zaterdag 28 april 2018

Stadstoezicht in Gouda


Op de dag voor Koningsdag was de binnenstad rond de Zeugstraat onbereikbaar voor (vracht)auto's. De zakpalen waren namelijk die dag niet tot 9.30 uur in de ochtend naar beneden. Dit leverde (met name voor leveranciers) de nodige overlast op en bij het zoeken naar een oplossing blonk Stadstoezicht bepaald niet uit in klantvriendelijkheid...De eigenaar van Woonhuys (gevestigd aan de Zeugstraat) meldt het volgende:

Drie mondelinge waarschuwingen

"Vanmorgen zijn er om 10.30 uur bij mij op de Zeugstraat goederen afgeleverd. Deze chauffeur stond vanmorgen al om 9 uur (zie naschrift!) voor de zakpalen die niet naar beneden waren. Hij is door stadstoezicht aangesproken met het verzoek om weg te gaan omdat de palen niet naar beneden zouden gaan. Daarna heeft hij geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de Zeugstraat te komen. Dit heeft hem in totaal 3 mondelinge waarschuwingen van Stadtoezicht opgeleverd. Hij heeft diverse malen gevraagd waar hij wel naar toe kon gaan om in de buurt van de Zeugstraat te komen. Het enige antwoord dat hij daarop te horen kreeg was dat hem dringend verzocht werd de binnenstad te verlaten en ergens te gaan bellen. 

Zoek het zelf maar uit

Uiteindelijk heeft hij bij het tankstation bij het Albert Plesmanplein gebeld en heb ik de chauffeur gewezen op de laad- en losplaats aan het begin van de Tiendeweg. 

Daar aangekomen bleken de plaatsen echter bezet te zijn door particuliere auto's. 
Ook daar kwam Stadstoezicht naar de chauffeur toe. Hij heeft voorgesteld om samen met hen te zoeken naar de eigenaren van de geparkeerde auto’s. Daarop kwam het antwoord dat men dat niet ging doen en hij het zelf moest uitzoeken. 

Uiteindelijk is het de chauffeur gelukt om een plek te vinden. Hij moest vervolgens een rol vinyl van 4 meter lang en 128 kilo lopend op een karretje bij mij in de winkel zien te krijgen. 

Vragen

De ondernemer stelt bij de handelwijze van Stadstoezicht terecht de nodige vraagtekens en heeft inmiddels bij de gemeente de volgende zaken aan de orde gesteld:

  1. Wij zijn als ondernemers niet op de hoogte gebracht van het feit dat de palen omhoog bleven op donderdag 26-4;
  2. De bejegening van de chauffeur door Stadstoezicht is beneden alle fatsoensnormen en is in de ogen van de ondernemer ronduit stuitend;
  3. Zo’n chauffeur zal privé nooit meer naar Gouda komen en zal alleen maar negatief spreken over de stad;
  4. Op deze manier is Stadstoezicht geen visitekaartje voor de stad en daar schaamt de ondernemer zich voor.

Klantvriendelijk

Duidelijk is dat het optreden van Stadstoezicht nader onder de loep moet worden genomen. Er zijn meer verhalen bekend over niet klantvriendelijk optreden. 
Dat is jammer en het doet afbreuk aan onze gezamenlijke inzet om Gouda positief op de kaart te zetten.
Laat het de inzet van Stadstoezicht zijn dat ze door klantvriendelijk optreden actief bijdragen aan een positieve beeldvorming over onze stad. 

Naschrift

Naar aanleiding van reacties is gebleken dat de chauffeur niet de waarheid heeft gesproken over het tijdstip waarop hij in de binnenstad arriveerde. Dat nuanceert een deel van de de aanklacht. 

zaterdag 14 april 2018

Nieuwe parel in Gouda!

"Hofje van Jongkind" aan de Zeugstraat geopend!


Nadat ik in 2013 voor het eerst aandacht heb gevraagd voor deze parel aan de Zeugstraat zijn de hofjes nu weer zichtbaar voor het publiek. Twee ambitieuze ondernemers hebben de hofjes een nieuwe bestemming gegeven!

Iemand die tot voor kort door de Zeugstraat langs het voormalige pand van Van der Goes Wonen heeft gelopen, zal niet hebben beseft dat zich achter de voorgevel van dit pand een bijzonder monument bevindt: het Hofje van Jongkind.
Bron: AD
De enige indicatie voor dit monument bevindt zich niet in de Zeugstraat, maar bij de tuin van het Verzetsmuseum. Daar staat de poort die ooit toegang bood tot de achter de Zeugstraat gelegen hofje. Het hofje dateert uit 1702 en de naam verwijst naar een Goudse notaris.
Dit voormalig hofje biedt nu ruimte voor een "intieme" lunch
Adriaan Jongkind

Het gaat om de Goudse notaris Adriaan Jongkind. Hij overleed in 1700 als vrijgezel. Hij had daarvoor testamentair bepaald dat de diaconie zijn enige erfgenaam zou zijn. Voorwaarde was dat een bedrag van ƒ 9.000 bestemd zou worden voor het oprichten van een hofje, dat zijn naam zou dragen. De 11 woningen dienden voor de huisvesting van armlastige weduwen zonder kinderen of van oude vrijsters, die in Gouda woonachtig waren en behoorden tot Nederduits Gereformeerde Kerk.


Nadat de laatste bewoonster het Hofje in 1959 verliet, kregen de beide huurwoningen aan de straatzijde een winkelbestemming. Het poortje en de gang werden bij de winkelruimte getrokken, zodat een verkoper van modeltreintjes jarenlang zijn modellen kon uitstallen op schappen die in het poortje waren getimmerd. 

Dit hofje is nu de keuken geworden

De achterliggende woningen raakten langzamerhand in verval.

Uiteindelijk kwam het complex in handen van een projectontwikkelaar uit Utrecht die nog altijd eigenaar is.

Toen Van der Goes Wonen dit pand huurde heeft de eigenaar toestemming gevraagd en gekregen om een moderne en bepaald geen fraaie winkelpui te plaatsen.
Het poortje werd eruit gehaald en herbouwd achter het Verzetsmuseum.

In 2013 betrok Van der Goes een ander pand en heeft dit pand lange tijd leeggestaan.

Herstel van de hofjes

Vanaf 2013 ben ik als raadslid en betrokken Gouwenaar aandacht gaan vragen voor het herstel van de hofjes en het terugplaatsen van de poort.

De eigenaar wil daaraan niet meewerken, maar heeft het pand wel opgeknapt en onder andere de gevel vernieuwd. Het pand is nu gesplitst in meerdere winkelruimtes.

Hofjes weer zichtbaar


Een paar maanden geleden lieten Eugene en Sandhya Meij hun oog vallen op één van de winkelruimtes en juist op die ruimte die toegang geeft tot de hofjes. 
Ik ben heel blij dat zij de hofjes weer aan het publiek laten zien en zich inzetten om in ieder geval één hofje in oude glorie te herstellen. Ze zijn hiervoor een crowdfunding actie gestart.

Samen met Thierry van Vugt openen we "Hofje van Jongkind"

Vanaf vandaag hebben deze ambitieuze ondernemers op deze locatie een koffiebar en koffiebranderij onder de toepasselijke naam "Hofje van Jongkind". Samen met wethouder Thierry van Vugt mocht ik de koffiebar officieel openen, wat ik uiteraard bijzonder heb gewaardeerd.


Verwijsbordje

Ik hoop dat er binnenkort een verwijsbordje gaat komen naar dit hofje, dat zoveel jaren verstopt is geweest. Dat zal het aantal bezoekers aan de Zeugstraat een extra impuls geven en zet ons als stad met historische hofjes nog meer op de kaart! En uiteraard gaan we ook ons best doen om de toegangspoort terug te plaatsen, al zal deze dan binnen moeten komen te staan, aangezien de voorgevel niet meer kan worden aangepast.Met dank aan Paul Abels die ook over dit hofje heeft gepubliceerd en met mij aandacht voor deze parel heeft gevraagd.

woensdag 11 april 2018

Informateurs adviseren coalitie van D66-ChristenUnie-PvdA-CDA-GroenLinks

Vlnr: Thierry van Vugt (D66), Alexander Rinnooy Kan, Heleen van den Berg, Evert Bobeldijk (D66), Anna van Popering en Theo Krins (ChristenUnie)
Informateurs Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) adviseren de gemeenteraadsfracties in Gouda om te kiezen voor een vijf-partijen-coalitie met als samenstelling een combinatie van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Dat is de uitkomst van de verkenning van de informateurs, die op 11 april is toegelicht aan de raadsfracties in het Huis van de Stad.
Vijf partijen
In het advies schetsen de informateurs dat de verkiezingsuitslag van maart onmiddellijk duidelijk maakte dat een coalitie van minimaal vijf partijen vereist zou zijn om in de nieuwe raad op een meerderheid te mogen rekenen. Tijdens de gesprekken van 4 en 5 april met afgevaardigden van alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, kwam een zes-partijen-coalitie ook aan de orde, maar werd tevens erkend dat het lastig is om zes wethouders een volwaardig takenpakket te geven. De meeste partijen kozen voor een variant uitgaande van vijf partijen.

Samenstelling beoogde coalitie
Wat de samenstelling van de beoogde coalitie betreft, werden vier partijen het meest genoemd in de voorkeursvariant, namelijk D66, ChristenUnie, PvdA en CDA. Deze partijen zouden wat de informateurs betreft in elk geval onderdeel  moeten uitmaken van een nieuw te vormen college. Voor de vijfde partij kwalificeerden zich twee partijen, te weten de VVD en GroenLinks. Zij boekten beide winst tijdens de verkiezingen en werden met enige regelmaat genoemd, zij het dat GroenLinks vaker werd gesuggereerd dan de VVD. Bij D66, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden drie van de vier partijen in hun schriftelijke en mondelinge inbreng een voorkeur voor GroenLinks boven de VVD. 
Informateur Rinnooy Kan: "Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenstelling een succesvolle combinatie kan zijn. Uiteraard zijn er in het vervolg van het proces nog vele kwesties te bespreken, maar bij de inhoud zien wij geen onoverkomelijke barrières. Wij geven deze partijen mee, op basis van de inbreng uit de verkenningsrondes, om ook ruimte te bieden aan niet-coalitie partijen om inbreng te leveren, bijvoorbeeld via raadsbrede deelakkoorden op bepaalde onderwerpen." 
Informateur Van den Berg vult aan: "Wij hebben ook de wens gehoord om te komen tot een coalitie van 19-20 raadszetels, wat uitnodigt tot samenwerking én de inbreng van niet-coalitiepartijen. Daar biedt de voorgestelde variant ruimte aan."
Beide informateurs kijken met een positief gevoel terug op de informatieronde. Zij zijn alle partijen bijzonder erkentelijk dat ze mee hebben willen werken aan een strak ingepland proces en voor de openheid en de betrokkenheid die alle gesprekspartners in de gesprekken hebben getoond. 
Gouda heeft volgens hen veeleisende jaren voor de boeg, maar mag zich gelukkig prijzen in de beschikbaarheid van toegewijde en enthousiaste raadsleden. 

Reactie ChristenUnie

"Vanavond hebben we wederom een bijzondere avond. Na een memorabele verkiezingsavond op 21 maart en een eerste terugblik in de raad op 26 maart jl., is vandaag, ruim twee weken later, het advies van de informateurs gepresenteerd.

Onze fractie heeft veel waardering voor de voortvarendheid waarmee de informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg hun werk hebben gedaan. Vanaf deze plek dank voor jullie advies en de wijze waarop jullie het hebben aangepakt.

Voorzitter, op basis van de verkiezingsuitslag was snel duidelijk dat er diverse varianten mogelijk zijn om te komen tot een meerderheidscollege. 

We zijn daarom blij dat de informatie niet door de raad maar door twee deskundigen van buitenaf is gedaan. Inzet was dat er een voorstel zou komen die leidt tot een stabiel en krachtig college, dat kan bogen op een meerderheid en uit minimaal 5 partijen zou bestaan.

De informateurs hebben, na informatie te hebben ingewonnen bij de 12 raadsfracties, een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een college van 5 partijen met 5 full-time wethouders. De ChristenUnie kan zich hierin vinden. In de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om part-time wethouder te zijn en 6 full-time wethouders is wel erg veel van het goede, zeker omdat het nu ook niet noodzakelijk is.

Voorkeursvariant

De voorgestelde coalitie van D66 – ChristenUnie – PvdA – CDA en GL heeft onze instemming. Het was ook onze voorkeursvariant die we hebben ingebracht bij de informateurs. De afgelopen 1,5 jaar hebben we prima met deze partijen, inclusief Gouda Positief en SGP,  kunnen samenwerken en we hechten aan continuïteit van het bestuur, temeer daar er grote opgaven op ons liggen te wachten en dan is het prettig als een grotendeels ervaren college snel aan de slag kan gaan voor deze nieuwe periode. 
Er is wel een verschil van 2 partijen met de huidige coalitie. Gouda Positief vindt namelijk zelf deelname aan een nieuw college niet voor de hand liggen en voor de SGP als coalitie partij is nu nauwelijks steun.

Goede balans

De meerderheid van het voorgestelde college is gebaseerd op 19 zetels. Dit zorgt naar de mening van de ChristenUnie voor een goede balans tussen oppositie en coalitie en het zal de samenwerking in de raad stimuleren. 
We kiezen daarbij niet voor een raadsakkoord, maar wel voor actieve samenwerking binnen de raad en een akkoord op hoofdlijnen. Daarbij kunnen deelakkoorden in de raad worden vormgegeven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Samen met D66 zullen we nu het initiatief voor een vervolg nemen. Inzet is om tot een breed gedragen akkoord te komen.

Rol inwoners, raad en externe deskundigen

We zullen de raad meenemen in het coalitie proces en wat de ChristenUnie betreft zal de rol van de inwoners van onze stad een plek moeten krijgen. 
Ook moeten we nagaan in hoeverre het inzetten van specifieke expertise vanuit de stad, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zinvol is. Doelstelling moet daarbij zijn om te komen tot een hoogwaardige inhoud van het akkoord. 

Met de beoogde coalitiepartijen zullen we daarnaast bespreken of we een procesbegeleider zullen aanstellen. 

Voorzitter, de ChristenUnie heeft er zin in en we zien uit naar het vervolg! 

Laat het onze inzet zijn om binnen en buiten de beoogde coalitie het goede voor onze stad te zoeken en – ook tijdens de formatie – ons met elkaar inzetten voor het realiseren van onze ambities, waarbij we realistisch moeten zijn gelet op de beperkte financiële middelen, maar ook ambitieus mogen zijn als het gaat om onze inzet."

Hoe nu verder?

Samen met D66 hebben we de PvdA, CDA en GroenLinks uitgenodigd om te gaan onderhandelen om zo met elkaar te gaan komen tot een coalitie. 
De komende weken gaan we met elkaar aan de slag met als doel om een breed gedragen akkoord op hoofdlijnen te kunnen presenteren in de raad. Tijdens de onderhandelingen zullen we de inwoners en de raad nadrukkelijk een plaats gaan geven.

maandag 2 april 2018

Paasontbijt verbindt mensen!


Op 2 april was voor de 3e keer iedereen welkom bij het Paasontbijt op de Markt in Gouda. Hoewel de gasten pas om 10.30 uur werden verwacht, waren we met meer dan 100 vrijwilligers al om 07.45 uur present in de Burgerhal van het Stadhuis om alles te gaan voorbereiden.
v.l.n.r: Frederiek van Renen (VVD), Rogier Tetteroo (PvdA), Lenny Roelofs (SP), Theo, Rolf van der Mije (GroenLinks)
Voor het eerst waren we ook met een groep vanuit de lokale politiek aanwezig. Gaaf om met elkaar ons in te zetten voor zo'n mooi evenement en het is tevens ook een mooi signaal naar de stad! #verbinding
Irene heet de vrijwilligers welkom en geeft de laatste instructies
Regen

We begonnen de dag met lichte regen maar Irene Klein Haneveld van Bijbelshop Samma, die dit prachtige evenement (samen met anderen) geïnitieerd heeft, besloot dat we het ontbijt toch buiten  zouden gaan houden. Best spannend, want het werd niet echt droog. Maar goed alles werd netjes in gereedheid gebracht en ondanks de regen werd het gezellig druk. De sfeer zat er goed in en de mensen hadden het zichtbaar naar hun zin.
Mooie muziek en goede overdenkingen maakten het programma compleet. 

Burgemeester

Het was mooi dat burgemeester Milo Schoenmaker en de kinderburgemeester Romaissa Magouh met haar kinderwethouders aanwezig waren. Een groep Syrische mensen vond het prachtig om de burgemeester van dichtbij mee te maken en zijn ambtsketen van dichtbij te bewonderen en met hem in gesprek te gaan.  Op zulke momenten geniet ik van de verbinding op zo'n dag.


Kletspotten

Op de tafels stonden kletspotten. In de potten zaten 25 vragen verdeeld over 5 onderwerpen. De potten zijn gemaakt en de vragen zijn bedacht door 100 leerlingen van de Driestar VMB
O. Een hele leuke manier om de andere mensen aan tafel te leren kennen. Want daar het ging het deze dag om: elkaar leren kennen, maakt dat je met elkaar kunt (samen)leven en respect voor elkaar kunt hebben.

Het was weer een geslaagd ontbijt en ofschoon ik het rond 12.30 uur welletjes vond, ging het programma die middag nog volop door. Er waren toen spelletjes voor de kinderen, (kaas)foodtrucks, verhalenvertellers en meer. 
Veel dank aan de initiatiefnemers en tot volgend jaar
Evert Bobeldijk (D66) en Rolf van der Mije (Groenlinks)

Samen met Jacques Rozendaal (SGP) en Evert


Burgemeester, kinderburgemeester en kinderwethouders

Theresia Uittenbroek (Gouda's 50+ Partij) met een toerist

De "droomdominee" had weer prachtige bijdragen
Dominee Johan Selier hield een overdenking 
Iedereen kreeg een tasje met inhoud mee