woensdag 29 mei 2013

Gouda scoort stabiel slecht op veiligheidVorige week is de nieuwe AD Misdaadmeter weer verschenen en Gouda scoort in 2012 opnieuw niet best! We zijn op plek 17 blijven staan, terwijl we in 2010 nog op plek 41 stonden.
Gouda zet zich enorm in om de veiligheid in Gouda te verbeteren en onlangs is de Top60-aanpak gelanceerd, maar in 2012 heeft het veiligheidsbeleid voor de monitor nog niets opgeleverd voor de ranking.

Voor de duidelijkheid, bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van geregistreerde aangiftes bij de politie. Daarbij wordt alleen gekeken naar voltooide delicten en niet "poging tot".
De focus ligt op delicten die een hoge impact op het veiligheidsgevoel van de burger hebben.

Laten we meer specifiek kijken hoe Gouda het heeft gedaan t.o.v. de vorige misdaadmeter

Woninginbraken

Gouda staat op de 19e plek. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2011 toen we op de 15e plek stonden. Maar nog altijd geen beste plek, temeer daar we in 2010 op de 125e plek stonden!
Het is te hopen dat de inbraak preventie acties en de Top60-aanpak hier voor de komende monitor resultaten gaan laten zien.

Waar werd er vooral inbroken?
Korte Akkeren Noord: 37 meldingen
Oosterwei: 34 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 28 meldingen
Windrooskwartier: 27 meldingen
Lustenbuurt / Steinenbuurt: 26 meldingen
Korte Akkeren Zuid: 26 meldingen
Molenbuurt: 22 meldingen

Bedreigingen

In 2011 stond we met bedreigingen op een erg hoge 8e plaats. In 2012 is dat iets verbeterd, maar staat Gouda nog altijd op de 15e plek. Dit onderwerp is echt een issue waar Gouda mee worstelt. In 2010 was het een "gunstig" jaar met een 33e plek, maar in 2009 stonden we op de 5e plek en in 2008 zelfs op de 4e plek!

Waar vonden de bedreigingen in 2012 vooral plaats?
Markt / Nieuwe Markt:  51 meldingen
Korte Akkeren noord: 18 meldingen
Stationsplein: 18 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 17 meldingen
Oosterwei: 12 meldingen

Vernielingen

Gouda staat bij vernielingen op 11e plek en scoort ook hier niet best. In 2011 stonden we op 6e plek, dus er is wel een verbetering bij dit issue.
Korte Akkeren scoort hier weliswaar niet best met 108 meldingen, maar het is wel een stuk beter dan in 2011, toen er maar liefst 179 meldingen waren.

Waar vonden vernielingen verder vooral plaats?
De binnenstad: 138 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 79 meldingen
Kort Haarlem: 49 meldingen
Molenbuurt Goverwelle: 43 meldingen
Windrooskwartier: 35 meldingen

Diefstal uit voertuigen

Bij dit issue staan we in 2012 op 18e plek. Dat is een verslechtering t.o.v. 2011, toen we op 20e plek stonden. In 2010 was het nog de 30e plek.

De "hotspots" waren:
Goudse Poort: 49 meldingen
Korte Akkeren: 45 meldingen
Windrooskwartier: 34 meldingen
Kort Haarlem: 32 meldingen

Conclusie

Er is in Gouda nog veel te doen. De cijfers geven aan dat er hier en daar wel wat verbetering is gerealiseerd, maar we zijn er nog lang niet.
We zullen ons daarbij niet moeten laten verleiden om iedere keer weer een project te lanceren, maar moeten wat mij betreft kiezen voor een bepaalde aanpak (bijvoorbeeld de Top60-aanpak) en die nauwgezet, langjarig gaan oppakken. Alleen dan heb je (blijvend) resultaat.

zaterdag 25 mei 2013

Ik word hier strontziek van....


Afgelopen week ben ik opnieuw geconfronteerd met klachten van inwoners over hondenpoep en ik ben het nu echt zat. Het probleem blijft maar voortduren en er wordt te weinig aan gedaan. Het roer moet echt om in Gouda en dit meurende onderwerp moet worden aangepakt. Zeker als we ons realiseren dat het onderwerp al jaren in de top-3 van ergernissen in Gouda staat.

Bruinboek

Ik roep iedereen op die (over)last heeft van hondenpoep zijn verhaal naar mij te mailen en als ik voldoende respons krijg maak ik een Bruinboek en zal die met de nodige aanbevelingen aan de wethouder overhandigen.
De bewoners van de binnenstad zijn erg blij met de nieuwe aankleding van het Wallenbergplantsoen. Het ligt er fraai bij en het is een mooi bewijs dat bewonersinitiatieven succesvol kunnen zijn. Wel een bron van ergernis is de overlast door hondenpoep, overigens geldt dat voor meer plaatsen in de binnenstad. Het wijkteam vraagt om bakken en zakjes en verder ook om actieve handhaving.
Financieel

Samen met Trots hebben we onlangs wat vragen gesteld over dit onderwerp en daarbij ook financiële vragen gesteld.
In 2012 is € 294.842,- aan hondenbelasting ontvangen en volgens opgave is daarvan zo’n € 80.000,- besteed aan hondenuitlaat zones, onderhoud vuilnisbakken, vervanging materiaal, buurtinitiatieven en communicatie.
Ik ben reuze benieuwd wie in Gouda hier iets van herkend en of het resultaat heeft gehad. 

Daarnaast wordt ons gemeld dat er voor € 79.000,- aan handhavingskosten is uitgegeven. Afdeling Stadstoezicht heeft in 2012 in totaal 160 uur besteed aan specifieke controle op overlast van honden. 
De inzet heeft uiteindelijk geleid tot 6 processen-verbaal. Overigens is er wel vooruitgang geboekt want in 2010 is geen enkele bekeuring uitgeschreven…

Als je de inzet voor handhaving afzet tegen het aantal bekeuringen, is het een dure business, ruim € 13.000,- per bekeuring.
De Houtmansplantsoen (parallel aan de Fluwelensingel) bevat een uitlaatplek die er bijzonder smerig uitziet. Wie verzint het nu weer om een uitlaatplek voor honden te creëren langs een toeristische wandelroute… Je gaat er bijna van over je nek, zo smerig ziet het eruit. 
Overlast en handhaving

De processen-verbaal zijn uitgeschreven op de volgende locaties: Markt, Park Atlantis, Statensingel, Stationsplein, Wijdstraat en Zoutmanplein.
De meeste overlast was in 2012 in de volgende wijken: Achterwillens,
Binnenstad, Bloemendaal, Goverwelle, Kort Haarlem en Korte Akkeren. 
In totaal gaat over heel Gouda om 131 meldingen in 2012.

Hoe nu verder?

Wat op korte termijn wat mij betreft dient te gebeuren is dat je altijd verplicht bent om de uitwerpselen op te ruimen, ook op de uitlaatplekken. Daarnaast moeten er meer bakken komen inclusief zakjes. 
Je kunt beter bezuinigen op handhaving en meer bakken plaatsen, dat heeft waarschijnlijk meer effect.
Verder wacht ik de input van de bewoners af, zodat ik wellicht meer nuttige aanbevelingen kan formuleren. Wordt vervolgd!

zaterdag 18 mei 2013

Goudse criminelen stevig aanpakken

ChristenUnie pleit voor herinvoering van de Goudse StadsregelsGouda heeft al heel wat jaren een integraal veiligheidsbeleid dat heel veel maatregelen bevat. Centraal staat het Veiligheidshuis voor de coördinatie van verschillende betrokken instanties, maar denk ook aan cameratoezicht, groepsaanpak, straatcoaches en de stadsmarinier.

De veiligheidspartners (politie, Openbaar Ministerie, reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg, jongerenwerk, woningcorporaties, scholen enz.) en de gemeente hebben de laatste jaren hard gewerkt om de criminaliteitscijfers te laten dalen en dat is op veel terreinen ook gelukt.


Zorgen zijn er echter vooral over het aantal woninginbraken en de jeugdoverlast.

Om daar ook een trendbreuk te realiseren is de Top60 aanpak bedacht. Hierbij wordt een lijst opgesteld met criminelen die de "harde kern" vormen en daar komt de focus op te staan.
Het idee is afgeleid van de succesvolle Top600 aanpak in Amsterdam, waar dat echter met een grote politie inzet en flinke budgetten wordt uitgevoerd...

Lik op stuk


Menigeen zal het toejuichen als de harde kern stevig wordt aangepakt en de term "lik op stuk" zal veel Gouwenaars als muziek in de oren klinken.

Regelmatig krijg ik mailtjes om te pleiten voor een keiharde aanpak en dat begrijp ik goed.
Toch ben ik blij dat de harde aanpak gepaard gaat met perspectief bieden. Want met alleen opsluiten wordt een jongere geen beter mens en zal er vaak ook geen gedragsverandering tot stand worden gebracht. 
Door o.a. te investeren in de leefomgeving (gezin) van die jongeren en proberen te voorkomen dat gezinsleden ook het criminele op gaan pak je het probleem bij de wortel aan en gaan we hopelijk op termijn voorkomen dat er iedere keer weer een nieuwe Top60 ontstaat.

De ChristenUnie vindt de Top60 aanpak overigens niet vernieuwend, eerder een accentverschuiving van het bestaande beleid. Als het echter bijdraagt aan de verlaging van de criminaliteit vinden we het prima.


Geen plan op papier


Het lastige aan het voorstel vinden we dat het nog geen concreet plan is en dat die ook niet nader wordt uitgeschreven. Men gaat nu binnenkort aan de slag en bij de evaluatie moeten we maar zien in hoeverre het succesvol is geweest. De oproep van de ChristenUnie om het concreet uitgewerkte plan met de raad te bespreken gaat dus helaas niet lukken en daarmee voel ik me toch wel belemmert in mijn kader stellende taak. Uitgangspunt voor de kaderstelling blijft het Integraal Veiligheids Beleid. 

We hebben aan de burgemeester gevraagd om in de evaluatie dan aan te geven wat er met de suggesties vanuit de gemeenteraad is gedaan en hierin wil hij ons tegemoet komen.

Marokkaanse gemeenschap


De inbraakgolf gaat niemand voorbij en ook de Nederlands Marokkaanse gemeenschap is het dupe. Er wordt getracht om samen met deze gemeenschap te zoeken naar rolmodellen en ook aan hen wordt gevraagd om de daders te melden. Dit proces gaat nog moeizaam en we hebben gevraagd op welke wijze hier nu op wordt ingezet, aangezien het om een belangrijke pijler van de aanpak gaat. Helaas hebben we daar geen antwoord op gekregen en we moeten dus afwachten in hoeverre dit wordt aangepakt.


Lange adem


Een succesvolle aanpak is een kwestie van lange adem en we hebben erbij de burgemeester op aangedrongen hier ook geen kort project van te maken. Als deze methode aanslaat zullen we er langdurig mee moeten doorgaan om het echt succesvol te laten zijn, dat hebben de ervaringen in Amsterdam aangetoond.

Een succesvolle aanpak vraag om "bestuurlijke vastberadenheid, de inzet van bijzondere professionals, onorthodoxe methoden en een inzet met een lange adem, die met chirurgische precisie in praktijk wordt gebracht".
Onderwijs

Om jongeren op het rechte pad te houden zijn de opvoeding thuis én het onderwijs heel belangrijk. Op dit moment wordt vooral gelet op schooluitval bij het veiligheidsbeleid, maar de ChristenUnie pleit ervoor dat er ook meer preventief wordt ingezet bij de scholen en dus bewustwording wordt bijgebracht. We zullen er van alles aan moeten doen om te voorkomen dat jongeren op het criminele pad gaan.


Goudse Stadsregels
Om de (aangescherpte) veiligheidsaanpak visueel te maken en de bewoners er meer bij te betrekken hebben wij gepleit voor herinvoering van de Goudse Stadsregels. Wel met nieuwe slogans en een andere aanpak, maar het zal dan veel meer gaan leven in onze stad. De burgemeester heeft toegezegd hier naar te gaan kijken en we zijn benieuwd of het daadwerkelijk wordt opgepakt.


De ChristenUnie staat achter het veiligheidsbeleid en de Top60 aanpak, maar heeft dus wel een aantal belangrijke aandachtspunten meegegeven en we vertrouwen erop dat deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid in Gouda.


dinsdag 14 mei 2013

Historische kans voor Gouda
Onlangs stond bestemmingsplan Binnenstad Oost op de agenda en de ChristenUnie heeft dit moment benut om ook iets heel anders aan de orde te stellen: het pand van firma Van der Goes in de Zeugstraat staat sinds kort leeg en bevat nog restanten van een oud hofje, Het Hofje van Jongkind

De binnenplaats is nu bedekt met een plat dak en de woningen die om de binnenplaats liggen zijn in gebruik als kantoor, opslag e.d.
Het pand is op dit moment in handen van een Utrechts ontwikkelingsmaatschappij en het zou heel mooi zijn als het hofje weer in ere wordt hersteld.

Tijdens de raadsvergadering hebben we gepolst wat de raad hiervan vindt, maar daar kwam weinig reactie op en men beperkte zich tot de opmerking dat wij daar geen geld voor hebben. 
Dat weten we als fractie natuurlijk ook wel, maar we willen juist enthousiasme, want dan komen er vanzelf geïnteresseerden.Direct na de raadsvergadering ben ik benaderd door Abram Makelaardij die samen met een aannemingsbedrijf Houtman hiermee aan de slag gaat en het hofje met woningen weer in de oude staat wil proberen terug te brengen. 

Ze willen graag aan de voorzijde weer drie winkelpandjes realiseren, zoals het oorspronkelijk ook was en daarachter 8 kleine woningen in het hofje. Daarbij zou het natuurlijk helemaal mooi zijn als de toegangspoort tot het hofje, dat sinds 1988 achter het Verzetsmuseum als toegang tot de tuin dient, weer daar zal worden teruggeplaatst.
Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Het zou een aanwinst voor onze stad zijn!


Achtergrond informatie over het hofje

Het Hofje van Jongkind is een voormalig hofje van barmhartigheid, gesticht in 1702 aan de Zeugstraat in Gouda.
De Goudse notaris Adriaan Jongkind overleed in 1700 als vrijgezel. Hij had daarvoor testamentair bepaald dat de gereformeerde diaconie zijn enige erfgenaam zou zijn. Voorwaarde was dat een bedrag van ƒ 9.000 bestemd zou worden voor het oprichten van een hofje, dat zijn naam zou dragen. De woningen dienden voor de huisvesting van arme en oude weduwen zonder kinderen of van oude vrijsters, die in Gouda woonachtig waren en behoorden tot Nederduits Gereformeerde Kerk. 

De bewoonsters ontvingen jaarlijks tien tonnen turf. Zijn huishoudster Pieterge Pieters van der Neut kreeg naast een legaat voorrang om, samen met haar zuster Gooltje, in één van de huizen van het hofje te wonen.
In 1701 kocht de diaconie een huis aan de Zeugstraat met enkele daarachter gelegen woningen. Het nieuwe hofje kreeg twee huurhuizen aan de straatzijde en negen huisjes in het hofje. De regels voor toewijzing van woningen in het hofje werden streng nageleefd. Zo kreeg een blinde vrouw geen toestemming om een inwonende hulp te huisvesten. Zij besloot daarop geen gebruik te maken van de hofjeswoning, maar bij haar zoon te gaan inwonen.

Van de bepaling, dat de vrouwen lid moesten zijn van de Nederduits Gereformeerde Kerk werd eenmaal afgeweken, maar met de uitdrukkelijke bepaling, dat niemant na des sulks sal toegestaen worden, of sal een geruijme tijt lidmaet der gemeente geweest zijn.[2]
In 1959 werd het hofje verkocht en kwam er een speelgoedwinkel en tot 2013 een doe-het-zelfzaak. 

donderdag 9 mei 2013

Gouda toont veerkracht


Woensdagavond 8 mei was er rond 20.50 een schietincident in Gouda Oost. In het wijkcentrum "Het Wiel" (bij de Vredeskerk) werd iemand in de borststreek geschoten, waarna de dader (uit Rotterdam) achterna werd gezeten door een groep mensen en door hen is overmeesterd, waarbij de dader gewond is geraakt. Het schietincident trok veel aandacht in de wijk.

Volgens het persbericht van de politie "waren er zo’n zeventig toeschouwers op de been. Zij werden zoveel als mogelijk door oudere bewoners uit de wijk op afstand gehouden, waardoor het werk van de politie ongehinderd kon plaatsvinden. De politie zette direct na de melding op de Dunantsingel en in de directe omtrek van het Wiel een plaats delict af voor het verdere onderzoek. Op de locatie Dunantsingel werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen."

Imago  

Diverse Gouwenaars zijn flink geschrokken door dit voorval en vrezen voor een nieuwe media hype over Gouda. De laatste tijd was het juist betrekkelijk rustig in Gouda (Oost) en nu toch niet weer.....

De berichten in de landelijke media bleven echter over het algemeen zakelijk en ook in Gouda wordt - voor zover ik kan waarnemen - tot op heden gelukkig beheerst gereageerd.

Het is belangrijk om dit vast te houden en met elkaar uit te stralen dat in Gouda de veiligheid steeds meer verbetert. Daarbij moeten we tevens nuchter vaststellen dat je dit soort voorvallen niet kunt voorkomen.


Goudse Keramiekdagen 


Op Hemelvaartsdag werd hier en daar natuurlijk doorgepraat over het voorval, maar op de Goudse Keramiekdagen werd er vooral genoten van al het fraaie keramiek in de kramen en het mooie weer.

Het was heel erg druk en gezellig en dat beeld van Gouda moeten we naar buiten toe blijven bevestigen door regelmatig goede activiteiten te (blijven) organiseren en zo Gouda voortdurend als een aantrekkelijke stad op de kaart zetten.
Wat dat betreft ben ik trots op degenen die zich al jaren inzetten om Gouda positief op de kaart te zetten!


Goudse Top60 aanpak 

De schietpartij is heel vervelend, zeker voor degenen die erbij betrokken waren, maar laten we dit niet gaan "opblazen". Het is te hopen dat als we volgende week op de raadsbijeenkomst gaan spreken over de  "Goudse Top60 aanpak"  we in de gemeenteraad met elkaar vooral de focus leggen op de best mogelijke aanpak van de harde kern.
Laat het geen platform worden om  allerlei stoere uitspraken te gaan doen die (het imago van) Gouda niet ten goede komt.

zaterdag 4 mei 2013

Kom vanavond met verhalen...

Op 4 mei was er weer de dodenherdenking in Nederland. Een moment van bezinning. Het is goed dat we nooit vergeten hoeveel mensen het leven hebben gelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens andere oorlogen en vredesmissies na de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de herdenking in Gouda werd ik getroffen door een paar dichtregels van Leo Vroman die ik hoorde:
"Kom vanavond met verhalen,
hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen."


Hieronder een foto impressie van de herdenking in Gouda:

Stolpersteine - Oosthaven 31


Gedenkplaten in het Gouds Metaheerhuis
Het Joodse Poortje
"GIJ ALLEN, DIE VOORBIJGAAT.
AANSCHOUW TOCH EN ZIET
OF ER EEN SMART IS GELIJK
AAN DE SMART DIE MIJ
GETROFFEN HEEFT."


Mannenkoor Gouda's LiedertafelBurgemeester Milo Schoenmaker en zijn vrouw leggen de eerste krans


vrijdag 3 mei 2013

Eenheid is kracht
In december 2012 heeft de Provincie (als toezichthouder) een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Gouda in verband met de begroting 2013. In deze brief verzoekt de toezichthouder de gemeenteraad om voor 1 mei 2013 een reactie te sturen op hun brief. De raad heeft vervolgens aan het college gevraagd om zo’n reactie voor te bereiden en aldus is geschiedt.

Toonzetting

De toonzetting was echter nogal optimistisch en deed naar de mening van de ChristenUnie en ook diverse andere fracties geen recht aan de ernst van de financiële situatie in Gouda.
Gouda Positief, GBG en Trots wilden de brief radicaal aanpassen en heel duidelijk aangeven wat de minderheid van de raad vindt van de financiën in Gouda. Deze invalshoek ging ons veel te ver, temeer daar we juist bij voorkeur een krachtig, gezamenlijk geluid willen laten horen.
We hebben toen als fractie besloten om de brief zoveel mogelijk in tact te laten en alleen daar aanpassingsvoorstellen te doen, waar naar onze mening de toonzetting echt anders moest.

Amendement

Tijdens de bespreking van de tekst van de brief merkten we dat er brede sympathie voor onze aanpassingen was en na de nodige afstemming met verschillende fracties hebben we vervolgens een amendement opgesteld met de gewenste wijzigingen in de brief.
Op de besluitvormende raadsvergadering van 24 april werd dit amendement met 25 stemmen voor en 4 tegen aanvaard. Behalve Gouda Positief, Trots en GBG stemden alle andere partijen voor het amendement. De brief die is verzonden wordt nu gelukkig breed gedragen. 
De partijen die tegen hebben gestemd hebben helaas gemeend er goed aan te doen een eigen reactie naar de provincie te sturen. Ze hebben door deze verdeelde actie naar mijn mening de stad geen dienst bewezen.

Voor de ChristenUnie was het een mooi resultaat en we zijn blij dat onze constructieve opstelling tot brede steun in de raad heeft geleid.