leerlingen met onderwijsachterstanden
De Brede School organiseert dit jaar voor de 7e keer een PO Zomeracademie, nu wat uitgebreider i.v.m. de Coronacrisis. Ze zullen op 3 locaties in de stad in totaal 100 leerlingen een plek bieden. PO schoolbesturen verwijzen zoveel mogelijk kinderen, die achterstanden hebben opgelopen, naar de Brede School Zomeracademie. De Goudse Waarden en het Carmelcollege organiseren ook een zomerschool om VO leerlingen bij te spijkeren. 


Zorginstellingen
Bij de zorginstellingen is het rustig. Ook van de speciaal ingerichte COVID-units wordt weinig gebruik gemaakt. 

Beschermd wonen en (vrouwen)opvang 
Er zijn (nog steeds) weinig tot geen besmettingen in de beschermd wonen instellingen en de maatschappelijke opvang. De instellingen zijn bezig met het inrichten van de panden zodat deze voldoen aan de richtlijnen van de RIVM (de 1,5m). Dit betekent dat met name de opvanginstellingen nog alternatieve huisvesting nodig zullen hebben om alle cliënten op een verantwoorde manier te kunnen huisvesten. Dit is door de VNG ook bij het Rijk aangegeven en het feit dat gemeenten dus hiervoor nog extra kosten zullen maken. 

De opvang bij Landal en Best Western wordt langzaamaan weer afgebouwd. In samenwerking met de gemeente en de betrokken instellingen wordt gekeken naar de afbouw van de huisvesting en naar alternatieve locaties.

Actuele gegevens over het coronavirus in de regio Hollands Midden zijn te vinden op de site: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.

woensdag 27 mei 2020

Stuurt Albert Heijn aan op confrontatie met de Goudse binnenstad?

Foto: Karel Baarspul

Onlangs hebben alle politieke fracties kritische vragen gesteld aan het college over de overlast die AH veroorzaakt voor bewoners in de binnenstad door de tijdstippen waarop ze wil laden en lossen.
De antwoorden op deze vragen zijn nog niet eens binnen of er is weer een nieuwe ontwikkeling: Albert Heijn is voornemens om te gaan uitbreiden met 2 panden naast de huidige winkel. Dit bericht het Gouds Dagblad in twee opeenvolgende artikelen:Gesprek met Albert Heijn

Op 19 mei jl. heeft een vertegenwoordiging van buurtvereniging Naaierstraat gesproken met de filiaalmanager en stafmedewerker van Albert Heijn op de markt om te bezien of ze tot voor beide partijen aanvaardbare afspraken konden komen.
De uitkomst was voor de bewoners teleurstellend, omdat ze geen enkele toezegging hebben gekregen.

Vanuit de buurtvereniging kregen we de volgende terugkoppeling uit het gesprek:
“Voor Albert Heijn is een extra levering van verse artikelen op zondagmiddag belangrijk om op maandag om 7.00 uur open te kunnen gaan. Als de gemeente Gouda voor deze levering toestemming geeft, zullen ze dat zeker gaan doen. Dit zal extra overlast op zondag voor de omgeving veroorzaken.”


Geen grote vrachtwagens in de binnenstad

Albert Heijn is niet van plan andere vervoermiddelen te gaan inzetten, omdat ze volgens eigen zeggen “handelen conform de huidige gemeentelijke regels“. Er zal dus een ander beleid vanuit de gemeente moeten komen om hier een verandering te kunnen bewerkstelligen. 

Wat de ChristenUnie betreft moet er nu eens serieus werk worden gemaakt van duurzame vervoermiddelen en het realiseren van een Binnenstad Service voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad. Het is niet acceptabel dat er zulke grote vrachtwagen door de smalle en kwetsbare straten van de binnenstad rijden!

Gaat Albert Heijn uitbreiden?

De bewoners hebben bespreekbaar proberen te maken of AH open staat voor een kleinere winkelformule. Of zijn er wellicht plannen voor een AH XL? Ze kregen als reactie dat de gesprekspartners dat niet wisten, aangezien dit bij de beleidsmakers van AH ligt. Een paar dagen later citeert Gouds Dagblad een woordvoerder van AH die bevestigt dat er concrete plannen zijn voor uitbreiding. Toch wel opmerkelijk...

Zo gaat het volgens de bewoners van de Naaierstraat al 30 jaar: de filiaalmanager hoort de bewoners aan. Reageert dan dat hij verder van niets weet en niets voor hen kan doen. Ondertussen werkt AH verder aan uitbreidingsplannen waar de bewoners (als ze geluk hebben) alleen in de krant iets over kunnen lezen. Ze lopen continue achter de feiten aan. Het is dan steeds weer slikken en hopen op wat concessies richting de bewoners.

“Er is in het verleden al toestemming gegeven voor ruimere openingstijden. Als de gemeente nu ook nog toestemming geeft voor laden en lossen op zondag én toestemming geeft voor uitbreiding van het vloeroppervlak zonder hier voorwaarden aan te verbinden, dan staat AH niets meer in de weg om door te groeien zonder dat zij daarbij rekening hoeft te houden met het welzijn van binnenstadsbewoners. Dat vinden wij geen gezonde situatie.” aldus de buurtvereniging.

Vragen aan college

Naar aanleiding van de meeste recente nieuwsberichten hebben we – samen met VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP, GBG, SP,  en Partij voor de Dieren - vervolgvragen aan het college gesteld:
  • Bent u bekend met plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?
  • Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat besluitvorming hierover zal plaatsvinden?
  • In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?
  • Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?
  • In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunning aanvraag?
  • In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?
  • Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad? 
  • In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

Als we alle antwoorden hebben ontvangen, zullen we met elkaar bespreken in hoeverre we nog vervolgacties gaan ondernemen.

Tenslotte

De ChristenUnie is niet zonder meer tegen uitbreiding van de Albert Heijn. Veel inwoners van de binnenstad zullen er blij mee zijn en het vermindert de leegstand op de markt. Maar er moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt met de bewoners en er zal nu echt eens serieus werk gemaakt moeten gaan worden aan het verminderen van overlast door zwaar verkeer in de binnenstad.

maandag 18 mei 2020

Nieuwe ondernemersenquête in Gouda


Op 15 mei is er weer een memo verschenen vanuit de gemeente Gouda met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Zo bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Handhaving

Beeld
De meeste hotspots (m.n. jeugd) zijn rustig gebleven. Aandacht voor de hotspots blijft. Overtredingen zijn steeds meer uitzondering en is vaak gevolg van onbewust gedrag. Mensen zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Enkele kleine groepjes vormen hierin een uitzondering. Doordat het sporten sinds maandag 11 mei jl. weer toegestaan is, zien we hier een stijging in groepen op (sport)velden. De 1,5 meter regel wordt hierbij door de sporters goed in acht genomen. 


Markt en binnenstad
Tijdens zaterdagswarenmarkt op 9 mei jl. is voor de eerste keer éénrichtingsverkeer toegepast op de markt. Borden en pijlen waren geplaatst en stadtoezicht heeft extra inzet gedaan op de opvolging hiervan. Het was in het begin wennen, maar naar mate de tijd vorderde en het drukker werd, ging het steeds beter. De maatregel heeft er voor gezorgd dat, ondanks dat het redelijk druk werd, de afstand van 1,5 m goed gehandhaafd kon blijven. Het eenrichtingsverkeer op de markt is alleen van toepassing tijdens de zaterdagswarenmarkten.

Sinds 11 mei zien bezoekers van de Goudse binnenstad ook nieuwe borden en gele pijlen in/op de winkelstraten in het kernwinkelgebied. De pijlen en borden vormen looproutes waardoor iedereen zich aan de afstand kan houden en zoveel mogelijk rechts blijft lopen. Op die manier kan er op een verantwoorde wijze een bezoek aan winkels worden gebracht. Hierdoor kan rekening gehouden worden met de gezondheid van iedereen. Natuurlijk blijft het verstandig om alleen de stad in te gaan als dat echt nodig is, je verblijfsduur daar te beperken en rekening te houden met drukte. Ga niet funshoppen.

Dienstverlening

1,5-meterregel ondersteuning
De komende tijd vinden er verdere versoepelingen plaats in de regels rondom het coronavirus. Gemeente Gouda wil ondernemers, organisaties en instellingen die specifieke vragen hebben over de 1,5-meterregel helpen. 

De verantwoordelijkheid voor de waarborging van de 1,5-meterafstandsregel ligt bij de bedrijven en instanties zelf. Eerste aanspreekpunt voor vragen zijn de koepelorganisaties. Mochten er nog specifieke vragen onbeantwoord blijven, dan biedt de gemeente Gouda de mogelijkheid om mee te denken over praktische problemen rondom de 1,5-meter regel. 

Ondernemers, organisaties en instellingen kunnen met concrete vragen over de toepassing van de 1,5 meter terecht bij gemeente@gouda.nl.


(Zelfstandig) Ondernemers

Tijdelijke stimuleringsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 
Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda op verzoek van het RBZ (dat binnen zeer korte tijd werd geconfronteerd met meer dan 20.000 aanvragen) zelf de Tozo-aanvragen af.  Om alle aanvragen zo snel als mogelijk af te handelen zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt. 
Meteen is aan RBZ verzocht de Goudse aanvragen door te sturen naar Gouda. De betreffende ondernemers zijn via o.a. mail benaderd om hen te informeren over de loketwijziging en over de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen  De eerder bij RBZ ingediende aanvragen zijn deels later dan verwacht op 11 mei overgedragen aan de gemeente Gouda. 

Cijfers
Op 14 mei 2020 zijn ruim 1.000 aanvragen Tozo ingediend. Meer dan 750 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau. 
Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 2 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 170 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. 
De regeling kan nog ruim twee weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.
Ondernemers

Nieuwe ondernemersenquête
Vanuit het Corona team is het initiatief genomen om een vervolg enquête uit te zetten om te peilen hoe het met het Goudse bedrijfsleven gaat. Gevraagd wordt in hoeverre ondernemers gebruik gemaakt hebben van de regelingen van het rijk en de gemeente, wat de omzetontwikkeling is, of ondernemers uit de voeten kunnen met de zgn. 1,5 meter economie en welk perspectief zij hebben op de toekomst. 

Inmiddels zijn al 85 reacties binnen. Vanuit de gemeente kan worden meegedacht over concrete vragen waar ondernemers of organisaties tegenaan lopen in het kader van de 1,5 meter regel. Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente zijn met elkaar in overleg over inrichtingsvereisten en handhaving wanneer de horeca en terrassen weer open mogen. Afgesproken is om expliciet met elkaar vinger aan de pols te houden over de ontwikkelingen in de eerste weken vanaf 1 juni. Het terrassenplan van de horecaondernemers op de Markt is in behandeling. Streven is om uiterlijk 20 mei een set uitgangspunten en randvoorwaarden te hebben, zodat e.e.a. op tijd is voor heropening op 1 juni. 
Er zijn inmiddels ook andere horecazaken met plannen. 


Publieke zorg

Onderwijs en Kinderopvang
De opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen is tot en met de meivakantie goed verlopen. De kinderen uit het primair onderwijs zijn veelal op school opgevangen, met inzet van de buitenschoolse opvang, of op de bso-locatie. Het vakantieprogramma voor de VO-leerlingen op het Kesper College, in samenwerking met de brede school en Sport.Gouda was een groot succes. Het programma was afwisselend, de begeleiders sloten goed aan bij de leerlingen. De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad.

Sinds 11 mei gaan de kinderen in het primair onderwijs weer naar school. De meeste scholen laten de kinderen twee hele dagen naar school komen. De woensdag wordt wisselend ingevuld: de ene week de helft van de kinderen, de andere week de andere helft, of specifiek voor kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig blijven de scholen extra opvang bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Sommige ouders zijn er nog een keer expliciet op gewezen dat de scholen weer open zijn.
De afstemming tussen de scholen en de buitenschoolse opvang verloopt goed. De leerlingen die op school zijn geweest, kunnen die dag gebruik maken van de BSO. Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de gemeente bij de inrichting van zogenaamde schoolstraten, om het verkeer tijdens het halen en brengen van de kinderen te reguleren. Voor de organisatie van het leerlingenvervoer worden nog enkele puntjes op de i gezet.

Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor op openstelling van de scholen vanaf dinsdag 2 juni, onder voorwaarden. Het ‘Voorlopig protocol heropening scholen’ van de VO-raad is daarbij leidend. Dit protocol bevat voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van de richtlijnen. Het advies kan nog aangepast worden, op basis van de richtlijnen die op 20 mei vanuit het Outbreak Management Team worden verwacht. Het is te verwachten dat de leerlingen slechts een beperkt deel van de lesweek op school aanwezig kunnen zijn, vanwege de 1,5 meter voorwaarde. Dit varieert per school op basis van de praktisch beschikbare ruimte. Scholen zullen nog nader uitwerken hoe het lesaanbod eruit ziet voor de leerlingen die niet op school zijn.
Tot 1 juni zullen de VO-scholen opvang blijven bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig zullen deze kinderen ook na 2 juni extra opgevangen worden op de scholen.

Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid tijdens sluiting scholen en peuteropvang
De gemeente subsidieert activiteiten i.h.k.v. het onderwijsachterstandenbeleid. Deze activiteiten hebben er de afgelopen periode aan bijgedragen dat kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand en hun ouders extra zijn ondersteund. Vanuit de peuteropvang hebben VVE peuters een aangepast aanbod ontvangen. Vanuit de basisscholen met schakelklassen hebben de schakelklasleerlingen een extra, aangepast, aanbod ontvangen. Ook de activiteiten van de Brede School i.h.k.v. het onderwijsachterstandenbeleid zijn in aangepaste vorm doorgelopen. Zo hebben het Mentorproject, de Voorleesexpress en een teamlid van de Brede School 46 vrijwilligers geworven om ouders en kinderen thuis, online, extra te ondersteunen en zijn de thuisprojecten, ter versterking van het educatieve thuismilieu, op afstand doorgegaan. 
De Brede School is in overleg met de 3 grootste PO schoolbesturen over het organiseren van een zomerschool, voortbouwend op de reeds bestaande zomeracademie. Ook met het VO wordt gesproken over een zomerschool, om opgelopen onderwijsachterstanden aan te pakken.  

Veilig Thuis
Doordat veel gezinsleden met elkaar in afzondering verkeren, kunnen spanningen ontstaan. Door de beperkte sociale contacten is het voor sommige mensen lastig om hulp te vragen. Met een landelijke publiciteitscampagne worden betrokkenen en omstanders uitgenodigd om contact op te nemen met Veilig Thuis bij (vermoedens van) huiselijk geweld.
Sinds 1 mei is bij apotheken het codewoord ‘Masker 19’ ingesteld, waarmee slachtoffers van huiselijk geweld hulp kunnen vragen. De apotheker neemt het slachtoffer apart en draagt zorg voor contact met Veilig Thuis.
Vanaf 25 mei gaat de chatfunctie van Veilig Thuis in onze regio ‘live’. Via de website van Veilig Thuis krijgen bezoekers een chatfunctie aangeboden en zodat zij geruisloos contact en advies kunnen krijgen.

donderdag 14 mei 2020

Bewoners Naaierstraat balen van overlast door Albert HeijnAl jaren zijn de bewoners van Naaierstraat met Albert Heijn (locatie Markt) in gesprek om overlast door het laden en lossen zoveel mogelijk te voorkomen. De straat hecht er vooral aan dat er op zondag geen leveringen zijn. Enerzijds, omdat de overlast op zondag vaak groter is dan op andere dagen omdat de parkeerplek voor laden en lossen op die dag voor normaal parkeren mag worden gebruikt. Vrachtauto’s van Albert Heijn parkeren hierdoor vaak midden op de weg, wat extra overlast veroorzaakt. Anderzijds, omdat de bewoners vinden dat één dag rust, zeker in deze Coronatijd, niet te veel gevraagd moet zijn.


Onlangs kregen de bewoners een bericht van Albert Heijn dat als gevolg van de Corona crisis er een extra levering op zondag zal komen aan het einde van middag.
De bewoners zijn hier behoorlijk boos over omdat AH (zonder overleg met de bewoners) steeds verder gaat met het benutten van de zondag voor laden en lossen. In instantie ging het alleen om 1 à 2 extra leveringen rond de kerstdagen. Vervolgens om een broodlevering op zondag met “een kleiner type vrachtauto”. 
Volgens de bewoners is dat inmiddels al geruime tijd geen kleine vrachtauto meer. Nu kondigt AH dus aan dat een extra levering op zondag komt, met verwijzing naar de Coronacrisis, maar geeft daarbij geen einddatum aan….. Het tijdstip van de levering is opmerkelijk en lijkt vooral bedoeld om de voorraad op maandagmorgen op orde te hebben en niet om de voorraad op zondag op peil te houden.


De bewoners kregen het volgende bericht van Albert Heijn:

"De corona crisis en de nieuwe maatschappij die door deze ontwikkeling gevormd is, heeft ervoor gezorgd dat wij als winkel zijnde een aantal aanpassingen hebben moeten doen. Neem bijvoorbeeld de openingstijden die zijn gewijzigd zodat wij in een gesloten winkel de vulling kunnen verwerken. Omdat wij de onderlinge relatie met jullie erg belangrijk vinden, willen wij jullie graag aangesloten houden op de verdere ontwikkelingen. Per week 21 (vanaf 17 mei, tk) zullen wij onze openingstijden opnieuw wijzigen.Wij zullen op maandag t/m zaterdag geopend zijn van 07.00-21.00 en op zondag van 09.00- 18.00.Verder zullen wij per week 21 ook een wijziging krijgen in onze leveringen.Van maandag t/m zaterdag worden wij beleverd op de tijden die u op dit moment van ons gewend bent. Op zondag zullen wij een extra levering krijgen.Wij verwachten deze levering aan het einde van de middag.Natuurlijk zullen wij ons uiterste best doen om deze levering zo snel en stil als mogelijk te laten verlopen."


De bewoners hebben vervolgens een bericht gestuurd naar alle politieke fracties in Gouda en ik heb namens de ChristenUnie voorgesteld om dan ook namens ons allemaal vragen te stellen aan het college hierover. Dat is vervolgens ook gebeurd. Een novum in de Gouds politieke geschiedenis.
We hebben met elkaar de volgende vragen aan het college gesteld:

De Supermarktmanagers van het filiaal van Albert Heijn aan de Markt in Gouda hebben aangekondigd- aldus meldt ons de Buurtvereniging de Naaierstraat - dat zij hun openingstijden willen verruimen. Dit leidt ertoe dat er extra leveringen worden gepland op zondag, bij het bevoorradingspunt in de Naaierstraat. De buurtvereniging heeft hier grote bezwaren tegen.  Naar aanleiding daarvan hebben onze fracties de volgende vragen:·       Is er een vergunning verleend voor verruiming van de openingstijden van dit AH-filiaal?
·       Zo ja, in hoeverre is hierbij de extra overlast die leveringen op zondag opleveren voor bewoners van de Naaierstraat meegewogen?
·       In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de laad- en losplek op zondag niet beschikbaar is en deelt u de mening van de buurtvereniging dat er daardoor sprake is van extra overlast?
·       In hoeverre en op welke manier is er overleg met omwonende gevoerd?
·       Welke alternatieven zijn overwogen naar aanleiding van het verzoek van Albert Heijn en waarom is specifiek voor dit alternatief gekozen? ·       In hoeverre is de gemeente bereid de bewoners van de Naaierstraat tegemoet te komen?
 
We zien een spoedig beantwoording met belangstelling tegemoet,Mede namens de fracties van D66, PvdA, VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, Gouda Positief, GroenLinks, SGP, GBG, SP en Partij voor de Dieren, 
Theo Krins, Fractievoorzitter ChristenUnie
We zijn benieuwd wat het college gaat antwoorden en of er inderdaad door het college een vergunning is afgegeven en met welke argumenten en voorwaarden.


Gesprek

Intussen volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en is het Buurtvereniging De Naaierstraat gelukt een gesprek te regelen met de filiaalmanager van Albert Heijn op 19 mei. De vraag is nu of dit een open gesprek gaat worden, waarbij AH bereid zal zijn om een heroverweging te maken of dat de bedrijfsleider de bewoners alleen zal aanhoren. Wordt vervolgd!

zaterdag 9 mei 2020

Gouda bereidt zich voor op versoepeling Corona maatregelen

De cultuursector heeft het zwaar en o.a Tineke Maas kwam onlangs daarover in het nieuws
Op 8 mei jl. is er weer een memo verschenen met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden die voor de inwoners van Gouda van belang zijn!

Algemeen

Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd een verdere versoepeling door te voeren. Dit begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en tenslotte ook op landelijk niveau. 

Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt en bekend gemaakt.

Om een en ander mogelijk te maken, zal hiervoor een 5noodverordening moeten worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt daar op dit moment hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk klaar te hebben. Er zal 11 mei waarschijnlijk nog geen nieuwe noodverordening liggen. De gemeente gaat wel anticiperend hierop handelen, dat wil zeggen toestaan wat vanaf 11 mei weer mag en niet hierop handhaven. Voor de meeste onderdelen die vanaf 11 mei weer zijn toegestaan, ligt de regierol niet bij de gemeente. De gemeente gaat, net als het kabinet, in hoge mate uit van zelfregie van brancheorganisaties/sectoren, ondernemers en organisaties. Wel kan advies bij de gemeente gevraagd worden want er is soms onzekerheid over wat nu wel en niet mag.

Handhaving

Rustig beeld
Ongeacht mooi of minder mooi weer, zien we nu in de parken en op sportvelden een rustig beeld. Ook 4 en 5 mei zijn voorbeeldig verlopen. De parkeerterreinen van het Goudse Hout zijn afgelopen weekend ook (deels) niet afgesloten geweest, maar er is wel extra op drukte gecontroleerd. 
Hierin zagen we ook een acceptabel aantal gezinnen die ruim afstand van elkaar hadden. Met de boswachter van het Goudse Hout is afgesproken dat we komend weekend ook niet afsluiten, maar wel blijven monitoren. Dit vooral om te bepalen wat we rond het Hemelvaartsweekeinde willen inzetten.
De meeste hot spots (m.n. jeugd) zijn ook rustig gebleven. Aandacht blijft op Korte Akkeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.


Markt
Aandachtspunt in het beeld is de afgelopen zaterdagwarenmarkt. Hier was het bij vlagen erg druk. Voor de komende zaterdag wordt gewerkt aan een plan voor één richtingsverkeer. Bij andere gemeenten werkt dit ook goed. Voor de winkelstraten gaat de gemeente mensen attenderen op rechts houden en niet tegen de richting in lopen.Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Totaal zijn er afgelopen week 2 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de waarschuwingen vooral nodig zijn vanuit onoplettendheid en het onbewust zijn van een te klein gemaakte onderlinge afstand.


Sporten
We zien dat het starten van de sportactiviteiten, en ook de versoepeling van de maatregelen hierin, positief werkt op het aantal meldingen van ’wild’sporten. Met het verder versoepelen hierin vanaf 11 mei verwachten we dat dit nog positievere beelden zal opleveren.

(Zelfstandig) Ondernemers

Zelfstandig ondernemers

De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. 

De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Uitbreiding doelgroep per 8 mei
Per 8 mei (publicatiedatum 1 mei 2020) is de regeling uitgebreid met de doelgroepen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers (voor alleen lening bedrijfskapitaal) en Nederlandse ondernemers met een bedrijf buiten Nederland maar in de EU (voor alleen aanvullende inkomensondersteuning). De uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.

Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 

Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen af om de Goudse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.


Het RBZ draagt de dossiers van de nog niet behandelde aanvragen over aan de gemeente Gouda. Dit kost helaas meer tijd dan verwacht waardoor de maximale afhandeltermijn van 4 weken niet altijd kan worden behaald. Alle ondernemers die bij het betreft zijn hierover via mail geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Een enkeling heeft hiervan gebruik gemaakt.
Met ingang van 7 mei staat de mogelijkheid open om de Tozo opnieuw aan te vragen, nu bij de gemeente Gouda. Het betreft ca. 300 ondernemers, die via mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze aanvragen worden met voorrang afgehandeld, binnen 2 weken. Op verzoek wordt een voorschot toegekend.


Cijfers
Tot en met 6 mei 2020 zijn in totaal ca 950 aanvragen Tozo ingediend. Ca 500 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Aan ondernemers is ca. € 1.350.000 aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 130 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. Ruim een vijfde van de 4.400 geregistreerde Goudse zelfstandig ondernemers (CBS, peildatum 1-1-2018) heeft dus tot nu toe een beroep gedaan op de Tozo. De regeling kan nog ruim drie weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.

Ondernemers

Versoepelingen
Het kabinet heeft de nodige versoepelingen voorondernemers aangekondigd 6 mei. Zo mogen bijvoorbeeld contactberoepen, zoals kappers weer aan het werk op 11 mei.


https://grandcafecentral.nl/contact/

Horeca, musea en culturele instellingen open op 1 juni
Er zijn ook een aantal versoepelingen die 1 juni ingaan.
De horeca mag met maximaal 30 personen open. Ook de terrassen mogen onder restricties open. Het college heeft de horeca-ondernemers en de KHN uitgenodigd om met concrete plannen te komen voor de horeca in de anderhalvemetersamenleving, zoals het uitschuiven van terrassen op de Markt. Het feit dat het kabinet woensdag heeft laten weten dat vanaf 1 juni de terrassen onder voorwaarden weer open mogen, creëert hier extra noodzaak voor. Er is deze week vanuit de horecazaken op de Markt een eerste plan ingediend met mogelijke scenario's. Deze voorstellen worden nader bekeken ook in relatie tot bijvoorbeeld de andere gebruikers op de Markt zoals de warenmarkt en het Stadhuis, evenals de te borgen publieke belangen in de openbare ruimte. Verwachting is dat er ook vanuit andere horecaondernemers plannen binnenkomen. De gemeente zet daarbij in op samenhangende plannen op straat/gebiedsniveau. Voor de beoordeling is inmiddels een multidisciplinair team opgezet.Musea bereiden zich voor op de heropening per 1 juni. Museum Gouda, Sint Jan en de Cheese Experience zijn blij met de verruimde mogelijkheden. Ook bioscopen en culturele instellingen mogen open. Zeker voor theaters vormen de restricties die zijn gesteld (30 personen per 1 juni) een grote (financiële) barrière.


Stickeractie binnenstad
De SOG is de afgelopen tijd druk doende geweest om de binnenstad te verfraaien. Er worden mooie bloembakken neergezet, met medewerking van de gemeente. Daarnaast zijn er stickers ontworpen die op verschillende plaatsen in de binnenstad op de stenen zijn geplakt, die zorgen voor bewustwording over de anderhalve meter afstandsnorm. Op die wijze kan er veilig, en met inachtneming van de RIVM-regels, een winkel bezocht worden. Het college ondersteunt deze actie van harte. Wethouders Van Vugt, Bunnik en Tetteroo hebben de initiatiefnemers en enkele Goudse dichters, die de stickers van teksten voorzien hebben, op dinsdag 5 mei meegeholpen de binnenstad van stickers te voorzien.

Publieke zorg
Opening basisscholen per 11 mei
De schoolbesturen en de gemeente zien de heropening van de basisscholen per 11 mei met vertrouwen tegemoet. Het grootste deel van de basisscholen kiest, in lijn met het protocol van de PO-raad en de wens van de gemeente, voor het aanbieden van hele schooldagen aan de kinderen. Er is goede samenwerking met en aansluiting op de kinderopvang / BSO. Een klein aantal scholen kiest, vooral vanwege het hoge aantal leerlingen met onderwijsachterstanden, voor het aanbieden van halve dagen, dit is ook goed afgestemd met de betreffende kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken met het leerlingenvervoer.

Voor een beperkt aantal basisscholen worden tijdelijk extra borden geplaatst om attentie te vragen voor een gewijzigde breng en afhaal rondom scholen (geen ouders op het schoolplein en in de school). Dit is met schoolbesturen die dit hebben aangevraagd afgestemd.

Heropening van het VO is voorzien per 2 juni. Inmiddels is er een eerste versie van het sectorprotocol van de VO- raad beschikbaar. Met het VO wordt gesproken over hoe de heropening kan worden geeffectueerd. Dit is gezien o.a. de inachtneming van de 1,5m norm een grote opgave.Sporten voor kinderen en jongeren weer mogelijk.
Sinds 29 april kunnen er weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Deze week zijn er inmiddels meer dan 30 clubs en organisaties actief! Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. Ook de komende periode blijft er (extra) aanbod voor de kinderen bestaan.


:-)

Persconferentie 6 mei: ruimere mogelijkheden

De persconferentie van 6 mei jl. van minister-president Rutte en minister De Jonge heeft nieuwe verruimingen van de regels gebracht voor sport en andere activiteiten. Ook volwassenen mogen bijvoorbeeld weer gaan sporten per 11 mei, zwembaden mogen in principe open en ook activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport (buiten dus). Daarnaast is het de bedoeling dat ook het bewegingsonderwijs (‘buiten, tenzij’) op de scholen weer start, bijvoorbeeld op de basisscholen die vanaf 11 mei weer (deels) opengaan. En ook de bibliotheek kan per 11 mei de deuren openen, uiteraard alles met beperkingen: de protocollen die i.v.m. de 1,5 meter samenleving zijn gemaakt moeten worden opgevolgd.

De ervaringen met het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd hebben geleerd dat de Goudse organisaties goed in staat zijn om volgens de nieuwe regels hun activiteiten vorm te geven. Daarom is besloten om niet meer vooraf gemeentelijke goedkeuring te geven voor het opstarten van de hiervoor genoemde activiteiten per 11 mei. In plaats daarvan spreekt de gemeente Gouda haar vertrouwen uit in de talenten en vindingrijkheid van de Goudse samenleving om samen vorm te geven aan de nieuwe situatie, waarbij de regels in acht worden genomen. Uiteraard houden stadstoezicht en politie toezicht in de buitenruimte en zullen zij, vooral bij twijfel, navraag doen over een bepaalde activiteit. Daarnaast is er voor bedrijven en organisaties altijd de mogelijkheid om bij de gemeente of Sport.Gouda advies te vragen of een eigen protocol voor te leggen voordat men start met bepaalde activiteiten.

Voor het omgaan met de nieuwe maatregelen geldt dat er in de week van 11 mei geanticipeerd zal moeten worden op de gewijzigde noodverordening. De besluiten van 6 mei moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt in een aanwijzing en vervolgens een nieuwe noodverordening. Naar verwachting zal deze nieuwe noodverordening over ongeveer een week gereed zijn. Naast een aantal zaken die momenteel duidelijk zijn, is er ook nog onduidelijkheid over een aantal zaken (bijvoorbeeld vragen rond muziekeducatie, gebruik gemeentelijke gymzalen en het ongeorganiseerd sporten door volwassen). De verwachting is dat de nieuwe noodverordening hier helderheid in zal scheppen. Ondertussen handelt de gemeente in overleg met de organisaties in de stad op basis van gezond verstand en werkt de gemeente vanuit vertrouwen.