zaterdag 27 april 2013

Mirakelse dag in GoudaIn samenwerking met Buurtschap Stolwijkersluis is er vandaag (27 april) feest bij de Stolwijkerschutsluis. 
Met een leuk programma voor jong en oud wordt op deze dag de restauratie van de Stolwijkerschutsluis gevierd.

Vanavond is het hoogtepunt als het stuk 'Mirakel van de Sluis' wordt opgevoerd. In dit stuk speelt zowel de geschiedenis van de sluis als het leven van sluiswachter een belangrijke rol.
Helaas heb ik hiervoor geen kaart kunnen bemachtigen, maar in de lokale pers zullen vast wel foto's komen te staan.

Hieronder een foto impressie

alles onder controle

veel belangstelling

de Goudse liberators
nostalgie

stoer....!
oog voor details...

Chevrolet (1945)


de kleinsten hebben het prima naar hun zin

foto's van vroeger bekijken

mirakelse muziek

bootjes maken

mooi resultaat

historische schepen

podium voor "Het Mirakel van de Sluis" 

vers gerookte vis

historische schepen

Stolwijkerschutsluis vanaf de Hollandse IJssel

veerdienst naar Molen het Slot

sluis gaat open

Co van der Horst als stoere sluiswachter

sluis aan de andere zijde gaat open
donderdag 25 april 2013

Na het zuur komt het zout

Leendert van Bloois (alg. directeur van Cyclus) ontvangt een grote zak zoute drop van Theo Krins
(foto: Astrid den Haan)


De winter van 2010-2011 was heftig en in Gouda was er sprake van barre omstandigheden op wegen en fietspaden. Naar het oordeel van de ChristenUnie was de gladheidsbestrijding tekort geschoten en op basis van input van inwoners in Gouda en hebben we toen een Witboek gemaakt met maar liefst 20 aanbevelingen.

Cyclus pakte het sportief op en nam het witboek mee voor het draaiboek voor de winter van 2011-2012.
De winter van 2012-2013 was een goede testcase of de gladheidsbestrijding verbeterd zou zijn. Cyclus had nieuwe voertuigen in dienst genomen en de organisatie stond op scherp. Ze wilde perse dat het deze winter goed zou gaan.
Toen het eenmaal begon te sneeuwen werd er direct voortvarend opgetreden en we hebben veel complimenten over de gladheidsbestrijding gehad, vooral over de goed begaanbare fietspaden.


Nu de winter achter ons ligt hebben we besloten zowel Cyclus als de verantwoordelijke wethouder Wendy Ruwhof op 24 april in het zonnetje te zetten door het overhandigen van een grote zak zoute drop. Ze kregen echter ook een aantal aanbevelingen.
Want op een aantal punten kan het naar onze mening nog altijd beter.

Theo Krins, wethouder Wendy Ruwhof en Gerard Schotanus
(foto: Marianka Peters)

De belangrijkste aanbevelingen voor het winterdraaiboek 2013-2014 zijn:

 1. In sommige woongebieden (o.a. vlakbij scholen [vooral Goejanverwelleschool en bijvoorbeeld de Rietzoom]) wordt door het niet strooien veel overlast ervaren door de bewoners en dat levert de nodige onbegrip en frustraties op. Het is goed om actief een meldpunt (website en telefoonnummer) specifiek over gladheidsbestrijding uit te dragen en ook adequate adviezen te geven, zoals informatie over strooiroutes, waar zout kan worden opgehaald en stimuleren dat iemand in zo’n buurt verantwoordelijkheid wil dragen voor coördinatie van zelf strooien en sneeuw ruimen. 
 2. Diverse inwoners vallen over het feit dat de strooikisten zijn vervallen in het strooiplan voor deze winter. Voor een deel zijn ze inderdaad overbodig geworden, omdat de bewuste wegen nu in de strooiroute zijn opgenomen, maar dat is niet in alle gevallen zo. Twee zaken zijn hier aan de orde: bewoners hebben communicatie over het verwijderen van de kisten gemist en daarnaast is bij het niet opnemen in de strooiroute ook geen alternatief geboden. Voor het komend seizoen moet hier wat ons betreft alsnog aandacht voor komen, met  name in de Kadebuurt was het soms levensgevaarlijk voor de fietsers.
 3. Bewoners die gebruik maken van de bewonersondersteuning krijgen volgens het winterdraaiboek een minicontainer. De geleverde containers zijn echter reguliere afvalcontainers die door hun diepte niet functioneel zijn en soms bij vergissing door de vuilnisophaaldienst worden meegenomen. Zorg voor komende winter dus voor duidelijk herkenbare en bruikbare containers.
 4. Ten aanzien van de strooiroutes hebben we een aantal specifieke locaties genoemd die aandacht behoeven:

 • Cornelis Ketelstraat e.o.    Opvallend is dat een door fietsers (scholieren) druk bereden route tussen de Karnemelksloot en Noothoven van Goorstraat niet wordt gestrooid. Ofschoon er keuzes moeten worden gemaakt, is er vanuit de bewoners wel de vraag gesteld om vanaf komend winterseizoen ook A.G. de Vrijestraat en Cornelis Ketelstraat in de strooiroute mee te nemen.
 • Turfsingel      Buiten de strooiroutes zijn er nog diverse wegen en fietspaden die redelijk intensief worden bereden, zoals de Turfsingel. Is het een mogelijkheid dat medewerkers van Promen een deel van die routes voor hun rekening nemen, zodat het totale bereik wordt vergroot en daarmee ook de verkeersveiligheid een extra impuls krijgt. Op basis van meldingen en eigen waarnemingen van Cyclus zou dit kunnen worden opgepakt.
 • Spieringstraat en Jeruzalemstraat   Genoemde straten zijn belangrijk, omdat er veel mensen door heen gaan op weg naar de St.-Janskerk, de Aloysiusschool staat er, de bibliotheek en je hebt hier Moskee El Fath. Deze straten kunnen eenvoudig worden meegenomen, aangezien parallel en dwars op de deze straten al wordt gestrooid.
 • Omlooppad en Boegpad    Jammer dat het Omlooppad en Boegpad niet sneeuwvrij gemaakt zijn.  Dit is een doorgaande fietsroute vanaf het industieterrein in Reeuwijk richting Glouchesterstraat en Mammoetgebied. 

zaterdag 20 april 2013

Trots van Gouda
Op 20 april is het Groenhovenbad in Gouda officieel geopend. Na pittige debatten en lang wikken en wegen is enige jaren geleden door de gemeenteraad besloten om de drie bestaande zwembaden te gaan sluiten en te kiezen voor één nieuw zwembad.
Het nieuwe complex is bevat meer zwemwater dan het naastgelegen zwembad De Tobbe, Het Spaardersbad en De Trefkuil. In totaal is er 1385 m2 zwemwater met ruimte voor recreatief zwemmen, zweminstructie, doelgroepzwemmen en (top)sport. Er zijn o.a. 2 grote (wedstrijd)baden, een doelgroepenbad met beweegbare bodem, 2 peuterbaden, een buitenbad en een ligweide. In het zwembad bevindt zich ook de horeca en de kantoren van Sport.Gouda.
Bij de opening konden we rondkijken in en rond het zwembad en het is een prachtig zwembad geworden. Voor velen, zeker de zwemliefhebbers, zal het dé trots van Gouda zijn. Het enige minpunt(je) is het buitenbad, dat betrekkelijk klein is en het is jammer dat de ligweide geen zicht heeft op het buitenbad.

Rol ChristenUnie
Nu het zwembad is opgeleverd is het ook leuk om nog even terug te blikken op wat er aan vooraf is gegaan.  Voordat er een besluit voor een nieuw zwembad is genomen heeft onze fractie een enquete uitgezet via de website van de ChristenUnie om te peilen hoe de inwoners van Gouda dachten over het al dan niet sluiten van de bestaande zwembaden en daarvoor in de plaats bouwen van één nieuw zwembad. We hadden toen een primeur: de resultaten mochten worden getoond tijdens een raadsbijeenkomst. Het leverde nogal wat tumult op, aangezien enkele fracties het geen representatief onderzoek vonden en voortaan mochten er geen presentaties meer op dergelijke wijze worden verzorgd. Het maakte ons niet zoveel meer uit,  we hadden ons doel bereikt en het was een leuke noviteit :-)


Rond de aanbesteding hebben we ons nogmaals nadrukkelijk met de besluitvorming bemoeid. Door de financiële crisis was het plan aangepast waardoor er o.a. minder zwemwater zou komen. Belanghebbenden waren hier terecht niet blij mee en uiteindelijk heeft de ChristenUnie toen voorgesteld om ook het oorspronkelijke plan in de aanbesteding te doen, omdat er door de crisis een goede kans zou zijn dat we voor een gunstige prijs toch het grotere zwembad zouden kunnen realiseren. Een raadsmeerderheid vond dit een goed plan en uiteindelijk is het bij de aanbesteding ook daadwerkelijk gelukt.
Compliment
 
Gouda mag zich gelukkig prijzen dat in deze financiële zware tijden het gelukt is om een dergelijk project succesvol te realiseren en een compliment voor wethouder Marco Kastelein is hierbij op zijn plaats.

Sluiting
 
Rond de zomer zullen de oude zwembaden worden gesloten en dat zal voor heel wat bewoners best jammer zijn, zeker voor degenen die nu dicht bij één van die zwembaden wonen. Hopelijk zal het nieuwe gebouw met alle faciliteiten dit gemis snel compenseren.

zaterdag 13 april 2013

Gouda worstelt met water
Deze week is op de raadsbijeenkomst onder andere het Activiteitenpan Stadsmarketing 2013 besproken. 

Prijzen

Het is mooi dat er in Gouda de laatste jaren veel (aansprekende) activiteiten zijn georganiseerd en dat dit ook niet onopgemerkt is gebleven. 
In 2012 wonnen we maar liefst 3 prijzen:
 1. The Passion - 1e prijs Beste Stadspromotie evenement
 2. Winterprogramma - 2e prijs Beste Culturele Regio evenement
 3. Goudse evenementen - 4e plaats Evenementenstad

Het jaar 2013 is ook goed begonnen want we zijn nu genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee. Wellicht zit er nog meer in het verschiet want er staan weer veel activiteiten op stapel in 2013.


Gouda Cheese

Om Gouda goed op de kaart te zetten wordt er gekozen voor: kaas, cultuurhistorie en de ligging (in het Groene Hart). Op zichzelf is dat prima, want over de hele wereld weet men dat er vanuit Gouda kaas komt (althans in naam). 
Het is wel vreemd dat het onderwerp "kaas" in het actieplan niet veel aandacht krijgt. Met dit wereldberoemde merk moet je toch heel veel kunnen doen!

Water

Maar het is minder logisch dat naast de trits: kaas, kaars en stroopwafel en de activiteiten rond Erasmus het onderwerp water wederom onderbelicht is gebleven

Ooit ontsprong de Gouwe als zijriviertje van de Hollandse IJssel. Op de zandbult die daar werd afgezet, ontstond de stad Gouda. Haar geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het water dat door de eeuwen heen zorgde voor bedrijvigheid en welvaart. Het belang van water is nog steeds te zien in de opbouw van de historische stad. Water en historie bepalen de Goudse binnenstad.

Diverse organisaties zien het bijzondere karakter van van Gouda als waterstad. 
Zo zet het Gouds Watergilde zich al heel wat jaren in om Gouda als waterstad op de kaart te zetten.
Ook is er de initiatiefgroep "Gouda sterk aan de IJssel" die zich sterk maakt voor alles wat in en rond Gouda met water te maken heeft en o.a. heel concreet streeft naar het openen van de Havensluis bij de Nieuwe Veerstal. Op dit moment ontbreekt daarvoor het benodigde geld, maar een aantal mensen is actief aan de slag om dit hopelijk toch voor elkaar te krijgen.

Toerisme

Het is onbegrijpelijk dat wethouder Van den Akker en stadsmarketing blijven verdedigen dat water niet onderscheidend genoeg is om als een belangrijk thema mee te nemen voor het activiteitenplan. Naar hun mening is het minder belangrijk, omdat vele steden met water te maken hebben. Ofschoon dat laatste uiteraard waar is gaat het voorbij aan het unieke, historische karakter van het Goudse water. 
Daarnaast wijst Hans Suijs van het Watergilde er terecht op dat water een katalysator is voor het toerisme. Levendigheid op het water geeft een goede impuls aan het toerisme in de stad. 
Tenslotte is het ook niet verstandig om water zo weinig aandacht te geven als er een breed gedragen ambitie is om de Havensluis op termijn weer te openen en de vaarroute door de stad (wat de oorspronkelijke vaarroute was!) weer bevaarbaar te maken.

Bewegwijzering

Er wordt hard gewerkt aan de bewegwijzering in de binnenstad en we zijn blij dat de inzet van de ChristenUnie hiervoor resultaat gaat opleveren. Als het goed is moeten we in mei de nieuwe bewegwijzering gaan zien.

Gouda Ticket

Op dit moment is er nog altijd geen Gouda Ticket. Wel zijn er initiatieven vanuit Best Western Hotel en tussen Museum GoudA en de St.-Janskerk. We begrepen dat er vanuit de VVV nu serieus aan een Gouda Ticket wordt gewerkt en het zou mooi zijn als die er vanaf 2014 is. Dan is er nog een ambitie van de ChristenUnie t.a.v. het toerisme in Gouda gerealiseerd.

1 miljoen bezoekers

Tenslotte wil ik nog aandacht vragen voor één onderwerp: 1 miljoen bezoekers.
Gouda had in 2012 zo'n 700.000 bezoekers, maar wil in een paar jaar tijd doorgroeien naar jaarlijks 1 miljoen bezoekers.
Om dit te kunnen realiseren hebben we jaarlijks een "steractiviteit" nodig en wat dat voor activiteit moet worden is onduidelijk. 
Sterker, er wordt meer ingezet op het uitbouwen en professionaliseren van de bestaande activiteiten. Op zich een verdedigbare keuze, maar naar mijn inschatting gaat het dan wel heel lang duren voordat we jaarlijks 1 miljoen bezoekers zullen hebben.....
Als dit aantal bezoekers werkelijk de ambitie van Gouda is zullen we toch echt een steractiviteit moeten realiseren.

zaterdag 6 april 2013

Zwarte dag voor Gouda


Vrijdag 5 april 2013 is voor Gouda weer eens een zwarte dag. Bij Eén Vandaag kwam Gouda op een heel negatieve manier in beeld en bij mij kwamen gelijk weer de herinneringen uit 2008 boven.
Dat is misschien gelijk ook juist het opvallende aan die rapportage.  Het leek wel of ik bij Beeld en Geluid in Hilversum een film uit het archief aan het bekijken was, waarbij de redactie de film wat geactualiseerd heeft.


Oud-raadslid Mohammed Mohandis (PvdA) mocht ook een duit in het zakje doen en vergat even dat het inmiddels 2013 is en dat er op het gebied van veiligheid wel degelijk stappen zijn gezet en enkele voorstellen die hij doet zijn al lang opgepakt. Ik denk daarbij aan het in kaart brengen van overlast gevende jongeren en het voorkomen van schooluitval.

Wel goed dat hij de oproep van de politie ondersteunt dat mensen de daders moeten aangeven als ze weten wie het zijn. Dit gebeurt vanuit de Nederlands Marokkaanse gemeenschap tot op heden echter onvoldoende.
Dat is niet te verteren en dat leidt terecht tot frustratie bij de politie(leiding)!Het nieuws in de uitzending van Eén Vandaag is overigens allemaal al eerder in lokale media aan de orde geweest, maar dat laat onverlet dat we met die vele inbraken en overlast wel een serieus probleem hebben in Gouda.In de uitzending kwamen diverse bewoners aan het woord. Het levert een nogal eenzijdig beeld op, maar het geeft wel aan dat in Gouda het onderwerp veiligheid de gemoederen flink bezig houdt.
We moeten daarbij wel alert zijn en naar het geheel blijven kijken, want op het gebied van veiligheid zijn de laatste jaren wel degelijk verbeteringen bereikt.

Met name het aantal inbraken (auto's en woningen) is echter zorgwekkend. Een extra probleem is ook dat de daders steeds jonger zijn. 
Wat dat betreft moet het aanpakken van deze daders gepaard gaan met het actief betrekken van de ouders bij gewenste verbetering van het gedrag. De ouders zijn primair verantwoordelijk en we kunnen niet alle verantwoordelijkheid bij de gemeente en de politie leggen.

Buurtvaders

Toevallig heb ik deze week met buurtvaders uit Korte Akkeren over de veiligheidssituatie in Gouda gesproken. Zij maken zich ook zorgen over de veiligheidssituatie in hun wijk.  Ze geven onder meer aan dat er sinds enige tijd andere jongeren in de wijk zijn komen wonen (uit Gouda Oost) die ze niet kennen en waar ze ook geen grip op hebben. Of deze groep ook de overlast in deze wijk veroorzaakt zal nader onderzocht moeten worden, maar dat zou de politie moeten weten.
Zwijgen

In de uitzending van Eén Vandaag was ruimte om vanuit de politie en burgemeester een toelichting te geven, maar zij hebben ervoor gekozen om niet via de landelijke media te reageren en alle focus te richten op de notitie over het veiligheidsbeleid die binnenkort naar de gemeenteraad gaat en het vooral als een lokaal probleem te zien.
Deze opstelling lijkt niet goed uit te pakken in de media en menigeen heeft de wenkbrauwen gefronst bij deze opstelling. Ook de Marokkaanse gemeenschap heeft overigens niet gereageerd.
Een nadere toelichting voor deze keuze zullen we nog wel krijgen. Het is altijd lastig om hierin de juiste keuze te maken.
Persoonlijk ben ik altijd geneigd de media open tegemoet te treden, zodat je ook meer regie op de boodschap hebt. Diverse bewoners hebben mij nu inmiddels benaderd en vinden het erg jammer dat er vanuit de gemeente en politie is gezwegen.

Notitie

Maar goed, ook door wel te reageren was de boodschap over de situatie in Gouda waarschijnlijk niet veel milder geweest.
De lat t.a.v. die notitie ligt nu wel hoog en het is te hopen dat er werkelijk iets baanbrekends instaat, want er zal echt iets moeten gaan gebeuren om het aantal inbraken drastisch terug te brengen.

Gouda staat door alle media aandacht, maar ook door de feitelijke situatie, op dit moment helaas weer (even?) negatief op de kaart en we zullen er allemaal hard aan moeten trekken om deze situatie op korte termijn te verbeteren. We hebben met elkaar in Gouda een stevige klus te klaren!


maandag 1 april 2013

Primeur in Gouda!


Al geruime tijd vraagt de ChristenUnie om een goede bewegwijzering van de binnenstad.
Voor de toeristen is het een doolhof en als je streeft naar 1 miljoen bezoekers per jaar is een goede bewegwijzering wel het minimale wat op orde moet zijn.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de bewegwijzering mogelijk te maken en er ligt nu een prachtig plan. Mooi om te merken dat ook de uitvoering nu van start gaat: de nieuwe wegwijzers worden de komende weken geplaatst in de binnenstad!

Op 2 april zal wethouder Daphne Bergman symbolisch de eerste nieuwe paal plaatsen bij parkeerplaats Klein Amerika, omdat o.a. op deze plek een goede bewegwijzering dringend nodig is.

Primeur

De betrokken gemeenten in het Groene Hart hebben onlangs besloten om voor een goede herkenbaarheid de bewegwijzering voor de toeristen in het centrum van de dorpen / steden uniform te laten zijn en aangezien Gouda juist met dit project bezig is, krijgen wij de primeur.
Opnieuw zet Gouda zich daarmee (voorlopig) onderscheidend op de kaart.

Reclame

Boven op iedere paal komt het wapen van Gouda te staan en daarnaast is het mogelijk om op de paal reclame te plaatsen. Op deze manier wordt het project financieel haalbaar, aangezien er onvoldoende financiële middelen zijn om dit project uit te voeren.
Voor zover ik het heb begrepen kan op iedere paal één bedrijf of instelling reclame plaatsen, waarbij er bepaalde eisen voor de uitvoering gaan gelden, om "wildgroei" te voorkomen.
Als de palen geplaatst zijn worden bedrijven en instellingen in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor het plaatsen van de reclame en het is de bedoeling dat uiterlijk 1 juli het hele project is voltooid.

Ik ben reuze benieuwd hoe het er straks allemaal uit gaat zien, maar ben erg blij dat de nieuwe bewegwijzering er nu echt gaat komen en dat de druk vanuit de stad en de ChristenUnie resultaat heeft opgeleverd.