zaterdag 31 oktober 2015

Vrijwilligers bedankt!Vrijdagavond 30 oktober jl. was er voor de vrijwilligers de tweejaarlijkse bijeenkomst in de St.-Janskerk om ze namens de gemeente te bedanken voor hun inzet. Dit jaar was het thema: Goud voor elkaar!

Port

De opzet was weer wat anders:  zo'n 1.000 vrijwilligers konden nu genieten van een plankje met kaas en port.
Uiteraard was er ook frisdrank en wijn, maar het was wel opvallend dat de vrijwilligers geen koffie of thee konden krijgen. Het gebeurt voor velen volgens mij niet vaak dat je direct na de maaltijd (het feest was van 19.00 - 21.00 uur) wijn of port drinkt.


“Ik ben super trots op de Goudse vrijwilligers. Deze mensen hebben zoveel over om belangeloos iets te doen voor anderen. Ze zijn onmisbaar voor Gouda. Goudse vrijwilligers zijn Goud voor elkaar!”, aldus wethouder Laura Werger.23.000 vrijwilligers

Het is altijd weer mooi om te zien hoeveel mensen zich op allerlei manieren als vrijwilliger inzetten en elk keer realiseer ik me weer dat Gouda niet zo'n fijne stad zou zijn zonder deze mensen. 
Het is ongelooflijk dat Gouda maar liefst 23.000 vrijwilligers heeft en dat is op een totaal aantal inwoners van 71.000 echt veel!

Veel vrijwilligers lieten hun waardering blijken voor deze avond en er waren veel geanimeerde gesprekken.
Hopelijk is deze blijk van waardering een extra steuntje in de rug van de vrijwilligers om zich in te blijven zetten voor onze stad!

Voor nu: veel dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers in onze stad!


De St.-Janskerk was prachtig verlicht op deze avond en daarom een kleine foto impressie:dinsdag 27 oktober 2015

Warm welkom?


De afgelopen maanden kon je iedere dag wel een verhaal lezen over de vluchtelingen. Het is lang geleden dat een issue de gemoederen in Nederland (en daarbuiten) zo bezig houdt. De beelden van mensen die door weer en wind in een lange stoet door Europa trekken zal weinigen onberoerd hebben gelaten.

Nederland en Europa

Aan Nederland is (terecht) ook gevraagd om extra vluchtelingen op te nemen, maar het valt niet mee om in zo'n korte tijd deze mensen goed op te vangen en noodgedwongen wordt er nu vaak gekozen voor kortdurende opvang waardoor de mensen in Nederland van hot naar her worden gestuurd. Aan deze situatie moet wat mij betreft snel een einde komen, door adequate opvang op vaste plekken.
Tegelijkertijd staat internationaal gezien Europa voor de uitdaging om op een verantwoorde manier de toestroom af te remmen om te voorkomen dat het vluchtelingen vraagstuk volledig uit de hand loopt.

Nederlandse Volks-Unie

In de media lees je vooral over de weerstand tegen de komst van (grote) groepen vluchtelingen en ronduit onthutsend is wat er bij sommige bijeenkomsten wordt geroepen. Terecht wordt daarbij de vraag gesteld of plaatselijke bewoners zich zo fel manifesteren of dat radicalen, waaronder leden van NVU, deze bijeenkomsten "kapen" om hun opvattingen luidkeels duidelijk te maken.
Wat dat betreft was het - ondanks kritiek vanuit de wijk - een verstandig besluit van het Goudse college om te kiezen voor inloopavonden met gesprekken in kleine groepjes.

Respect

Duidelijk is in ieder geval dat de lokale overheid, ook in Gouda, goed moet luisteren naar de zorgen die er leven bij bewoners, maar tegelijk betekent dat ook dat we respect moeten hebben voor een besluit die op bestuurlijk niveau wordt genomen.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zei onlangs terecht: "Democratie is dat je naar elkaar luistert, maar niet dat iedereen het er mee eens moet worden."

Naïviteit

Het lastige is op dit moment dat ik vaak merk dat als je vóór de komst van het AZC bent, je al allerlei aantijgingen naar je hoofd krijgt geslingerd en soms ook van naïviteit wordt beschuldigd. Men tekent allerlei gevaren en mogelijke misstanden en staat dan meestal niet of nauwelijks open voor nuancering op basis van reële feiten of andere opvattingen.
Ruzies die binnenshuis in een opvangcentrum soms plaatsvinden worden door sommigen bijvoorbeeld klakkeloos als gevaar voor de omgeving buiten gezien, wat nog maar zeer de vraag is.

Welvaart

Dieperliggend probleem aan alle onrust is naar mijn mening dat we in een samenleving leven waarin mensen in toenemende mate vooral voor zichzelf gaan. Wat heeft iets voor impact op mijn persoonlijk leven of voor mijn welvaart etc. Het is electoraal verleidelijk om daar als politicus voeding aan te geven, maar het is niet een samenleving en een politieke houding waar ik voor ga.
Onze inzet is een samenleving die omziet naar elkaar en oog heeft voor de mens in nood en daar ook daadwerkelijk iets voor wil doen.

Dankbaar

Wat dat betreft ben ik dankbaar dat inmiddels heel wat mensen in Gouda hebben aangegeven hun talent en tijd te willen geven om iets voor de toekomstige bewoners van het AZC te willen betekenen  Het AZC biedt een kans aan de stad om ons te verbinden, maar dat vraagt wel om een bewuste, positieve keuze.

Kritiek

Ga ik nu voorbij aan zorgen en kritiek? Vind ik dat je niet tegen de komst van het AZC mag zijn? Absoluut niet! Iedereen heeft recht op een eigen mening en een deel van de zorgen zijn terecht. We moeten daarom zoveel mogelijk  rekening houden met die diversiteit aan opvattingen en gevoelens.

Maar als een besluit wordt genomen, zoals nu in Gouda door het college is gedaan, is het belangrijk dat we ons inzetten om de komst van het AZC zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid. Over het proces en de communicatie daarom heen valt best iets te zeggen, maar om daarover een debat te houden wakkert nu alleen de emoties aan.

Gastvrij

Het komt er nu op aan om ons hoofd koel te houden en met voor- en tegenstanders, met blijde en bezorgde bewoners, zo goed mogelijk de randvoorwaarden rond de komst van het AZC voor te bereiden zodat zoveel mogelijk betrokkenen het uiteindelijk eens zijn met wat er in de bestuursovereenkomst (waarin alle afspraken worden vastgelegd) komt te staan.


Ik heb het al vaker gezegd: ik hoop oprecht dat we ons als stad gastvrij zullen opstellen en bereid zullen zijn om ons in te zetten voor een betere toekomst voor de tijdelijke mede-bewoners van Gouda!

maandag 19 oktober 2015

Zotte Zaterdag

Theorasmus :-)                              [foto: Marianka Peters]
Zaterdag 17 oktober was het al weer de vierde keer dat Zotte Zaterdag in Gouda werd georganiseerd.
Op deze dag staat Erasmus centraal, die volgens sommigen in onze stad is geboren, maar er in ieder geval een deel van zijn leven heeft doorgebracht.

Zotte Zaterdag is een feestdag ter ere van Erasmus met een knipoog naar zijn beroemde boek: Lof der Zotheid.
Er was op deze dag een uitgebreid programma met o.a. een optocht vanaf het Weeshuis, narren, oude ambachten etc.

Dat Gouda de bezoeker echt wat te bieden heeft werd op deze dag opnieuw aangetoond!

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, daarom hieronder een foto impressie:


Eigen stalling voor Erasmus...?Moeder van ErasmusFeestelijke dag voor Erasmuswoensdag 14 oktober 2015

Koudasfalt onder vuur!


Op 8 oktober stond er een bericht in het AD dat Gouda Positief ronduit “nee” zegt tegen het plan om het terrein van Koudasfalt aan te kopen en dat de ChristenUnie en CDA kritische vragen hebben gesteld.

De kritiek zwelt aan volgens het AD en zo komt de ontwikkeling op dit terrein onder druk te staan.

Mogelijk is er straks geen raadsmeerderheid om deze locatie anders en meer duurzaam te gaan ontwikkelen.

Gouda Positief

Gouda Positief beweert dat ze “nee” zeggen omdat de Gouwenaars dit plan niet willen. Ze hebben een enquête gehouden onder ongeveer 75 (...) Gouwenaars en 75% daarvan heeft volgens hen aangegeven tegen de aankoop te zijn.

De gang van zaken is naar mijn mening in werkelijkheid anders: van meet af aan was hun wethouder Jan de Laat tegen de aankoop van dit terrein en bij de voorjaarsnota gaf fractievoorzitter Johan Weeber ook al aan dat hij de aankoop niet zou steunen. Kortom ze hadden hun standpunt al lang ingenomen!ChristenUnie

De ChristenUnie benadert het plan positief kritisch. Wij zien ook de risico’s en juichen het toe dat het CDA vragen heeft gesteld over mogelijke (toekomstige) aansprakelijkheid voor de gemeente rond het gif in de grond. Hier moet duidelijkheid over komen!

Maar we vinden wel dat als de risico’s beheersbaar zijn voor wat betreft de financiën en het gif, dat we de inwoners uit de stad een kans moeten geven om hier iets moois van te maken.
We hebben vaak onze mond vol over een “faciliterende overheid” en dat we burgerinitiatieven een kans moeten geven, laten we dat dan ook waarmaken als een groep enthousiaste Gouwenaars staat te popelen om op deze locatie aan de slag te gaan.


Vragen

We hebben diverse vragen aan het college gesteld, om duidelijkheid te krijgen over de financiën en om te vernemen of naast GOUDasfalt ook het 2e initiatief (zie afbeelding) een kans krijgt.
Het college blijft vasthouden aan exclusiviteit voor GOUDasfalt.
Dat betekent concreet dat beide initiatieven het beste in elkaar kunnen worden geschoven, al kost dat wellicht de nodige kopjes koffie, maar de stad is het meeste gediend met één breed gedragen plan. Dat versterkt het draagvlak en naar mijn mening ook de kans dat een raadsmeerderheid besluit om Koudasfalt aan te kopen.

Mocht de raad afzien van de aankoop van dit terrein, dan moeten we er rekening mee houden dat er nog vele jaren (zware) industrie op deze locatie zal blijven en dat moet je als Gouda (Positief) niet willen…!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Onze vragen en de antwoorden van het college zijn te vinden via:
vrijdag 9 oktober 2015

Worstelen met bezuinigingenGouda staat al enige jaren voor een grote opgave om flink te moeten bezuinigen. Dat wordt dit jaar nog eens versterkt door extra tegenvallers in de meicirculaire van het rijk, waardoor het college in 2015 eenmalig ruim 2 mln extra moet bezuinigen en in 2016 ook nog zo’n € 700.000,-.

Motie

Bij het behandelen van de kadernota in de zomer gaf het college niet helder aan op welke wijze die extra bezuinigingen in 2015 en 2016 zouden kunnen worden ingevuld en daarom heeft de ChristenUnie toen een motie ingediend om ruim voor de begrotingsbehandeling in november dit jaar met een voorstel te komen op welke wijze die extra bezuinigingen konden worden gerealiseerd, waarbij gevraagd is om meerdere keuze optie aan de raad voor te leggen. Deze motie is toen raadsbreed gesteund.

Memo

Na het reces is het college inderdaad met een memo gekomen, maar daarbij zijn geen concrete keuze opties voorgelegd en besloot het college om voor 2015 vooral (eenmalige) meevallers in het sociaal domein in te zetten. In totaal maar liefst een bedrag van bijna € 900.000,-, waarvan € 566.000,- op het minima beleid.
Voor de ChristenUnie was deze oplossing voor 2015 niet wat wij voor ogen hebben. 

Gelden voor het minima beleid moet voor minima beleid gereserveerd blijven. Verder lagen er geen concrete keuze mogelijkheden met consequenties voor. 
Wel kregen we een overzicht met allerlei mogelijke bezuinigingen, maar zonder goede toelichting en uitwerking is het ondoenlijk om daar als raad zelfstandig keuzes in te maken.

Nieuwe motie

We besloten daarom de motie die we bij de voorjaarsnota hadden opgesteld wat aan te scherpen en die nogmaals aan de raad voor te leggen. 
Ditmaal besloten diverse fracties echter niet opnieuw aan te haken en vooral bij de coalitie partijen had het er alle schijn van dat ze vooral de wethouder van financiën in bescherming wilden nemen.

Septembercirculaire

Onlangs is de "septembercirculaire" van het rijk ontvangen en daaruit blijkt dat het financiële plaatje voor Gouda toch wat positiever wordt. Daarom hoeft er op armoedegelden minder te worden bezuinigd. Er wordt nu ingezet op een vrijval van gelden van € 316.000,- i.p.v. € 566.000,- en zo blijft er € 250.000,- meer beschikbaar om de armoede te bestrijden in 2015. Als deze gelden niet (geheel) nodig zijn wil het college die toevoegen aan de reserve voor de 3 decentralisaties, zodat de middelen ook na 2015 beschikbaar blijven voor het sociale domein.
Dit is een positieve ontwikkeling en daarmee wordt onze motie voor een deel gelukkig alsnog uitgevoerd.