vrijdag 21 augustus 2020

Geen rellen in Gouda

Het Goudse nieuws wordt gedomineerd door (de gevolgen van) COVID-19 en de onrust die werd verwacht in de wijk Korte Akkeren. Maar daarnaast zijn er ook andere zaken die onze aandacht vragen.

Schouwburg

Er zijn door enkele fracties vraagtekens gezet bij de "gift" van het college met betrekking tot de Schouwburg. Binnenkort zullen we als raad hierover nog het gesprek aangaan, temeer daar de Schouwburg nu een mooi bedrag van € 430.000,- aan rijkssubsidie heeft toegezegd gekregen, maar dan moet Gouda wel het zelfde bedrag bijleggen. Dat betekent dat naast de reeds gegeven € 200.000,- nog € 230.000,- extra moet worden vrijgemaakt. Het college kan dat alleen doen als de raad daarmee instemt.

"De gemeente Gouda is ook blij met de steun. Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur laat weten zich in te gaan zetten voor de vereiste cofinanciering. 'De schenking van 200.000 euro, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt', zegt hij in een verklaring. 'Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren.' Voor die verdere stappen vanuit de gemeente is besluitvorming nodig, waarbij de gemeenteraad betrokken wordt. De schouwburg en de gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector."weest in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Dankzij de politie-inzet bleven ongeregeldheden uit.

Rellen in Korte Akkeren

Deze week ging er een oproep rond op social media om te gaan rellen. In het bericht op o.a. Snapchat stond dat iedereen aanwezig moest zij bij de Westerschool. Iedereen uit Gouda en uit andere steden zijn welkom. “Trek goeie kleren aan en zorg dat je gezicht bedekt is”, zo luidde de boodschap.

Diverse politie eenheden, waaronder het Parate Peloton (PP),  waren zichtbaar aanwezig rondom de Westerschool aan de Jacob van Lennepkade, dat was de locatie die in het bericht stond. Jongeren die een kijkje kwamen nemen werden door agenten weggestuurd. Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht, wel werden er personen gefouilleerd in de omgeving van de Westerschool. Door adequaat optreden van de politie en buurtvaders is het gelukkig niet tot rellen gekomen.


Westhaven 46

De ChristenUnie zet zich al jaren in voor het herstel van (gevels van) panden in de binnenstad en ditmaal hebben we - samen met GroenLinks - aandacht gevraagd voor de voorgevel van het pand aan de Westhaven 46.  Volgens omwonenden is deze nu al 4 jaar dichtgetimmerd, terwijl de Westhaven een beeldbepalende locatie is van onze binnenstad.

We hebben daarom de volgende vragen voorgelegd aan het college: 
- Wat is de reden dat het voorraam van dit pand is dichtgetimmerd
- Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte dat dit pand een dichtgetimmerd voorraam heeft
- Wat heeft de gemeente tot op heden richting de eigenaar gedaan om het voorraam te (laten) herstellen?
- Wat is de gemeente voornemens te gaan doen om de voorgevel zo snel mogelijk door de eigenaar te laten herstellen? Fietspad Voorwillenseweg 

Jaarlijks is gedurende een bepaalde periode van het jaar het groen o.a. langs het fietspad op de Voorwillenseweg ter hoogte van de Middenmolenlaan dermate hoog dat auto’s de fietsers niet of nauwelijks kunnen zien aankomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Redenen genoeg om hier bij het college aandacht voor te vragen en we hebben daarom de volgende vragen ingediend: 

- Wat is de reden dat het groen op deze locatie steeds zo hoog mag groeien terwijl het de verkeersveiligheid in gevaar brengt?

   - Wat is het beleid rond het bijhouden van groen op locaties waar de verkeersveiligheid in het geding is?

    - Wanneer wordt het groen hier op veilige hoogte teruggesnoeid?

    - Hoe gaat het college voorkomen dat deze situatie zich hier weer gaat voordoen?  

woensdag 12 augustus 2020

Aantal coronabesmettingen stijgt snel in Gouda


Het aantal besmettingen in Gouda is de afgelopen week met zo'n 100 gestegen. Naar aanleiding daarvan heeft de GGD een bericht laten uitgaan. Reden voor het college om weer een memo naar buiten te brengen met belangrijke informatie!

 

Aanleiding


Donderdagavond 6 augustus is de (loco)burgemeester geïnformeerd door de GGD over een toename van het aantal besmettingen in Gouda. In juli zag de GGD een langzame stijging van het aantal Coronameldingen en deze stijging heeft zich versneld in augustus. Het college maakt zich zorgen over de toename in het aantal besmettingen in Gouda.


In Gouda staat de teller nu rond 100 besmettingen (peildatum: 12 augustus) en dat is erg hoog ten opzichte van de regio Midden Holland. Uit de cijfers van de GGD blijkt duidelijk dat de besmettingen door heel Gouda verspreid zijn. 


Marokkaans Goudse gemeenschap


Het college ziet wel een grotere concentratie in Gouda Oost (Oosterwei en Goverwelle), Korte Akkeren en Bloemendaal/Plaswijck. In lijn met de landelijke trend, blijkt dat er veel besmettingen in familiekring (er is sprake van meerdere clusters) plaatsvinden, zoals verjaardagen, barbecuefeestjes en bruiloften. Er is ook geconstateerd dat de besmettingen voor een groot deel zich bevinden onder de Marokkaans Goudse gemeenschap. Er zijn sterke aanwijzingen dat Covidpatiënten zich niet aan de isolatiemaatregelen houden. Aan de hand van het bron- en contactonderzoek verwacht de GGD dat de stijging van het aantal gevallen in Gouda zich de komende dagen zal voortzetten.

De landelijke tendens waarbij de Coronamaatregelen niet worden nageleefd en de medewerking aan het bron- en contactonderzoek afneemt, is helaas ook in Gouda zichtbaar. 

 


Communicatie


Naar aanleiding van de constatering vorige week heeft de GGD de huisartsen en specialisten in Gouda en directe omgeving geïnformeerd over deze uitbraak, zodat zij alert en voorbereid zijn op nieuwe ziektegevallen.

Om inwoners bewust te maken van het belang van het volgen van de richtlijnen om verdere besmetting te voorkomen, zet de gemeente Gouda actief communicatie als volgt in:

  • De oproep van de GGD heeft de gemeente Gouda gedeeld via social media en website en is door de locoburgemeester voorzien van een quote.
  • In het weekend zijn de visuals vanuit het Rijk rondom eigen verantwoordelijkheid en het volgen van de maatregelen etc. op de gemeentelijke kanalen gedeeld
  • Woensdag 12 augustus is er op de gemeentepagina in de Goudse Post ook om alertheid gevraagd
  • Donderdag 13 augustus wordt er huis aan huis in Gouda een oproep van de burgemeester verspreid. Het betreft hier een kaart met de basisregels en de burgemeester roept inwoners op zich vooral te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag van de test er is (zie bijlage).
  • De gemeente benadert partners die de boodschap kunnen verspreiden zoals bijvoorbeeld de moskeebesturen, Sociale Teams, CJG’s etc. 
  • Er is en filmpje van de burgemeester met een oproep naar buiten gebracht. Dit wordt gedeeld via de gemeentelijke kanalen en via lokale omroep RTV Gouwestad
  • De gemeente communiceert persoonlijk met mensen bijvoorbeeld tijdens controle van publiek toegankelijke locaties. Mensen worden aangesproken op de 1,5 meter als dat niet wordt toegepast of mensen krijgen complimenteren als ze het wel goed doen.

Handhaving


Er is landelijk geconstateerd dat de besmettingen veelal ontstaan in de ‘huiselijke kring’. Dit geldt ook voor de gemeente Gouda. Het lastige hiervan is dat het veelal gebeurt ‘achter de voordeur’. Dat is tevens lastig voor de handhavers om tegen op te treden omdat handhavers alleen in de openbare ruimte kunnen handhaven. Daarom is er afgelopen week vanuit Stadstoezicht extra toezicht geweest op openbaar toegankelijke plaatsten. Daarbij is de politie ook bij betrokken.

 

Bij controles in diverse publiek toegankelijke zaken zijn er geen overtredingen geconstateerd. Mensen houden zich aan de 1,5 meter maatregel. 

 

10e Noodbevel van kracht


De voorzitter veiligheidsregio heeft per 10 augustus 2020 de ‘10e noodverordening COVID-19’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 6 augustus bekendmaakte een juridische invulling. Gebleken is dat mensen zich niet goed houden aan de regels. 

Steeds meer mensen krijgen corona. Daarom is  er een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de regels. 

 

Vervolgaanpak


Op 12 augustus heeft de gemeente gesproken met een afvaardiging van de Marokkaans Goudse gemeenschap. Zij delen de zorgen en zien het belang van een gezamenlijke aanpak en zijn graag bereid om hier samen met de gemeente in op te trekken. Juist om de kwetsbare mensen en ouderen te beschermen binnen de gemeenschap en daarmee ook heel Gouda. Hierbij is het van belang om op te merken dat ondanks een link naar de Marokkaans Goudse gemeenschap, corona onder ons is en voor iedereen geldt dat het belangrijk is om je aan de regels te houden. 

 

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling heeft op 12 augustus ook een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de GGD en de politie. In dit overleg is verkend welke mogelijke maatregelen nog meer genomen kunnen worden op de korte termijn. Daarnaast wordt met diverse scenario’s rekening gehouden. De hoop is natuurlijk dat het aantal besmettingen zich stabiliseert en uiteindelijk weer een dalende lijn laat zien. De verwachting voor de komende tijd is echter dat dit nog niet aan de orde zal zijn. Deze week vindt er dagelijks bestuurlijk overleg plaats en komt het crisisteam bij elkaar om tot een vervolgaanpak te komen.