donderdag 27 september 2012

Donkere wolken boven GoudaWoensdagavond was er een debat over de kaders m.b.t. bezuinigingen met het oog op de begroting die over enkele weken aan de raad zal worden aangeboden.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota (in juni) was nog onvoldoende financiële informatie beschikbaar om als raad kaders te kunnen stellen voor de begroting die op 10 november a.s. vastgesteld moet worden.

Op verzoek van Gouda Positief en GBG was er op deze avond alsnog de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan over de kaders en input aan het college te geven voor de begroting 2013-2016.

Opvallend was dat Gouda Positief er vervolgens voor koos om geen inhoudelijke bijdrage te leveren en de college partijen er ook grotendeels voor kozen om geen inhoudelijke bijdrage te leveren.
GoPo is klaar met dit college en wil het liefst verkiezingen, maar de college partijen bleven vaag over hun matte vertoning. Ze houden hun kruid liever droog tot de bespreking van de begroting. Alsof dat dan nog zin heeft, want dan is alles al uitgewerkt en kan je niet of nauwelijks iets veranderen.

Jammer dat ze hiervoor kozen, want het was het enige moment om nog kaders te kunnen meegeven voor de begroting en met alle financiële perikelen is input en creatief meedenken geen luxe.

De ChristenUnie heeft voor een andere opstelling gekozen en heeft 14 punten ingebracht als input voor de begroting.
We hebben hiervoor veel waardering gekregen en we zijn blij met de toezegging van wethouder Hans van den Akker (Financiën), dat bij de begroting een memo zal worden toegevoegd waarin op deze punten zal worden ingegaan.
Overigens hebben we kritiek geuit over de memo van het college als input voor debat. Het bevatte een aantal richtingen, maar gaf nauwelijks inzicht in de voorgenomen keuzes en maatregelen, terwijl we al over een paar weken de begroting ontvangen.

In vogelvlucht zal ik nu de meeste punten weergeven die we hebben ingebracht.
Als u het complete stuk wilt lezen kunt u me daarvoor mailen: theo.krins@gouda.nl1. Gelden voor Educatiemiddelen - mogelijk terugbetalen van € 850.000
Goede zaak dat wethouder Van den Akker het risico van terugbetaling zal door vertalen bij het 2e ijkmoment, maar daarmee wel extra taakstelling voor de bezuiniging.

2. Wet Werk en Bijstand  
Afgelopen jaar heeft een tekort geleid tot een aanslag op onze reserves van 4,5 miljoen euro. De accountant was begin dit jaar helder: bij een voorzienbaar risico moet je een reservering doen. Ook voor komend jaar is een overschrijding te voorzien. Op welke wijze is het college voornemens dit al dan niet mee te nemen in de begroting voor 2013

3. Spaarambitie
Het weerstandsvermogen is bedenkelijk laag, maar de bezuinigingsopdracht is daarnaast enorm stevig. In hoeverre blijft de spaarambitie (om het weerstandsvermogen te versterken) voor het college overeind? O

4. Samenwerking met het bedrijfsleven of burgers en crowdfunding (alternatieve financieringsbronnen).
Bij de voorjaarsnota werd aangegeven dat deze gedachte interessant is. Wordt deze mogelijkheid nu serieus opgepakt? We moeten naar onze mening alle mogelijkheden onderzoeken!

5. Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën)
De Wet HOF vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de mede overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), want de beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie-saldo) geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: bij het relevante EMU tekort horen ook de tekorten van de decentrale overheden. Daarom wil de Rijksoverheid, die beboet kan worden als de 3% norm overtreden wordt, grip hebben op deze mede overheden. Indien de lagere overheden hun tekort niet houden onder de af te spreken percentages, wordt er via het Gemeente- en Provinciefonds een boete opgelegd.
De ChristenUnie wil graag weten in hoeverre met deze naderende wetgeving al wordt rekening gehouden bij de komende begroting.

6. Taskforce versterking weerstandsvermogen 
Gelet op forse bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren maakt aanblijven van deze Taskforce de komend jaren noodzakelijk

7. Reserves verbonden partijen
De Taskforce heeft geconcludeerd dat de reserves bij de verbonden partijen zich in een zorgwekkend tempo ontwikkelen en dat het risico bestaat dat de partijen (lees: Gouda e.a.) extra zullen moeten gaan bijdragen.
In hoeverre wordt hier beleid op gemaakt (omgaan met verbonden partijen en meer sturing op de financiën) om een mogelijk financieel debacle te voorkomen?

8. Geen enkele post is meer ‘heilig’: wordt ook gekeken naar Armoedebeleid en Veiligheid
Wat is de reden dat college nu afwijkt van haar uitgangspunten? Vindt het college het acceptabel om wel te bezuinigen op armoede beleid en tegelijkertijd niet tot 25 duurste gemeenten te willen horen….
Veiligheid: de rijkssubsidies zijn voor een deel beëindigd en we zullen alle zeilen bij moeten zetten voor het zoveel mogelijk in stand houden van wat is opgebouwd en daarmee voor een geloofwaardig veiligheidsbeleid. Waar denkt het college financiële ruimte te kunnen vinden?

9. Europese subsidies
Nu de bezuinigingstaakstelling alleen maar groter wordt, resteert er steeds minder ruimte voor ambities.
Wat wordt nu concreet gedaan om met andere gemeentes in Zuid-Holland gezamenlijk in te zetten op het verkrijgen van Europese subsidies (zie ook aanbeveling Taskforce)? Zijn er al afspraken gemaakt?

10. Inzet vrijwilligers / WMO 
Het is verleidelijk om een extra inzet van vrijwilligers te gaan vragen, maar laat het college daarbij wel reëel blijven: we moeten waken voor een onrealistisch beroep op de samenleving.
Als hiervoor concrete plannen worden gemaakt, dan verwachten we van het college een helder beleid, met als inzet dat het een positieve uitwerking op de samenleving heeft.

vrijdag 21 september 2012

Bewogen avond in Gouda

   

Woensdag 19 september was er een bijzondere raadsbijeenkomst voor de ChristenUnie:
voor het eerst heeft onze fractie om een interpellatie debat aangevraagd en tevens namens we afscheid van ons burgerraadslid Sieds Elze Sennema en mochten we Wout Schonewille verwelkomen als nieuw burgerraadslid.

Schuldhulpverlening

Op deze avond kwam ook het laatste rapport van de Goudse Rekenkamer aan bod, dat gaat over de schuldhulpverlening.
Formeel is de rekenkamer sinds 1 juli niet meer in functie, daar we sinds die datum een regionale rekenkamer hebben. Dit werd door de leden van de Goudse Rekenkamer wel heel letterlijk geïnterpreteerd, want niemand had meer de moeite genomen om het rapport toe te lichten.
Dit was jammer, ook voor henzelf, aangezien er heel wat complimenten werden uitgedeeld over de kwaliteit van het rapport en dat is in het verleden wel eens anders geweest...

Interpellatiedebat

De fractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over het mogelijk moeten terugbetalen van maar liefst € 859.000,- van het participatiebudget. Ook heeft ze zich gestoord aan de wijze waarop de raad tot nu toe over dit dossier is ingelicht.

In de Nieuwsbrief van de Gemeenteraad staat kernachtig:
"Het geld is weliswaar besteed aan het doel waarvoor de gemeente het gekregen had, maar de administratieve verantwoording is niet helemaal correct en op tijd verlopen. De ChristenUnie wil garanties dat zoiets nooit meer kan gebeuren en heeft vraagtekens bij de manier waarop de informatievoorziening naar de raad is verlopen. Het college wilde op een aantal vragen geen antwoord geven omdat de zaak nog onder de rechter is. De ChristenUnie en andere fracties toonden hiervoor begrip maar willen het onderwerp mogelijk opnieuw bespreken als er een uitspraak in hoger beroep is."


Afscheid van Sieds Elze
Beëdiging van Wout Schonewille (ChristenUnie) en Wim Meijerink (CDA) 

Afscheid en welkom

Aan het eind van de besluitvormende raadsvergadering nam burgemeester Jan Mans afscheid van Thomas van Dijk (CDA) en Sieds Elze Sennema (ChristenUnie). Sieds Elze kreeg heel wat complimenten te horen en het is jammer dat hij de politiek gaat verlaten. Hij was beoogd opvolger van Gerard Schotanus, maar door het aanvaarden van een baan op de Veluwe is alles anders gelopen.
Wout Schonewille staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie en is al enige tijd betrokken bij de plaatselijke politiek. De fractie is blij dat hij bereid zijn kennis en talenten in te zetten als burgerraadslid.

Al met al was het een avond waarin de ChristenUnie zich nadrukkelijk heeft geprofileerd, al is dit geen doel in zichzelf, aangezien we in de politiek actief zijn om een bijdrage te leveren aan het goed besturen van onze mooie stad Gouda.

maandag 17 september 2012

Overlast moet worden aangepakt!De situatie rond de P.C. Hooftstraat en de Bosweg houdt de gemoederen flink bezig. Eerst schreef ik al over de verwaarlozing van het parkje, dat na het publiceren van mijn blog daarover overigens wat is opgeknapt….
Vandaag schrijft collega Gerard Schotanus over de parkeerproblematiek aldaar en ik maak nu de drieluik compleet door een bijdrage over de veiligheid.

De veiligheid is een issue bij het einde van de Bosweg (ter hoogte van de P.C. Hooftstraat), dat een doodlopende weg is.

Dit gedeelte van de straat is sinds het is afgesloten voor doorgaand verkeer aan het verloederen gegaan en het is inmiddels een geliefde plek voor drugdealers en er worden ook gedragingen gesignaleerd die wijzen op prostitutie. Ook autokrakers slaan hier regelmatig hun slag.

Collega Schotanus voert met de bewoners terecht aan dat het een goede zaak zou zijn om de Bosweg daar aan te pakken en op deze plek extra parkeerplaatsen aan te brengen. Dat kan in het tekort aan parkeerplaatsen worden voorzien. Tevens wordt dan de verpaupering van deze straat aangepakt en de huidige parkeeroverlast in de P.C. Hooftstraat hopelijk opgelost.

Als er dan ook goede verlichting bij dit gedeelte van de Bosweg wordt aangebracht en de weg weer wordt opengesteld voor verkeer dat de dijk op wil rijden, zal deze straat naar verwachting minder aantrekkelijk worden voor overlast gevend gedrag en hebben we weer een probleem minder in Gouda.

Daarnaast ik het ook noodzakelijk om het parkje vanaf nu goed te onderhouden en hier en daar op te knappen. Overigens moet dan ook het overlast gevend hang gedrag worden aangepakt door goede verlichting, zeker waar een bankje staat en handhaving.

Als dit parkje goed wordt aangepakt zal het een leuke plek zijn om te wandelen en te spelen en dat zal de uitstraling van dit gedeelte van de wijk absoluut ten goede komen, zeker als ook situatie aan de Bosweg wordt aangepakt.donderdag 13 september 2012

Mohammed naar Den-Haag!


Op 12 september 2012 hebben we een historische dag beleefd. Nog nooit haalde de VVD zoveel zetels in het parlement en niemand had verwacht dat deze partij en de PvdA zoveel zetels in de wacht zouden slepen.

Toen ik rond 21.00 uur de eerste prognose zag kon ik mijn ogen niet geloven. Wat een slagveld. Twee reuzen en daarna heel lang niets. Vervolgens enkele partijen met tussen de 12 en 15 zetels en tenslotte nog wat partijen met minder dan 10 zetels.

Ik realiseerde me meteen dat voor collega raadslid Mohammed Mohandis (PvdA, nummer 33 op de landelijke lijst) een droom werkelijkheid ging worden. Al jarenlang is hij actief in de politiek en kreeg landelijke bekendheid toen hij voorzitter was van de Jonge Socialisten. Hij werd genomineerd voor de  TANS Talents Award (2010) en Jong raadslid van het Jaar (2007 en 2008). Ook in Gouda heeft hij zich gemanifesteerd, al was dat vooral buiten de raad.
Hij kan nu de komende jaren zijn talenten gaan inzetten in de Tweede Kamer en ik wens hem daarbij veel succes!

Ik baalde ervan dat de ChristenUnie opnieuw op verlies stond en genoegen dreigde te moeten nemen met 4 zetels. Ik was daarom erg opgelucht toen net na middernacht de partij weer op 5 zetels stond en dat ook heeft vast weten te houden.
In Gouda zijn we heel licht gegroeid en het mooi om te constateren dat we in Gouda een trouwe achterban hebben.

Voor de SGP was het feest en de jarige Kees van der Staaij kreeg een prachtig verjaardagscadeau, doordat ze er een derde zetel bij hebben gekregen.

Ik ben dankbaar dat de ChristenUnie en de SGP samen nu 8 zetels in het parlement hebben. Ofschoon we als christenen het niet zoeken in de macht van het getal, is het toch fijn om het werk met meer mensen te kunnen te doen en bij stemmingen in de Tweede Kamer ook beter het verschil kunnen maken.


Voor het CDA waren de druiven zuur. Het verwachte verlies kwam er daadwerkelijk en het zal voor deze partij erg wennen zijn om met zo’n kleine fractie te moeten verder gaan. Het zal nog een hele uitdaging worden voor deze partij om de kiezers terug te winnen. Ze zal wat mij betreft dan toch een meer helder profiel moeten gaan krijgen.

Het wordt nu een spannende tijd rond de formatie en er zal de komende tijd naar verwachting veel radiostilte in acht worden genomen.

Helaas heeft een meerderheid in de Tweede Kamer besloten de koningin geen rol meer te geven en daarom hebben de fractievoorzitters nu zelf besloten dat Henk Kamp (VVD) als verkenner gaat optreden om te peilen wat er bij de verschillende partijen leeft.

Over een week brengt hij daarover verslag uit en dan zal er naar verwachting een informateur worden benoemd. Het ligt in de lijn van de verwachting dat er wordt aangestuurd op een kabinet van VVD en PvdA, aangevuld met één of twee andere partijen, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te hebben.


Het meest logisch kabinet is naar mijn mening: VVD – PvdA – CDA. Het CDA ligt namelijk bij beide andere fracties goed, is een echte bestuurderspartij en kan het nodige masseerwerk verrichten tussen de twee andere partijen.

We mogen hopen dat we een kabinet krijgen die de belangen van ons land op een goede wijze zal behartigen en ook oog zal hebben voor wat er leeft in de volle breedte van onze samenleving.

dinsdag 11 september 2012

Christelijke partijen niet afschaffen!Onlangs baarde de bekende dominee Paul Visser uit Amsterdam opzien door in een column te schrijven dat wat hem betreft de christelijke partijen mogen worden afgeschaft.

Hij heeft (gelukkig) wel veel waardering voor politici als Van der Staaij (SGP), Slob (ChristenUnie) en Van Haersma Buma (CDA), vanwege hun gedrevenheid en onverschrokkenheid.
Waarom dan die stellingname?

Christelijke partijen afschaffen?

Paul Visser vindt dat nu de christelijke politieke partijen in de minderheid zijn, het de ellende is dat hun optreden naar zijn mening een omgekeerd effect heeft.
"Juist als een christelijke partij haar punten op tafel legt, worden anderen extra alert. En zodra zij maar ruiken dat er een christelijk luchtje aan zit, het iets van doen heeft met de Bijbel, worden ze argwanend. Alles mag, behalve christelijk. (...)
Met het inmiddels beruchte, maar vaak onjuist geïnterpreteerde adagium van 'scheiding tussen kerk en staat' wordt ingebrachte items al bij voorbaat af geserveerd.:
De weerzin krijgt soms zelfs de geur van 'over mijn lijk'. Gevolg: als christelijke partijen punten inbrengen vanuit het christelijke gedachtengoed worden er krachten losgemaakt die leiden tot tegengestelde ontwikkelingen. Dat is de ellende."

Geen hak willen zetten

Deze opstelling van Paul Visser maakte in (christelijk) Nederland het nodige los en dat leidde er al snel toe dat hij in een naschrift aangeeft dat het allerminst zijn bedoeling was om de huidige christelijke partijen een hak te zetten, maar juist te pleiten voor een zo adequaat mogelijke inbreng van de christelijke politiek in een steeds verder seculariserende samenleving.

Krachtig ander geluid

Senator Roel Kuiper (ChristenUnie) kwam al snel met een reactie op de column en bevestigt dat een christelijk geluid een tegengeluid oproept, maar dat dit niet specifiek op christenen is gericht. Dat zie je veel breder in de politiek.

Juist de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie overigens (en ook de SGP) laten zien dat ze het regeringsbeleid hebben kunnen beïnvloeden en huidig kamerlid Esmeé Wiegman is uitgegroeid tot het kamerlid met de meeste aangenomen moties!
Er zijn voor christelijke partijen (lokaal, provinciaal, landelijk en Europees) gelukkig volop mogelijkheden en er is daarom geen enkele reden om te somberen.

Opgaan in algemene partijen?

Je zou kunnen overwegen om te streven naar een aantal algemene partijen en vanuit die partijen je als christen te manifesteren. Tijdens een gesprek over de toekomst van de christelijke politiek (Westerkerk, Gouda) kwam dit deze week ook aan de orde.
Deze keuze betekent echter naar mijn mening een enorme miskenning van de kracht van het huidige stelsel met prima mogelijkheden voor christelijke partijen. Het betekent ook dat een herkenbaar christelijk geluid zal verdwijnen.

Jaloers

Roel Kuiper zegt terecht dat we moeten beseffen dat christenen in het buitenland vaak jaloers zijn op de mogelijkheden die we hebben in Nederland.
Christenen kunnen vanuit hun overtuiging participeren in een christelijke partij, die zich inzet voor godsdienstvrijheid, sociaal kwetsbaren, gezonde overheidsfinanciën, goed beheer van de schepping enz.

Christelijke partijen handhaven!

Geen enkele reden dus om de christelijke partijen af te schaffen, integendeel! Laten we dankbaar zijn dat in Nederland er diverse mogelijkheden zijn om vanuit een specifieke overtuiging politiek te bedrijven; dat maakt onze democratie alleen maar sterker en verhoogt haar legitimiteit.


donderdag 6 september 2012

Iedere 6 jaar verkiezingen


Op dit moment gaan we iedere vier jaar naar de stembus voor de lokale en provinciale verkiezingen en ongeveer iedere twee jaar voor de Twee Kamerverkiezingen (....).
Aan al deze verkiezingen gaan tijdrovende en - voor de politieke partijen -  kostbare campagnes vooraf.

Kostbare campagnes

De campagnes verlopen steeds meer via de (moderne) media en zijn bedoeld om de kiezers te verleiden om vooral op een bepaald iemand te stemmen, want de partij en het verkiezingsprogramma boeien maar weinig (potentiële) kiezers.
Dat merk je ook bij Kieswijzer. Als er op basis van inhoud een bepaalde partij naar voren komt, is men dikwijls heel verrast en kiest uiteindelijk toch voor iemand die aanspreekt.

Je merkt bij die campagnes dat het steeds moeilijker wordt om kiezers te boeien voor een breed scala aan thema's. Meestal is er een hype rond één of twee thema's en die bepalen dan het verloop van de campagne en de uiteindelijke verkiezingsuitslag.

Als ik uitga van een stabiele situatie, dan heeft een kabinet of college vervolgens 4 jaar de tijd om beleid uit te voeren en dat betekent in de praktijk dat er aan het begin de nodige inwerktijd nodig is. Vanaf het 2e jaar komt het bestuur op stoom, maar dat stopt al weer in de loop van het 3e jaar, aangezien er dan gecalculeerd wordt wat een mogelijk besluit kan betekenen voor de verkiezingsuitslag.

Slechts 1,5 jaar effectief

Door iedere vier jaar het verkiezingscircus op te tuigen heb je eigenlijk maar een periode van zo'n 1,5 tot 2 jaar een daadkrachtig bestuur, als die al daadkrachtig is....

Zittingsduur naar 6 jaar

Ik pleit daarom voor een verlenging van de zittingsduur naar 6 jaar, zodat er meer ruimte komt voor een stevig beleid en er minder kostbare campagnes nodig zijn.

Er komt dan ook meer terecht van langjarige visies (die nu nogal eens onderweg (deels) sneuvelen omdat ze langer lopen dan de zittingsduur van het kabinet of college) en het zal hopelijk ook de 'waan van dag' meer naar de achtergrond dringen en dus de 'hype cultuur' wat doen afkoelen.

Zeker in deze economisch barre tijden is het meer dan ooit noodzakelijk dat er een bestuur is die echt een klus kan uitvoeren en dat red je met een interval van (maximaal...) vier jaar in de praktijk nauwelijks en dat draagt ook niet bij aan het vertrouwen in de politiek.

Als er meer tijd is om het beleid uit te zetten, zal dat bijdragen in het vertrouwen in de politiek (omdat het voor de burgers beter te volgen is) en kosten besparen, daar een ingezette koers langer kan worden vastgehouden.

Verantwoordelijkheid

Als een bestuur meer de tijd krijgt komt het ook steeds meer aan op inhoud, al vraagt het ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel van de politici.
Vooral in de landelijke politiek leeft de laatste jaren wel erg de cultuur om tussentijds de stekker eruit te trekken, waar door ons land behoorlijk  wordt lam gelegd. Ik kan me daarbij niet aan de indruk onttrekken dat bij diverse politieke partijen electorale motieven zwaarder wegen dan het landsbelang....

Résumerend: er is best wat af te dingen op een zittingsduur van 6 jaar (bij een slecht bestuur ben je langer de klos), maar de voordelen wegen wat mij betreft zwaarder.

zaterdag 1 september 2012

Bewoners zijn het zat!Na het Groenboek van de ChristenUnie in 2010 leek het beter te gaan met het (groen)onderhoud in Gouda, maar er bereiken me nu weer signalen dat het niet overal naar wens gaat.

P.C. Hooftstraat
In deze blog wil ik aandacht besteden aan het parkje in de P.C. Hooftstraat en de Bosweg in de wijk Korte Akkeren.
Dit kleine stukje groen wordt door de bewoners gekoesterd, maar de gemeente en Cyclus denken hier anders over, want het gaat om een behoorlijk verwaarloosd stukje natuur!
Ook de veiligheid is in deze buurt in het geding, maar daarover in een andere blog meer.

Lelijkste gebouw
De aanblik wordt o.a. verpest door een rioolgemaal met noodpompen en een verwaarloosde trap achter dit gebouw. Bijkomend punt is dat de noodpompen aanvankelijk volgens de omwonenden nogal wat geluidsoverlast veroorzaakten en dat dit na lang aandringen van hen op nogal primitieve (maar wel effectieve...) wijze is opgelost door rubbers onder de containers met pompen en.... een stel extra containers te plaatsen. Het foeilelijke gebouw en de staat van onderhoud levert in ieder geval één prijs op: lelijkste gebouw van Korte Akkeren...
Het mooiste zou zijn als dit gemaal kan verdwijnen, maar aan de buitenzijde het zicht verbeteren is wel het minste wat er moet gebeuren.

Hondenpoep
Het parkje - dat op zichzelf een leuke speelplek kan zijn - is niet vrij van uitwerpselen van honden en volgens de bewoners wordt er niet gehandhaafd. Er staat niet eens een bord. Wellicht wordt het stilzwijgend beschouwd als een uitlaatplek, maar daarmee ontneem je de buurt wel een speelplek en het komt de kwaliteit van het stukje groen niet ten goede.

Verwaarlozing
Het onkruid groeit rond het rioolgemaal welig en ook verder ziet het groen in het parkje er onverzorgd uit. Het geeft zelfs een onveilig gevoel. Tijd voor een grondige maaibeurt en een toezegging dat het regelmatig gaat worden onderhouden!
Door de verwaarloosde omgeving met weinig tot geen sociale controle is het ook een hangplek voor jongeren die vervolgens behoorlijk wat zwerfvuil achterlaten.

Als dit stukje groen wordt aangepakt is het raadzaam om een alcohol verbod van kracht te laten zijn en een bordje te plaatsen met "huisregels".

Het is jammer dat iedere keer weer moet worden vastgesteld dat we niet altijd zorgvuldig omgaan met ons groen, wat toch al zo spaarzaam is. Als we trots zijn op onze stad laten we dit toch niet gebeuren?