dinsdag 29 juni 2010

Trots op Gouda

"viswijven"

Van 25-27 juni stond Gouda in het teken van Gouda Waterstad. Een mooie happening waar velen van hebben genoten. Deze activiteit heeft absoluut een positieve bijdrage geleverd aan ons imago.
Er was een veelzijdig programma en de sfeer was ronduit goed. Op zulke evenementen vergeet je gewoon dat Gouda regelmatig negatief in het nieuws staat en ben je trots op je stad.
Klein punt van kritiek was alleen dat het niet altijd voor de (incidentele) bezoekers duidelijk was wat en waar er iets te beleven was. Daarbij kwam als extra aandachtspunt dat het VVV dicht was vanwege de aanstaande verhuizing naar de Lange Tiendeweg. De toerist die vermoedde dat er wat bijzonders te beleven viel raakte het spoor regelmatig bijster. Waar was de noodoplossing. Op zo'n belangrijk evenement had er iets anders moeten zijn geregeld. Of heb ik iets gemist?

Hieronder wat een foto impressie.zaterdag 26 juni 2010

Gouda smurfenstad


Deze week is een heel aantal onderwerpen in de raad aan de orde geweest en één daarvan was het actieplan Integraal Veiligheids Beleid (IVB) in Gouda. Begin dit jaar hadden we de kaders meegegeven en nu is het actieplan gereed en werd deze in de raad besproken.

De ChristenUnie is blij dat het college daadkracht vertoont en vooral rond de problematiek met (Nederlands Marokkaanse) jongeren allerlei nieuwe activiteiten heeft ontplooid en dat op ons verzoek er nu ook expliciet aandacht wordt besteed aan de slachtoffers. Daarnaast is het verheugend om te horen dat hier en daar in de wijken duidelijk vooruitgang wordt geboekt.
Het blijkt echter een pittige uitdaging te zijn om effectief en blijvend overlast in buurten op te lossen en iedere keer lopen we aan tegen een groot aanbod aan hulpverlening en interventie, veel overleg en afstemming, maar is het eindresultaat niet altijd bevredigend.

Ballonnen

Naar onze beleving staat het actieplan boordevol initiatieven en voornemens en ons bekruipt het gevoel dat er een net vol met ballonnen wordt opengetrokken. Iedereen herkent wel één of meerdere ballonnen, maar de samenhang en uiteindelijke richting zijn onduidelijk.
We missen een concreet – samenhangend - actieplan op basis van doelgroepen en wijken.
Slechts heel summier wordt voor enkele wijken een aantal facetten genoemd, maar het is op basis van dit plan nauwelijks te toetsen of het al dan niet succesvol gaat worden en dat vindt onze fractie een must als we later gaan besluiten of we uit eigen middelen een groot deel van deze activiteiten zelf gaan financieren. We moeten dan met elkaar in staat zijn om de effectiviteit van de verschillende instrumenten te toetsen.

Wijkniveau

Wat de ChristenUnie betreft wordt het actieplan veel meer specifiek op de wijken gericht (en dan sluit het ook beter aan bij de huidige praktijk!), waarbij ook rekening wordt gehouden met de wijkjaarprogramma’s. In zo’n actieplan moet dan helder zijn wie welke rol vervult en wat de primaire aandachtspunten zijn.
Vervolgens kunnen dan zowel op wijkniveau als voor de hele stad concrete doelen worden gesteld, waarbij voor de stadsbrede doelen de cijfers van de veiligheidsmonitor kunnen worden gebruikt.

Regie

De burgemeester geeft aan de regie krachtig in te vullen, o.a. door gebruikmaking van extra bevoegdheden. Er is volgens hem ook meer blauw op straat (Cornelis: “Het lijkt wel een smurfenstad.”) We zijn blij met deze ontwikkelingen, al zijn we benieuwd naar de effecten hiervan op het Veiligheidsbeleid!

Communicatie

Om het veiligheidsbeleid succesvol te laten zijn is goede communicatie met de bewoners essentieel en we zijn daarom verheugd dat er nu een speciale website gaat komen. We missen echter nog een mogelijkheid voor de burgers om hun bevindingen structureel in te kunnen brengen. Het zou een goede zaak zijn als dat ook via die website kan. Daarnaast is het prima dat er ook wijkbijeenkomsten komen.

Tot slot

De ChristenUnie kan zich op hoofdlijnen vinden in het actieplan, maar vragen de burgemeester wel het meer toegespitst te maken, zodat de effectiviteit van de veiligheidsaanpak beter in zicht komt en het beter evalueerbaar is.

donderdag 24 juni 2010

Studie naar Garage Nieuwe Markt komt er wel!


Deze week is o.a. de verkeerssituatie in Gouda nadrukkelijk aan de orde geweest en daarbij is veel aandacht besteed aan het parkeren in Gouda.
Al jaren is het de fractie van de ChristenUnie een doorn in het oog dat er zo weinig stappen worden genomen richting het bevorderen van parkeren aan de randen van de stad. Nu is er veel focus op de binnenstad, waardoor de verkeersdrukte en overlast in de binnenstad steeds meer zal toenemen.
Als er dan toch persé dicht bij het centrum extra parkeerfaciliteiten moeten komen, dan is het veel beter als er aan de Noordzijde van het station (Bloemendaal zijde) zoveel mogelijk parkeerfaciliteiten komen en daarbij zou de Goudse Poort (transferium) ook een prachtige aanvulling zijn, mits er met grote regelmaat pendelbussen rijden. In Leiden bijvoorbeeld functioneert deze opzet prima.
Bij het plan van Multi Vastgoed in het zuidelijk gebied van de Spoorzone is een grote parkeergarage gepland, die over het spoor gaat, met zowel een entree aan de zuidzijde als de noordzijde. Dit heeft grote consequenties voor de bewoners van de Kadebuurt en hierbij hebben we de wethouder gevraagd nog eens goed na te gaan of niet kan worden volstaan met uitsluitend een toegang aan de noordzijde.
Een heikel punt is tenslotte de parkeergarage Nieuwe Markt. De ChristenUnie wil deze garage, mede in verband met het streven van Multi Vastgoed om de Kleiwegbrug volledig om te vormen tot voetgangersgebied, graag sluiten of eventueel uitsluitend beschikbaar laten zijn aan bewoners en/of minder validen en ouderen.


Wethouder Wendy Ruwhof gaf tijdens de raadsvergadering aan dat ze dit verzoek voorlopig zal parkeren, maar nadat ik na de raadsvergadering haar aangaf dat er nu een unieke mogelijkheid is om integraal de parkeersituatie en verkeersdrukte (in de binnenstad) te onderzoeken en dat deze parkeergarage er dan ook echt in zou moeten worden meegenomen, gaf ze aan dit alsnog te zullen doen en daarmee maakte ze ons, maar ook zeker een aantal andere fracties, blij, want nu kunnen we straks op gedegen wijze keuzes gaan maken rond parkeren en verkeersstromen.
Voor dit dossier niets dan lof voor de opstelling van Ruwhof!

donderdag 17 juni 2010

"Twittercensuur" tijdens raadsvergaderingen

Politiepost op de Markt gaat dicht
Plastic afval vaker opgehaald


Het was weer een bijzondere week, waarbij voor mij het belangrijkste is dat mijn oudste zoon Reinier vandaag hoorde dat hij is geslaagd voor het VWO examen. Fantastisch moment en ik ben zowel dankbaar als trots!

Verder was er het nodige rumoer over het twittergedrag tijdens raadsvergaderingen. Naar aanleiding van een verzoek van Gouda Positief (naam klopt m.i. niet altijd met hun inbreng, maar dat terzijde), hebben de fractievoorzitters opgeroepen om het twitteren wat te matigen. Waarbij vooral wordt gevraagd om niet op de persoon te spelen en als je woordvoerder bent is het niet wenselijk om bij betreffend agendapunt te twitteren. Op zichzelf niet zo'n schokkend verhaal, maar het was m.i. beter geweest als deze partij gewoon even een gesprekje met de twitteraars had aangeknoopt en ik vind het ook niet geweldig dat ze de pers erbij hebben betrokken. Het riekt wel enigszins naar scoringsdrift.
Maar wees gerust, we blijven gewoon twitteren tijdens de raadsvergaderingen!

We hadden als fractie enige tijd geleden geconstateerd dat er maar weinig gebruik wordt gemaakt van de politiepost aan de Markt en aangezien we destijds hadden afgesproken dat er in 2010 zou worden geëvalueerd, waren we benieuwd of die post wel zou openblijven en drongen aan op een spoedige evaluatie.
In de evaluatie geeft de politie nu aan de post te willen sluiten per 1 juli 2010.
De reden hiervoor is dat het aantal bestede mensuren niet in verhouding staat tot het aantal aangiftes die worden afgenomen en het feit dat de focus van de politie Hollands-Midden steeds meer komt te liggen op meer blauw op straat.
Om de service toch op peil te houden zal extra worden geïnvesteerd in het doen van aangifte op afspraak, op locatie, via internet en via de telefoon.
Een verstandig besluit, zeker in het kader van efficiënt omgaan met de beschikbare gelden.

Er is nog een interessant nieuwtje: De ChristenUnie heeft er bij de wethouder nadrukkelijk op aangedrongen om vaker het plastic afval op te halen, aangezien veel bewoners klagen over de talloze volle zakken die ze langere tijd ergens moeten bewaren. In overleg met Cyclus is gekeken naar een aantal verbetermogelijkheden. Verhogen van de inzamelfrequentie naar 1 x per 2 weken heeft de voorkeur van cyclus en het college, aangezien dit snel te realiseren is, de bewaartijd vermindert met de helft en er geen verhoging van de afvalstoffenheffing nodig maakt.
Ofschoon ik liever containers bij de winkelcentra zou zien, vind ik dit ook een aanvaardbare oplossing en het is mooi dat er naar de burgers is geluisterd.

maandag 14 juni 2010

Rita Verdonk stapt over naar CDARita Verdonk is na de dramatische verkiezingsnederlaag van Trots op Nederland tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van haar eigen partij geen zin meer heeft. Ze is ook erg teleurgesteld over het gemor in haar eigen achterban en het feit dat in haar eigen dorp de afdeling zich naar aanleiding van de verkiezingsuitslag heeft afgesplitst. In Pijnacker-Nootdorp kreeg de partij maar 1,5% van de stemmen, terwijl ze nog bijna 10% van de stemmen kreeg bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Ook in bijvoorbeeld Gouda is de partij enorm teruggevallen en zou geen zetel meer in de Raad hebben behaald, terwijl de partij er nu 3 zetels heeft.

Volgens Verdonk zou ze op z'n minst 5 zetels hebben veroverd in de Tweede Kamer als zij van de media net zoveel zendtijd zou hebben gekregen als bijvoorbeeld PvdA-leider Cohen. Verdonk was naar eigen zeggen de laatste tijd in veel te weinig actualiteitenprogramma's te zien om haar programma uit te leggen.

Het CDA is blij en trots dat ze zo'n prominente politica in haar gelederen heeft gekregen.
Deze ludieke bijdrage is geschreven n.a.v. de campagne van Hi Society met de slogan: "overstappen was nog nooit zo makkelijk"
Deze poster maakt onderdeel uit van de genoemde campagne.

zaterdag 12 juni 2010

Gouda zet zich in voor Elmina


Marianka Peters en wethouder Kastelein doen de aftrap


Vandaag is het niet alleen een prachtige dag, maar er vindt ook een mooi evenement plaats bij Jodan Boys: het benefietvoetbaltoernooi Ghana - Gouda. Marianka Peters, voorzitter van de Stichting Elmina Projecten, heeft samen met haar man voor de tweede keer dit toernooi georganiseerd. De opbrengst van dit toernooi komt ten goede aan de voetballers in het Ghanese Elmina.Het mooie van dit toernooi is, dat alle Goudse voetbalverenigingen meewerken en ook de bekende KNVB scheidsrechter Kevin Blom met een aantal collega's belangeloos meewerkt.

Sinds 2004 heeft Gouda een projectband met Elmina, waarbij de samenwerking zich vooral richt op de afvalproblematiek in deze stad met 35.000 inwoners.

De stedenbanden zijn nogal eens onderwerp van discussie in de Goudse raad en daarbuiten; er wordt zelfs gesproken van "snoepreisjes".

Ook tijdens het bespreken van de bezuinigingen voor de komende jaren zal ongetwijfeld dit onderwerp wel weer ter sprake komen. Aan de ene kant is dat goed, we moeten kritisch zijn over het nut en noodzaak van die stedenbanden.


Ten aanzien van in ieder geval Elmina heb ik de indruk dat deze stedenband veel Gouwenaars op een positieve wijze betrokken laat zijn op een stad in ontwikkeling en dat het een verkeerd signaal is om deze stedenband te verbreken.

Verder is het ook van belang om te weten dat Ghana een politiek stabiel en democratisch georganiseerd land is, waarmee Nederland al 300 jaar diplomatieke banden heeft.


Scheidsrechter Kevin Blom

Vandaag geniet ik in ieder geval van dit initiatief en de kinderen in Elmina zullen blij zijn met de opbrengst, want het geeft weer extra kleur aan hun bestaan.

donderdag 10 juni 2010

ChristenUnie verliest - VVD nipt winnaar
Ondanks zetelverlies applaus voor André Rouvoet

Het was een lange en spannende dag en het was teleurstellend dat direct bij de eerste exit-polls bleek dat de ChristenUnie op verlies stond. Al tijden stond de ChristenUnie op winst, maar de laatste weken kwam er een kentering en uiteindelijk dus zelfs een verlies en hebben we nu 5 zetels, een verlies van één.
In Gouda hebben we 15% verloren, wat beter is dan het landelijk gemiddelde van 17,5% verlies.

Het is een behoorlijk contrast met wat ik in de campagne heb meegemaakt. De afgelopen weken heb ik veel enthousiaste reacties gehad en velen gaven aan op de ChristenUnie te gaan stemmen. De partij zal goed moeten gaan evalueren om te zien waarom er kiezers zijn afgehaakt en daar lering uit moeten trekken.

Woensdagavond heeft fractievoorzitter Arie Slob duidelijk aangegeven dat we het volste vertrouwen houden in André Rouvoet en hij kreeg in "ons" café in Den Haag een warm applaus.
André gaf echter terecht wel aan dat we als partij op meer hadden gerekend en dat hij dus teleurgesteld is.

In ieder geval wil ik iedereen die op de ChristenUnie heeft gestemd, bedanken voor hun steun en vertrouwen in de ChristenUnie!Daarnaast is het voor het CDA op een drama uitgelopen door maar liefst een verlies van 20 zetels (van 41 naar 21) en voor premier Balkenende persoonlijk, waren de druiven daarmee ook heel zuur. Hij heeft de politieke consequenties uit het grote verlies getrokken en stapt per direct op als politiek leider van het CDA en neemt ook niet plaats in de Tweede Kamer. Een moedig besluit, maar wel heel pijnlijk.
De PvdA en VVD voerden vannacht lange tijd een een nek-aan-nek race, die uiteindelijk nipt werd gewonnen door de VVD (31 versus 30 zetels).
De PVV boekte een historische overwinning en stijgt van 9 naar maar liefst 24 zetels.
GroenLinks boekte een mooie overwinning en stijgt van 7 naar 10, D66 stijgt van 3 naar 10, SP daalt van 25 naar 15, SGP en Partij voor de Dieren houden hun 2 zetels. Trots op Nederland verdwijnt uit de Kamer.

Mark Rutte mag nu waarschijnlijk een kabinet gaan proberen te formeren en dat zal een heel lastige klus worden. Over links met de PvdA lijkt onwaarschijnlijk, maar over rechts met de PVV is ook geen eenvoudige opgave.
Het meest logische kabinet lijkt op basis van de uitslagen: VVD - PVV - CDA (76 zetels), maar het zal me niet verbazen als er uiteindelijk een kabinet komt van VVD - PvdA - CDA (82 zetels).

maandag 7 juni 2010

Prairiehond naar Tweede Kamer?


Het is een spannende week met op 9 juni de Tweede Kamer verkiezingen. Vanavond ben ik naar de bidstond ter gelegenheid van de verkiezingen in de St.-Janskerk in Gouda geweest. Morgen ga ik mee met de landelijke tour en zijn we van 11.00 – 15.00 uur in Gouda (http://bit.ly/aCgY1G). Woensdag zijn er dan natuurlijk de landelijke verkiezingen en ga ik ’s-avonds naar Den Haag om de uitslagen te volgen.

De stemkeuze op 9 juni is erg belangrijk, want de keuze die de kiezer dan maakt bepaalt mede welke positie de ChristenUnie kan innemen in de Tweede Kamer en in eventuele coalitiebesprekingen na 9 juni.

Mijn persoonlijke campagne heeft veel reacties opgeleverd en veel daarvan zijn hartverwarmend. Of ik het op basis van voorkeurstemmen ga redden weet ik niet, maar als ik het niet red, dan is uw stem zeker geen verloren stem!

In de eerste plaats vanwege het feit dat u uw stem geeft aan een stabiele en betrouwbare partij: de ChristenUnie en in de tweede plaats omdat ik dan op een andere manier mij zal inzetten voor het landelijke beleid op het gebied van financiën en veiligheid. Uiteraard zal mijn invloed dan meer indirect zijn, dus…

Nog eenmaal mijn oproep om op 9 juni op de ChristenUnie te stemmen en – als u sympathie heeft voor een kandidaat uit Gouda met veel ervaring op het gebied van financiën en veiligheid – specifiek uw stem aan de nummer 18 te geven.

Vorige week was ik “stamgast” in Assurantie Magazine en in dit artikel geef ik een inkijkje in mijn privé leven. Lees dus nog even verder!


__________________________________

Theo Krins is al 24 jaar actief in de financiële branche, momenteel als regiomanager bij Legal & General. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is hij kandidaat voor de ChristenUnie.

Wat is je achtergrond?

Ik ben geboren op 7 november 1964 in een gezin met twee kinderen. Mijn beide ouders waren actief in het onderwijs. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben geboren in Apeldoorn, getogen in Utrecht en nu al weer 25 jaar woonachtig in Gouda. Sinds 1986 ben ik actief in de financiële sector en sinds 2007 ben ik gemeenteraadslid.


Voor welk beroep was je voorbestemd?

Als kind wilde ik bij de Marechaussee, maar als puber kreeg ik steeds meer belangstelling voor de politiek en later ook voor de financiële sector.


Met welk dier voel je je het meest verbonden en waarom?

Met een prairiehond. Altijd druk en sympathiek voor anderen.


Bespeel je een instrument?

In mijn jeugdjaren heb ik jarenlang klarinet gespeeld, maar op een gegeven moment had ik daar geen plezier meer in.


Hyves, LinkedIn, Twitter?

Ik Twitter heel frequent. Daarnaast ben ik actief op LinkedIn, houd ik een weblog bij, heb ik een eigen website en doe ik ook nog wat op Hyves, Facebook en Plaxo.


Waarvan heb je de laatst keer kippenvel gekregen?

Ik krijg regelmatig kippenvel als ik mooie muziek hoor, vooral als ik weer eens een nieuwe artiest of groep ontdek, zoals Sela. Prachtige gospelmuziek!


Wat is je laatst bijgewoonde massa-evenement?

Het beleggingscongres van Legal & General. Een interessante bijeenkomst, waar ik een nieuwe productlijn mocht introduceren.


Wat is je leukste of meest bijzondere hobby?

Mijn leukste hobby is fotografie. Ik kan daar helemaal in opgaan. Vooral het fotograferen in steden en in de natuur vind ik erg leuk.


Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Voor Engelse drop of een lekker gebakje.


Wat doe je op zaterdagmiddag?

Dat is heel wisselend, soms ben ik nog druk voor de politiek, maar ik probeer die middag zoveel mogelijk tijd voor het gezin(sleven) vrij te maken.


En op zondag?

Zondag is voor mij een dag van kerkgang en tijd voor het gezin. Even geen werk en politiek.


Wat is de volgende vakantiebestemming?

Kent in Engeland


Welk land kies je bij gedwongen emigratie?

Zwitserland. Ik ben gek op de bergen in Wallis.


Wat was jouw slechtste beslissing/grootste blunder ooit?

Een bezoek aan de koningin in spijkerbroek. Iedereen liep daar strak in pak.


Je hebt onverwacht een dag vrij. Wat ga je doen?

Dan ga ik met mijn vrouw een dagje uit.


Wat is je favoriete drank(je)?

Een Corsendonk biertje


Waar heb je een uitgesproken hekel aan?

Ik heb een hekel aan schilderen. Gelukkig doet mijn vrouw dat met veel plezier en het resultaat is altijd erg goed.


Wat in de branche had je liever willen missen?

De introductie van de spaarloon- en premiespaarregeling. Wat heeft dat i.c.m. verzekeringspolissen een hoop ellende veroorzaakt in de markt.


Doe je iets op het terrein van vrijwilligerswerk?

Ik ben jarenlang actief geweest in de kerk als ouderling en momenteel ben ik lid van de ledenraad van de Evangelische Omroep. Daarnaast doe ik al bijna 25 jaar heel veel in de politiek, waarbij ik alleen voor het raadslid zijn een vergoeding ontvang.


Wat moet je koste wat het kost ooit nog eens doen?

Ik wil ooit de Machu Picchu een keer zien. Dat lijkt me geweldig.


vrijdag 4 juni 2010

Daktuinen in Gouda


Deze week was het weer een hectische week door de combinatie van werk, campagne voeren en het reguliere raadswerk.

Belangrijk onderwerp op de raadsvergadering deze week was de jaarrekening 2009.
Onverwacht is het jaar met een miljoenen tekort afgesloten en dat heeft in de raad de nodige commotie veroorzaakt. Het tekort kwam doordat we flink hebben moeten afboeken op de grondexploitaties in deze economisch barre tijden. Hopelijk komt het laten nog (deels) goed, maar de markt is nu gewoon niet goed. Het financiële plaatje van Gouda is zwak en we zullen de komende jaren flink moeten bezuinigen om het hoofd boven water te houden.

In schril contrast met dit onderwerp was de presentatie door Multi Vastgoed over de voortgang van de plannen in het Zuidelijk stationsgebied. Multi Vastgoed heeft samen met T+T Design een fantastisch plan gepresenteerd!
Het is ook een erg ambitieus plan: de huidige bebouwing aan de Spoorstraat, Vredebest en Crabethpark verdwijnt, de kerk zal een prominente blikvanger worden, het gebouw van de Goudse Verzekeringen wordt aangepast en geïntegreerd in het plan, er komt een plein met paviljoen en er komen winkels met daarboven woningen met daktuinen.
De huidige Vredebest wordt wandelgebied en sluit prachtig aan op de Kleiwegbrug en Kleiweg.

Er zijn wel belangrijke aandachtspunten, vooral v.w.b. het parkeren en de doorstroming van het verkeer. Het is maar zeer de vraag of de Kattensingel het verkeer kan verwerken vanuit de nieuwe opzet en de afsluiting van de Noothoven van Goorstraat voor doorgaand verkeer is ook wel erg drastisch. Dit onderdeel zal nog heel goed moeten worden afgewogen, maar het is een heel mooi plan dat Gouda absoluut een nog mooiere uitstraling zal geven! Ik ben benieuwd in hoeverre dit plan uiteindelijk zal worden gerealiseerd.


Illustraties afkomstig van Multi Vastgoed / T+T Design

dinsdag 1 juni 2010

Actie voor Kamerzetel krijgt aandacht in vakpers


“Grote maatschappelijke veranderingen bereik je niet ineens, maar stap voor stap.” Dat heeft twintig jaar politieke ervaring geleerd aan Theo Krins, regiomanager bij Legal & General én ChristenUnie-kandidaat voor de Tweede Kamer.

Als de 45-jarige Krins volgende week wordt verkozen, is dat bijzonder. Hij is dan sinds tussenpersoon Jos van Rey de eerste financiële dienstverlener uit de assurantie branche in de Tweede Kamer (Ton Elias tellen we even niet mee, die werkte weliswaar bij Aegon maar als woordvoerder).

Krins, die na een start in de bancaire sector in 1997 overstapte naar de assurantie sector en sinds 2005 werkt bij Legal & General (en daar onder meer betrokken was bij de recente introductie van een bancaire productlijn), heeft als speerpunten financiën en veiligheid. Op financieel gebied wil hij zijn ruime ervaring in de financiële branche inzetten voor het herstel van het vertrouwen tussen de politiek en de financiële sector door het initiëren van een dialoog. “Het vertrouwen is weg, wat heeft geleid tot allerlei wet- en regelgeving. Het vertrouwen is echter nodig voor een gezonde financiële sector en het effectief kunnen aanpakken van de huidige economische crisis.”

Krins was in zijn politieke loopbaan onder meer landelijk voorzitter van de jongerenorganisatie van de RPF (voorloper van de ChristenUnie). “Het is ons toen gelukt jongeren in de politiek zichtbaarder te maken.” Ook op lokaal niveau, als gemeenteraadslid (momenteel in Gouda), heeft Krins veranderingen weten te bereiken. Écht grote veranderingen, zo is een van zijn belangrijkste politieke lessen, ontstaan echter niet ineens maar geleidelijk.

Voor Krins wordt 9 juni een spannende dag. Hij staat achttiende op de ChristenUnie-lijst, wat betekent dat hij het waarschijnlijk moet hebben van voorkeurstemmen. Zelf is hij optimistisch. “Ik voer veel campagne in mijn netwerk, waarbij ik gebruik maak van moderne media, zoals LinkedIn, Twitter en Hyves. Ik heb ook een eigen website. Ik ga er gewoon keihard voor.”