donderdag 11 april 2024

Binnenstad Gouda inspireert met kaas!

Vandaag is de prijs voor het Meest Inspirerende Binnenstadsproject uitgereikt aan toonaangevende en inspirerende projecten uit binnensteden in Nederland en Vlaanderen. Het doel van deze verkiezing is het inspireren en het leren van elkaar. De jury heeft de binnenstadsprojecten van Arnhem, Ede en Lier verkozen tot de winnaars in de thema’s ‘Eigen & Uniek’, ‘Duurzaam & Digitaal’ en ‘Activiteit & Gebouw’. Gouda was genomineerd in de categorie "Eigen & Uniek", maar heeft dus niet gewonnen.

Arnhem versterkt haar merk van onderop

Om de ruim 800 ondernemers uit de binnenstad van Arnhem te betrekken bij de ontwikkeling van de binnenstad van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ heeft Platform Binnenstad Arnhem (PBA) haar werkwijze omgegooid. Dit is gedaan door de binnenstad te verdelen in 10 kwartieren en in ieder kwartier een kwartiermaker aan te stellen.


Gouda kiest voor kaas

In het bruisende hart van Gouda, smeden binnenstadondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en de gemeente een bijzondere band: '365 dagen kaas'. In dit unieke project komt kaas op een samenhangende, constante manier tot leven in alle facetten van de binnenstad. Van boeiende attracties tot levendige evenementen, van de charmante openbare ruimtes tot de gezellige winkels en horecagelegenheden, en zelfs in de doordachte marketingstrategieën. Het doel? Niet alleen om toeristen te verrassen, maar ook om de lokale gemeenschap te verbinden en te versterken, jong en oud.

Onlangs merkte ik op: "In Gouda hadden we al jaren de wens om de beleving van '365 dagen kaas’ voor bezoekers aan onze stad mogelijk te gaan maken. De komst van de Gouda Cheese Experience is een katalysator geweest om die beleving daadwerkelijk te realiseren. Tevens is dit een inspiratiebron voor andere ondernemers geweest om de identiteit van Gouda als kaasstad verder te versterken."

Door de focus te leggen op kaas, omarmt Gouda niet alleen haar rijke geschiedenis en traditionele ambachten, maar kijkt de stad ook vooruit naar moderne trends en toekomstige ontwikkelingen. Het '365 dagen kaas'-initiatief brengt niet alleen economische voordelen met zich mee door het bevorderen van toerisme, maar versterkt ook de lokale trots en identiteit. Hierdoor positioneert Gouda zichzelf als een stad met een krachtig DNA, waar kaas niet alleen een lekkernij is, maar een symbool van verbondenheid en vitaliteit.

We hebben helaas niet gewonnen, maar we zijn en blijven trots op onze Goudse binnenstad die zoveel te bieden heeft!

donderdag 4 april 2024

De Goudse bestaat 100 jaar!


Op 2 april jl. is er feest gevierd in de Sint-Janskerk, want De Goudse bestaat dit jaar honderd jaar! Gefeliciteerd!


Meer dan achthonderd (oud-)collega's, zakenpartners en anderen waren samengekomen om dit bijzondere jubileum te vieren. Als een prominent familiebedrijf in de Goudse ondernemerswereld, deelden Geert Bouwmeester (CEO) en Bernardo Walta (commercieel directeur) hoogte- en dieptepunten van de afgelopen eeuw.


Burgemeester Pieter Verhoeve prees het bedrijf voor hun ondernemerschap en betrokkenheid bij de gemeenschap. 

Wat ooit begon op een overloop in een pand aan de Lange Tiendeweg, is nu uitgegroeid tot een bedrijf met zevenhonderd medewerkers en een omzet van ruim 963 miljoen euro. De focus ligt op het midden- en kleinbedrijf, en De Goudse heeft ook veel betekend voor de stad Gouda.

Het bedrijf heeft niet alleen een bloeiende onderneming opgebouwd, maar ook veel geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Zo schonk de oprichter Geert Bouwmeester de Willem Vroesentuin aan de Gemeente Gouda en schonk De Goudse in 1961 een prachtig klokkenspel voor het Stadhuis op de Markt. Dit klokken- en poppenspel symboliseert de overhandiging van de stadsrechten door Graaf Floris V aan het stadsbestuur in 1272.

Ruim veertig jaar geleden richtte Ad Bouwmeester, destijds bestuursvoorzitter van De Goudse, Stichting Genootschap Graaf Floris de Vijfde op, wat heeft bijgedragen aan de financiering van tal van evenementen in Gouda. 

Bovendien was de De Goudse jarenlang hoofdsponsor van de Goudse Nationale Singelloop, is betrokken bij de Weekendschool, was sponsor van Gouda750 en werkt de huidige bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester momenteel aan het weer mogelijk maken van een Jazzfestival in Gouda.

Als voorzitter van SBG Gouda en voormalig werknemer, ben ik oprecht verheugd over deze grote betrokkenheid bij Gouda. Ik wens De Goudse nog vele succesvolle en betrokken jaren toe!Burgemeester Pieter Verhoevemaandag 1 april 2024

Wat een feest!
Meer dan 2.500 mensen bij 9e PaasOntbijt in Gouda!


Ruim 250 (!) vrijwilligers zorgden ervoor dat de gasten vanuit de hele wereld konden genieten van het PaasOntbijt op Tweede Paasdag. Een jaarlijkse traditie op het marktplein van Gouda, voor iedereen en gratis toegankelijk.


Er waren meerdere filmploegen vanmorgen bij het 9e PaasOntbijt in Gouda, waaronder RTV West, RTV Gouwestad en Hart van Nederland.


Dit jaar was het aantal tafels verder uitgebreid naar 2.700 zitplaatsen en de meeste plekken waren nodig! De lange tafels werden gedekt met placemats, eitjes, broodjes, koffie en allerlei soorten beleg en de bediening was in handen van de vele vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn afkomstig uit meer dan 20 verschillende kerken uit Gouda en uit de lokale politiek. Zo uniek als de veelkleurigheid van de vrijwilligers is, zo veelkleurig waren ook de gasten. Het allerbelangrijkste van het Paasontbijt is dat Gouwenaars elkaar ontmoeten en letterlijk zien zitten.In verband met 1 april waren er diverse verrassingen. De grootste verrassing was voor de drijvende kracht achter dit Paasontbijt: Irene Klein Haneveld. Zij werd benoemd tot ereburger van Gouda!


Ook genoten we van het onverwachte optreden van Michiel Rene van ’t Landt die op weergaloze wijze “Amazing Grace” zong.Ds. Maarten Blom die een korte overdenking hield, wees mensen erop dat God er echt is, ook al moet je soms door grote tegenslagen heen.


We zien terug op een geweldig Paasontbijt waarin Gouda opnieuw laat zien dat we de verbinding met elkaar zoeken!Irene kijkt of de tafels goed staan

Veel media aandacht

Even een selfie inclusief mijn vrouw Marjan


Zo'n 50 vrijwilligers vanuit PKN De Oostpoort


Irene Klein Haneveld wordt ereburger van Gouda

De kinderburgemeester met kindercollege

Mooi totaaloverzicht
Vandaag jarig!

Samen met de nieuwe ereburger op de fotovrijdag 15 maart 2024

Kies voor de binnenstedelijke Mottegracht en de Reeuwijkroute!


De gemeenteraad gaat binnenkort een besluit nemen over de inzet van de middelen (in totaal € 2.000.000,-) die in het Waterfonds zitten. Het college stelt voor om € 1.750.000,- aan te wenden voor de elektrificering (van de bruggen) van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk en € 250.000,- voor de “Intieme vaarroute” in de binnenstad.

Wat hier aan vooraf ging

Op 8 februari 2023 heeft de gemeenteraad van Gouda een aantal besluiten genomen met betrekking tot de reserve Waterfonds. Daarbij gelden o.a. de volgende uitgangspunten:

·       Projecten zijn in lijn met het bestuursakkoord 2022-2026 en de Toekomstvisie Gouda 2030;

·       Regulier en groot onderhoud of vervanging van bestaande constructies aan en over o.a. watergangen en reguliere (levensduur)onderzoeken worden niet betaald uit de reserve Waterfonds, uitsluitend de meerkosten om de waterrecreatie ten doel hebbende projecten en activiteiten mogelijk te maken. De projecten maken zoveel mogelijk gebruik van “werk met werk maken” (Gemeente, provincie en Hoogheemraadschap); 

·       De projecten zetten actief in op regionale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden. 

·       Prioriteiten zijn: 
a. Het optimaliseren van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk met gebruik van provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden;
b. Het verder ontwikkelen van de intieme vaarroute zoals richtinggevend verwoord in het rapport Intieme Vaarroute uit 2009. Begonnen wordt met het verder ontwikkelen van de intieme vaarroute als kano- en suproute, waarbij het uitgangspunt een doorvaarhoogte van minimaal 90 cm is zoals verwoord in het onderzoek door Waterrecreatie Advies BV 2022. Dit alles in samenspraak met belanghebbenden, belangenvertegenwoordigers en beheerorganisaties in de stad. 


Intieme vaarroute bij Zeugstraat 

 

Het college schrijft aan de raad o.a. het volgende:

"Uit het rapport van Waterrecreatie Advies BV van 29 augustus 2022 blijkt dat een kano en suproute door het Zeugwater mogelijk is mits het KBB wordt uitgevoerd. Daarmee wordt het immers mogelijk om een minimaal gewenste hoogte van de bruggen (90 cm) te realiseren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de St. Antheunisbrug eventueel verhoogd kan worden om de gewenste hoogte van 90 cm te bereiken als de peildaling in dit gebied stapsgewijs in volledigheid succesvol is ingevoerd. Gekeken wordt naar het natuurlijk moment van vervanging, het exacte jaartal is nog niet aan te geven. 

Door de gezamenlijke partijen verenigd in de Wateralliantie is aangegeven dat men graag een subsidieregeling voor de particuliere eigenaren van de 7 bruggen zou willen hebben. Zij willen dan in overleg treden met deze eigenaren om dit proces te stimuleren. Gelijktijdig zal dan ook een project opgestart moeten worden om alle kabels, leidingen en rioleringen die door het Zeugwater lopen te verwijderen, verhogen of anders aan te leggen. Dit zijn geen trajecten die op korte termijn opgepakt kunnen worden maar vereisen een lange adem. De tijdshorizon is 2036. De Wateralliantie wil vooruitlopend op de aanpak van beide bruggen/kunstwerken en de KBB-peilverlagingen reeds de subsidieregeling openstellen. Hierin meegaan komt de samenwerking ten goede en zorgt dat de subsidieregeling kan worden geopend, zodat met eigenaren kan worden gesproken, en beoordeeld kan worden of er beweging te creëren is. 

In de interviewronde die heeft plaatsgevonden voor het rapport “Haalbaarheid en betaalbaarheid Intieme vaarroute Gouda” is vooralsnog niet naar voren gekomen dat de eigenaren bereid zijn om mee te werken aan de ophoging van de bruggen. Om de route te kunnen realiseren is het wellicht noodzakelijk om handhavend op te treden dan wel over te gaan tot onteigening. Met een subsidietraject kunnen eigenaren worden verleid om wel tot ophoging over te gaan. Het college vindt het wenselijk zich op voorhand te vergewissen dat de raad – ultimo remedium - handhavingsmiddelen en zo nodig onteigening wil inzetten om de intieme vaarroute in volledigheid succesvol tot stand te brengen. Een dergelijk ‘principebesluit’ maakt het beoogde subsidie-instrument effectiever."Reactie vanuit de Wateralliantie, Watersportbond en de SBG

“Fijn dat de gemeente Gouda investeert in de binnenstedelijke blauwe infrastructuur. Wij zijn ervan overtuigd dat elke euro die u blauw uitgeeft, terugstroomt richting de Gemeentekas. Leefbaarheid, bewegen, gezondheid, klimaatvraagstukken en economie varen hier wel bij. Het College stelt voor om de Intieme Vaarroute verder te ontwikkelen door het verhogen van de bruggetjes over het Lange Zeugwater en weer bevaarbaar te maken voor de kleine recreatievaart tot 90 cm. Dit is een acceptabele doorvaarthoogte (voor supboards kano’s, vletten, schouwen en een kleine rondvaartboot á la Den Bosch). 

Een prachtig voorstel, volgens het geamendeerde besluit van de gemeenteraad ‘Kaders reserve waterfonds’ van 8 februari 2023. Echter, wij stellen voor dit door te schuiven tot volgende raadsperiodes. Dan investeert Gouda in dit deel van de Intieme Vaarroute, als dat werkelijk weer bevaarbaar wordt met een timing die gelijk oploopt met het openen van de overkluizing Achter de Waag (2036) en vernieuwen van de Sint Antheunisbrug. Samenwerking met de eigenaren van de particuliere bruggen over het Lange Zeugwater wordt dan logisch. 

Hierbij willen we overigens opmerken dat we geen voorstander zijn van onteigening om de ophoging van de particuliere bruggen mogelijk te maken. Wij streven ernaar dat dit in een goede samenwerking met de eigenaren te zijner tijd mogelijk wordt. 

Alternatief voorstel 

Wij stellen voor dat het genoemde bedrag van € 250.000,- wordt geïnvesteerd in een ander deel van dezelfde Intieme Vaarroute en wel in de Mottegracht. Door het Collegevoorstel aan te passen en de bijdrage te reserveren voor het nu voorliggende kade-onderhoud aan de Mottegracht kan deze de komende jaren weer bevaarbaar worden gemaakt. Het aanpakken van dit deel van de Intieme Vaarroute is niet alleen sneller uitvoerbaar maar ook goed te combineren met groot onderhoud dat gepleegd dient te worden door sociëteit De Réunie en diverse aanwonenden. De verwachting is dat externe partijen hier ook financieel aan willen bijdragen. 

In de Watervisie van de Wateralliantie is de grote betekenis van het investeren in het water voor onze stad geduid. Wij zijn verheugd dat er nu een groot bedrag naar de Gouda-Reeuwijk-vaarroute gaat, en hopen dat de aansluiting naar de Oude Rijn snel zal volgen. Wel zijn we benieuwd of het College de bestaande blauwe Provinciepot en andere onderhoud- en erfgoedbijdragen heeft betrokken. 

We roepen de gemeenteraad op om ons voorstel te ondersteunen en het Collegevoorstel hierop aan te passen. Ons voorstel maakt Gouda weer centraler en beter gepositioneerd is in de gehele blauwe structuur in Midden-Holland. Maar zeker zo belangrijk is het investeren in de binnenstedelijke blauwe infrastructuur. Het gaan aanpakken van de Mottegracht op het oudste stukje van Gouda biedt nu een geweldige kans voor de groenblauwe ontwikkelingen in onze prachtige, historische waterstad. 

Wateralliantie Gouda, Henk Vereijken (voorzitter)
Nederlands Watersportverbond, Paul Smelt (regiovertegenwoordiger) 

SBG, Theo Krins (voorzitter)

zaterdag 9 maart 2024

SBG kritisch over invoering Zero Emissie Zone in de binnenstad


In februari was er een Informatiebijeenkomst in het Huis van de Stad over de Zero-emissiezone Stadslogistiek (ZES) in Gouda. Concreet gaat het over de binnenstad binnen de singels waar vanaf 1-1-2025 gefaseerd uitsluitend bestelauto’s en vrachtauto’s worden toegelaten die elektrisch zijn.

 

Gouda gaat samen met 28 andere gemeenten dit beleid uitvoeren om een flinke reductie te krijgen in de uitstoot van CO2 dat door het verkeer wordt veroorzaakt.

Op 1-1-2025 geldt de maatregel voor alle nieuwe bestelauto’s en vrachtauto’s. Bestaande bestelauto’s en vrachtauto’s mogen - afhankelijk van de emissieklasse - nog enkele jaren de binnenstad in.

Daarnaast gelden diverse vrijstellingen, waaronder auto’s ouder dan 40 jaar en rolstoel toegankelijke voertuigen.

Tevens zijn er ontheffingsmogelijkheden en geldt er een hardheidsclausule voor situaties die niet zijn voorzien.

 

De SBG en Gouda Onderneemt snappen dat er op het gebied van duurzaamheid stappen moeten worden gezet, maar hadden graag eerst nog overleg met de gemeente Gouda gehad – zoals ook was toegezegd - alvorens de stukken naar buiten gingen, zodat deze input bij de besluitvorming in het college had kunnen worden meegenomen. Nu kunnen we enkel nog een zienswijze indienen.


We hebben namens de SBG (gesteund door  Gouda Onderneemt) de volgende zienswijze ingediend bij de gemeente Gouda. We hebben daar nog geen reactie op gehad.
Impact voor ondernemers

De SBG wil een positieve bijdrage leveren aan milieu en klimaat. De SBG heeft echter moeite met een generieke invoeringsperiode van 5 jaar. Ofschoon al geruime tijd wordt gecommuniceerd dat een Zero Emissie Zone zal worden ingevoerd, is een groot deel van de ondernemers er pas recent van doordrongen wat de impact daarvan is op hun eigen bedrijfsvoering. Een deel van de auto’s van ondernemers heeft een lange afschrijvingsduur en die moeten nu versneld worden afgeschreven, aangezien in 2030 alleen nog elektrische auto’s voor ondernemers zijn toegestaan.

We dringen erop aan om de invoeringstermijn te verlengen tot in ieder geval 2032 voor recent aangeschafte auto’s om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. De voorgenomen maatregelen treffen zo’n 17 ondernemers die wekelijks op de Markt (zgn. ambulante handel) staan direct, wat kan leiden tot een leegloop op de Markt van Gouda. 

Daarbij komt ook nog het volgende: De ambulante handel en een deel van de auto’s voor bevoorrading komt maar 1 of 2 keer per week naar de binnenstad en rijdt dan slechts een afstand van 600 meter door het centrum. De uitstoot van deze (meestal Diesel 6) voertuigen is in onze ogen te verwaarlozen als deze afgezet wordt tegen de verkeersbewegingen van bewoners en bezoekers in hetzelfde gebied. We dringen daarom aan op maatwerk voor deze specifieke groep d.m.v. een ruimhartig ontheffingen beleid.


0-meting

Omdat de ZES-zone alleen voor ondernemers en niet voor de bewoners en bezoekers geldt, is de SBG van mening dat er een onevenredig beroep op de ondernemers wordt gedaan.

We vinden het daarom belangrijk dat er voor 1-1-2025 een 0-meting gaat plaatsvinden om over een aantal jaar het effect voor het milieu te kunnen meten, voordat in 2030 (of mogelijk 2032) alle ontheffingen worden opgeheven. En dat daarbij ook in kaart wordt gebracht welke types voertuigen en hoeveel per dag de stad binnenrijden (a.d.h.v. kentekens kan de uitstoot worden vastgesteld) om de uitstoot vast te stellen van particuliere en zakelijke voertuigen. Dit is volgens de SBG de enige manier om objectief de noodzaak voor het definitief doorvoeren van een dergelijke ZES-zone vast te stellen.

page1image3180784page1image3180992

Als er namelijk geen of weinig effect is, is het van belang er ook de na de eerdergenoemde uiterste datum uitzonderingen mogelijk blijven voor de ondernemers in de binnenstad.
Daarnaast geeft een dergelijke meting aan de beslissers (in casu de gemeenteraad) inzicht in de werkelijke cijfers en ook de mogelijkheid voor een juiste afweging om in 2030 (of later) definitief over te gaan tot de invoering.

Evaluatie

Wij vragen de gemeenteraad om voordat overgegaan wordt tot definitieve invoering een evaluatie moment in te bouwen waarbij op basis van de metingen een gewogen beslissing kan worden genomen.
En wij adviseren de gemeenteraad om zich eens goed te laten voorlichten over alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en voertuigen. Er is immers al in Europees verband besloten dat er vanaf 2035 geen voertuigen met fossiele brandstof meer geproduceerd worden. Daarnaast nemen de ontwikkelingen op het gebied van waterstof een enorme vlucht. Wellicht nemen we nu maatregelen die daarna heel snel achterhaald zijn.

Kinderziektes en ruimhartig beleid

Gouda en de andere 28 steden lopen voor op wat er op macroniveau aan ontwikkelingen zijn. Deze gemeentes zullen dus ook geconfronteerd worden met de onvoorziene nadelige gevolgen en kinderziektes. Het zou daarom een goede zaak zijn als d.m.v. een ruimhartig ontheffingenbeleid specifiek voor ondernemers de nadelige effecten van de maatregelen zoveel als mogelijk worden beperkt. Dan is ook de kans groter dat er voldoende laadpalen zijn om de vrachtauto’s te kunnen opladen en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijven dieselgeneratoren moeten gaan aanschaffen om hun wagenpark met elektrische voertuigen te kunnen opladen.

Tenslotte, een gezonde en schonere binnenstad klimaat kan niet zonder een vitale economie!