vrijdag 23 februari 2018

ChristenUnie Gouda presenteert eigentijds magazine


De ChristenUnie wil laten zien dat ze ‘oog voor Gouda’ heeft en komt daarom met een glossy met mooie Goudse verhalen. Dit magazine is gemaakt door en voor Gouwenaars waarmee de ChristenUnie wil laten zien wat er gebeurt in de stad, buurt of met mensen als we oog hebben voor elkaar en onze omgeving.

Waarom een magazine?

We willen laten zien dat we Oog voor Gouda hebben. Daarom hebben we een magazine gemaakt over en vóór Gouwenaars.
Onze blik is naar buiten gericht. We willen weten wat mensen in de stad bezig houdt en raakt.
Dat willen we delen met iedereen die dit magazine in handen krijgt of digitaal leest.

Ook willen wij laten zien wat er gebeurt met de stad, met een buurt of met mensen als we oog hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Om dat te illustreren hebben we gesproken met allerlei bijzondere, mooie en actieve Gouwenaars die zich inzetten voor hun medemens, hun buurt, hun stad. Ze zoeken naar een gemeente die betrokken, eerlijk en aanspreekbaar is.

Goudse Post, 21 februari 2018

Wat staat er in het magazine?

Er komen in het magazine vooral mensen in beeld die wat willen betekenen voor de stad. Mensen met hart voor andere (jonge) mensen, duurzaamheid, veiligheid, sport, groen of ondernemers. Mensen die hun bijdrage leveren aan een maatschappij waarin we oog hebben voor elkaar. Ook de kandidaten voor de ChristenUnie leveren een bijdrage aan dit magazine. De eerste tien kandidaten geven ieder hun eigen statement. Onze lijsttrekker Theo Krins vertelt in een openhartig interview wie hij is als persoon en dat hij van betekenis wil zijn voor deze stad.

Er is veel aandacht besteed aan mooie foto’s en een verrassende vormgeving.

Is het magazine een echt verkiezingsblad geworden?


Nee, dat was juist niet de bedoeling. Het blad is voor iedereen interessant, niet alleen voor ChristenUnie stemmers. Eigenlijk is het een knipoog naar de bekende Glossy’s. En ja, natuurlijk komt hij niet voor niets net voor de verkiezingen uit. We willen hiermee laten zien dat de Goudse ChristenUnie een echte lokale partij is en op een verbindende manier aandacht vragen voor dat waar de ChristenUnie in Gouda voor staat.


Lees hier het magazine digitaal

zaterdag 10 februari 2018

Uitkering vrouwen met boerka of nikab korten?


Tijdens de behandeling van de visienota Integratie verraste het CDA in Gouda de andere raadsleden met het plan de uitkeringen van vrouwen die zich volledig sluieren te korten.

De grote vraag is of we hier met een serieus probleem voor Gouda te maken hebben of dat we dit onder de vlag van “verkiezingsretoriek” moeten scharen.

Er is geen probleem

Voor zover we hebben kunnen nagaan speelt dit probleem namelijk niet in Gouda. Er is geen concreet geval bekend waar dit aan de orde is geweest. Daarnaast is er ook geen wettelijke mogelijkheid om tot die korting te kunnen overgaan.

"Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 18 lid 3 luidt: "De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”

Terecht wordt overigens in de Participatiewet (artikel 18, lid g)  gesteld  dat kleding geen belemmering moet zijn voor het vinden van werk. Letterlijk "het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag."

Als ChristenUnie concluderen we dat een oproep om te korten op uitkeringen niet is gebaseerd op de Goudse werkelijkheid en de Internationale verdragen negeert.

Integreren is samen-leven

Onze inbreng tijdens de verkenning op de visienota Integratie had een duidelijk andere insteek. Als ChristenUnie zijn wij van mening dat een samenleving draait om samen-leven en niet om een wij-zij mentaliteit. In de huidige nota ontbreekt echter een duidelijke visie op ‘wie er moet integreren’ en ‘wat integreren is’. Daarbij wordt de relatie tussen religie en overheid niet duidelijk besproken. De nota ademt de sfeer uit van ‘als we maar lief zijn voor elkaar komt het goed’ maar daarmee doen we geen recht aan de complexiteit van integratie.

Rond het onderwerp integratie luistert het nauw hoe we omgaan met bevolkingsgroepen. Je ziet dat nieuwe Nederlanders van alles doen om goed te integreren, maar daarbij oplopen tegen vooroordelen en belemmeringen.

Door in Gouda een statement te maken over een boerka of nikab zet je bevolkingsgroepen weg, terwijl we juist samen moeten zoeken naar de vrede voor onze stad!  

Daarbij past ook een normatief optreden tegen gedrag dat tegen onze rechtstaat in gaat. Dat geldt echter richting alle Gouwenaren ongeacht hoe lang ze al in Gouda wonen. Het is daarnaast de vraag wie er soms beter integreren: nieuwe Nederlanders of bepaalde groepen autochtone Nederlanders.


Dilemma

De ChristenUnie is overigens helder als het gaat om gezichtsbedekkende kleding: op bepaalde plekken is dit niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld in de klas, voor de rechter en in de zorg.

Voor de ChristenUnie zijn er twee belangen: aan de ene kant de godsdienstvrijheid van iedereen, dus ook van orthodoxe moslima's en aan de andere kant de handhaving van maatschappelijke normen die noodzakelijk zijn om met elkaar te kunnen samenleven en de sociale veiligheid.
Elkaar in het gezicht kunnen kijken is een elementaire vorm van beschaving. Gezichtsbedekkende kleding staat dit frontaal in de weg. Het is een ultieme vorm van afzondering die het samenleven zeer moeilijk maakt en waarmee deze vrouwen zich afscheiden van de rest van de samenleving. Bovendien gaan er ideeën over de positie van de vrouw achter schuil waar de ChristenUnie moeite mee heeft.
Jezelf verstoppen voor andere mensen is niet nodig, wij geloven dat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld, om te leven in relatie met anderen en contact met elkaar te hebben. 

Geloofsvrijheid

De geloofsvrijheid weegt voor ons echter zwaarder dan het normatief maken van de eigen overtuiging. Juist omdat veel broeders en zusters wereldwijd vervolgd worden om hun geloof door overheden vinden we dat de overheid zeer terughoudend moet zijn. En ja dan doet tolerantie soms pijn.
Maar die godsdienstvrijheid is nooit absoluut. Er zijn situaties waarin het belang van de samenleving en de maatschappelijke norm zo zwaar wegen dat er toch een inperking van de godsdienstvrijheid nodig kan zijn. Je moet elkaar gewoon kunnen aankijken op school, bij overheidsinstanties en in zorginstellingen.
Daar staat gezichtsbedekking de onderlinge communicatie zodanig in de weg dat het functioneren van die sfeer daardoor ernstig wordt belemmerd. Bovendien bedreigt gezichtsbedekking de sociale veiligheid op dit soort plaatsen. De ChristenUnie vindt daarom dat op scholen, in zorginstellingen en bij de overheid het maatschappelijk belang zo zwaar weegt dat een specifiek daarop gericht verbod acceptabel is.
Iedereen telt mee

Het is van belang dat we in Gouda het principe “Iedereen telt mee” hanteren en uitsluiten van groepen mensen staat daar haaks op. Het is onze opgave om ons met elkaar in te zetten voor een samenleving waarin iedereen veilig en met plezier kan leven, wonen en werken.

dinsdag 6 februari 2018

Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt

Persbericht gemeente Gouda:

Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

Over GOUDasfalt

GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat een vervallen industrieterrein aan de Hollandsche IJssel op een duurzame manier ontwikkelt tot een levendige stadsoever. Het biedt ruimte aan ambachtelijke en recreatieve bedrijvigheid, schept werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een ontmoetingsplek, verlevendigt stad en ommeland en mobiliseert mensen die zich willen inzetten voor hun eigen stad en streek. GOUDasfalt heeft in twee jaar tijd 200 vrijwilligers aan zich weten te binden. ‘Samen maken we de stad’ is het motto. Meer informatie op www.goudasfalt.nl 


Prijs voor gemeentelijke samenwerking

Maar ook de gemeente heeft een prijs gewonnen voor de goede samenwerking tussen GOUDasfalt en de gemeente Gouda. “Dus ook waardering voor de visie van het college en gemeenteraad, de betrokken ambtenaren en hun blijvende support om GOUDAsfalt van de grond te krijgen!”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (participatie).

Vrijwilligers maken het verschil

De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven. Deze landelijke prijzen zijn een initiatief van het Ministerie van VWS en worden ondersteund door NOV, VNG, Vriendenloterij en Movisie. Het thema dit jaar was ‘Vrijwilligers maken het verschil’. Meer informatie op www.vrijwilligersprijzen.nl 

Aanmeldingen Gouda

De aanmelding van lokale projecten gebeurde dit jaar via de gemeenten. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda heeft in totaal drie projecten ingediend. Naast GOUDasfalt waren dit het ontmoetingscafé De Vrijheid (waar statushouders en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten) en Het Bruisnest van Kwintes (een ontwikkelplaats om mensen te ondersteunen bij participatie en herstel). Een vakjury heeft aansluitend de inzendingen beoordeeld

Motie ChristenUnie

Het blijft één van de hoogtepunten van deze raadsperiode dat dankzij een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de fracties van PvdA, SGP, Groen Links en Partij voor de Dieren, dit bijzondere initiatief mogelijk is geworden! We feliciteren GOUDasfalt met deze prachtige prijs en wensen hen veel succes toe en zijn heel benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.


vrijdag 2 februari 2018

Vandalismemeter in Gouda!

Diverse gemeenten in Nederland maken voor de aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk leiden tot een daling van het vandalisme.

Vandalismemeter in Gouda

In Gouda zetten we ons al jaren in om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Maar er is ook sprake van vandalisme in onze stad en een vandalismemeter maakt de kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen inzichtelijk en verhoogt de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 

Deze meter is een nuttige toevoeging aan het veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in Gouda ook gaan hanteren! Enige jaren geleden heb ik namens de ChristenUnie al gepleit voor deze meter, maar tot op heden heeft het college hier geen gehoor aan gegeven. Daarom heb ik onlangs bij de bespreking van het Actieplan Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) hier wederom voor gepleit.

Hoe werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals (onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de kosten in beeld.

Niet enthousiast

De burgemeester was in zijn rol van portefeuillehouder veiligheid nog niet erg enthousiast over dit idee en verwacht er geen ander gedrag door. Ons pleidooi - ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma - is om er wel mee te gaan werken, om de bewustwording te bevorderen en daarmee hopelijk ook het gedrag. De kosten zijn immers bekend, dus zoveel extra werk is het niet...!