maandag 27 oktober 2014

SINTJANunder in Gouda?

In de herfstvakantie hebben we met het gezin onder meer genoten van een dagje Utrecht. Die stad blijft voor mij heel bijzonder omdat ik daar tot mijn 20e heb gewoond en daar veel heb meegemaakt.
Vooral de binnenstad van Utrecht is fraai en bevat heel veel historie.

Domplein

Eén van de hoogtepunten van deze stad is de Domtoren met kerk. Tussen deze twee gebouw ligt het Domplein, dat echter nooit als plein is bedoeld. Het ontstond toen in 1674 bij een zware storm het schip van de Domkerk instortte. 
De fundamenten van de pilaren zijn er nog steeds, maar liggen onder het Domplein en waren eeuwenlang aan het oog onttrokken.

DOMunder

Na lange voorbereidingen is er uiteindelijk besloten om zo'n 400m2 opnieuw uit te graven en toegankelijk te maken voor publiek. Zo ontstond DOMunder.
Via een trap midden op het Domplein daal je af naar opgraven. Iedere bezoeker krijgt een "slimme zaklamp" waarmee je niet alleen extra licht beschikbaar hebt, maar je ook ook sensoren aanlichten, waardoor je presentaties en geluidsfragmenten activeert.

Het meest indrukwekkende vond ik een animatiefilm over de storm in 1674 en het instorten van het schip.

St.-Janskerk

Terwijl ik daar zo liep moest ik automatisch aan onze St.-Janskerk in Gouda denken, waar momenteel onder het koor ook de fundamenten zichtbaar zijn en talloze grafkelders tevoorschijn zijn gekomen, met als meest bijzonder vondst het graf van de familie Rietveld.


Melchior Gerard van Rietveld was tussen 1672 en 1700 bestuurder in Gouda. Hij was dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap, regent in het Goudse bestuur en vanaf 1695 burgemeester van Gouda. Hij overleed in 1700 en ligt in de St.-Janskerk begraven, samen met zijn twee zoons, zijn vrouw en twee dochters.


Naast de graven met talloze schedels en botten zijn er ook handvatten van (vergane) grafkisten en manchetknopen gevonden.


SINTJANunder

Het koor gedeelte ligt open omdat er een herstel van de fundering plaatsvindt. Er worden nieuwe palen in de fundering aan gebracht en er gaan stalen liggers door de pilaren om ze zo te fixeren.
Als de restauratie in 2015 gereed is zal alles weer dicht worden gestort en is er van de fundamenten en de opgravingen niets meer te zien.

Dat laatste vind ik erg jammer, omdat juist die grafkelders en de fundamenten van de kerk een prachtig stuk historie zijn en het zichtbaar laten blijven hiervan echt een toegevoegde waarde biedt aan deze prachtige kerk.
Het zou al mooi zijn als een beperkt gedeelte zichtbaar blijft....

Als een idee als bij de Dom in Utrecht niet haalbaar is, kan ook worden gedacht aan een glazen vloer in een deel van het koor met verlichting bij de funderingen en grafkelders.

In Utrecht hebben talloze sponsors DOMunder mogelijk gemaakt. Zou dat in Gouda ook lukken?
Het is wat mij betreft de moeite waard om het te (laten) onderzoeken..!

woensdag 22 oktober 2014

Gouds college speelt met vuur
Collega Anna van Popering spant zich namens de ChristenUnie in voor een goede huisvesting van De Ark en Gemiva. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen schreef ze het volgende op de site van de ChristenUnie:

"Al 11 jaar zoekt De Ark naar geschikte huisvesting voor haar kwetsbare leerlingen, bij voorkeur samen met het Kinderdagcentrum van Gemiva. Aan deze zoektocht zou op korte termijn een einde kunnen komen, als het college niet het advies van een meerderheid van de gemeenteraad naast zich neer had gelegd.

Vraag

Het college had de gemeenteraad gevraagd of zij de Prins Willem-Alexander kazerne via een abc-constructie zou moeten aankopen voor De Ark of een islamitisch centrum. Geen moeilijke vraag zou je denken: de gemeente heeft een huisvestingsplicht ten opzichte van De Ark en niet ten opzichte van een islamitisch centrum. Toch kwam het college er niet uit. Zij besloot daarom de gemeenteraad te vragen om haar overwegingen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deze keuzemogelijkheid.

Meerderheid

Op 1 oktober antwoordde wethouder Daphne Bergman op de vraag van de ChristenUnie of zij de meerderheid van de raad zou volgen: “Dat is democratie hè”. In werkelijkheid blijkt democratie echter niet zo vanzelfsprekend te zijn. Tijdens het debat gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan dat het college huisvesting van De Ark en Gemiva zou moeten realiseren in de PWA-kazerne als zij mee zou werken aan een abc- constructie. De fracties die hiervoor waren vertegenwoordigen 18 van de 35 raadszetels in de gemeenteraad. De voorstanders van huisvesting van een islamitisch centrum in de PWA-kazerne vertegenwoordigden slechts 13 raadszetels. De fractie van Gouda Positief wilde geen keuze maken.


Vreemde koers

Na het debat was het college aan zet. Al meteen werd vanuit het college mist opgeworpen ten aanzien van de uitkomst van het debat. De uitslag zou niet 18/13 zijn maar 17/17. Daarmee zou de keuze toch weer bij het college liggen omdat het debat geen duidelijke uitkomst zou hebben gehad. In een memo van 14 oktober jl. gaf het college vervolgens aan dat zij wilde inzetten op huisvesting van zowel De Ark en Gemiva als op die van het islamitisch centrum in de PWA-kazerne. Het college vaart hiermee een vreemde koers: eerst vraagt zij de gemeenteraad om advies en – wanneer dat advies kennelijk niet bevalt – wijkt zij hier in tegenstelling tot haar eerdere toezegging van af.

Reële optie

Het college doet het voorkomen alsof gemeenschappelijke huisvesting een reële optie zou zijn. De vraag is waar ze dat op baseert.  Onder leiding van een mediator is namelijk al eerder gesproken over gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva en het islamitisch centrum. Dat bleek toen niet mogelijk te zijn. Er is geen enkele aanwijzing voor dat dit nu anders ligt. Daar komt bij dat omwonenden fel gekant zijn tegen de komst van een islamitisch centrum. Zij vrezen grote parkeeroverlast en verkeersdrukte. Door gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva en het islamitisch centrum zullen parkeeroverlast en verkeersdrukte alleen maar verder toenemen.

Omwonenden

Het is zaak dat het college de komende weken bij haar overwegingen goed rekening houdt met de belangen van omwonenden en het oordeel van de meerderheid van de raad. Anders stelt de door het college voorgestane open bestuursstijl inhoudelijk weinig voor.
Mogelijk worden de kinderen van De Ark de dupe van de opstelling door het college. Als gemeenschappelijke huisvesting met Gemiva en De Ark namelijk niet lukt wil het college niet alsnog huisvesting van De Ark/Gemiva via een abc-constructie in de PWA-kazerne mogelijk maken. Dat zou dan wel een bijzonder trieste uitkomst zijn. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Op verzoek van de gemeenteraad komt dit onderwerp op korte termijn terug op de agenda."

Vuur

Uit de bijdrage van Anna wordt duidelijk dat het college een flink risico neemt door de wens van de meerderheid van de raad te negeren. Als namelijk de gezamenlijke huisvesting niet lukt zijn de kansen voor De Ark en Gemiva opnieuw verkeken.
Wat dat betreft speelt het college met vuur, want als het werkelijk op een fiasco voor deze scholen uitdraait gaat het college nog een hete winter tegemoet!

zaterdag 11 oktober 2014

Democratie in Gouda wordt getest


Afgelopen woensdag was er een spannend debat over de herbestemming van de Prins Willem-Alexander Kazerne.
Zowel vanuit De Ark / Gemiva, omwonenden als de moslimgemeenschap werden we bestookt met mailtjes als onderbouwing van standpunten.
Iedere fractie werd gevraagd haar voorkeur aan te geven. 

Collega Anna van Popering zette helder het standpunt van de ChristenUnie neer: we hebben een huisvestingsplicht voor De Ark, ze wachten al meer dan 10 jaar op passende huisvesting en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De Ark is per slot van rekening als eerste over de PWA Kazerne begonnen. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar gezamenlijke huisvesting met Gemiva. 
Ten aanzien van de doelgroep van De Ark merkte Anna gevat op, dat ze aandacht vraagt voor huisvesting van kwetsbare kinderen die zich zelf niet kunnen roeren.

We waren benieuwd wat de andere fracties zouden doen, in het bijzonder de college partijen, aangezien het ons wel duidelijk was dat de verantwoordelijke wethouder Daphne Bergman (D66) een voorkeur voor de moskee heeft. Dit was op zichzelf al bijzonder omdat deze partij zich altijd hard maakt voor onderwijs en voor strikte scheiding van “religie en overheid” is.

VVD

Uiteindelijk kozen alle oppositie partijen (CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, PvdD, en GBG) en daarnaast de VVD voor de Ark.
GBG en VVD hebben moeite met de ABC constructie die daarvoor nodig is bij PWA Kazerne en GBG zou daarom liever voor een andere locatie kiezen. Maar als er over de herbestemming van de kazerne specifiek een keuze moet worden gemaakt, dan kiezen beide fracties voor De Ark / Gemiva.

Opvallend was dat Gouda Positief geen keuze maakte. Ze riepen de partijen op met elkaar weer in gesprek te gaan om toch te proberen tot een gezamenlijk gebruik te komen.
Mediation heeft echter al aangetoond dat dit niet gaat lukken, alleen al niet omdat de locatie niet groot genoeg is om zowel een Islamitisch Centrum als ook De Ark met Gemiva te vestigen.

Overzicht van de voorkeuren

D66 (6): voorkeur voor Islamitisch centrum, eventueel samen met de Ark (zonder Gemiva)
ChristenUnie (4): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
GoudaPositief (4): spreekt geen voorkeur uit, wil nieuw gesprek
CDA (3): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
SP (2): voorkeur voor de Ark en Gemiva
PvdA (5): voorkeur voor Islamitisch centrum, eventueel samen met de Ark
SGP (2): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
VVD (3): voorkeur de Ark samen met Gemiva
Gouda 50+ (2): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
GroenLinks (2): voorkeur voor gezamenlijke huisvesting en als dit niet haalbaar is voorkeur voor Islamitisch centrum
PvdD (1): voorkeur voor Ark samen met Gemiva
GBG (1): voorkeur voor de Ark en Gemiva

Meerderheid

Op basis van stemverhoudingen zijn nu 18 stemmen voor De Ark, 4 blanco en 13 voor de moskee.

Ik ben er daarbij overigens vanuit gegaan dat alle raadsleden mogen meestemmen, wat mogelijk niet het geval is als er specifieke belangen zijn richting de nieuwe moskee die ertoe leiden dat beter niet aan de stemming kan worden deelgenomen, mocht het zover komen dat er bijvoorbeeld een motie o.i.d. wordt ingediend.

Een raadsmeerderheid kiest toch duidelijk voor De Ark, dat is in ieder geval helder.

Mist

Direct na de inbreng van alle fracties deden de college partijen D66 en GroenLinks via twitter hun best om mist op te werpen over de “stem”verhoudingen en te suggereren dat het verdeeld ligt in de raad.
Op zichzelf is dat juist, maar een raadsmeerderheid kiest toch duidelijk voor De Ark, dat is in ieder geval helder.

Technische vraag

De bal ligt op dit moment bij het college (de raad heeft namelijk alleen een advies meegegeven) en de SGP heeft met steun van andere oppositie partijen aan het college gevraagd binnen enkele dagen klare wijn te schenken.
  
De vraag is concreet als volgt:

Hierbij stelt de SGP een technische vraag over het vervolgproces n.a.v. het debat over de bestemming van de PWA kazerne:

Gelet op de maatschappelijke impact en onrust voor zowel de wijkbewoners als voor de achterban van het Islamitisch Centrum stelt de SGP de volgende vraag aan het college:
Welke vervolgstappen gaat het college nemen, horende de raad en de meerderheids voorkeur voor de onderwijs-zorg-wonen combinatie (De Ark Gemiva) in de PWA kazerne?

Graag ontvangen wij op zeer korte termijn (voor woensdag 15 oktober 2014) hierop een reactie.

Toezegging

Bij de verkenning heeft wethouder Daphne Bergman aangegeven het gevoelen van de raadsmeerderheid uit te zullen voeren en we zijn nu heel benieuwd of ze hier ook daadwerkelijk gehoor aan gaat geven.

Het wordt volgende week nog spannend!

maandag 6 oktober 2014

ChristenUnie Gouda kiest voor De ArkDe ChristenUnie zet zich in Gouda al jaren in voor geschikte huisvesting voor De Ark, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZLMK). De Ark is inmiddels al ruim 10 jaar (!) op zoek naar geschikte huisvesting. 
De Ark wil graag een pand betrekken in samenwerking met het medisch kinderdagverblijf van Gemiva. De Ark en Gemiva kunnen dan voorzieningen delen. Daarnaast kunnen sommige kinderen op het medisch kinderdagverblijf met extra begeleiding wellicht een paar uur naar school bij De Ark. Voor deze kinderen is een normale schooldag te belastend. 
Wanneer De Ark en Gemiva in een pand zitten is meer maatwerk mogelijk en kan op kosten worden bespaard.
Motie

In 2011 riep een meerderheid van de gemeenteraad het college in een motie op om te streven naar gezamenlijke huisvesting voor De Ark en Gemiva. Basis voor deze motie was dat de gemeente wettelijk verplicht is om voor adequate huisvesting te zorgen. Het college heeft nu een uitstekende mogelijkheid om alsnog te voldoen aan haar verplichtingen en uitvoering te geven aan de motie. 
Het ministerie van Defensie is namelijk bereid de Prins Willem Alexander Kazerne middels een abc-constructie te verkopen aan de gemeente.
Dat betekent concreet dat de gemeente de kazerne koopt en dan op haar beurt de kazerne voor hetzelfde, relatief lage, bedrag door verkoopt aan een partij die uiteindelijk deze locatie wil verhuren aan De Ark en Gemiva. 
De initiatiefnemers (Van Wijnen en ABC Nova) hebben grootse plannen met de kazerne en willen naast De Ark en Gemiva ook kantoren, een therapiebad en seniorenwoningen realiseren.Moskee

Toch is het college niet zonder meer bereid om mee te werken aan een abc-constructie ten behoeve van huisvesting van De Ark en Gemiva. Reden daarvoor is dat sinds enige tijd vanuit de islamitisce gemeenschap de wens bestaat om de PWA-kazerne aan te kopen, waarbij de gemeente dan ook de abc-constructie toepast. Deze gemeenschap wil er een multifunctioneel islamitisch centrum realiseren. 

Huisvestingsplicht

Anders dan bij De Ark heeft het college geen wettelijke huisvestingsplicht ten aanzien van het islamitisch centrum. De ChristenUnie vindt daarom dat het college voorrang dient te geven aan de huisvesting van De Ark. Ook is onze fractie van mening dat De Ark en Gemiva bij elkaar moeten worden gehuisvest en dat is in de PWA-kazerne heel goed mogelijk.
Anna van Popering, zal als woordvoerster van de ChristenUnie bij dit dossier, zich komende woensdag (8 oktober) hiervoor sterk maken tijdens het raadsdebat.

zaterdag 4 oktober 2014

Cyclus corrigeert zichzelf


In mijn vorige blog maakte ik melding van het feit dat Cyclus wel heel strikt omgaat met het hanteren van het criterium "voldoen aan de beeldkwaliteit" als het gaat om onderhoud van bestrating en groen.

Scootmobiel

Ik noemde daarbij concreet een situatie waarbij de bestrating bij een flat was aangepakt waardoor het voor een inwoner met een scootmobiel mogelijk werd om zonder een losse oprit zijn berging in te kunnen rijden. 
Het trottoir begon echter al snel te verzakken, waardoor het voor die inwoner alleen met veel moeite nog mogelijk was zijn berging te bereiken en verlaten, wat bepaald niet ongevaarlijk was.

Na flink aandringen was Cyclus bereid om bij hoge uitzondering toch het trottoir op te knappen en dat is inmiddels ook gebeurd.

Excuus

Echter...deze week ontving ik bericht dat het bij Cyclus toch iets anders ligt en met een excuus ontving ik het volgende bericht: "Meldingen van personen met een lichamelijke beperking met betrekking tot toegankelijkheid worden door Cyclus wel degelijk behandeld en aangepakt en prevaleren boven een beeldkwaliteitsplan."

De kou is hiermee uit de lucht en we laten maar in het midden of genoemd beleid feitelijk inderdaad al zo bestond of nu onder (publicitaire) druk tot stand is gekomen.
Het resultaat is in ieder geval dat mensen met een lichamelijke beperking op adequate (gaan) worden geholpen!