zaterdag 31 oktober 2020

Verplicht vuurwerkvrije zones in Gouda


Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 28 oktober jl. heeft de gemeenteraad besloten om de vrijwillig vuurwerkvrije zones van vorig jaar om te zetten naar verplicht vuurwerkvrije zones en door te gaan met vrijwillig vuurwerkvrije zones.

Vuurwerkvrije zones uitgebreid

 

Op 24 juni 2020 heeft er een verkenning in de raad over vuurwerkvrije zones plaatsgevonden. Aan de hand van een raadsmemo waarin vier mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken. 

De voorkeur ging uit naar scenario 1, gevolgd door scenario 2

 

Scenario 1: doorgaan met vrijwillig vuurwerkvrije zones.

Scenario 2: vrijwillig vuurwerkvrije zones omzetten in verboden zones

 

Op basis van deze voorkeur heeft het college aan de raad voorgesteld om uitvoering te geven aan zowel scenario 1 als scenario 2 (excl. de binnenstad).

 

Parken en natuurgebieden

 

De dierenorganisaties hebben bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisselingen te kennen gegeven dat zij graag structureel onder een vuurwerkvrije zone willen vallen. Voor wat betreft de parken en natuurgebieden is er in mei 2019 een motie aangenomen in de gemeenteraad. Hier is bij de jaarwisseling 2019-2020 uitvoering aan gegeven.

 

De huidige procedure om een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan te vragen zal ook dit jaar weer voortgezet worden. De Gouwenaars worden hiermee weer in de gelegenheid gesteld om met elkaar het gesprek aan te gaan en hun buurt, pleintje, straat of wijk ‘vuurwerkvrij’ te verklaren.

 

Draagvlak in de stad?

 

In 2018 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot het onderwerp vuurwerk in Gouda. Het gaat hierbij om een jongerenonderzoek en vragen over vuurwerkvrije zones en vuurwerk in de Stadspeiling 2018. Ruim de helft van de respondenten van de Stadspeiling (52%) heeft toen aangegeven met de overige jaarwisseling geen last te hebben gehad van vuurwerk. 

Daarnaast reageerde 42% van de respondenten positief op het instellen van een vuurwerkvrije zone, 16% negatief en 42% reageerde neutraal in die zin dat het hen niet uitmaakt. Van de jongeren staan 40% negatief tegenover het idee van een vuurwerkvrije zones, 25% is voorstander en 35% maakt het niet uit.

 

APV

 

De raad heeft deze week ingestemd met het voorstel waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken en daarom zal het college nu een definitief aanwijsbesluit nemen.


De raad heeft dus ingestemd om alle parken, natuurgebieden en gebieden rondom een aantal dierenorganisaties aan te wijzen als vuurwerkvrije zone conform de APV Gouda 2009. Hierin wordt expliciet verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast. Dit zijn de gebieden die vorig jaar vrijwillig zijn aangewezen.

Daarnaast wordt het beleid ten aanzien van vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda, volgens de voorwaarden die gehanteerd zijn bij de jaarwisseling 2019-2020, gecontinueerd.


Handhaving

 

In een vrijwillig vuurwerkvrije zone geldt geen strikt verbod op het afsteken van vuurwerk. Het succes van de initiatieven hangt af van de bewoners zelf: zij zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan om te zien of er voldoende draagvlak is voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone en elkaar eventueel aan moeten spreken als er toch vuurwerk wordt afgestoken.

 

Voor de zones die aangewezen worden op basis van een aanwijzingsbesluit, conform artikel 2:34 van de APV, is er wel sprake van een verbod en zal er dus ook gehandhaafd worden. Dit vraagt om voldoende handhavingscapaciteit. Het college geeft aan dat ondanks extra handhavingscapaciteit, door prioritering (o.a. door corona maatregelen) niet overal tegelijkertijd opgetreden kunnen worden. 

 


Verzoek van ChristenUnie

 

Omdat de capaciteit beperkt is heeft de ChristenUnie aan het college gevraagd om te faciliteren dat ook in de gebieden waar een verbod van kracht is, vrijwilligers als handhavers kunnen worden ingezet, waarbij ze duidelijk herkenbaar zijn en er (technische) middelen worden verstrekt om direct contact te kunnen opnemen met handhaving als dat nodig is. Het college heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. 


vrijdag 23 oktober 2020

Update Goudse Corona-aanpak


Deze week is er weer een nieuwe raadsmemo vanuit het college verschenen met de laatste stand van zaken rondom de Goudse Corona-aanpak.

15Noodverordening

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft per 14 oktober 2020 de ‘15e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de gedeeltelijke lockdown die het kabinet op 13 oktober jl. bekendmaakte een juridische invulling. Alle maatregelen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De maatregelen zijn fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. 

De situatie in Nederland, maar zeker ook in Hollands Midden is kritiek en zeer zorgelijk. We moeten daarom nu meer dan ooit met elkaar de schouders eronder zetten: ons scherp aan alle maatregelen houden om de huidige opleving van het virus de kop in te drukken.

Besmettingen in de privésfeer

Zorgelijk blijven de vele besmettingen in de privésfeer. Het gaat hierbij vooral om familiebijeenkomsten, feestjes met vrienden en andere sociale activiteiten die ondanks de ernst van de situatie toch plaatsvinden. Om weer grip op het virus krijgen, blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels met elkaar blijven volgen, ook bij mensen thuis. Hierbij geldt het dringende advies om maximaal 3 mensen per dag in huis te ontmoeten.

Corona in cijfers

De cijfers in Hollands Midden

In de week van 12 oktober zijn er 15.216 personen getest in de corona teststraten in Hollands Midden. Hiervan bleek 15,8% positief, opnieuw een stijging vergeleken vorige week.

Niet iedereen werd in de eigen regio getest. Er zijn ook testen afgenomen in teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen testten 2.875 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 12 personen aan de gevolgen van het coronavirus.

Mondkapje mee naar de teststraat

De GGD vraagt mensen die zich laten testen in een teststraat een mondkapje mee te nemen. Mensen die dat niet bij zich hebben, kunnen door de GGD de toegang tot de teststraat worden geweigerd.

De GGD wil niet dat bezoekers corona krijgen bij een bezoek aan een teststraat. Daarom zijn naast alle maatregelen in de teststraten zoals looproutes, desinfectiemiddelen en ventilatie, ook mondkapjes noodzakelijk. Bijna 16% van de bezoekers heeft namelijk corona. Helaas neemt lang niet iedereen het gevraagde mondkapje mee. De GGD deelt nu nog mondkapjes uit, maar kan dit niet blijven doen.

Veel vragen over quarantaine

Bij het callcenter van de GGD gaat een groot deel van de vragen over quarantaine. De meest gestelde vraag is: “mag ik eerder uit quarantaine als ik geen klachten heb?”. Het antwoord op die vraag is nee, dat is helaas echt tien dagen. Als een persoon met iemand in contact is geweest die corona heeft, kan die persoon nog tot tien dagen na dat contact klachten krijgen. Het kan dus zo zijn dat de persoon pas op dag 9 of 10 klachten krijgt. Daarnaast is het zo dat iemand twee dagen voordat hij of zij klachten krijgt al besmettelijk is. Dan vorm je dus al een risico voor je omgeving. Het is dus echt belangrijk om tien dagen thuis in quarantaine te blijven.

Cijfers in Gouda

Op woensdagochtend 21 oktober liggen in het Groene Hart Ziekenhuis 24 Covid-patiënten, waarvan 3 op IC. In de huidige opschalingsfase zijn 25 verpleegbedden beschikbaar en 4 IC-bedden voor Covid- patiënten. Om de Covid-zorg op deze schaal te realiseren, zijn inmiddels 4 van de 8 OK’s gesloten. Omdat het aantal ziekenhuis opnames in de regio en landelijk nog steeds oploopt, bereidt het GHZ zich voor om de Covid-verpleegafdeling verder op te schalen van 25 naar 30 bedden en het aantal bedden voor Covid-IC-patiënten van 4 tot 8. Het GHZ acteert hierin als gezamenlijke ROAZ regio, wat betekent met de twee veiligheidsregio’s samen (Hollands Midden en Haaglanden).

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers


Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Teststraat in Gouda

Aanstaande maandag om 09.00 uur start de ingebruikname van de nieuwe corona teststraat in Gouda. De GGD start met het gebruiken van twee testkamers. Defensie (verbindingsofficier Veiligheidsregio) zal bij de start aanwezig zijn.

Voetgangers, fietsers en scooterrijders komen lopend via de nieuwe, door Defensie aangelegde, brug het terrein op (het noodgebouw heeft huisnummer Hanzeweg 11 gekregen). Auto’s komen via de Nieuwe Gouwe OZ 40 het terrein op.

Op woensdag 28 oktober wordt er verder opgeschaald naar vier testkamers, op maandag 2 november naar zes testkamers en eind november wordt er een tweede noodgebouw geplaatst en wordt er opgeschaald naar de volledige twaalf testkamers. Eind november kunnen er dan in totaal 240 personen per uur door de teststraat.

Handhaving

Stadstoezicht heeft tijdelijk 7 extra toezichthouders ingehuurd. Deze toezichthouders worden onder andere inzet voor controles in de binnenstad van Gouda en voor het wijkgerichte werken.

De afgelopen periode heeft Stadstoezicht toegezien op het verbod van de verkoop van alcoholhoudende dranken in de supermarkten vanaf 20:00 uur. Ook werden mogelijke (drink)locaties in de buitenruimte extra gecontroleerd. Tijdens de weekmarkt worden extra hekken geplaatst om de verplichte looprichting voor de bezoekers van het centrum van Gouda te benadrukken. Er zijn afgelopen week 8 boetes uitgeschreven voor het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand. Daarnaast heeft er ook een corona gerelateerde aanhouding plaatsgevonden.

Om ondernemers de mogelijkheid te bieden hun zaak via afhaal- of bezorgdiensten te continueren, zijn de venstertijden voor de centrumafsluiting aangepast. Concreet houdt dit in dat de palen van de centrumafsluiting pas om 21:00 uur omhoog gaan.

Mondkapjes minima

Naar aanleiding van het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, heeft het Rijk de gemeenten opgedragen om minima te ondersteunen bij het kunnen opvolgen van dit advies. (Zie ook www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van- mondkapjes.)

In Gouda geven we deze ondersteuning als volgt vorm:
Vorige week zijn bij de Voedselbank al wegwerpmaskers bezorgd die aan klanten zijn uitgedeeld. Voor de komende uitgifte van voedselpakketten stelt de gemeente deze week 350 herbruikbare 
maskers beschikbaar, geproduceerd door The Melting Shop. Voor alle overige minima zijn, in grotere hoeveelheden, herbruikbare mondkapjes besteld bij de groothandel.

De intentie is ook deze mondkapjes deze week geleverd te krijgen en per post te versturen. Per huishouden worden dan pakketten met 3 of 4 herbruikbare mondkapjes bezorgd; dit laatste is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier. Onder minima verstaan we in dit verband alle huishoudens met een uitkering van de gemeente (PW, IOAZ, IOAW). Van hen is bij de gemeente bekend dat ze een huishoudinkomen op bijstandsniveau hebben.

In totaal worden zo 2.000 huishoudens en de klanten van de voedselbank van mondkapjes voorzien. In Gouda kiezen we bewust voor verstrekking in natura en niet, zoals een aantal andere gemeenten, voor het verstrekken van een financiële bijdrage. Dit om o.a. problemen met beslag op het inkomen en betalingsregelingen bij een aanzienlijk deel van deze groep huishoudens te voorkomen.

Landelijk zijn er signalen dat voedselbanken minder donaties krijgen en dat heeft gevolgen voor de inhoud van de voedselpakketten. Navraag bij de Voedselbank Gouda e.o. wijst er niet op dat dit in onze regio op grote schaal speelt. Wel geeft de Voedselbank aan dat er minder vlees wordt gedoneerd.

Gesprek met religieuze organisaties

Er heeft recent twee keer een digitaal overleg plaatsgevonden tussen burgemeester Verhoeve en wethouder Dijkstra en geloofsgenootschappen. Er is daarnaast ook een overleg geweest met de moskeebesturen. Het doel van de overleggen was het inventariseren van de stand van zaken van de coronamaatregelen met betrekking tot religieuze bijeenkomsten. Er is uitgewisseld welke gevolgen de maatregelen van het afschalen van aanwezigen bij diensten hadden, hoe ze hier vorm aan gaven en waar men tegen aan liep. Ook konden er vragen worden gesteld over de uitwerking van de maatregelen. Er werd door een grote veelheid aan kerken deelgenomen aan het digitale overleg en ook een vertegenwoordiging van moskee Assalam was aanwezig. Er was unaniem grote waardering voor het op deze manier (digitaal) bijeen zijn. Het was volgens burgemeester Verhoeve de eerste keer dat er een dergelijk overleg met geloofsgenootschappen heeft plaatsgevonden. Er staat een vervolgoverleg gepland op 28 oktober.

zaterdag 17 oktober 2020

Bewegwijzering voor toeristen in binnenstad Gouda moet beter!
De afgelopen tijd heb ik meermalen opmerkingen gehoord dat bewegwijzering in Gouda beter kan en moet. Nadat ik jarenlang om bewegwijzering voor bezoekers in de binnenstad had gevraagd, was ik blij toen dit in 2013 ook daadwerkelijk lukte.

 

                                Foto: Marianka Peters


http://theokrins.blogspot.com/2013/06/gouda-wijst-toerist-de-weg.html

 

Het viel me toen gelijk al op dat de St.-Janskerk op veel borden ontbreekt, maar de toenmalige wethouder was niet bereid dit aan te passen. 

Inmiddels zijn we 7 jaar verder en ben ik samen met Karel Baarspul, actieve binnenstadbewoner, langs de borden gelopen en constateren we dat de bewegwijzering echt moet verbeteren. 

Bij navraag blijkt dat het college opdracht heeft gegeven om in ieder geval een deel van tekortkomingen op te lossen. Daarover verderop meer.


                                AD Groene Hart, 15 juni 2013

 

St.-Janskerk - Cheese Experience – Museum Gouda

 

Opvallend is dat de St.-Janskerk op veel borden ontbreekt, terwijl het misschien wel de belangrijkste “attractie” is voor de (buitenlandse) bezoekers en de Cheese Experience nergens wordt vermeld. Het Streekarchief wordt vervolgens wel heel wat keren vermeld. Dat is niet logisch. Ook de verwijzing naar Museum Gouda is niet consequent.

 

De bezoeker die aankomt op Klein Amerika (of Schouwburgplein en Bolwerk) ziet aanvankelijk geen enkele verwijzing naar het centrum. Dat duurt tot aan de Chocoladefabriek. Maar dan moet hij al wel die richting zijn opgelopen. Beter is het om op de parkeerplaatsen een duidelijke stadsplattegrond te plaatsen en wellicht dit combineren met informatie van de belangrijkste bezienswaardigheden met een QR-code. Zet daar ook gelijk de eerste paal met verwijsborden neer.

 

 

  Paal Fluwelensingel 

                                    

-       Wat is de reden dat het Streekarchief wordt genoemd?

 

Lange Tiendeweg

 
-       Bordje VVV staat niet in de goede richting

-       Waarom wordt Streekarchief hier vermeld?

-       Sint-Janskerk ontbreekt

 -       Bordjes “De Utrechtsche Dom” en “P Klein Amerika” verwijzen niet helemaal goed  

 

 

Zeugtraat:

 

-               Stadhuis rechts?? Daarna geen enkele aanduiding meer

> Waarom niet via Lange en Korte Tiendeweg?

> VVV wel rechtdoor.. 

-               St.-Janskerk links?? De huidige ingang is bij de toren! 

Ø  Dus rechtdoor via Lange Tiendeweg en Achter de Kerk is logischer

-       Voeg hieraan toe: Cheese Experience (via Zeugstraat)

-       Voeg toe: Hofje van Jongkind (via Zeugstraat)

 

Vervolg Lange Tiendeweg

 -       Streekarchief kan vervallen

-       St.-Janskerk ontbreekt (richting Achter de Kerk)

  

Markt -       St.-Janskerk ontbreekt (richting toren)

 

WaagDe volgende verwijzingen ontbreken:

            Hofje van Jongkind 

            Cheese Experience 

            Keizerskroon al 3 jaar dicht, kan dus weg

            > in Keizerstraat bordje wel weg...!

            > op diverse andere palen ook nog verwijzing naar Keizerskroon

            St.-Janskerk andere richting 

            Amsterdams Verlaat wordt aangeduid, maar later geen bordje meer

 

VVV

 

Verwijzing naar VVV terwijl je er pal voor staat is niet echt logisch. Of ziet de gemeente zelf ook in dat het VVV zeer matig herkenbaar is… Nog afgezien van het feit de locatie daar niet bepaald optimaal is! Dat heeft de St.-Janskerk het met haar winkel echt veel beter voor elkaar!

 

Markt / Hoogstraat

 


            Bordje VVV staat scheef

            Stadhuis?

            St.-Janskerk? (wel Museum Gouda!)

            Cheese Experience?

 

Hoogstraat

 


-       St.-Janskerk en Museum Gouda ontbreken

-       Cheese Experience?

-       Parkeren Nieuwe Markt?


Kleiwegbrug

 


De paal met verwijzingen is te hoog. Je loopt eraan voorbij.


Stationsplein

 


Bij station staat dit bord – moeilijk zichbaar – ook op de verkeerde plek

Bezoekers gaan nu mogelijk door Crabethstraat en komen dan geen enkele route aanduiding tegen.

  

Stadsplattegrond

 Daarnaast opvallend dat de stadsplattegrond niet richting het station staat. Nu zullen velen deze plattegrond niet zien. Overigens zou deze vervangen moeten worden door een versie met een QR-code voor de app xplore Gouda

  

Nieuwe Markt

             Nieuwe Markt ook met poppetje (niet alleen parkeren)

            Cheese Experience ??

            St-Janskerk ??

 

TorenstraatZelfs hier geen verwijzing naar de St.-Janskerk. Ingang is 50 meter verderop..!

Gelukkig zit er een bordje op de muur....

 

Aanpak door gemeente Gouda onvoldoende

 

Inmiddels heeft de gemeente blijkbaar ingezien dat er echt het een en ander moet worden aangepakt en de scheve/ niet in de juiste richting verwijzende bordjes worden gecorrigeerd.

Daarnaast – en dat is goed nieuws – wordt straks ook de Cheese Experience op bepaalde borden aangeven. De paal op de Kleiwegburg wordt verplaatst.

 

Maar het belangrijkste monument van Gouda, de St.-Janskerk, moet het nog altijd doen met een zeer magere verwijzing. Onbegrijpelijk… 

Ik ga er in ieder geval weer aandacht voor vragen en zal na de aanpassing nogmaals nagaan in hoeverre de aanpassingen verbeteringen zijn. Want er mogen wat mij betreft nog wel meer palen worden verplaatst of aangepast.