zaterdag 28 maart 2020

Actieve inzet handhaving bij Goudse crisisaanpak Corona


Op 27 maart jl. heeft het college van B&W weer een nieuwe informatie memo naar buiten gebracht waarin we op de hoogte worden gesteld van de meest recente ontwikkelingen en maatregelen. 
De gemeentelijke organisatie is druk met alles wat met het coronavirus te maken heeft. Natuurlijk wordt er waar mogelijk ook verder gewerkt aan het reguliere werk, maar publiekscampagnes voor diverse projecten zijn opgeschort.
Zaken die te maken hebben met stimulering en/of profilering en participatie vinden tot nadere orde niet plaats. Het college vindt dat in deze tijd niet passend.

Noodverordening Hollands Midden en handhaving

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn op 23 maart naar buiten gebracht.
De maatregelen zijn vinden op de site van de rijksoverheid. 

Voor een aantal maatregelen is een nieuwe noodverordening gemaakt die het mogelijk maakt voor de burgemeester om te kunnen handhaven. 

In Gouda worden de meeste adviezen goed opgevolgd. Wel is er op verschillende plekken sprake van teveel mensen, zoals supermarkten, sportvelden of speelplekken. De verscherpte maatregelen bieden extra ruimte om te kunnen handhaven, wanneer aanspreken niet helpt.Huwelijken

Het is toegestaan om huwelijksvoltrekkingen te laten plaatsvinden mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn en de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Er mag op niet-horeca locatie worden getrouwd zoals het Stadhuis op de Markt en de Agnietenkapel. 

Geplande huwelijken die door de maatregelen niet door kunnen gaan, kunnen bij uitzondering doorgang vinden in het Huis van de Stad. Hiervoor geldt het reguliere tarief. Net als reeds geplande huwelijken en gratis huwelijken in het Huis van de Stad vinden deze plaats met maximaal 10 personen.Handhaving

Handhavers zijn actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er is een brief verzonden naar o.a. supermarkten en bouwwinkels om de betreffende ondernemers nog eens expliciet te wijzen op de afstandsnorm en de noodzaak hier expliciet maatregelen voor te treffen. Ook zijn onze handhavers langs geweest bij supermarkten (o.a. AH op de markt), evenals langs kappers en schoonheidssalons om te wijzen op het nemen van maatregelen en om te controleren of winkeliers zich hielden aan de aangescherpte openingsregels.

Op zondag 22 maart is door Stadstoezicht geconstateerd dat bij diverse horecabedrijven in de stad gebruik gemaakt werd van het terrasmeubilair ook al waren de bijbehorende bedrijven gesloten. Dit bleken zowel passanten als eigenaren en/of personeel van de betreffende bedrijven te zijn. Dit is vanzelfsprekend niet toegestaan. Er is een dringend beroep gedaan op de horeca-exploitanten om de afgekondigde maatregelen volledig na te leven en verzocht het terrasmeubilair op te stapelen en vast te maken. Ook per brief.Inmiddels is er ook actie genomen richting de officiële sportvelden. Deze vielen al onder de eerdere noodverordening en waren verboden terrein echter er werd regelmatig jeugd op de velden aangetroffen. De velden zijn voorzien van verboden toegang borden en spandoeken.

Op vrijdag 27 maart zijn alle speelveldjes voorzien van borden waarop het handelingsperspectief staat aangegeven van 1,5 meter. Naast het feit dat het de bezoeker weer even attendeert op de regels, biedt dit bord ook een mooie aanleiding voor onze handhavers om het gesprek aan te gaan.

Behalve bij speelveldjes worden ook bij supermarkten bordjes geplaatst met het handeling perspectief van 1,5 meter afstand. De bevoorrading van AH Bloemendaal is vervroegd. Bewoners zijn daarmee akkoord.

Dienstverlening en gemeentelijke processen

Bekendmakingen
Vanaf woensdag kunnen bekendmakingen enkel op afspraak ingezien worden in het Huis van de Stad. Deze afspraak wordt op een zelfde manier gemaakt als een afspraak voor burgerdienst producten. Deze tijdelijke werkwijze communiceren we op de website.

Onderwijs en kinderopvang
Het besluit dat ook scholen en kinderopvang sluiten, is een heftige maatregel. Voorlopig is deze maatregel tot en
met 6 april afgekondigd, maar het is goed denkbaar dat deze periode zal worden verlengd. Er geldt hierbij een
uitzondering voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, zij kunnen wel naar school of de opvang. Gouda
volgt hiervoor de landelijke lijst met vitale beroepen. Voor het merendeel van de schoolgaande jeugd wordt via
digitale wijze en/of op papier lesmateriaal verstrekt waar de kinderen thuis mee aan de slag zijn. 

Onderwijzend en ondersteunend personeel zet alles op alles om het onderwijs (op afstand) zo veel mogelijk voort te zetten. De gemeente staat in nauw contact met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in de stad om te bezien wat nodig is en hoe de gemeente kan ondersteunen. Het algemene beeld is dat de scholen en opvang er goed in zijn geslaagd om dit te realiseren. 

Ook is het beeld dat de thuislessen voor leerlingen goed van de grond zijn gekomen. De gemeente ondersteunt door o.a. de introductie van een tijdelijke laptopregeling. De laptop uit het kindpakket is nu ook tijdelijk opengesteld voor kinderen in het basisonderwijs. Intussen zijn al 30 aanvragen binnengekomen. 

De gemeente ondersteunt in de communicatie goede (burger)initiatieven zoals de actie van het Rode Kruis om
beschermingsmateriaal te verzamelen. Deze worden via social media en de gemeenterubriek bekend gemaakt.

Aanvullend op dit algemene beeld verdienen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht:

Kinderen in kwetsbare situatie
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van
kinderen die in kwetsbare posities verkeren, omdat ze bijvoorbeeld met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of bekend zijn bij Veilig Thuis. Voor een aantal van deze kinderen is inmiddels een oplossing gerealiseerd. 

Om in de overige situaties oplopende spanningen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er momenteel overleggen gaande met o.a. sociaal team, schooldirecteuren en Gecertificeerde Instellingen. Deze overleggen staan in het teken van het op een pragmatische wijze realiseren van opvang voor deze jongeren. Naar verwachting zal dit op korte termijn ertoe leiden dat meer kwetsbare jongeren overdag naar (bijzondere vormen van) school of opvang kunnen gaan.

24/7 opvang kinderen van ouders met vitaal beroep

Van gemeenten wordt gevraagd om ook te coördineren dat er een mogelijkheid is om dag en nacht opvang te
organiseren, indien dit nodig blijkt. Uit een recente inventarisatie blijkt dat er momenteel geen behoefte bestaat
aan deze vorm van 24/7 opvang. Denkbaar is dat als deze crisis voortduurt, de druk op werknemers in de zorg
ook toe zal nemen waardoor de behoefte aan 24/7 opvang via scholen of opvang gaat ontstaan. De grootste
kinderopvangorganisaties zijn verzocht plannen te ontwikkelen voor de realisatie van 24/7 opvang. Naar
verwachting leidt dit komende week tot concrete scenario’s en opties.

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Alles is er op gericht om de kritische processen voor kwetsbare Gouwenaars doorgang te laten vinden. Bij
jeugdhulp, jeugdzorg en Wmo begeleiding wordt van geval tot geval bekeken hoe het contact behouden kan
worden, met bijvoorbeeld begeleiding op afstand, of dat, waar dat echt nodig is, toch behandelingen worden
gegeven. 

De hulp bij het huishouden wordt zo veel als mogelijk gecontinueerd. Er zijn ook cliënten die zelf afzien
van hulp. 

De reguliere dagbesteding is veelal gesloten. Voor bijzondere doelgroepen zoals vrouwenopvang,
maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt de dienstverlening echter zoveel mogelijk voortgezet. De
dienstverlening moet wellicht binnenkort verder worden aangepast, als de personele bezetting minder wordt.


Zowel bij de sociaal teams als bij Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel werken medewerkers vanuit huis en wordt afgewogen hoe de afspraken doorgang vinden, telefonisch of op huisbezoek met inachtneming van de
voorzorgsmaatregelen. 

Met betrekking tot de voedselbank geldt dat er voor de komende weken een werkvorm is gekozen om degenen die echt afhankelijk zijn van een voedselpakket op een alternatieve wijze te ondersteunen.
Dit wordt momenteel uitgevoerd en er hebben zich hiervoor ook mensen aangemeld.

Aanvullend op dit algemene beeld verdienen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht:

Quarantaine plekken
Er bestaat behoefte aan het realiseren van quarantaine plekken voor mensen die in de maatschappelijke opvang
zitten. In de opvang zit men dicht op elkaar, wat kan leiden tot spanningen. Ook is er in de opvang geen ruimte
om iemand die ziekteverschijnselen heeft, af te zonderen van de rest van de bewoners. Hiernaast worden
momenteel ook andere opties onderzocht (beschikbare panden van zorginstellingen, hotels, sporthal). Met de
corporaties is afgesproken geen reguliere woonruimte in te zetten voor quarantaine. We gaan beroep doen op
onzelfstandige woonruimten zoals hotelkamers.
Jongeren en volwassenen met beperkingen/psychiatrische problematiek

De huidige situatie is voor niemand prettig, maar in de praktijk zien we dat kwetsbare mensen met een beperking
en/of psychiatrische problematiek het extra moeilijk hebben om met de onzekere situatie rond het coronavirus om te gaan. Deze zorg doet zich voor in het bijzonder / speciaal onderwijs (zie hierboven) alsook vanuit instellingen
als Kwintes en Promen. Promen heeft ervoor gekozen om binnen de RIVM richtlijnen zoveel mogelijk de
dagelijkse (werk-)structuur aan te blijven bieden.Ondernemers en zzp-ers

Informatievoorziening, organisatie en communicatie
Sinds de afkondiging van de vergaande maatregelen door het Kabinet in de bestrijding van het corona virus is er
nauw contact tussen de gemeente en Gouda Onderneemt m.b.t. de gevolgen hiervan voor Goudse ondernemers.
Er is inmiddels een bestuurlijk kernteam geformeerd waarin nauw wordt samengewerkt rond de coronacrisis.
Gouda Onderneemt is de koepel van ondernemersorganisaties en vertegenwoordigt het brede bedrijfsleven in Gouda. Ook onderhoudt Gouda Onderneemt contacten met VNO-NCW West en zijn contacten gelegd met
vertegenwoordigers van de grote groep ZZP-ers in de gemeente. 

De gemeente en Gouda Onderneemt werken
nauw samen in de informatievoorziening aan ondernemers. Informatie is te vinden via de website van de
gemeente.

Ook werkt de gemeente met Gouda Onderneemt aan een uitgebreidere informatievoorziening via de website van Gouda Onderneemt. Hier is een zogenaamd Corona Loket ingericht, waarop naast de links naar de landelijke informatie van de Rijksoverheid ook aandacht is voor lokale maatregelen en initiatieven.

Het Corona loket heeft een interactief karakter; ondernemers kunnen via een contactformulier vragen stellen die
hen direct raken. Om deze vragen te beantwoorden heeft Gouda Onderneemt experts benaderd uit hun
achterban, die voor beantwoording zorg zullen dragen. Medewerkers van de gemeente zullen vragen die
betrekking hebben op de gemeente, beantwoorden. 

Ook is een enquête uitgezet onder de achterban om
informatie op te halen over de gevolgen van de crisis voor de bedrijfsvoering van ondernemers. 
Inmiddels hebben 200 ondernemers de enquête ingevuld. Rond de 60% van de respondenten komt uit de horeca en detailhandel (in het bijzonder binnenstad) en uit de leisure- en culturele sector. Dit zijn ook de sectoren die direct en hard geraakt zijn door de maatregelen. De voorlopige enquêteresultaten onderstrepen het beeld dat hier ook financieel grote uitdagingen ontstaan voor de ondernemers in kwestie. Dit is onderwerp van gesprek.

Een onder de huidige omstandigheden gelukkige samenloop van gebeurtenissen is dat de gemeente samen met
SOG een nieuwe centrummanager voor de binnenstad konden aanstellen, Hans van Aalst. Hans heeft een rijke
staat van dienst en ervaring in de detailhandel en was meest recent centrummanager in Zeist.

Zzp-ers
De regeling voor zzp-er wordt nu in samenspraak met de VNG en Divosa verder uitgewerkt. De verwachting is
dat het nog 1 a 2 weken duurt voordat deze formeel rond is. Zodra de regeling beschikbaar is, zal de gemeente hierover
communiceren op de gemeentelijke website. De uitvoering is belegd bij het RBZ Rotterdam. Anticiperend op deze
regeling werkt RBZ Rotterdam vanaf 18 maart met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering
levensonderhoud (bijstand). Sinds woensdagavond 25/3 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht.

Lokale maatregelen om ondernemers te ondersteunen
Uiteraard wil de gemeente juist nu, voor zover het in haar vermogen ligt, ondernemers een hart onder de riem
steken en concrete ondersteuning bieden. Dit is al gebeurd door de maatregelen die in samenwerking met de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zijn aangekondigd afgelopen vrijdag 20 maart. Dat houdt in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om
uitstel van betaling aan te vragen tot 31 augustus.

Momenteel onderzoekt het college of zij ook directere
maatregelen kan nemen. Mogelijk is hiervoor medewerking van de raad nodig omdat dit zo nodig ook aanpassing
van verordeningen vergt. 

Ondernemers krijgen ook uitstel van betaling voor de toeristenbelasting 2019. Inmiddels heeft het college besloten dat de toeristenbelasting 2019 volledig zal worden gecompenseerd door de gemeente.
Daarnaast zal de gemeente tijdig en zo mogelijk versneld zijn facturen betalen. Voor ondernemers die contract
hebben met RDS worden andere regionale afspraken gemaakt.

Ten aanzien van de bevoorrading in de binnenstad is besloten de zakpalen de hele dag naar beneden te laten,
opdat winkels die nu alleen in de middag open zijn, toch bevoorraad kunnen worden.

Warenmarkten (links naar uitzending NOS)

De aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet hebben niet geleid tot een verandering ten aanzien van de
warenmarkten. De warenmarkten blijven vooralsnog open. De warenmarkt van afgelopen zaterdag is goed
verlopen. Wel waren er piekmomenten waarop het redelijk druk was. Ook is geconstateerd dat er efficiënter
gebruik gemaakt kan worden van het marktplein waardoor de kramen nog meer uit elkaar gezet kunnen worden.
Op deze manier kunnen dan ook de bezoekersstromen zich beter en volgens het handelingsperspectief van 1,5
meter over de Markt bewegen. In de communicatie zal de gemeente bezoekers weer wijzen op de belangrijkste regel:
voorkom contact en houd voldoende afstand (1,5 meter).

Evenementen

Het Kabinet heeft een aantal maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in zo goed mogelijke banen te leiden.
Een van de maatregelen was, dat alle evenementen met meer dan 100 personen geen doorgang vinden tot en
met 6 april. In de regionale noodverordening, is opgenomen dat het wel doorgang laten vinden van deze
evenementen strafbaar is. De Kabinetsmaatregelen zijn op 23 maart aangescherpt, waarbij alle bijeenkomsten
worden verboden tot 1 juni. De ‘ondergrens’ van 100 mensen is dus sindsdien vervallen. Organisatoren van
evenementen die subsidie ontvangen van de gemeente kunnen kosten die zij al gemaakt hebben betalen uit de
ontvangen subsidie. GoudApot hanteert een soortgelijke lijn.

Sociale initiatieven

Op dit moment zijn hier geen nieuwe bijzonderheden te melden behalve dan dat het mooi is om te zien dat er nog
steeds veel aanbod is voor hulp.


https://indebuurt.nl/gouda/nieuws/het-paasontbijt-dodenherdenking-en-bevrijdingsdag-in-gouda-afgelast~96252/

dinsdag 24 maart 2020

Uitgebreide maatregelen in Gouda door Coronavirus

Bron: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251
(Stand van zaken op 23 maart 2020)

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We hebben allemaal zo onze vragen. Hoe blijven we gezond? Hoe zal het gaan met ons werk of onze opleiding? Er zijn ook veel zorgen, maar gelukkig gebeuren er ook heel mooie dingen in Gouda en bieden jongeren en ouderen hun hulp aan.

Crisisorganisatie

De gemeentelijke organisatie heeft een crisisorganisatie opgericht die zich specifiek bezig houdt met alle vraagstukken die er leven als gevolg van corona. Elke dag vinden er twee overleggen met het Team Bevolkingszorg (TBZ) en een Bestuurlijk overleg plaats. In het Team Bevolkingszorg zitten medewerkers die zich bezighouden met bijvoorbeeld publieke zorg, omgevingszorg, ondersteuning en communicatie. In het TBZ worden onderwerpen besproken en voorbereid en weer uitgezet in de organisatie. Onderdelen die een bestuurlijke goedkeuring nodig hebben worden geagendeerd in het bestuurlijk overleg. In het bestuurlijk overleg hebben de burgemeester (of loco) en 2 wethouders zitting. De komende tijd zal er volgens deze crisisstructuur worden gewerkt.

Noodverordening Hollands Midden

Om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen van het kabinet, is vrijdag 13 maart een noodverordening vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, de heer Lenferink. Die geldt in de gehele regio. Zondag 15 maart om 18:00 uur is een aantal nieuwe maatregelen van kracht geworden met verstrekkende gevolgen: scholen en kinderopvang die dicht moeten, behalve voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Ook café’s, restaurants, seksinrichtingen, sauna’s en sportgelegenheden zijn per 15 maart 18:00 uur gesloten. 

Op 16 maart werd overigens nader gespecificeerd dat coffeeshops wel een afhaalfunctie open mogen houden. En dat ook horeca voor wat betreft afhalen en bezorgen onder bepaalde voorwaarden door kunnen functioneren. 

Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet op 23 maart zal naar verwachting de noodverordening worden geactualiseerd.

Dienstverlening en gemeentelijke processen

De gemeente vindt het belangrijk dat de dienstverlening aan haar inwoners zo veel als mogelijk doorgaat. Het Huis van de Stad is daarvoor ook gewoon geopend. Wel is er gecommuniceerd met inwoners over diensten die ook heel goed digitaal afgehandeld kunnen worden. Een bezoek aan het Huis van de Stad is dan niet nodig. 

Om de dienstverlening zo adequaat mogelijk in te zetten ten tijde van het coronavirus werkt de gemeente Gouda vanaf maandag 16 maart alleen op (telefonische) afspraak. En gesprekken met cliënten zoals bij de poortgesprekken worden zo veel mogelijk door een telefonische afspraak opgevangen. 

Voor die mensen die nog wel fysiek in het Huis van de Stad aanwezig zijn, is de volksgezondheid het vertrekpunt van handelen. Sociale contacten dienen tot een minimum te worden beperkt. Overleggen en vergaderingen gebeuren digitaal.

In verband met de coronacrisis zijn de donderdagavond openstellingen opgeschort. 

Huwelijken

De gratis huwelijken in het Huis van de Stad gaan gewoon door. Deze vinden tijdelijk in de raadzaal plaats om voldoende afstand te kunnen bewaren. Overige huwelijken tot maximaal 100 mensen kunnen ook doorgaan. Huwelijken in horecagelegenheden zijn daarbij niet toegestaan. 
Onderwijs en kinderopvang

Het besluit dat ook scholen en kinderopvang sluiten, is een heftige maatregel. Er geldt hierbij een uitzondering voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, zij kunnen wel naar school of de opvang. 

Onderwijzend en ondersteunend personeel zet alles op alles om het onderwijs (op afstand) zo veel mogelijk voort te zetten. Er wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. De gemeente staat in nauw contact met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in de stad om te bezien wat nodig is en hoe de gemeente kan ondersteunen. 

De coördinatie voor noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen ligt vanaf 18 maart bij de gemeente. Deze coördinatie houdt ook in dat de gemeente beziet of en zo ja op welke wijze kinderopvang en onderwijs in staat zijn om te voorzien in 24-uurs noodopvang van deze kinderen, mocht de situatie daar om vragen.

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Alles is er op gericht om de kritische processen voor kwetsbare Gouwenaars doorgang te laten vinden. Bij jeugdhulp, jeugdzorg en Wmo begeleiding wordt van geval tot geval bekeken of het contact opgeschort kan worden, volstaan kan worden met bijvoorbeeld begeleiding op afstand, of dat, waar dat echt nodig is, toch behandelingen worden gegeven. 

De hulp bij het huishouden wordt zo veel als mogelijk gecontinueerd op dit moment. Er zijn ook cliënten die zelf afzien van hulp. 

De reguliere dagbesteding is veelal gesloten. Voor bijzondere doelgroepen zoals vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt de dienstverlening zoveel mogelijk voortgezet. De dienstverlening moet wellicht binnenkort verder worden aangepast, als de personele bezetting minder wordt. 

Zowel bij de sociaal teams als bij Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel werken medewerkers vanuit huis en wordt afgewogen hoe de afspraken doorgang vinden, telefonisch of op huisbezoek met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. 

Over de voedselbank is een werkvorm gekozen om de komende weken degenen die echt afhankelijk zijn van een voedselpakket op een alternatieve wijze te ondersteunen. Ook zijn er hiervoor kabinetsmaatregelen aangekondigd.

Ondernemers

De maatregelen die zijn genomen betekenen ook spannende en ingrijpende tijden voor ondernemers. Dat geldt in het bijzonder voor de ondernemingen die genoodzaakt zijn om tijdelijk te sluiten, zoals de horeca en culturele instellingen. 

Maar er zijn ook veel winkels gesloten en (maak)bedrijven hebben bijvoorbeeld te maken met personeelsproblemen door het virus of leveranciers- en exportbelemmeringen. 

Het kabinet heeft inmiddels een noodpakket geïntroduceerd. 

De minister-president heeft in zijn toespraak persoonlijk onderstreept ondernemers te willen helpen in deze moeilijke tijd. 

Ook de gemeente Gouda heeft oog voor haar ondernemers, en hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Burgemeester en wethouders voeren momenteel (virtuele) gesprekken met partijen in de stad om te horen wat er leeft en wat voor vragen er specifiek zijn. Bijvoorbeeld met ondernemers, de cultuursector, sport, zorg en onderwijs. 

Het college zal de komende dagen bekijken in hoeverre we daar mogelijk lokale maatregelen aan toe kunnen voegen om ondernemers aanvullend op het noodpakket van het Rijk te ondersteunen. 

Op dit moment worden alle regelingen die er bestaan voor ondernemers en loketten waar zij terecht kunnen, gebundeld op de gemeentelijke website

De regeling voor ZZP’ers wordt nu door de VNG en Divosa verder opgepakt. De verwachting is dat het nog 1 a 2 weken duurt voordat de uitvoering hiervan rond is. 

GoudaOnderneemt heeft laten weten dat er een ondernemersportal/ -loket gaat komen onder hun regie.


Warenmarkten

De Goudse warenmarkten blijven open. De markt behoort tot de ‘vitale sector’ en maakt deel uit van de ‘voedselketen’. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen genomen door de kramen verder uit elkaar te zetten. Ook zal de gemeente de drukte op de markt monitoren. 
Aan bezoekers wordt wel het advies gegeven om te denken aan hun eigen gezondheid en die van een ander. 
De belangrijkste regels daarvoor zijn: voorkom contact, houd voldoende afstand (1,5 meter) en betaal met pin. Dat zijn dezelfde regels die gelden bij het ‘gewoon’ boodschappen doen in de supermarkt.

Evenementen

De maatregelen van het kabinet hebben ook grote gevolgen voor evenementen. Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers, waaronder ook de Kaasmarkt, zijn door de organisaties afgelast tot en met 6 april. 

Door het meest recente besluit van het kabinet zullen hier naar verwachting binnenkort aanvullende besluiten over komen.

Sociale initiatieven

Het college heeft oog voor alle initiatieven die er de afgelopen dagen zijn ontstaan in Gouda. Het is fantastisch dat inwoners er met elkaar de schouders onder zetten om er in deze moeilijke tijden toch het beste van te maken. Voor die mensen die niet het huis uit kunnen om even een boodschapje te doen, of eenzaam zijn en behoefte hebben aan een praatje. Ook veel jongeren zetten zich hiervoor in. 

Het college zal er voor zorgen dat dit soort lokale initiatieven ook zoveel mogelijk gedeeld worden via de gemeentelijke communicatiekanalen waaronder ook via de website www.gouda.nl/coronavirus.

Diep respect

Het coronavirus houdt ons allen bezig. De impact van de nieuwe maatregelen op onze samenleving is groot. Het college heeft diep respect voor al die mensen die direct of indirect zorgen voor onze veiligheid en gezondheid, en de opvang en het onderwijs van de kinderen. 

"Ook nu weer blijkt dat mensen in Gouda juist nu voor elkaar klaar staan. Alles is even anders. De komende tijd zal voor iedereen onwerkelijk en spannend zijn. 
Hou het hoofd koel en het hart warm. Samen kunnen we dit aan."


Bron: memo college B&W Gouda

dinsdag 17 maart 2020

Gouda op slot door Corona-virus

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251
Er zijn sinds 15 maart 278 geregistreerde besmettingen bijgekomen in Nederland. Het dodental is tot 17 maart gestegen naar 24. De verspreiding van het coronavirus zorgt er ook voor dat Koningsdag, op 27 april in Maastricht, is afgelast. Vandaag zijn scholen, de kinderopvang en de horeca voor het eerst gesloten. Air France/KLM houdt bijna de gehele vloot aan de grond. Er zijn duizenden vrachtwagens ingezet om de winkels weer vol te krijgen. Ondertussen opende het Rode Kruis een hulplijn voor mensen in thuisisolatie en quarantaine.
Premier Rutte zei vanavond in een historische toespraak dat een groot deel van de Nederlanders - veelal met een milde vorm van het virus - besmet zal raken. Dit is nodig om immuniteit voor het coronavirus te bereiken. "Op die manier kunnen we de mensen met een zwakkere gezondheid, beschermen", zo merkte de premier op.

Gouda Cheese Experience

In Gouda zijn inmiddels bezienswaardigheden, culturele instellingen, horeca en sportverenigingen gesloten.
Op dit moment zijn onder meer de St.-Janskerk, het Oude Stadhuis, Museum Gouda, de Goudse Schouwburg, Cinema Gouda, De Theaterbakkerheij, So What! en Filmhuis Gouda gesloten. 
Cheese Experience
De rondleidingen bij de Siroopwafelfabriek gaan tot nader bericht niet door. De winkel van Kamphuisen is nog wel geopend. Ook de geplande opening op 21 maart van de Gouda Cheese Experience wordt uitgesteld. 

Tevens zijn horeca en sportverenigingen gesloten. Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers gaan niet door. 

De locaties kijken of gecancelde evenementen op een later tijdstip doorgang kunnen vinden.

De raadsbijeenkomsten tot 6 april worden (zo goed als zeker) allemaal geannuleerd.VVV Gouda alleen virtueel bereikbaar

VVV Gouda in de Goudse Waag is vanaf dinsdag 17 maart  tot en met 6 april gesloten. De VVV is wel zeven dagen per week bereikbaar via website en telefoon.


Cruciaal beroep 

Ook in Gouda is het belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. 
Overigens geldt de regeling ook voor mensen die onmisbare functies vervullen bij vitale processen.

Diep respect

Burgemeester Pieter Verhoeve meldt in een bericht aan de Gouwenaars dat het Coronavirus ons allemaal bezighoudt. 

Veel mensen worden geconfronteerd met sluiting van een bedrijf of voorziening waardoor ze niet kunnen werken en voor eigenaren dreigt er een grote financiële strop.
Aan de andere kant wordt er onder andere in de zorg op dit moment heel veel van mensen gevraagd.

Ik sluit me aan bij de woorden van de burgemeester dat al die mensen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid veel respect verdienen.

Laat deze periode van grote onzekerheid ons met elkaar verbinden en laten we zoveel mogelijk voor elkaar klaarstaan.

Ter bemoediging volgen hier de woorden van onze burgemeester:

maandag 9 maart 2020

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’


Seksuele uitbuiting
Er leven duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. In Lesbos wonen zij in een ‘extra beveiligd’ deel van het kamp. Eind 2017 kwam de organisatie Save the Children met een rapport over (seksuele) uitbuiting van deze groep door volwassenen. Ze zijn zeer kwetsbaar, ze kunnen worden verhandeld en sommigen verdwijnen uit zicht.
Er is niets gebeurd
Bijna een half jaar geleden stuurde de Griekse minister van burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief naar alle EU-regeringen met het verzoek 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen. Van die groep is 92 procent jongen. De grote meerderheid is tussen de veertien en achttien jaar. 
In de praktijk is er - in ieder geval in Nederland - toen niets gebeurd. Begin dit jaar heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gevraagd de ‘dramatische situatie’ met de kinderen op de Griekse eilanden te bespreken met haar collega’s in Europa.
Europa wijst Nederland de weg..
Enkele landen in Europa hebben inmiddels besloten een aantal alleenstaande kinderen op te nemen: Finland 175 en Luxemburg 10. In Duitsland zet de stad Berlijn zich in om vluchtelingen uit Griekenland op te neme, maar ook het land zelf gaat zich inzetten voor het opnemen van deze kinderen.
Het voorbeeld van Berlijn heeft de Nederlandse vluchtelingenorganisaties en Defence for Children geïnspireerd om de Nederlandse gemeenten te gaan aanspreken. Met een oproep aan Nederlandse ­gemeenten willen vluchtelingenorganisaties een "coalition of the willing" creëren. 
Als genoeg steden in Nederland hulp aanbieden om 500 van deze tieners op te nemen gaat de regering hopelijk overstag en zal ze zich ook gaan inzetten voor deze extreem kwetsbare kinderen!
Voor zover nu bekend is er in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen inmiddels een raadsmeerderheid om een aantal kinderen op te nemen.
Urgentie neemt toe
Omdat vorige weekTurkije zijn grenzen weer geopend is de kans groot dat de zorgelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen nog verder zal toenemen. 
We willen in Gouda dat er daarom nu echt actie wordt ondernomen en daarom heeft de ChristenUnie, samen met D66, PvdA en SP vragen aan het college gesteld en hopen we dat we ook in Gouda bereid zijn om een aantal van deze kinderen op te nemen.