vrijdag 15 maart 2024

Kies voor de binnenstedelijke Mottegracht en de Reeuwijkroute!


De gemeenteraad gaat binnenkort een besluit nemen over de inzet van de middelen (in totaal € 2.000.000,-) die in het Waterfonds zitten. Het college stelt voor om € 1.750.000,- aan te wenden voor de elektrificering (van de bruggen) van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk en € 250.000,- voor de “Intieme vaarroute” in de binnenstad.

Wat hier aan vooraf ging

Op 8 februari 2023 heeft de gemeenteraad van Gouda een aantal besluiten genomen met betrekking tot de reserve Waterfonds. Daarbij gelden o.a. de volgende uitgangspunten:

·       Projecten zijn in lijn met het bestuursakkoord 2022-2026 en de Toekomstvisie Gouda 2030;

·       Regulier en groot onderhoud of vervanging van bestaande constructies aan en over o.a. watergangen en reguliere (levensduur)onderzoeken worden niet betaald uit de reserve Waterfonds, uitsluitend de meerkosten om de waterrecreatie ten doel hebbende projecten en activiteiten mogelijk te maken. De projecten maken zoveel mogelijk gebruik van “werk met werk maken” (Gemeente, provincie en Hoogheemraadschap); 

·       De projecten zetten actief in op regionale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden. 

·       Prioriteiten zijn: 
a. Het optimaliseren van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk met gebruik van provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden;
b. Het verder ontwikkelen van de intieme vaarroute zoals richtinggevend verwoord in het rapport Intieme Vaarroute uit 2009. Begonnen wordt met het verder ontwikkelen van de intieme vaarroute als kano- en suproute, waarbij het uitgangspunt een doorvaarhoogte van minimaal 90 cm is zoals verwoord in het onderzoek door Waterrecreatie Advies BV 2022. Dit alles in samenspraak met belanghebbenden, belangenvertegenwoordigers en beheerorganisaties in de stad. 


Intieme vaarroute bij Zeugstraat 

 

Het college schrijft aan de raad o.a. het volgende:

"Uit het rapport van Waterrecreatie Advies BV van 29 augustus 2022 blijkt dat een kano en suproute door het Zeugwater mogelijk is mits het KBB wordt uitgevoerd. Daarmee wordt het immers mogelijk om een minimaal gewenste hoogte van de bruggen (90 cm) te realiseren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de St. Antheunisbrug eventueel verhoogd kan worden om de gewenste hoogte van 90 cm te bereiken als de peildaling in dit gebied stapsgewijs in volledigheid succesvol is ingevoerd. Gekeken wordt naar het natuurlijk moment van vervanging, het exacte jaartal is nog niet aan te geven. 

Door de gezamenlijke partijen verenigd in de Wateralliantie is aangegeven dat men graag een subsidieregeling voor de particuliere eigenaren van de 7 bruggen zou willen hebben. Zij willen dan in overleg treden met deze eigenaren om dit proces te stimuleren. Gelijktijdig zal dan ook een project opgestart moeten worden om alle kabels, leidingen en rioleringen die door het Zeugwater lopen te verwijderen, verhogen of anders aan te leggen. Dit zijn geen trajecten die op korte termijn opgepakt kunnen worden maar vereisen een lange adem. De tijdshorizon is 2036. De Wateralliantie wil vooruitlopend op de aanpak van beide bruggen/kunstwerken en de KBB-peilverlagingen reeds de subsidieregeling openstellen. Hierin meegaan komt de samenwerking ten goede en zorgt dat de subsidieregeling kan worden geopend, zodat met eigenaren kan worden gesproken, en beoordeeld kan worden of er beweging te creëren is. 

In de interviewronde die heeft plaatsgevonden voor het rapport “Haalbaarheid en betaalbaarheid Intieme vaarroute Gouda” is vooralsnog niet naar voren gekomen dat de eigenaren bereid zijn om mee te werken aan de ophoging van de bruggen. Om de route te kunnen realiseren is het wellicht noodzakelijk om handhavend op te treden dan wel over te gaan tot onteigening. Met een subsidietraject kunnen eigenaren worden verleid om wel tot ophoging over te gaan. Het college vindt het wenselijk zich op voorhand te vergewissen dat de raad – ultimo remedium - handhavingsmiddelen en zo nodig onteigening wil inzetten om de intieme vaarroute in volledigheid succesvol tot stand te brengen. Een dergelijk ‘principebesluit’ maakt het beoogde subsidie-instrument effectiever."Reactie vanuit de Wateralliantie, Watersportbond en de SBG

“Fijn dat de gemeente Gouda investeert in de binnenstedelijke blauwe infrastructuur. Wij zijn ervan overtuigd dat elke euro die u blauw uitgeeft, terugstroomt richting de Gemeentekas. Leefbaarheid, bewegen, gezondheid, klimaatvraagstukken en economie varen hier wel bij. Het College stelt voor om de Intieme Vaarroute verder te ontwikkelen door het verhogen van de bruggetjes over het Lange Zeugwater en weer bevaarbaar te maken voor de kleine recreatievaart tot 90 cm. Dit is een acceptabele doorvaarthoogte (voor supboards kano’s, vletten, schouwen en een kleine rondvaartboot á la Den Bosch). 

Een prachtig voorstel, volgens het geamendeerde besluit van de gemeenteraad ‘Kaders reserve waterfonds’ van 8 februari 2023. Echter, wij stellen voor dit door te schuiven tot volgende raadsperiodes. Dan investeert Gouda in dit deel van de Intieme Vaarroute, als dat werkelijk weer bevaarbaar wordt met een timing die gelijk oploopt met het openen van de overkluizing Achter de Waag (2036) en vernieuwen van de Sint Antheunisbrug. Samenwerking met de eigenaren van de particuliere bruggen over het Lange Zeugwater wordt dan logisch. 

Hierbij willen we overigens opmerken dat we geen voorstander zijn van onteigening om de ophoging van de particuliere bruggen mogelijk te maken. Wij streven ernaar dat dit in een goede samenwerking met de eigenaren te zijner tijd mogelijk wordt. 

Alternatief voorstel 

Wij stellen voor dat het genoemde bedrag van € 250.000,- wordt geïnvesteerd in een ander deel van dezelfde Intieme Vaarroute en wel in de Mottegracht. Door het Collegevoorstel aan te passen en de bijdrage te reserveren voor het nu voorliggende kade-onderhoud aan de Mottegracht kan deze de komende jaren weer bevaarbaar worden gemaakt. Het aanpakken van dit deel van de Intieme Vaarroute is niet alleen sneller uitvoerbaar maar ook goed te combineren met groot onderhoud dat gepleegd dient te worden door sociëteit De Réunie en diverse aanwonenden. De verwachting is dat externe partijen hier ook financieel aan willen bijdragen. 

In de Watervisie van de Wateralliantie is de grote betekenis van het investeren in het water voor onze stad geduid. Wij zijn verheugd dat er nu een groot bedrag naar de Gouda-Reeuwijk-vaarroute gaat, en hopen dat de aansluiting naar de Oude Rijn snel zal volgen. Wel zijn we benieuwd of het College de bestaande blauwe Provinciepot en andere onderhoud- en erfgoedbijdragen heeft betrokken. 

We roepen de gemeenteraad op om ons voorstel te ondersteunen en het Collegevoorstel hierop aan te passen. Ons voorstel maakt Gouda weer centraler en beter gepositioneerd is in de gehele blauwe structuur in Midden-Holland. Maar zeker zo belangrijk is het investeren in de binnenstedelijke blauwe infrastructuur. Het gaan aanpakken van de Mottegracht op het oudste stukje van Gouda biedt nu een geweldige kans voor de groenblauwe ontwikkelingen in onze prachtige, historische waterstad. 

Wateralliantie Gouda, Henk Vereijken (voorzitter)
Nederlands Watersportverbond, Paul Smelt (regiovertegenwoordiger) 

SBG, Theo Krins (voorzitter)

zaterdag 9 maart 2024

SBG kritisch over invoering Zero Emissie Zone in de binnenstad


In februari was er een Informatiebijeenkomst in het Huis van de Stad over de Zero-emissiezone Stadslogistiek (ZES) in Gouda. Concreet gaat het over de binnenstad binnen de singels waar vanaf 1-1-2025 gefaseerd uitsluitend bestelauto’s en vrachtauto’s worden toegelaten die elektrisch zijn.

 

Gouda gaat samen met 28 andere gemeenten dit beleid uitvoeren om een flinke reductie te krijgen in de uitstoot van CO2 dat door het verkeer wordt veroorzaakt.

Op 1-1-2025 geldt de maatregel voor alle nieuwe bestelauto’s en vrachtauto’s. Bestaande bestelauto’s en vrachtauto’s mogen - afhankelijk van de emissieklasse - nog enkele jaren de binnenstad in.

Daarnaast gelden diverse vrijstellingen, waaronder auto’s ouder dan 40 jaar en rolstoel toegankelijke voertuigen.

Tevens zijn er ontheffingsmogelijkheden en geldt er een hardheidsclausule voor situaties die niet zijn voorzien.

 

De SBG en Gouda Onderneemt snappen dat er op het gebied van duurzaamheid stappen moeten worden gezet, maar hadden graag eerst nog overleg met de gemeente Gouda gehad – zoals ook was toegezegd - alvorens de stukken naar buiten gingen, zodat deze input bij de besluitvorming in het college had kunnen worden meegenomen. Nu kunnen we enkel nog een zienswijze indienen.


We hebben namens de SBG (gesteund door  Gouda Onderneemt) de volgende zienswijze ingediend bij de gemeente Gouda. We hebben daar nog geen reactie op gehad.
Impact voor ondernemers

De SBG wil een positieve bijdrage leveren aan milieu en klimaat. De SBG heeft echter moeite met een generieke invoeringsperiode van 5 jaar. Ofschoon al geruime tijd wordt gecommuniceerd dat een Zero Emissie Zone zal worden ingevoerd, is een groot deel van de ondernemers er pas recent van doordrongen wat de impact daarvan is op hun eigen bedrijfsvoering. Een deel van de auto’s van ondernemers heeft een lange afschrijvingsduur en die moeten nu versneld worden afgeschreven, aangezien in 2030 alleen nog elektrische auto’s voor ondernemers zijn toegestaan.

We dringen erop aan om de invoeringstermijn te verlengen tot in ieder geval 2032 voor recent aangeschafte auto’s om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. De voorgenomen maatregelen treffen zo’n 17 ondernemers die wekelijks op de Markt (zgn. ambulante handel) staan direct, wat kan leiden tot een leegloop op de Markt van Gouda. 

Daarbij komt ook nog het volgende: De ambulante handel en een deel van de auto’s voor bevoorrading komt maar 1 of 2 keer per week naar de binnenstad en rijdt dan slechts een afstand van 600 meter door het centrum. De uitstoot van deze (meestal Diesel 6) voertuigen is in onze ogen te verwaarlozen als deze afgezet wordt tegen de verkeersbewegingen van bewoners en bezoekers in hetzelfde gebied. We dringen daarom aan op maatwerk voor deze specifieke groep d.m.v. een ruimhartig ontheffingen beleid.


0-meting

Omdat de ZES-zone alleen voor ondernemers en niet voor de bewoners en bezoekers geldt, is de SBG van mening dat er een onevenredig beroep op de ondernemers wordt gedaan.

We vinden het daarom belangrijk dat er voor 1-1-2025 een 0-meting gaat plaatsvinden om over een aantal jaar het effect voor het milieu te kunnen meten, voordat in 2030 (of mogelijk 2032) alle ontheffingen worden opgeheven. En dat daarbij ook in kaart wordt gebracht welke types voertuigen en hoeveel per dag de stad binnenrijden (a.d.h.v. kentekens kan de uitstoot worden vastgesteld) om de uitstoot vast te stellen van particuliere en zakelijke voertuigen. Dit is volgens de SBG de enige manier om objectief de noodzaak voor het definitief doorvoeren van een dergelijke ZES-zone vast te stellen.

page1image3180784page1image3180992

Als er namelijk geen of weinig effect is, is het van belang er ook de na de eerdergenoemde uiterste datum uitzonderingen mogelijk blijven voor de ondernemers in de binnenstad.
Daarnaast geeft een dergelijke meting aan de beslissers (in casu de gemeenteraad) inzicht in de werkelijke cijfers en ook de mogelijkheid voor een juiste afweging om in 2030 (of later) definitief over te gaan tot de invoering.

Evaluatie

Wij vragen de gemeenteraad om voordat overgegaan wordt tot definitieve invoering een evaluatie moment in te bouwen waarbij op basis van de metingen een gewogen beslissing kan worden genomen.
En wij adviseren de gemeenteraad om zich eens goed te laten voorlichten over alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en voertuigen. Er is immers al in Europees verband besloten dat er vanaf 2035 geen voertuigen met fossiele brandstof meer geproduceerd worden. Daarnaast nemen de ontwikkelingen op het gebied van waterstof een enorme vlucht. Wellicht nemen we nu maatregelen die daarna heel snel achterhaald zijn.

Kinderziektes en ruimhartig beleid

Gouda en de andere 28 steden lopen voor op wat er op macroniveau aan ontwikkelingen zijn. Deze gemeentes zullen dus ook geconfronteerd worden met de onvoorziene nadelige gevolgen en kinderziektes. Het zou daarom een goede zaak zijn als d.m.v. een ruimhartig ontheffingenbeleid specifiek voor ondernemers de nadelige effecten van de maatregelen zoveel als mogelijk worden beperkt. Dan is ook de kans groter dat er voldoende laadpalen zijn om de vrachtauto’s te kunnen opladen en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijven dieselgeneratoren moeten gaan aanschaffen om hun wagenpark met elektrische voertuigen te kunnen opladen.

Tenslotte, een gezonde en schonere binnenstad klimaat kan niet zonder een vitale economie!

woensdag 6 maart 2024

Waar kan ik mijn auto kwijt?


Onlangs was ik namens de SBG Gouda samen met Kevin de Jonge (fractievoorzitter VVD Gouda) en Johan Weeber (bewoner binnenstad) bij RTV Gouwestad o.l.v Annemarie Visser

In Gemeente Gouda betalen de automobilisten in de binnenstad (zonder afstemming vooraf met de inwoners en ondernemers ..) sinds 1 maart van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 0.00 uur voor parkeren ipv tot 21.00 uur. En op zondag van 12.00 tot 0.00 uur. De gemeente verwacht dat minder bezoekers dan vanaf 21.00 uur binnen de singels betaald gaan parkeren, zodat daar meer ruimte komt voor binnenstadbewoners. Die krijgen namelijk binnen de singels steeds minder ruimte, vanuit het streven naar meer groen en minder “blik”.


Deze maatregel geldt in 2024 alleen voor de sector 1a en 1b (sector geel en groen) en dus niet voor het gebied buiten de singels en dus ook niet voor De Vossenburchkade, Schouwburgplein en Klein Amerika!

In de uitzending bij RTV Gouwestad hebben we o.a. gesproken over de vrees bij de horeca dat door deze en nog komende maatregelen minder bezoekers naar de binnenstad komen, terwijl ze het nu al niet breed hebben met de gestegen kosten en terugbetalingsverplichtingen. 

Wensdenken

In hoeverre er daadwerkelijk minder mensen (met de auto) gaan komen moet overigens nog blijken, maar als er geen afname gaat komen, hebben de bewoners weer een probleem, want die hebben die extra ruimte hard nodig.

Wensdenken vanuit de gemeente lijkt hier bepalend te zijn en vanuit de door hen gewenste situatie kan het ten koste gaan van de binnenstad economie…

Beperkende maatregelen moeten gepaard gaan met een flankerend beleid, waarin niet wensdenken leidend is. Er moet voldoende plek zijn en blijven voor bezoekers én inwoners. 
Het gaat uiteindelijk om een aantrekkelijke en duurzame, maar ook economisch vitale binnenstad! 

Reactie richting de gemeente

Namens de SBG, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Gouda en Gouda Onderneemt hebben we naar de gemeente gereageerd.

Vanuit specifiek de horeca hebben we een aantal vragen voorgelegd aan de gemeente met het verzoek daarop te reageren.
  • Waarom zijn wij als bestuur, ondernemers en inwoners niet op de hoogte gesteld van de bovenstaande wijzigingen?
  • Veel ondernemers hebben een vergunning van maandag tot en met zaterdag. Omdat er geen tijd is geweest dit om te zetten kost dit de meeste ondernemers ook nog geld. We zijn immers niet op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Worden deze maandag tot en met zaterdag vergunningen omgezet? Blijven de prijzen voor deze vergunningen gelijk? Zo niet, dan ontstaan er wederom lastenverzwaringen voor het MKB.
  • Veel gasten in de horeca komen speciaal op zondag naar de binnenstad om hier te dineren en maken gebruik van het gratis parkeren. Wat gaan we collectief doen om deze groep mensen nog naar de binnenstad te trekken?
  • De woede welke bij de horeca heerst wordt tevens vergroot door het maken van onderscheidt. Waarom mag er door de kerkgangers op de zondagochtend wel gratis geparkeerd worden? Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen kerkgang en winkelen of een horeca gelegenheid bezoeken?

De SBG en Gouda Onderneemt hebben vervolgens aanvullend als volgt gereageerd:


Ondanks het besluit dat nu is uitgevoerd uitvoering van eerder vastgesteld beleid is, kunnen wij ons de bezwaren over de wijze van communiceren goed voorstellen. Zeker gezien het feit dat de gemeente Gouda (via een andere afdeling) onlangs feestelijk een horeca-convenant met KHN heeft gesloten. We verzoeken de gemeente om contact op te nemen met de horeca over de door hen genoemde punten.

 

Bij het zoeken naar de definitieve beleidstekst kwamen wij het volgende tegen: 'Een ander middel om de parkeercapaciteit op terreinen en in garages beter te benutten is het uitbreiden van reguleringstijden van straat parkeren in de binnenstad. Parkeren wordt betaald tussen 09.00 en 24.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Op zondag wordt parkeren gereguleerd van 12:00 tot 24:00 uur. Dit sluit aan bij de openingstijden van de meeste winkels. Hierdoor zal de parkeerdruk in de binnenstad in de avonduren en in het weekend dalen. 


Aanvullend kunnen als basismaatregel ook de reguleringstijden op de terreinen en in sector 2 en 3 worden uitgebreid met de avonden en de zondag. Hiermee wordt voorkomen dat de parkeerdruk toeneemt door uitwijkgedrag en wordt het regime uniformer. De garages vallen buiten deze maatregelen. Deze zijn al 24/7 betaald.'

 

De volgende mogelijkheid is dus uitbreiding van de parkeertijden voor sector 2 en 3. Gezien het doel. ‘parkeercapaciteit op terreinen en in garages beter benutten’ en de opmerking dat er keuzes in deze sectoren nog mogelijk zijn, gaan wij er vanuit dat de uitbreiding van parkeertijden alleen geldt voor straat parkeren en niet voor de terreinen: Klein Amerika (sector 4) en Schouwburgplein (sector 5). 

Wij hebben de gemeente Gouda dit expliciet te bevestigen. Ook willen we weten in hoeverre die keuzes nog beïnvloedbaar zijn.

De komende tijd blijven we goed vinger aan de pols houden bij dit dossier!