zaterdag 21 februari 2015

Megamoskee voor de regio in Gouda?Op 16 februari was de verkenning door de gemeenteraad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. De bedoeling was om op basis van beantwoording van eerder ingediende vragen op deze avond verdiepingsvragen te stellen, zodat we zo goed mogelijk geïnformeerd zouden zijn.


Vertraging

Hoewel de meeste vragen in concept klaar waren wilde het college dinsdag tijdens haar reguliere collegevergadering alle antwoorden eerst bespreken. De ambtenaren hadden in het weekend hard doorgewerkt om de vragen te beantwoorden, maar door het college stagneerde het proces nu toch.
De oppositiepartijen waren geïrriteerd door deze gang van zaken en direct bij de start van de raadsbijeenkomst vroeg collega Anna van Popering - namens de oppositie - om een extra mogelijkheid te geven voor een verkenning. Dit verzoek werd gehonoreerd en er komt een extra verkenning op 2 maart.

Deze avond beperkte zich nu tot presentaties van betrokkenen en het vragen stellen aan deze mensen door de raad.

College

Namens het college nam wethouder Tetteroo het proces en de planning nog een keer door en gaf aan dat het college niet tot koop/verkoop zal overgaan alvorens het resultaat van het Bibob onderzoek binnen is. Deze wordt eind april verwacht.


"Het Bibob-onderzoek wordt verricht in het kader van de doorverkoop van het terrein aan El Wahda. Het college zal – nu daar naar verwachting ook in de tijd ruimte voor is - de resultaten van het Bibob advies afwachten en meewegen alvorens een definitief besluit te nemen
De raad kan op 11 maart a.s. over kredietverlening (voor de Ark en Gemiva) besluiten. Mocht het plan toch niet kunnen doorgaan omdat BenW oordelen dat het aangaan van een koop-verkoop overeenkomst niet te verantwoorden valt in het licht van het Bibob advies, dan vervallen de kredieten."
De Ark en Gemiva

De Ark en Gemiva zijn tevreden met het huidige ontwerp en ze willen graag dat het project gaat slagen. Ze hebben nu gekozen voor het best haalbare plan.
De directeur van Gemiva zei het als volgt: "Het kan zoals het moet en daar zijn we heel blij mee."

Feit blijft wel dat het college een "dwangbuis" hanteert bij dit project. Het is alles onder één dak of niets...


El Wahda

Namens de drie moskeeën voerde opnieuw Said Boukayou het woord. Hij is directeur van de islamitische basisschool Al Qalam en woordvoerder.
Said hield een wat emotioneel betoog en vroeg om ze een kans te geven, ze zijn er immers uit met de partners. "Wij zijn ook Gouwenaars, toevallig met een islamitisch geloof (..) We worden aangekeken op zaken waar we geen vat op hebben, die zich afspelen op wereldniveau. Reken elkaar af op wat er op Gouds niveau plaatsvindt. We zijn een verrijking voor de de buurt."

Tarik Ibn Ali
Said Boukayou ging ook in op alle commotie rond Tarik Ibn Ali die een aantal keer in Gouda is geweest tijdens de fondswerving-actie voor El Wahda. Hij distantieerde zich niet van hem, maar gaf aan dat Tarik door sommigen wordt gezien als een radicale prediker, maar door anderen niet...
2 jaar

Verder gaf hij ook aan dat hij instaat voor afbouw van het islamitisch centrum binnen de toegezegde 2 jaar: "Daar staan we voor en dit wordt op papier gezet."
Bij de beantwoording van de raadsvragen blijkt dit toch iets genuanceerder te liggen:

"Het college zal in de vastgoedtransactie een bepaling opnemen dat de ruwbouwfase (dat wil zeggen vanaf datum start bouw tot en met wind- en waterdicht) in twee jaar gerealiseerd moet zijn, voor het binnenwerk geldt een termijn van 5 jaar." 

Sluiten moskeeën


Bij de presentatie van de plannen werd duidelijk door Said Boukayou aangegeven dat de bestaande moskeeën na gereedkomen van El Wahda zouden sluiten. Het was ook min of meer financieel noodzakelijk. Tijdens de verkenning op 16 februari lag dit verhaal opeens een stuk genuanceerder. Hij gaat er weliswaar vanuit dat binnen 2 jaar de bestaande moskeeën zullen sluiten omdat ze geen voorzieningen meer hebben, maar het is het absoluut niet zeker. Gelet op de geluiden vanuit Gouda Oost is het nog maar de vraag of inderdaad alle drie moskeeën dicht zullen gaan.
Regionale functie
Op basis van de capaciteit van maar liefst 1.500 plaatsen komt natuurlijk de vraag op waarom die capaciteit nodig is als straks één of meerdere moskeeën openblijven. Toch vanwege een regionale functie? Dat zou ook 20 leslokalen (+ mogelijkheid voor 10 extra lokalen) voor "religieus en taalonderwijs" verklaren.
El Wahda geeft aan dat dit niet aan de orde is...

"El Wahda geeft op haar website aan dat het Islamitisch Centrum tevens “een voorziening voor de omgeving” is, in hoeverre heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?
El Wahda bedoelt hiermee dat het centrum open staat voor de wijk, ook voor niet islamitische wijkbewoners. Het IC heeft een stedelijke functie volgens El Wahda."

4.500 of 1.500 plaatsen
Als laatste nog een opmerkelijk iets bij de beantwoording van de raadsvragen door het college ten aanzien van het rekening houden met wensen van de buurtbewoners:
"In hoeverre zet het college in op het rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?
Het college heeft steeds aangeven open te staan voor overleg met bewoners. Vooruitlopend op het moment dat de bewonersgroep Gouda Noord inhoudelijk aan tafel wil, heeft het college al een aantal belangrijke verbeteringen in het plan opgenomen die rekening houden met bewonerswensen: zoals het terugbrengen van de omvang van de moskee tot 1.500 bezoekers (....)"


Nooit eerder is dit punt als een resultaat van inspanning door het college genoemd en volgens mij is dat ook niet zo. Al vanaf het begin staat in de officiële stukken dat het zal gaan om 1.500 plaatsen. Alleen bij een tekening heeft het getal van 4.500 een keer gestaan, maar op basis van de omvang van het gebouw is dat waarschijnlijk een vergissing geweest. De buurt had juist gehoopt dat het college op basis van het uitgangspunt van 1.500 plaatsen zou inzetten op een kleinere (buurt)moskee en dat is niet gebeurd..

De komende weken wordt het spannend voor de raadsleden. Alle beschikbare informatie zal moeten worden gewogen en dan zal op 11 maart duidelijk worden of er voldoende steun is voor dit plan.

maandag 16 februari 2015

Strijd tegen christenen en moslims?Op 13 februari stond er in de Telegraaf een opvallend artikel over een christelijk genootschap die zich in Den Haag - onder druk van de wijk - niet via een ABC constructie kan gaan vestigen:

Wel moskee, geen christelijk genootschap

Alexander Bakker
DEN HAAG - 
De komst van een christelijk genootschap in de voormalige Prinses Juliana kazerne wordt door Den Haag met volle kracht tegengehouden. Dit staat in schril contrast met het doordrukken van de megamoskee op de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Tegen beide plannen komen bewoners in opstand.


  Vooral de wijkvereniging ziet niets in de komst van het evangelisch imperium Johan Maasbach Wereldzending naar het keurige Haagse Benoordenhout. Omwonenden vrezen dat de monumentale Julianakazerne wordt omgebouwd tot megakerk.
  Den Haag heeft daarom, onder druk van de lokale VVD, besloten om het pand niet te verwerven via een zogeheten ‘abc-constructie’, zoals Gouda nu wél wil doen met de megamoskee. Bij zo’n aankoop neemt de gemeente de kazerne over van het Rijksvastgoedbedrijf om het direct weer door te verkopen aan een nieuwe eigenaar.(...)
  „Dit zijn gemene politieke spelletjes zoals bij David en Goliath”, zegt David Maasbach, zoon van de roemruchte tv-predikant Johan, boos. Hij legt deze week in een brandbrief aan burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) uit dat er géén megakerk komt, maar een hoofdkantoor met 200 personeelsleden voor zijn wereldwijde organisatie. „Het stadsbestuur probeert het in de doofpot te stoppen, maar ik heb de beloftes zwart op wit. Ik spreek voor eigen parochie: de wijk is het beste af met Maasbach. Géén 600 mensen en zware vrachtwagens zoals bij Defensie én de kazerne blijft gewoon zoals het is.”  Tegenover elkaar

  Je ziet enige gelijkenis met de discussies in Gouda over de PWA Kazerne.
  Bij dit soort situaties wordt al snel gedacht dat de inzet van buurtbewoners specifiek gericht is tegen een bepaalde geloofsgroep, christenen of moslims, en dat er feitelijk sprake is van onverdraagzaamheid tegen een bepaalde godsdienst.
  Al heb ik als christen mijn opvattingen over de islam, toch speelt dat bij in ieder geval de ChristenUnie geen rol.
  De ChristenUnie erkent vrijheid van godsdienst en moslims hebben daarom recht op een moskee.
  Het raakte me daarom toen ik deze week op een bewonersavond over de PWA Kazerne door een jonge moslima werd aangesproken met de woorden: "Wij staan nu tegenover elkaar".
  Zij ging er vanuit dat de ChristenUnie gewoon geen moskee wil en daarom kiest voor De Ark en Gemiva.


  Huisvestingsplicht

  Ik heb haar proberen duidelijk te maken dat we vanuit onze huisvestingsplicht voor scholen in oktober hebben gekozen voor het plan van Van Wijnen/ABC Nova die een totaalplan voor de kazerne hebben gemaakt met ruimte De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en niet voor het plan van een  islamitisch centrum op die locatie [De raad moest kiezen uit één van die plannen]
  De Ark en Gemiva waren overigens ook de eerste partij die met deze locatie aan de slag is gegaan en zijn al 10 jaar op zoek naar passende huisvesting.
  De ChristenUnie heeft toen tevens duidelijk gemaakt dat ze vanwege die huisvestingsplicht de ABC constructie alleen voor De Ark en Gemiva wil toepassen.
  Het college heeft vervolgens - zonder afstemming met de raad - gekozen voor het alsnog samenvoegen van De Ark Gemiva en islamitisch centrum El Wahda en positioneert de raad daarmee in een "dwangbuis".
  Het lukte me niet om haar echt te overtuigen, het gevoel van tegenover elkaar staan zat daarvoor helaas (nog?) te diep.

  Vragen

  Na de bewonersavond deze week waar zowel de voorstanders als tegenstanders van een islamitisch centrum zich door applaus bij de verschillende bijdragen nadrukkelijk van zich hebben laten horen, is nu de raad aan zet.
  Maandag 16 februari is er een verkenning en op 4 maart volg er dan een debat.
  De raad moet dan tenslotte op 11 maart een besluit nemen over een krediet voor De Ark en Gemiva, omdat de gemeente de ruimte voor hen gaat kopen. De moskee betaalt voor het andere deel van de kazerne. Als de gemeenteraad tegen dit krediet stemt gaat het hele plan niet door en trekt de gemeente haar handen van dit project af.

  De oppositie partijen, waaronder collega Anna van Popering die namens de ChristenUnie woordvoerder is bij dit dossier, hebben gezamenlijk o.a. de volgende vragen ingediend:


  De Ark/Gemiva

  1.   Wat zijn de kosten voor de gemeente in het huidige plan t.o.v. de (geschatte) kosten van het plan van Van Wijnen/ABC Nova?
  2.   Waarom verbindt het college het lot van De Ark/Gemiva aan dat van El Wahda en is het college niet bereid om alsnog mee te werken aan het plan van Van Wijnen/ABC Nova als het huidige plan niet door gaat?
  3.   De gemeenteraad heeft in meerderheid aangegeven gemeenschappelijke huisvesting van De Ark/Gemiva te wensen. Wat gaat het college doen om alsnog gemeenschappelijke huisvesting te realiseren als het huidige plan niet doorgaat?

  4.   Op welke termijn acht het college (gemeenschappelijke) huisvesting op een andere locatie dan de PWA-kazerne mogelijk en waar?

  Islamitisch Centrum
  1.   Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt niet wie de bestuurders van El Wahda zijn. Is voor het college wel duidelijk wie de bestuurders zijn en zo ja, wie zijn dan de bestuurders van El Wahda?
  2.   De gemeente heeft in 2012 diverse alternatieve locaties aangedragen voor een islamitisch centrum waaronder de Goudse Poort, De Producent en de Tuinbouwschool aan de Sportlaan. Is het college bekend waarom El Wahda de andere locaties onvoldoende geschikte achtte en wat was de argumentatie?
  3.   Acht het college de andere locaties nog steeds geschikt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom acht het college huisvesting van El Wahda in de PWA-kazerne dan zodanig belangrijk dat zij hiervoor een ABC-transactie wil aangaan en laat het college dit niet gewoon aan de vrije markt over?

  4.   El Wahda geeft op haar website aan dat het Islamitisch Centrum tevens een voorziening voor de omgeving is, in hoeverre heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?

  Buurt

  1.   Volgens de buurt is al sprake van sociale onrust tussen scholieren en moslims. In hoeverre is het college bekend met deze sociale onrust en waaruit blijkt deze concreet? Als zich specifieke incidenten hebben voorgedaan, hoeveel zijn dat er dan over de afgelopen periode en wat hielden deze incidenten in?
  2.   Waarom is er niet eerder een mediator ingeschakeld?
  3.  In hoeverre zet het college in op het rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?

  Parkeren/Verkeer
  1.  In het verslag van de mediator van 8 mei 2014 wordt aangegeven dat voor El Wahda het geplande aantal van 317 parkeerplaatsen nodig zijn. Nu krijgt El Wahda maar 201 plaatsen. Waarom heeft El Wahda daar nu genoeg aan?
  2.   Bij het hanteren van de parkeernormen is uitgegaan van een moskee. El Wahda is echter een islamitisch centrum met mogelijk een regio functie. Kunt u aangeven waarom bij de parkeernormen desondanks is uitgegaan van alleen de gebedsplaatsen in de moskee?